Privacybeleid voor online diensten

Het gebruik van deze website kan de verwerking van persoonlijke informatie omvatten. Hier vindt u een overzicht van deze processen om duidelijker te maken hoe ze verlopen. Om zeker te zijn van een eerlijke verwerking vindt u hier meer informatie over uw rechten in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (hierna “wij”, “we” of “ons” genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

Inhoud

1. Contact opnemen

Als u vragen of suggesties hebt over deze informatie of als u contact wenst op te nemen met ons om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons via: https://support.goodgamestudios.com/

2. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze producten en diensten kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De term “persoonsgegevens” in het kader van de wetgeving voor gegevensbescherming verwijst naar alle informatie met betrekking tot een specifieke of identificeerbare persoon. Een IP-adres kan ook worden beschouwd als persoonsgegevens. Elk apparaat dat verbonden is met het internet krijgt een IP-adres toegewezen door de internet service provider zodat het gegevens kan verzenden en ontvangen. Wanneer u de website gebruikt, verzamelen we gegevens die u zelf opgeeft. Tijdens uw gebruik van de website verzamelen we bovendien automatisch bepaalde informatie over de wijze waarop u gebruik maakt van de site.

We verwerken persoonsgegevens conform de relevante verordeningen inzake gegevensbescherming van de AGV en de Duitse BDSG. We verwerken uitsluitend gegevens indien dit wettelijk toegelaten is. Waneer u deze website gebruikt, zullen we uitsluitend persoonsgegevens verwerken als u daartoe uw toestemming geeft (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG) voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om stappen te ondernemen op vraag van u om een overeenkomst af te sluiten (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG), als dit vereist is voor de naleving van een wettelijke verplichting (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter c AVG) of als de verwerking noodzakelijk is in het kader van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij, behalve indien dergelijke belangen worden opgeheven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG).

3. Bewaartermijn

Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen bewaren wij de gegevens slechts zo lang als noodzakelijk om het doel van de verwerking te bereiken of om te voldoen aan onze contractuele of statutaire verplichtingen.

4. Overdracht van gegevens

Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen worden de gegevens verwerkt op de servers van technische dienstverleners die dit doen in opdracht van ons. Deze dienstverleners verwerken de gegevens enkel nadat zij uitdrukkelijke instructies hebben gekregen. Zij zijn contractueel verplicht toereikende technische en organisatorische maatregelen te garanderen voor de verwerking van de gegevens.

Voor zover wij verwijzen naar de geïntegreerde dienstverlening van andere leveranciers in deze Verklaring van gegevensverwerking kan men ervan uitgaan dat persoonsgegevens worden overgedragen naar het gespecificeerde hoofdkwartier van deze leveranciers. Deze leveranciers kunnen gebaseerd zijn in zogenaamde derde landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De paragrafen met een beschrijving van elke dienst bevatten bijkomende informatie.

5. Contactformulier

Onze website bevat een contactformulier waarmee u ons berichten kunt versturen. De overdracht van uw gegevens is versleuteld.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG. Alle gegevensvelden die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn vereist voor de verwerking van uw aanvraag. Als zij niet worden ingevoerd, kan uw aanvraag niet worden uitgevoerd. De bijkomende gegevens worden op vrijwillige basis ingediend. U kunt ons ook een bericht versturen naar het contact e-mailadres.

6. Registratie en aanmelding

Om bepaalde functies in de app te kunnen gebruiken, moet u zich registreren op de website. De vereiste informatie kan worden geraadpleegd in het registratiescherm. Het is van essentieel belang de informatie die als verplicht gemarkeerd is in te voeren om de registratie correct te kunnen voltooien. De ingevoerde gegevens worden verwerkt om de dienst te kunnen verlenen. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG. We bewaren uw gegevens zo lang u geregistreerd bent bij ons, tenzij u ze eerder verwijdert.

7. Facebook Connect

We bieden u ook de optie van een eenvoudigere registratie voor onze games en diensten via Facebook. U kunt hiervoor uw bestaande Facebook-account gebruiken. Door te klikken op de link ‘Aanmelden met Facebook’ kunt u deze registratiemethode gebruiken via onze online portal. Hiervoor moet u al een Facebook-account hebben of toegang hebben tot Facebook.

Als u zich wilt registreren voor een van onze diensten via uw Facebook-account, wordt u tijdens de eerste stap van de registratieprocedure onmiddellijk omgeleid naar Facebook. Facebook zal u dan vragen u aan te melden of te registreren. Wij zullen uw persoonlijke toegangsgegevens nooit ontvangen (gebruikersnaam en wachtwoord).

Tijdens de tweede stap wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan de dienst waarvoor u zich wilt registreren. Op dat moment kunt u zien welke gegevens wij ontvangen via uw Facebook-profiel. Deze gegevens omvatten doorgaans uw ‘openbare gegevens’ op Facebook en informatie die u beschikbaar hebt gesteld voor iedereen of hebt geautoriseerd voor de betrokken app. Dit soort gegevens omvatten gewoonlijk uw naam, profielfoto en omslagfoto, uw geslacht, uw netwerken, uw gebruikersnaam (Facebook URL) en uw gebruikers-id-nummer (Facebook-id). We gebruiken ook het e-mailadres dat u in Facebook hebt opgeslagen om contact met u op te nemen buiten Facebook om. U kunt een overzicht raadplegen van de informatie in uw profiel die publiek beschikbaar is via het menu Algemene accountinstellingen van uw Facebook-profiel (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

De wettelijke basis voor het verzamelen en opslaan van gegevens is uw toestemming in de zin van Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG. Als u de koppeling tussen Facebook Connect en onze dienst wilt verwijderen, meldt u zich aan bij Facebook en brengt u de benodigde wijzigingen aan in uw profielinstellingen. Daarna hebben we niet meer het recht gegevens uit uw Facebook-profiel te gebruiken.

8. Gegevensverwerking in onze games

Wij kunnen uiteenlopende acties op het niveau van de speler bijhouden en evalueren in onze games. Dit omvat in het bijzonder de contactgegevens die werden ingevoerd tijdens de registratie en uw acties tijdens de games. Om die reden verzamelen we uw verbindingsgegevens zoals uw IP-adres. We moeten de mogelijkheid hebben deze informatie te verwerken om de gaming bewerkingen uit te voeren. Om die reden wordt deze informatie verwerkt op basis van Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG

9. Betalingen uitgevoerd op onze website

U kunt in principe genieten van onze games zonder dat u persoonlijke gegevens moet invoeren. Als u betaalt voor betalende activiteiten in onze games worden uw persoonsgegevens verzameld door de vermelde overeenstemmende betalingsdienstaanbieders.

Alle gegevens met betrekking tot betalingen, bijv. uw contact- en betalingsgegevens, worden aanvankelijk verzameld en verwerkt door de overeenstemmende betalingsdienstaanbieder. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG.

Wanneer betalingen worden uitgevoerd, verzamelen wij de geolocatie van uw IP-adres en deze biedt ons de mogelijkheid het land te bepalen waar u zicht bevindt. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter c AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen. De wettelijke verplichting die voortvloeit uit Richtlijn 2006/112/EC (MOSS richtlijn).

We ontvangen ook informatie van betalingsdienstaanbieders in het kader van de preventie van betalingsfraude. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter c AVG, aangezien de verwerking de legitieme belangen van onze onderneming dient.

10. Gemeenschap (Forum)

Om gebruik te kunnen maken van onze forums moet u persoonlijke registratiegegevens indienen zoals uw gebruikersnaam en e-mailadres. Andere gebruikers kunnen uw e-mailadres niet zien. De registratie is noodzakelijk om eventuele inbreuken van de richtlijnen van onze gemeenschap te kunnen bestraffen door de verantwoordelijken voor de inbreuk de toegang tot het forum te verbieden. De wettelijke basis voor de opslag van deze gegevens is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG.

Ons forum wordt beheerd door moderatoren. Om ernstige overtredingen te voorkomen en te bestraffen controleren we uw IP-adres. De verzameling van deze informatie om fraude te bestrijden is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG en heeft als doel ons forum te beschermen. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor uw opmerkingen te verwijderen indien derde partijen er zich tegen verzetten als onwettig. U kunt op elk moment verzet aantekenen tegen de opslag van de voormelde gegevens.

11. Uitgever back-end

Ons bedrijf beheert wat wij een “Uitgever back-end” noemen waar ondernemingen en particulieren zich kunnen registreren om deel te nemen in ons Uitgeverprogramma. Om die reden verzamelen wij uw contact- en betalingsgegevens die wij nodig hebben overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG voor de uitvoering van de respectieve contractuele relatie.

12. Sollicitaties

U kunt solliciteren voor een baan bij ons via onze website in de sectie “Carrière“. Om die reden verzamelen wij uw persoonsgegevens, in het bijzonder uw naam, uw CV, uw sollicitatiebrief en andere informatie die u invoert.

Uw persoonlijke sollicitatiegegevens worden enkel verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor doeleinden in verband met uw interesse in de huidige of toekomstige tewerkstelling bij ons en de effectieve verwerking van uw sollicitatie. Uw online sollicitatie wordt enkel verwerkt en behandeld door de relevante contactpersonen in ons bedrijf. Alle werknemers aan wie de verwerking van uw gegevens wordt toevertrouwd, moeten de vertrouwelijkheid van uw gegevens handhaven.

We maken gebruik van de software van softgarden e-recruiting GmbH:’s voor de verwerking van sollicitaties (Tauentzienstraße 14,10789 Berlin, Germany). De wettelijke basis voor deze verzameling van gegevens is Sectie 26 BDSG 2018.

13. Nieuwsbrief

In de volgende sectie vind je meer informatie over onze nieuwsbrief en andere soorten zakelijke e-mailberichten en elektronische communicaties en je recht om bezwaar te maken. Wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief stem je ermee in deze te ontvangen en geef je toestemming voor de hieronder beschreven procedures. De wettelijke basis is je toestemming overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG en Sectie 7 paragraaf 2 nr. 3 van de Duitse Wet oneerlijke handelspraktijken (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG). De volgende informatie valt niet onder de term ‘reclamecommunicatie’: informatie over technische en organisatorische procedures en informatie met betrekking tot de dienstverlening aan onze gebruikers.

Om je te abonneren op onze nieuwsbrief gebruiken we de dubbele opt-in-procedure die dient om je e-mailadres te bevestigen. Deze bevestiging is vereist, zodat niemand zich kan registreren met een e-mailadres dat niet van hem of haar is. Abonnementen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om bewijs te kunnen leveren van de registratieprocedure overeenkomstig de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de aanmelding zelf, de tijd van de bevestiging en het IP-adres. Elke wijziging aan je gegevens die zijn opgeslagen bij de serviceprovider die de nieuwsbrieven verzendt, wordt geregistreerd. Het verwerken van deze gegevens is nodig om te bewijzen dat toestemming is verleend. Het wettelijk belang is het gevolg van onze wettelijke verplichting om je toestemming te documenteren (Art. 6 paragraaf 1 letter c in samenspraak met Art. 7 paragraaf 1 AVG).

Nieuwsbrieven worden verzonden via een EU-gebaseerde externe serviceprovider die wij hebben aangesteld voor deze verwerkingsactiviteit overeenkomstig de wettelijke vereisten. De nieuwsbrieven bevatten pixels die worden opgevraagd door de server van de serviceprovider die de nieuwsbrief verzendt zodra de nieuwsbrief wordt geopend. In verband met het opvragen wordt wat informatie verzameld, zoals je IP-adres en het tijdstip van opvragen. Deze informatie wordt gebruikt voor technische verbeteringen of om de doelgroepen en hun leesgedrag te analyseren op basis van de locaties waar zij gegevens opvragen (dit kan worden bepaald op basis van het IP-adres) of het tijdstip van toegang. In het kader van de statistische verzameling van gegevens wordt ook geregistreerd of en wanneer de nieuwsbrieven worden geopend, de links waarop wordt geklikt en wanneer erop wordt geklikt. Deze informatie kan voor technische doeleinden worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrieven. Deze analyses zijn voornamelijk bedoeld om ons te helpen de leesgewoonten van onze gebruikers te identificeren en onze inhoud aan te passen, of om verschillende inhoud te verzenden op basis van de interesses van de gebruikers. De gepersonaliseerde analyse wordt met jouw toestemming uitgevoerd. We vragen die op het moment van ophalen van je e-mailadres. De wettelijke basis is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG. Je kunt je toestemming wanneer je wilt intrekken, met het oog op de toekomst. Dit is heel eenvoudig. Gebruik de link onderaan in elk van onze communicaties of via ons ondersteuningsformulier. Je kunt jammer genoeg geen afzonderlijke opzeggingen aanvragen voor de serviceprovider die de nieuwsbrieven verzendt of voor de statistische analyse. Als je wilt opzeggen, moet je het volledige abonnement opzeggen.

14. Gebruik van e-mailadres

We kunnen het e-mailadres dat je opgeeft tijdens de registratie of betaling gebruiken om je op de hoogte te houden van vergelijkbare producten en services die we aanbieden. Dit is in ons legitieme belang om contact op te nemen met onze bestaande klanten ten behoeve van direct marketing. De wettelijke basis is art. 6 para. 1 lid f AVG in samenspraak met § sectie 7 (3) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG. Je kunt je toestemming intrekken wanneer je wilt zonder extra kosten anders dan de transactiekosten volgens de standaardtarieven. Als je dit wil doen, kun je je afmelden door op de link te klikken die in elke e-mail is opgenomen.

15. Enquêtes

We voeren af en toe klanttevredenheidsonderzoeken uit voor onze games. Om die reden verzamelen en verwerken we uw contactgegevens zoals u ze vermeldt in de enquêtes.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze informatie is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG. Uw deelname aan de enquête is vrijwillig. Uw toestemming voor het gebruik van de enquête kan op elk moment worden ingetrokken.

We gebruiken de diensten van SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) om de enquêtes uit te voeren. SurveyMonkey verzamelt bijkomende informatie van deelnemers in de vorm van cookies die enkel bedoeld zijn om zeker te zijn dat de enquête volledig bruikbaar is en dat de enquêtes werken zoals bedoeld.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze bijkomende gegevens is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u niet wenst deel te nemen aan onze enquête worden geen persoonsgegevens verzameld.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

16. Serverlogbestanden verwerken

Als u de website enkel gebruikt voor informatieve doeleinden slaat uw browser aanvankelijk een aantal algemene gegevens automatisch op (m.a.w. niet via registratie) en draagt ze over naar onze server. Deze gegevens zijn standaard: Het type browser/de versie, het gebruikte besturingssysteem, de geopende pagina, de eerder bezochte pagina (referrer URL), het IP-adres, de datum en het tijdstip van de server aanvraag en de HTTP statuscode.

De verwerking wordt uitgevoerd voor de doeleinden van onze legitieme belangen. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Deze verwerking wordt gebruikt voor het technische beheer en de beveiliging van de website.

17. Bugsnag

Wij gebruiken de service Bugsnag of Bugsnag Inc. (USA) in een aantal van onze spellen. Hiermee kunnen we snel fouten in onze spellen identificeren, die door een defect of crash zijn veroorzaakt. Als er een probleem optreedt, worden de speler-ID, de naam van de speler en, indien van toepassing, details van de pagina of de app waar de fout optreedt en de daaraan gekoppelde gegevens ter evaluatie naar Bugsnag gestuurd.
We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Bugsnag naar: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

De juridische basis van de verwerking is Art. 6 paragraaf 1, letter f AVG, omdat de service onze legitieme interesse ondersteunt voor het oplossen van technische problemen op een gerichte manier. De overdracht van de hierboven genoemde informatie naar Bugsnag is technisch noodzakelijk. Bewaar tegen deze verwerking wordt afgehandeld door ons supportteam: https://support.goodgamestudios.com/

18. Fraudebestrijding

We verwerken pseudonieme gegevens, zoals het IP-adres of de apparaat-ID, voor de analyse van signalen om fraude te identificeren door derde partijen in de context van hun klantenwerving. We worden hierbij ondersteund door externe dienstverleners van wie wij met zekerheid kunnen zeggen dat zij dezelfde wettelijke vereisten naleven.

De wettelijke basis is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Deze verwerking draagt bij tot de organisatorische veiligheid van de website.

19. Cookies

We maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen door uw browser wanneer u een website bezoekt. Dit identificeert de browser die wordt gebruikt en kan worden herkend door onze webserver. Voor zover dit gebruik van cookies resulteert in de verwerking van persoonsgegevens is de wettelijke basis hiervoor Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Deze verwerkingsmethode dient onze belangen door onze website meer gebruiksvriendelijk, efficiënter en veiliger te maken.

De meeste cookies die we gebruiken, worden “sessiecookies” genoemd. Ze worden verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies (“permanente cookies”) worden automatisch verwijderd na een specifieke periode, die kan variëren naargelang de cookie. U kunt cookies altijd verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt principieel verzet aantekenen tegen het gebruik van cookies via uw browserinstellingen.

Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen, heb je mogelijk geen toegang tot bepaalde gebieden of functies.

Als je alleen cookies van derde partijen wilt beperken, kun je dergelijke cookies uitschakelen via Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Visitor Action Pixel)

Wij gebruiken de “bezoeker actie pixels” van Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of, als u gebaseerd bent in de EU, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”)) op onze website.

Zo kan het gedrag van de gebruikers worden bijgehouden wanneer ze worden doorgestuurd naar de website van de leverancier na het klikken op een Facebook-advertentie. Dit biedt ons de mogelijkheid de doeltreffendheid van Facebook-advertenties te meten voor statistische doeleinden en marktonderzoek. De gegevens die op deze wijze worden verzameld zijn anoniem voor ons, m.a.w. we zien de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet. Hoewel, deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Facebook. Dit is de reden waarom wij u op de hoogte brengen op basis van onze kennis van de situatie. Facebook kan deze informatie koppelen aan uw Facebook-account en ze ook gebruiken voor zijn eigen promotionele doeleinden, in overeenstemming met het Gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt Facebook en zijn partners de mogelijkheid bieden advertenties te plaatsen in en buiten Facebook. Het is ook mogelijk dat een cookie wordt opgeslagen op uw computer voor deze doeleinden.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. U kunt zich verzetten tegen het verzamelen van uw gegeven door de Facebook-pixel, of tegen het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven door contact op te nemen op het volgende adres: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

21. Informatie over onze Facebook-pagina

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, die we gebruiken om ons bedrijf voor te stellen, en individuele producten en diensten die we aanbieden, worden enkele van uw persoonsgegevens verwerkt. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland, “Facebook”). Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook zie https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Verwerking van Page Insights

Facebook verschaft ons geanonimiseerde statistieken over en inzichten in het gebruik van onze Facebook-pagina, de zogeheten “Pagina Insights”. Door die “Insights” krijgen we een beter idee van het soort acties dat bezoekers op onze Facebook-pagina uitvoeren. Deze “Page Insights” zijn samengesteld op basis van specifieke informatie over de personen die onze Facebook-pagina hebben bezocht. Voor die verwerking van persoonsgegevens zijn wij en Facebook de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De verwerking dient ons gerechtvaardigd belang om de acties die op onze Facebook-pagina worden uitgevoerd, te evalueren en onze Facebook-pagina op basis van de bevindingen van die evaluatie te verbeteren. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, letter f) AVG. We zijn in geen geval in staat om met behulp van gegevens over paginalikes de via Page Insights verkregen informatie aan een specifiek Facebook-profiel te koppelen.

We hebben met Facebook een overeenkomst gesloten tot regeling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens. In die overeenkomst is de verdeling van onze gegevensbeschermingsverplichtingen vastgelegd. Nadere bijzonderheden over de verwerking van persoonsgegevens voor het samenstellen van “Page Insights” en de overeenkomst met Facebook zijn beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Verwerking van gegevens die we via onze Facebook-pagina ontvangen

We verwerken ook gegevens die we via onze Facebook-pagina van u ontvangen. Dat kunnen uw Facebook-gebruikersnaam, uw spelersnaam in een van onze games, uw contactgegevens of een mededeling aan ons zijn. Die persoonsgegevens verwerken we alleen als we u tevoren uitdrukkelijk hebben gevraagd om die gegevens met ons te delen, bijvoorbeeld in het kader van een enquête of wedstrijd. Wij zijn voor die verwerking de enige verwerkingsverantwoordelijke.

Als we gegevens van u hebben ontvangen omdat u deelneemt aan een wedstrijd, worden die gegevens alleen verwerkt als dat nodig is voor het versturen van een prijs. Nadat de prijs is bezorgd, of als u niet hebt gewonnen, worden uw gegevens gewist. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, letter b) AVG.

Persoonsgegevens die we via klanttevredenheidsonderzoeken hebben verzameld, worden geanonimiseerd verwerkt. Deze verwerking dient het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij het voortdurend verbeteren van ons aanbod en is derhalve in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) AVG, dat de wettelijke basis voor deze verwerking vormt.

22. Google Analytics

Wij gebruiken de Google Analytics dienstverlening van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘Google’) voor de analyse van de bezoekers van onze website. Google gebruikt cookies. De informatie die wordt verzameld door de cookie over het gebruik van het online product of dienst door de gebruikers wordt gewoonlijk verzonden naar een Google server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie in onze naam om het gebruik te evalueren van onze online producten en diensten door de gebruikers, om rapporten op te stellen over de activiteiten in deze online producten en diensten en om ons bijkomende diensten te verlenen die geassocieerd worden met het gebruik van deze online producten en diensten en het gebruik van het internet. Pseudonieme gebruikersprofielen kunnen worden opgesteld op basis van de verwerkte gegevens.

We gebruiken Google Analytics uitsluitend met IP anonimisering ingeschakeld. Dit betekent dat Google het IP-adres afbreekt van gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres worden overgedragen naar een Google server in de Verenigde Staten en daar afgebroken.

Het IP-adres dat wordt overgedragen door de browser van de gebruiker wordt niet samengevoegd met andere Google gegevens. Gebruikers kunnen voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de instellingen van hun browser software aan te passen.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Om te voorkomen dat de gegevens die worden gegenereerd door cookies worden verzameld kan de gebruikers de browser plug-in downloaden en installeren beschikbaar via de link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Overdracht van je gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten. We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

23. Google marketing diensten

Wij gebruiken de Google markering en remarketing diensten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘Google’). Deze diensten bieden ons de mogelijkheid advertenties op een meer gerichte wijze te publiceren en de gebruiker advertenties te kunnen tonen op basis van zijn of haar interesses. Op basis van de remarketing worden advertenties en producten weergegeven aan de gebruikers in het kader van een interesse die werd vastgelegd op basis van de activiteit op andere websites in het Google netwerk. Google gebruikt hiervoor een code wanneer iemand onze website bezoekt en de zogenaamde (re)marketing advertenties worden toegevoegd aan de website. Met hun hulp wordt een individuele cookie, m.a.w. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in de plaats van cookies). Cookies kunnen worden ingesteld door uiteenlopende domeinen, inclusief google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert de apps die gebruikers hebben bezocht, de inhoud die hen interesseert en de aanbiedingen die ze gebruikt hebben. Bovendien wordt technische informatie opgeslagen over de browser en het besturingssysteem, de verwijzende websites, de duur van het bezoek en alle bijkomende gegevens over het gebruik van de online producten en diensten. Het IP-adres van gebruikers wordt ook geregistreerd, hoewel we u willen meedelen dat, in het kader van Google Analytics, IP-adressen worden afgebroken in de lidstaten van de Europese Unie of in staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alle gegevens van de gebruikers worden enkel verwerkt als pseudonieme gegevens. Google slaat geen namen of e-mailadressen op. Alle weergegeven advertenties worden daarom niet specifiek aan een persoon getoond maar aan de eigenaar van de cookie. Deze informatie wordt verzameld door Google en overgedragen naar en opgeslagen door servers in de Verenigde Staten.

Eén van de Google marketing diensten die we gebruiken is het online reclameprogramma Google AdWords. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords klant een andere conversiecookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords klanten. De informatie die de cookie verzamelt wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords klanten die geopteerd hebben voor conversie tracking. AdWords klanten zien het totaal aantal gebruikers die geklikt hebben op hun advertentie en die naar een pagina werden doorgestuurd met een conversie tracking tag. Zij zullen echter geen informatie ontvangen die gebruikers persoonlijk identificeert.

Wij kunnen eventueel derde-partij advertenties toevoegen op basis van de Google Marketing dienst, DoubleClick. DoubleClick gebruikt cookies zodat Google en de partner websites advertenties kunnen plaatsen op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op het Internet.

De Google diensten gebruiken de Google Tag Manager. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketing doeleinden kunt u de samenvatting raadplegen op: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u verzet wilt aantekenen tegen de interesse-gebaseerde reclame van de Google marketing diensten kunt u de instellingen en opt-out opties van Google gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences.

Overdracht van je gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten. We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

24. Microsoft Bing Ads

We gebruiken de conversie en tracking tool Bing Ads van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) als onderdeel van onze website. Microsoft plaatst een cookie op de computer van de gebruiker om het gebruik van onze online diensten te kunnen analyseren. Dit gebeurt op voorwaarde dat de gebruiker onze website heeft bezocht via een advertentie van Microsoft Bing Ads. Zo worden Microsoft en wij op de hoogte gebracht wanneer iemand geklikt heeft op een advertentie, doorgestuurd werd naar onze online diensten en een vooraf bepaalde doelpagina heeft bereikt. Wij zien enkel het totaal aantal gebruikers die geklikt hebben op een Bing advertentie en die dan naar de doelpagina werden doorgestuurd (conversies). Er worden geen IP-adressen opgeslagen. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker vrijgegeven.

Gebruikers kunnen bijkomende informatie vinden over de bescherming van gegevens en de cookies die worden gebruikt in Microsoft Bing advertenties in de Microsoft verklaring van gegevensbescherming: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u niet wilt deelnemen aan het Bing Ads tracking proces kunt u hier uw bezwaren aangeven aan Microsoft: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

25. Twitter Conversion Tracking

We maken gebruik van de dienst Conversion Tracking van Twitter Inc. (1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, “Twitter”) op onze website. Twitter slaat een cookie op op de computer van de gebruiker om het gebruik van onze online producten en diensten te kunnen analyseren. Twitter Conversion Tracking volgt de handelingen van gebruikers nadat ze advertenties hebben gezien of hoe zij gereageerd hebben op advertenties op Twitter. De Conversion Tracking van Twitter biedt u de mogelijkheid conversies toe te wijzen zoals het klikken op links, retweets of “Vind ik leuk” gegevens.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u verzet wilt aantekenen tegen de tracking kunt u de Digital Advertising Alliance tool gebruiken op optout.aboutads.info.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

26. Taboola

Gebruik van technologieën die eigendom zijn van Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) stelt ons in staat voor de gebruiker specifieke advertenties aan te bieden op basis van surfgedrag en klantinteresses. Taboola gebruikt cookies (of vergelijkbare technologieën) om te bepalen welke websites je vaak bezoekt en legt jouw bewegingen door onze website vast. Taboola verzamelt apparaatgerelateerde gegevens en protocolgegevens om gebruiksprofielen op te stellen met pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen zijn niet te herleiden naar de drager van het pseudoniem en maken het niet mogelijk conclusies te trekken op basis van persoonlijke gegevens. Om dit te bewerkstelligen geven wij je IP-adres door aan Taboola. Deze verwerking vindt plaats op basis van onze legitieme economische belangen (artikel 6, paragraaf 1, letter f AVG). Je kunt bezwaar maken tegen opname in dergelijke tracering via de volgende link: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Zodra je je hebt uitgeschreven, krijg je niet langer gepersonaliseerde content/advertenties aangeboden.

27. Analyse van adverteren op externe websites

We gebruiken advertentieruimte op externe websites om te adverteren. Als adverteerder kunnen we die ruimte gebruiken om ons op bepaalde interesse- en gebruikersgroepen te richten bij het weergeven van onze advertenties. We werken met diverse externe partijen samen om onze advertenties weer te geven.

We gebruiken services en systemen van externe partijen om de advertentieruimte te bepalen en de interessegroepen te selecteren. Om het succes van de op interesses gebaseerde advertenties te meten en optimaliseren, gebruiken sommige van de externe partijen cookies en andere technische middelen op onze site om informatie over het gebruik van onze website te verkrijgen.

Als persoonsgegevens worden verzameld tijdens het gebruik van onze website en overgedragen aan een externe provider, geschiedt de gegevenswerking op de wettelijke grond van art. 6 para. 1 . f) AVG. De verwerking wordt uitgevoerd om onze legitieme economische belangen te beschermen op het gebied van marketing van onze website.

We werken samen met de volgende providers:

 • Xandr
  Om advertenties weer te geven, werken we samen met externe provider Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, VS (Xandr). We hebben voor dit doeleinde de tracking-pixel van Xandr op onze website geïnstalleerd. Via de tracking-pixel kunnen we de acties van spelers op onze site volgen. Er wordt alleen statistische informatie verzameld en verzonden naar Xandr. Als u af wilt zien van Xandr’s op interesse gebaseerde advertenties, kunt u Xandr’s tracking uitschakelen via de afmeldknop op https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.Meer informatie over Xandr’s privacybeleid vindt u hier: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.Overdracht van je gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten. We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.
 • Quantcast
  We werken ook samen met Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Ierland. We gebruiken hiervoor zogenaamde Quantcast Tags. We verzamelen statistische gegeven en dragen deze alleen over aan Quantcast. HIer vind je een link naar het privacybeleid van Quantcast: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/Hier kun je het volgen van Quantcast uitschakelen: https://www.quantcast.com/opt-out/We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

28. Geïntegreerde diensten en externe inhoud

We gebruiken diensten en inhoud van derde partijen op onze website (hierna collectief de “inhoud” genoemd). Voor een dergelijke vorm van integratie is het technisch noodzakelijk uw IP-adres te verwerken zodat de inhoud naar uw browser kan worden verzonden. Uw IP-adres wordt daarom verzonden naar de respectieve externe leverancier.

Deze verwerking wordt in ieder geval uitgevoerd om de legitieme belangen te beschermen bij de optimalisering en commerciële bewerkingen van onze website. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG.

De Java programmeertaal wordt vaak gebruikt om inhoud te integreren. Om die reden kunt u verzet aantekenen tegen de gegevensverwerking door Java-bewerkingen uit te schakelen in uw browser.

We hebben informatie geïntegreerd van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘Google’) in onze website:

 • “Google Maps” om kaarten weer te geven;
 • “Google Web Fonts” om de Google lettertypes te gebruiken;
 • “YouTube” om video’s weer te geven.

Overdracht van je gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten. We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

29. Advertenties in games

We bieden in-game advertenties aan in onze webgames. Zo kun je videofragmenten bekijken van externe leveranciers die door advertenties worden gefinancierd. Daardoor is bijvoorbeeld betaalde inhoud gratis beschikbaar.

De gegevens die je bij het gebruik van advertentiemedia verstrekt, worden verzameld en geanalyseerd, wat hieronder nader wordt uitgelegd. Onze serviceprovider Google Ad Manager door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) geeft ons de mogelijkheid om deze vorm van het genereren van inkomsten met advertenties in de praktijk te brengen. De serviceprovider neemt de controle over de in-game advertentienetwerken over. Dit houdt in dat bepaalde parameters via een interface worden gedeeld met de advertentienetwerken: IP-adres, besturingssysteem, regio (meer info). Het doel van het doorgeven van deze informatie is de gebruiker de meest relevante advertenties te tonen. De genoemde advertentienetwerken verwerken mogelijk ook persoonsgegevens, zoals IP-adressen, om dat advertentiemateriaal te kunnen verstrekken.

Als je je afmeldt voor gepersonaliseerde of contextuele advertenties, worden er geen advertenties uit onze games verwijderd. Beperkte advertenties, die geen persoonsgegevens verwerken en minder relevant zijn voor de gebruikers, worden nog steeds weergegeven.

De wettelijke grond voor de verwerking van informatie in relatie tot de in-game advertentie is jouw toestemming (art. 6 paragraaf 1 letter a AVG). Als gebruiker kun je afzien van het gebruik van persoonsgegevens in advertenties wanneer je wilt via ons voorkeurencentrum. Als je dat doet, wordt alle pseudonieme informatie door ons geanonimiseerd, wat betekent dat alleen nog maar beperkte advertenties worden getoond.

Potentiële advertentiepartners https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Uw rechten

Aangezien u de betrokken persoon bent, hebt u het recht uw rechten uit te oefenen tegen ons. U kunt specifiek de volgende rechten inroepen:

 • In overeenstemming met Artikel 15 AGV en Sectie 34 AGV hebt u het recht informatie aan te vragen of wij persoonlijke gegevens van u al of niet verwerken en in welke mate.
 • U hebt het recht correcties van uw gegevens aan te vragen in overeenstemming met Artikel 16 AGV.
 • U hebt het recht de verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen in overeenstemming met Artikel 17 AGV en Sectie 35 AGV.
 • U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen in overeenstemming met Artikel 18 AGV.
 • U hebt het recht, in overeenstemming met Artikel 20 AGV, uw persoonsgegevens die u ons hebt overhandigd te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat en om deze gegevens over te dragen naar een andere beheerder.
 • U kunt uw rechten uitoefenen door via dit ondersteuningsformulier contact met ons opnemen.

31. Het recht verzet aan te tekenen

In overeenstemming met Artikel 21 AGV hebt u het recht verzet aan te tekenen tegen elke verwerking die Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter e en letter f AGV gebruiken als hun wettelijke basis.

32. Privacy van minderjarigen

De dienst is niet gericht op, noch bedoeld voor gebruik door, personen jonger dan zestien jaar. We verzamelen geen persoonsgegevens van personen van wie we weten dat ze jonger dan zestien jaar zijn.

33. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Klachten bij overheidsinstanties

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt van de bepalingen van de AGV hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie in overeenstemming met Artikel 77 AGV.

Versie: 01/2022