Общи правила и условия

Валидни от 01.06.2022

1 Предмет; поле

1.1

Общите правила и условия по-долу регулират използването на онлайн и мобилни игри и други услуги, предоставяни от Stillfront Germany GmbH (по-долу Stillfront Germany GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, на уеб сайтовете на Stillfront Germany GmbH и в магазините за приложения.

1.2

Stillfront Germany GmbH си запазва правото да разработва непрекъснато своите онлайн игри, мобилни игри и други предложения за услуги, за да гарантира, че те запазват привлекателността си за възможно най-голям брой потребители. Потребителите ще бъдат информирани за това по подходящ начин.

1.3

Онлайн и мобилните игри, както и други услуги, предлагани от Stillfront Germany GmbH, са предназначени единствено за забавление. Използването на тези игри или услуги за бизнес или търговски цели е строго забранено. Stillfront Germany GmbH уведомява потребителите, че при отделни онлайн или мобилни игри, при които напредването в играта и в някои случаи виртуалните елементи, придобити по време на играта, се нулират, може да се получи връщане към предишна актуализация или към началното състояние на съдържанието. Това може да се случи в частност тогава, когато Stillfront Germany GmbH е позволила на потребителя да участва в онлайн или мобилна игра, която все още не е завършена (софт стартиране или бета версия).

1.4

Потребителят се задължава да се увери, че дигиталната му среда е съвместима с техническите изисквания на дигиталния продукт. Преди да сключи договора, потребителят има възможност да разгледа техническите изисквания на адрес https://goodgamestudios.com/requirements.

1.5

В допълнение към настоящите общи правила и условия се прилагат и всички съществуващи правила, свързани със съответната онлайн игра или мобилна игра. В случай на несъответствие между настоящите общи правила и условия и правилата на конкретната игра, настоящите общи правила и условия имат предимство. Освен това се прилагат специфични правила и условия за определени онлайн или мобилни игри, конкретни версии и/или компоненти на онлайн или мобилни игри и индивидуални услуги, предлагани на уеб сайтовете на Stillfront Germany GmbH, както е приложимо. Потребителите ще бъдат информирани за всички специфични правила и условия преди използването на съответното предложение по подходящ начин.

1.6

Потребителите разполагат с възможността да използват услугите, предоставяни от договорните партньори на Stillfront Germany GmbH за различни онлайн и мобилни игри, както и за други услуги. В тези случаи между потребителя и съответния договорен партньор на Stillfront Germany GmbH се сключва отделен договор. Потребителите се информират надлежно относно това преди сключването на договора.

1.7

Други разпоредби или общи правила и условия на потребителя, които се различават от общите правила и условия на Stillfront Germany GmbH, се прилагат само ако Stillfront Germany GmbH даде предварително съгласие относно валидността им.

2 Сключване на договор

2.1

За да използват онлайн и мобилните игри и други услуги, предоставяни от Stillfront Germany GmbH, потребителите трябва да се регистрират и при необходимост да инсталират съответното приложение. Потребителите нямат право да предявяват искания за регистрация или сключване на договор с Stillfront Germany GmbH.

2.2.

Само физически лица отговарят на условията за регистрация. Само физически лица имат право да са упълномощени потребители (изключват се групи, семейства, брачни партньори или партньори в живота и т.н.).

2.3

Лица, ненавършили 16 години, нямат право да се регистрират.

2.4

Потребителите нямат право да изтеглят мобилни игри чрез Apple App Store, ако това би нарушило законова забрана. Това може да се отнася например за следните случаи:

  • Ако потребителите се намират в страна с наложено ембарго от правителството на САЩ или в страна, класифицирана от правителството на САЩ като страна, подпомагаща тероризма.
  • Ако потребителите са включени в списъка с лица, за които се прилага забрана или ограничение на правителството на САЩ.

2.5

Потребителите трябва да въведат име на играч и обикновено имейл адрес, регистриран на името на потребителя, за да се регистрират за онлайн игрите. Мобилните игри изискват име на играч. Потребителите нямат право да изискват конкретно име на играч. Избраното име на играч не може да нарушава правата на трети лица и да нарушава действащите законови забрани или общоприетото благоприличие. Освен това като име на играч не може да се използват имейл или уеб адрес. Потребителите са длъжни да се погрижат информацията, предоставена на Stillfront Germany GmbH при регистрацията, да бъде достоверна и пълна.

2.6

За отделни игри потребителите могат да се регистрират и чрез доставчици – трети страни (например социални мрежи или магазини за приложения за мобилни телефони). За тази цел данните, необходими за регистрация, се вземат от акаунта на потребителя при съответната трета страна – доставчик.

2.7

Регистрацията трябва да се направи лично. Не се разрешава регистрация чрез трети лица, особено трети лица, които регистрират физически лица при различни доставчици на услуги (услуги за регистрация и/или услуги за вход) с търговска цел.

2.8

При успешна регистрация потребителят открива акаунт (по-нататък „Потребителски акаунт“), който управлява самостоятелно. Потребителският акаунт не може да се прехвърля без съгласието на Stillfront Germany GmbH.

2.9

Не съществува право на регистрация или активиране.

3 Общи задължения на потребителите

3.1

Потребителски данни

Потребителите се съгласяват да уведомяват незабавно Stillfront Germany GmbH за всяка бъдеща промяна в данните, въведени при регистрацията, в частност всяка промяна на имейл адреса. Потребителите се задължават да потвърждават точността на данните при поискване от страна на Stillfront Germany GmbH.

3.2

Данни за влизане, идентификационна информация, пароли

3.2.1

Потребителите трябва да пазят всички данни за влизане и пароли и цялата идентификационна информация в строга поверителност.

3.2.2

Термините „данни за влизане“, „идентификационна информация“ и „пароли“ включват всяка последователност от букви и/или знаци и/или цифри, използвана за идентифициране на потребителите и за предотвратяване на използване от неупълномощени трети лица. Паролата не може да съвпада с името на играча и трябва да съдържа комбинация от цифри и букви.

3.2.3

Потребителите се задължават да защитават всички данни за влизане и пароли и цялата идентификационна информация от достъп на трети лица.

3.2.4

Ако даден потребител има основание да смята, че трети лица са получили или може да са получили по неупълномощен начин данни за влизане, идентификационна информация или пароли, той трябва да уведоми незабавно Stillfront Germany GmbH и да промени или да изиска от Goodgame Studio да промени неговите/нейните данни. В този случай, както и ако Stillfront Germany GmbH разполага с конкретно доказателство за неправомерно използване на данни, Stillfront Germany GmbH има право да блокира временно достъпа до потребителския акаунт. Ако е налице доказателство за неправомерно използване на данни, Stillfront Germany GmbH се задължава да уведоми потребителя.

3.2.5

Потребителите нямат право да използват данните за влизане на друг потребител при никакви обстоятелства, освен ако правилата на съответната онлайн или мобилна игра или друга услуга не допускат изключения.

3.3

Използване на интернет страниците на Stillfront Germany GmbH и съдържанието им

3.3.1

Уеб сайтовете и мобилните игри на Stillfront Germany GmbH включват разнообразно съдържание, защитено с търговски марки, авторски права и други средства в полза на Stillfront Germany GmbH или трети лица. Освен ако не е разрешено изрично в настоящите общи правила и условия, потребителите нямат право да редактират, копират, разпространяват, възпроизвеждат публично, използват за рекламни цели или използват извън договорно определения обхват който и да е от уеб сайтовете или мобилните игри на Stillfront Germany GmbH или съдържанието им или която и да е част от него. Разрешават се само технически копия, предназначени за целите на сърфирането, и постоянни копия, предназначени единствено за лично използване. Информацията за авторските права и имената на марките не може да се променят, скриват или премахват.

3.3.2

Терминът „съдържание“ включва всички данни, изображения, текстове, графични елементи, музика, звуци, последователности от звуци, видеоклипове, софтуерни програми и кодове и друга информация, предоставяна от Stillfront Germany GmbH. Терминът „съдържание“ също така включва по-конкретно всички услуги, налични за изтегляне.

3.3.3

Потребителите се задължават да не предприемат каквито и да е действия, които може да компрометират или прекъснат правилното функциониране на уеб сайтовете на Stillfront Germany GmbH, които и да е отделни услуги и/или предложения на тях или нейните онлайн и мобилни игри. Потребителите също така се задължават да не предприемат действия, които може да разрешат неупълномощен достъп до данни. Съдържанието може да се извлича само по начин, който не засяга използването на уеб сайтовете и съдържанието на Stillfront Germany GmbH от други потребители. Не се разрешава прехвърляне на данни или софтуер, който може да засегне хардуера или софтуера на получателите.

3.3.4

Всяко използване на уеб сайтовете или мобилните игри на Stillfront Germany GmbH за търговски цели, в частност рекламни цели, изисква изричното предварително писмено съгласие на Stillfront Germany GmbH.

3.3.5

Потребителите нямат право да публикуват съдържание на уеб сайтовете или в онлайн игрите, мобилните игри или други услуги на Stillfront Germany GmbH.

3.3.6

Използването на уеб сайтовете на Stillfront Germany GmbH чрез анонимна услуга, която скрива реалния IP адрес на потребителя, не е разрешено.

3.4

Използване на софтуер на клиента

В случай на предложения, които изискват предварителното инсталиране на софтуер на клиента, Stillfront Germany GmbH предоставя на потребителя неограничено, неизключително, непрехвърляемо, лично и ограничено във времето предвид споразумението с потребителя право да инсталира софтуера на клиента и да го използва за договорените цели в съответствие с настоящите общи правила и условия и правилата на съответната игра. Използването на софтуера за търговски цели по какъвто и да е начин е забранено. Забраняват се промени в софтуера на клиента и обратно преобразуване на отстъпения програмен код в други форми на код (декомпилиране), както и други типове обратно конструиране на различните производствени нива на софтуера, ако не са необходими за осигуряването на работна съвместимост. Stillfront Germany GmbH носи отговорност за вреди пред потребителя в съответствие с разпоредбите за законова отговорност.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4 Специфични условия за използването на онлайн и мобилни игри

4.1

Потребителят има право да участва във всеки кръг (например World, Universe и т.н.) на дадена онлайн или мобилна игра само с един потребителски акаунт, освен ако правилата на съответната играта не допускат изключения. Акаунтите, които нарушават горното правило, може да се изтрият или забранят съгласно условията на т. 9.

4.2

На потребителите се забранява каквато и да е форма на манипулативна намеса в онлайн или мобилните игри. В частност потребителите нямат право да използват мерки, механизми или софтуер, които могат да засегнат функционирането или хода на играта. Потребителите нямат право да предприемат действия, които може да натоварят неоправдано или прекомерно техническия капацитет. Потребителите нямат право да блокират, презаписват или променят съдържание, генерирано от администратора на играта, или да се намесват в играта по какъвто и да е друг начин.

4.3

Потребителите нямат право при никакви обстоятелства

a) да създават или използват измамни механизми, модули и/или проникване или каквито и да е други софтуерни продукти на трети лица, които може да променят резултата от онлайн или мобилните игри;

b) да използват софтуер, който позволява да се събират данни или да се прихваща или събира по друг начин информация във връзка с онлайн и мобилните игри;

c) да използват виртуални елементи извън онлайн или мобилните игри, да закупуват срещу „реални“ пари или да продават или разменят виртуални предмети, които се използват в онлайн или мобилни игри; и/или

d) да продават, купуват или заменят потребителски акаунти.

Това включва всички заобикаляния, подобни действия или действия, които може да имат сходен на горепосочените забрани ефект.

4.4

На потребителите също така се забранява да изпълняват онлайн играта (включително всички отделни уеб страници) с програми, различни от интернет браузъра или софтуера на клиента, който е предоставен. По-конкретно това се отнася за така наречените роботи и други инструменти, предназначени за замяна или допълнение на уеб интерфейса. Също така се забраняват скриптове и изцяло или частично автоматизирани програми, които предоставят предимство на даден потребител пред другите потребители. Това включва функции за автоматично обновяване и други интегрирани механизми на браузъра, ако включват автоматизираните процедури.

4.5

Автоматичното откриване на потребителски акаунти, независимо дали началната страница се показва или не, не е разрешено.

4.6

Stillfront Germany GmbH или подизпълнителите, упълномощени от Stillfront Germany GmbH, притежават всички и изключителни права върху елементите и виртуалните елементи, които се използват и предоставят в онлайн или мобилните игри. Потребителите придобиват само неизключително право да използват виртуалните елементи за срока на споразумението с потребителя, но в никакъв случай право на собственост.

5 Специфични условия за използването на средства за комуникация (в частност дискусионни форуми, чатове, коментари)

5.1

Stillfront Germany GmbH може да предостави на потребителите различни средства за комуникация за въвеждане и публикуване на самостоятелно създадено съдържание на уеб сайтовете на Stillfront Germany GmbH, в играта и в социалните мрежи (в частност дискусионни форуми, чатове, блогове, книги за гости и т.н., както и използването на техните функции за коментари, заедно известни като „средства за комуникация“), които потребителят може да използва, когато са налични. В тази връзка Stillfront Germany GmbH предоставя на потребителите само техническата среда за обмен на информация. Потребителите обаче нямат право да изискват функции за комуникация.

5.2

Потребителите носят пълна отговорност за съдържанието, което въвеждат и публикуват. Потребителите се съгласяват, че освобождават Stillfront Germany GmbH от отговорност във връзка с които и да е законови искове на трети лица, произтичащи от виновно нарушение на задълженията на потребителя. Stillfront Germany GmbH изрично се отказва от предявяване на каквито и да е претенции за собственост на съдържанието, публикувано от потребителите.

5.3

В контекста на тези средства за комуникация на потребителите се забранява да публикуват или разпространяват на уеб сайтовете на Stillfront Germany GmbH съдържание, което:

a) нарушава приложим закон, противоречи на общоприетото благоприличие или нарушава общите правила и условия или правилата на съответната игра;

b) нарушава търговски марки, патенти, полезни модели или промишлени образци, авторски права, търговски тайни или други права на трети лица;

c) е неприлично, расистко, с елементи на насилие, порнографско, предназначено за възрастни или с друг ефект, който застрашава развитието на децата и възрастните, или е от вредно естество;

d) е с обиден, затормозяващ или опозоряващ характер;

e) включва верижни писма или пирамидални схеми;

f) внушава погрешно, че е предоставено или подкрепяно от Stillfront Germany GmbH;

g) включва лични данни, принадлежащи на трети лица, без тяхното изрично съгласие; и/или

h) е търговско, в частност промоционално, по характер.

5.4

Включването на уеб сайтове или имена на фирми или продукти се разрешава само когато не е основно с рекламна цел.

5.5

Всички потребители, които използват тези средства за комуникация, се задължават да използват подходящ и приемлив език. Клеветническата критика или атаките с цел унижение не са разрешени.

5.6

Независимо от които и да е други права съгласно настоящите общи правила и условия, Stillfront Germany GmbH има право да премахне изцяло или частично съдържание и въведена информация, които нарушават разпоредбите на настоящите общи правила и условия. Stillfront Germany GmbH също така има право да изключва окончателно или временно потребители, които нарушават тези правила, от по-нататъшно използване на средствата за комуникация или да прекрати договора при условията на точка 9.

6 Последици от нарушение на задължение

6.1

Stillfront Germany GmbH не носи отговорност за щети, които произтичат от нарушение на задължение от страна на потребителите.

6.2

Независимо от които и да е други допълнителни законови или договорни права, Goodgame Studio има право по собствена разумна преценка спрямо всеки потребител, който нарушава виновно приложими закони, права на трети лица, настоящите общи правила и условия или които и да било действащи допълнителни разпоредби и правила за игри да:

a) премахне съдържание;

b) издаде предупреждение на потребителя;

c) блокира временно или постоянно достъпа на потребителя до определени или всички онлайн и мобилни игри и съдържанието на уеб сайтовете на Stillfront Germany GmbH;

d) изключи потребителя, включително от използването на определени функции в игрите (например чат);

e) издаде временна или постоянна виртуална забрана за достъп до играта; и/или

f) прекрати потребителския договор при условията на точка 9 от настоящите общи правила и условия.

6.3

Потребители, които са блокирани или изключени, не могат да влязат в услуга, предоставяна от Stillfront Germany GmbH, без предварителното съгласие на Stillfront Germany GmbH.

7 Такси за използване

7.1

Потребителите могат да играят практически безплатно онлайн и мобилните игри. Потребителят обаче може да използва пари за закупуване на виртуална валута (например рубини, злато, бижута, „премиум валута“), определени виртуални функции и други услуги (заедно наричани „закупувани функции“) в контекста на онлайн и мобилните игри. Цената на желаната виртуална валута се показва в евро, щатски долари или друга валута, която се използва региона на потребителя. Потребителят може да закупува ползи или виртуални елементи в онлайн и мобилните игри със закупената премиум валута.

7.2

Потребителите ще бъдат информирани отделно относно функциите, налични за закупуване, особено относно това от коя функция се предоставя всяка характеристика, периода на наличност за закупуване на функцията (ако е приложимо), цената на закупуване и наличните начини на плащане във връзка с онлайн или мобилната игра.

7.3

Потребителите могат да подават поръчки за закупуване на наличните функции, като изберат желания елемент и начин на плащане, предлаган в съответната онлайн или мобилна игра, и след това щракнат върху бутона „Закупуване сега“, за да приключат процеса на поръчката. Договорът между потребителя и Stillfront Germany GmbH се сключва при успешното завършване на процеса на поръчката.

7.4

Опциите за плащане се различават в зависимост от онлайн или мобилната игра, страната на участника и наличността на пазара на опции за закупуване с техническа възможност за изпълнение. Те се показват на потребителя в началото на процеса на поръчката.

7.5

Парите се събират чрез доставчика на услугата, упълномощен от потребителя за съответния платежен процес, или чрез превод от потребителя; за мобилни игри парите се събират чрез съответния магазин за приложения. В отделни случаи общите правила и условия, включени от упълномощения доставчик на услугата, може да се прилагат в допълнение към общите правила и условия на Stillfront Germany GmbH.

7.6

След завършване на платежния процес или получаването на парите по сметката на Stillfront Germany GmbH в случай на превод, Stillfront Germany GmbH предоставя закупените функции в акаунта на потребителя.

7.7

В мобилните игри в уеб сайтовете на отделни бизнес партньори и в онлайн и мобилните игри, интегрирани в социални мрежи, процедурата по сключването на договора може да се различава от описаната по-горе. В тези случаи потребителите ще се уведомяват относно конкретната процедура за сключване на договор.

7.8

Потребителят потвърждава и гарантира, че цялата информация, предоставена в контекста на дадена платежна транзакция (по-конкретно банкова сметка, номер на кредитна карта и т.н.), е пълна и вярна.

7.9

Stillfront Germany GmbH си запазва правото да увеличава или намалява таксите за всички отделни функции във всички случаи на закупуване на функции, налични за закупуване, в бъдеще.

7.10

В случай на неизпълнение се начислява законна лихва. Stillfront Germany GmbH също така има право да блокира потребителски акаунти, да предявява искове за възстановяване на последващи вреди и да прекратява услуги.

7.11

Ако за Stillfront Germany GmbH възникнат начисления със задна дата или такси за анулиране по вина на потребителя (включително недостатъчен баланс в акаунта), потребителят се задължава да заплати всички свързани с това разходи.

8 Обезщетяване и ограничаване на отговорността

8.1

Потребителите носят пряка отговорност пред трети страни за нарушаване на правата им. Потребителите се съгласяват да обезщетяват Stillfront Germany GmbH в съответствие със законовите разпоредби за всички вреди, които възникват от виновното неизпълнение на задълженията съгласно настоящите общи правила условия, по-специално ако тези вреди възникнат в резултат на искове от трети страни. Това може да включва и всички разходи във връзка с правната защита на Stillfront Germany GmbH, включително всички съдебни разноски и адвокатски хонорари. Това условие не се прилага, ако потребителят не е отговорен за нарушението.

8.2

Отговорността на Stillfront Germany GmbH на каквото и да е правно основание, независимо дали е ненадлежно поведение във връзка с договора или нарушение на задължение, се определя окончателно в съответствие със следните правила:

8.2.1

Stillfront Germany GmbH носи отговорност за умисъл и груба небрежност без ограничение, но само за лека небрежност в случай на нарушаване на съществени договорни задължения. При нарушаване на такива договорни задължения отговорността се ограничава до обичайните за договора вреди.

Както е посочено по-горе, „съществени договорни задължения“ са задълженията, на които потребителят може да разчита и които гарантират, че договорът се изпълнява в съответствие с разпоредбите му и постига договорената в него цел.

8.2.2

Всички други видове отговорност на Stillfront Germany GmbH се изключват.

8.2.3

Stillfront Germany GmbH препоръчва на потребителите да архивират данните си редовно, за да избегнат излишни щети.

8.2.4

Ограниченията на отговорността по-горе не се прилагат в случай на изрични гаранции, предоставени от Stillfront Germany GmbH, или на умисъл или за вреди в резултат на смърт, загуба на крайник или влошаване на здравето. Отговорността остава незасегната съгласно Закона за продуктовата отговорност на Германия (German Product Liability Act).

9 Срок на договора; изтриване на потребителски акаунти

9.1

Освен ако не е указано друго за съответната онлайн игра, мобилна игра или друга услуга, договорът за използването на уеб сайта, онлайн и мобилните игри и други предложения за услуги на Stillfront Germany GmbH е безсрочен. Договорът влиза в сила при одобрението или активирането на даден акаунт от Stillfront Germany GmbH.

9.2

Договорът може да се прекрати по всяко време от всяка от страните. Прекратяването на договора от страна на Stillfront Germany GmbH влиза в сила след един месец. Прекратяването на договора от страна на потребителя влиза в сила незабавно. Изтриването на данните, предоставени от потребителя на Stillfront Germany GmbH—или молба от потребителя за изтриването на посочените данни—ще се счита за прекратяване на договора от страна на потребителя.

9.3

Всяка страна има право да прекрати договора с причина, без да предоставя предизвестие. Ако причината е нарушение на задължение, произтичащо от настоящите общи правила и условия, прекратяването се разрешава само след изтичане на срока, определен за коригиращо действие, или след безрезултатно предупреждение. Определянето на срок за коригиращо действие и предупреждение са излишни също при наличието на специални обстоятелства, които, при вземане под внимание на интересите и на двете страни, оправдават незабавно прекратяване.

Условия, оправдаващи незабавно прекратяване от страна на Stillfront Germany GmbH, съществуват в частност ако

a) се демонстрира поведение, което засяга значително играта на другите играчи;

b) се използват измамни механизми, модули и/или „проникване“, както и други видове софтуер, инструменти или скриптове, които променят процеса или механизмите на играене на онлайн или мобилните игри;

c) трети лица използват даден потребителски акаунт, освен ако правилата на играта не допускат конкретни изключения;

d) потребителят използва потребителския акаунт на трето лице или повече от един акаунт за дадена онлайн игра, освен ако правилата на играта не допускат конкретни изключения;

e) потребителят на виртуални предмети, които се използват в онлайн или мобилните игри, използва тези предмети извън онлайн или мобилните игри, опитва се да ги закупи или продаде срещу „реални“ пари или се опитва да ги използва за бартер;

f) потребителят е продал, закупил или разменил потребителски акаунт без съгласието на Stillfront Germany GmbH;

g) потребителят нарушава виновно законите, които защитават другите лица или Stillfront Germany GmbH;

h) потребителят нарушава умишлено настоящите общи правила и условия, други регулаторни разпоредби и/или правилата на играта; и/или

i) Stillfront Germany GmbH е загубила правото да оперира със съответната онлайн или мобилна игра, в частност поради прекратяване на лицензионно споразумение или поради официално или законно решение.

9.4

Прекратяването се извършва в писмен вид. Клиентът може да прекрати договора и онлайн чрез натискане на съответния бутон и в съответствие с точка 9.2.

9.5

В случай на продължителна неактивност Stillfront Germany GmbH има право да изтрие неактивния потребителски акаунт с надлежно предизвестие. Продължителността на неактивността може да варира в зависимост от онлайн играта или мобилната игра, но обикновено е между 90 и 240 дни. След прекратяването Stillfront Germany GmbH има правото да изтрие потребителския акаунт в края на договора и по собствена разумна преценка в рамките на приложимото право.

10 Онлайн решаване на спорове

10.1

Европейската комисия предлага платформа за онлайн решаване на спорове между потребители и онлайн търговци (платформата ОРС). Платформата ОРС е достъпна на следната връзка: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2

Може да се свържете с нас през платформата ОРС. Въпреки това не възнамеряваме да участваме в процедура за решаване на спор пред потребителски арбитражен съд и не сме задължени да го правим. Ще се свържем с потребителите си директно, ако те ни потърсят.

11 Приложимо право

Прилагат се законите на Федерална република Германия. Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки на ООН (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods; CISG) не се прилага. Задължителните разпоредби на страната, в която жовее потребителят, остават незасегнати от това правно решение.

12 Изменения на настоящите общи правила и условия; други разпоредби

12.1

Stillfront Germany GmbH си запазва право да променя настоящите правила и условия (a) в случай на каквито и да е изменения в резултат на законодателни промени; (b) в случай на каквито и да е изменения в резултат на решения на Върховния съд; (c) по технически причини; (d) с цел поддържане на операциите на фирмата; (e) в случай на промяна в пазарните условия; и/или (f) в полза на потребителя. Няма да се извършват изменения, които нарушават съществено баланса на договорните отношения между страните. Потребителите ще се уведомяват за всяко изменение на общите правила и условия чрез уеб сайта на Stillfront Germany GmbH или чрез съответната онлайн или мобилна игра най-малко шест седмици преди планираната дата на влизане в сила на конкретното изменение. Друга възможност е Stillfront Germany GmbH да изпрати на потребителите изменените общи правила и условия по имейл или да ги уведоми, че изменените общи правила и условия са достъпни чрез уеб сайтовете на Stillfront Germany GmbH. Потребителят има право да отправи възражение срещу всяко изменение в срок от четири седмици. Правилата и условията се считат за приети ако потребителят запази мълчание по време на срока от четири седмици или отвори отново играта след получаване на уведомлението за изменените правила и условия. Stillfront Germany GmbH ще уведомява изрично потребителите за срока от четири седмици, правото на отказ и правните последици от запазване на мълчание.

12.2

Потребителите имат право на обезщетение само ако техните насрещни искове са правно обосновани или са приети от Stillfront Germany GmbH и са неоспорени или произтичат от настоящото двустранно правно отношение. Потребителите могат да упражнят правото на задържане, при условие че е свързано с искове, които произтичат от настоящия договор.

12.3

Stillfront Germany GmbH обикновено комуникира с потребителя по имейл, освен ако не е указано друго в настоящите правила и условия. Потребителите трябва да проверяват редовно имейл акаунта си, указан при регистрацията, за получаване на съобщения от Stillfront Germany GmbH. Когато се свързват с Stillfront Germany GmbH, потребителите трябва да указват онлайн или мобилната игра и потребителския акаунт, за които се отнася съобщението.

12.4

Ако разпоредба от настоящите правила и условия е или се окаже недействителна и/или противоречи на законодателните разпоредби, действителността на останалите разпоредби на настоящите правила и условия остава незасегната.

***

Забележки относно лицензите:

Дизайнът на игрите на Goodgame Gangster е лицензиран от Playa Games GmbH.

„Twemoji“ емоджи графиките от Twitter, Inc. и други сътрудници са лицензирани в съответствие със CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/