Allmänna användarvillkor

Gäller från 01.06.2022

1 Ämne; omfattning

1.1

Följande allmänna användarvillkor reglerar användningen av de onlinespel och mobilspel samt andra tjänster som erbjuds av Stillfront Germany GmbH (hädanefter ”Stillfront Germany GmbH”), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, på Stillfront Germany GmbH webbplatser och i appbutiker.

1.2

Stillfront Germany GmbH förbehåller sig rätten att löpande utveckla sina onlinespel, mobilspel och andra tjänster för att se till att de ständigt känns intressanta för så många användare som möjligt. Användaren blir informerad om detta på lämpligt vis.

1.3

Onlinespel, mobilspel och andra tjänster som erbjuds av Stillfront Germany GmbH är endast avsedda för underhållning. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. Stillfront Germany GmbH informerar användaren om att åter- och nollställningar kan komma att ske i enskilda online- och mobilspel, och att detta inbegriper spelframsteg samt i vissa fall virtuella föremål. Detta kan i synnerhet ske om Stillfront Germany GmbH låter användaren delta i ett onlinespel eller mobilspel som inte är färdigställt än (det vill säga under smyglansering eller i en betaversion).

1.4

Användaren måste se till att ha en digital omgivning som är kompatibel med den digitala produktens tekniska krav. Användaren kan, innan avtal ingås, läsa om de tekniska kraven på https://goodgamestudios.com/requirements.

1.5

Utöver dessa allmänna användarvillkor tillämpas även befintliga regler kopplade till individuella onlinespel och mobilspel, om sådana finns. I händelse av motsägelse mellan dessa allmänna användarvillkor och spelets regler har bestämmelserna i dessa allmänna användarvillkor företrädesrätt. Individuella onlinespel eller mobilspel, specifika versioner och/eller komponenter av onlinespel eller mobilspel samt individuella tjänster som tillhandahålls på Stillfront Germany GmbH webbplatser kan även omfattas av specifika användarvillkor, om detta anses lämpligt. Användaren informeras på ett lämpligt sätt om eventuella specifika användarvillkor före användningen av utbudets respektive delar.

1.6

Vissa onlinespel och mobilspel samt andra tjänster ger användaren möjligheten att använda tjänster som tillhandahålls av Stillfront Germany GmbH leverantörer. I dessa fall ska ett separat avtal ingås mellan användaren och respektive leverantör för Stillfront Germany GmbH. Användaren blir informerad på lämpligt vis innan avtal ingås.

1.7

Andra bestämmelser eller allmänna villkor för användaren, som skiljer sig från Stillfront Germany GmbH allmänna användarvillkor, tillämpas endast om Stillfront Germany GmbH accepterar deras giltighet med ett föregående samtycke.

2 Ingående av avtal

2.1

Användaren måste registrera sig och, om så krävs, installera appen för att använda onlinespel eller mobilspel och andra tjänster som tillhandahålls av Stillfront Germany GmbH. Användaren har inte rätt att kräva registrering eller ingående av avtal med Stillfront Germany GmbH.

2.2

Registrering är reserverad för fysiska personer. Endast enskilda individer accepteras som auktoriserade användare (inga grupper, makar, sambor osv.).

2.3

Det är inte tillåtet för personer under 16 år att registrera sig.

2.4

Användare får inte hämta mobilspel från Apple App Store om det bryter mot gällande lagar. Detta gäller bland annat i följande fall:

  • Om användaren befinner sig i ett land som är föremål för sanktioner från USA:s federala regering eller i ett land som USA:s federala regering klassificerar som ett land som stödjer terrorism.
  • Om användaren finns med på listan över förbjudna partner som utfärdas av USA:s federala regering.

2.5

För att kunna registrera sig för onlinespel måste användaren ange ett spelarnamn och normalt en e-postadress som är registrerad i användarens namn. Mobilspelen kräver ett spelarnamn. Användaren har ingen rätt till ett särskilt spelarnamn. Spelarnamnet får inte inkräkta på tredje parts rättigheter, bryta mot gällande lagar eller vara stötande. Dessutom får ingen e-post- eller webbadress användas som spelarnamn. Användaren ska garantera att informationen som skickas till Stillfront Germany GmbH vid registreringstillfället är korrekt och fullständig.

2.6

Med vissa spel kan användaren även registrera sig via tredjepartsleverantörer (exempelvis sociala nätverk eller mobilbaserade appbutiker). Uppgifterna som krävs för registrering hämtas då från användarens konto hos tredjepartsleverantören ifråga för detta ändamål.

2.7

Registreringen måste utföras av användaren själv. Registrering som utförs av tredje part, särskilt en tredje part som registrerar individer kommersiellt hos flera tjänstleverantörer (registreringstjänster och/eller inträdestjänster), är inte tillåten.

2.8

Vid lyckad registrering skapar användaren ett konto (hädanefter ”användarkonto”) som användaren hanterar självständigt. Användarkontot får inte överlåtas utan medgivande från Stillfront Germany GmbH.

2.9

Det finns inga registrerings- eller aktiveringsrättigheter.

3 Allmänna skyldigheter för användaren

3.1

Användaruppgifter

Användaren samtycker till att, utan dröjsmål, informera Stillfront Germany GmbH om alla framtida ändringar av sina registreringsuppgifter, särskilt byte av e-postadress. Användaren är skyldig att bekräfta sina uppgifters riktighet på begäran.

3.2

Inloggningsuppgifter, identifiering, lösenord

3.2.1

Användaren är skyldig att hemlighålla inloggningsuppgifter, identifiering och lösenord.

3.2.2

Begreppen ”inloggningsuppgifter”, ”identifiering” och ”lösenord” omfattar alla bokstavskombinationer och/eller tecken- och/eller siffersekvenser som används för att autentisera användare och för att förhindra åtkomst av obehörig tredje part. Lösenordet får inte vara identiskt med användarnamnet och ska bestå av en kombination av siffror och bokstäver.

3.2.3

Användaren är skyldig att skydda alla inloggningsuppgifter, all identifiering och alla lösenord från obehörig åtkomst av tredje part.

3.2.4

I den händelse användaren har anledning att tro att tredje part har eller kan ha fått tag på inloggningsuppgifter, identifiering eller lösenord ska användaren meddela Stillfront Germany GmbH omedelbart och ändra sina uppgifter eller låta Stillfront Germany GmbH ändra dem. I detta fall, eller om Stillfront Germany GmbH har konkreta bevis om missbruk av uppgifter, har Stillfront Germany GmbH rätt att blockera användarens åtkomst till användarkontot temporärt. Om det finns bevis på missbruk av uppgifter ska Stillfront Germany GmbH informera användaren om detta.

3.2.5

Användaren har under inga omständigheter rätt att använda andra användares inloggningsuppgifter, såvida inte onlinespelet eller mobilspelet, eller en annan tjänst, gör specifika undantag.

3.3

Användning av Stillfront Germany GmbH webbplatser och deras innehåll

3.3.1

Stillfront Germany GmbH webbplatser och mobilspel inkluderar innehåll av skilda slag som är skyddat av varumärken, upphovsrätt eller av andra medel till Stillfront Germany GmbH fördel eller till fördel för tredje part. Om inte dessa allmänna användarvillkor uttryckligen tillåter det har användaren inte rätt att redigera, kopiera eller distribuera Stillfront Germany GmbH webbplatser, mobilspel eller innehållet eller någon del av detta, återge dessa offentligt eller använda dem för reklam, och användaren får inte heller använda dem utanför det avtalade ändamålet. Det enda som är tillåtet är teknisk reproduktion i surfningssyfte samt permanent reproduktion avsedd endast för privat bruk. Upphovsrättsinformation och varumärkesnamn får inte ändras, döljas eller tas bort.

3.3.2

Begreppet ”innehåll” omfattar alla data, bilder, ljudsekvenser, filmer, mjukvaruprogram och koder, all text, grafik och musik, allt ljud samt annan information som tillhandahålls av Stillfront Germany GmbH. Begreppet ”innehåll” omfattar även, och i synnerhet, alla tjänster som erbjuds för hämtning.

3.3.3

Användaren är skyldig att avstå från alla aktiviteter som kan äventyra eller avbryta funktionaliteten på Stillfront Germany GmbH webbplatser, individuella tjänster och/eller erbjudanden som finns där, eller dess onlinespel eller mobilspel. Användaren måste även avstå från aktiviteter som kan leda till icke-auktoriserad åtkomst till data. Användning av innehållet får endast ske på ett sätt som inte påverkar andra användares användning av Stillfront Germany GmbH webbplatser och innehåll. Överföring av data eller mjukvara som kan påverka hårdvara eller mjukvara från mottagare är inte tillåten.

3.3.4

Användning av Stillfront Germany GmbH webbplatser eller mobilspel i kommersiellt syfte, särskilt för reklamsyften, kräver föregående skriftligt samtycke från Stillfront Germany GmbH.

3.3.5

Användaren har ingen rätt att publicera innehåll på Stillfront Germany GmbH webbplatser, i onlinespel, mobilspel eller i någon annan tjänst.

3.3.6

Det är inte tillåtet att använda Stillfront Germany GmbH webbplatser via anonymitetstjänster som döljer användarens faktiska IP-adress.

3.4

Användning av klientmjukvara

I de fall där erbjudanden kräver att användaren först installerar en klientmjukvara beviljar Stillfront Germany GmbH användaren en icke-exklusiv, icke överförbar, personlig – och tidsbegränsad vad gäller användaravtalet – rätt att installera klientmjukvaran och använda den för avsedda ändamål. Detta måste dock ske i enlighet med dessa allmänna användarvillkor och reglerna för spelet i fråga. All typ av kommersiell användning av mjukvaran är förbjuden. Modifiering av klientmjukvaran och bakåtöversättning av den levererade programkoden till andra kodformat (dekompilering) samt andra typer av bakåtutvecklingar av denna mjukvaras olika produktionsnivåer är förbjuden, om inte dessa åtgärder krävs för att uppnå samverkan mellan program. Stillfront Germany GmbH har skadeståndsskyldighet gentemot användaren i enlighet med lagstadgade regler gällande skadeståndsansvar.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4 Särskilda villkor för användning av onlinespel och mobilspel

4.1

Användaren är endast tillåten att delta i en spelomgång (t.ex. per värld, universum osv.) i ett onlinespel eller mobilspel med ett spelkonto, såvida inte spelets regler uttryckligen säger något annat. Konton som överträder ovanstående regler kan komma att raderas eller spärras i enlighet med punkt 9.

4.2

Användaren får inte försöka att manipulera onlinespelet eller mobilspelet. I synnerhet får användaren inte använda åtgärder, mekanismer eller mjukvara som kan störa funktionaliteten eller påverka spelets utveckling. Användaren får inte vidta åtgärder som orsakar en orimlig eller överdriven börda på den tekniska kapaciteten. Användaren får inte blockera, skriva om eller modifiera innehåll som skapats av spelets administration eller störa spelet på något annat vis.

4.3

Användaren får under inga omständigheter

a) skapa eller använda fusk, modifikationer och/eller hack, eller någon annan mjukvara från tredje part som kan ändra resultatet i onlinespel eller mobilspel

b) använda mjukvara som möjliggör datautvinning eller som snappar upp eller samlar in information i anslutning till onlinespel och mobilspel

c) använda virtuella föremål utanför onlinespel eller mobilspel, köpa dem för riktiga pengar eller sälja eller byta ut dem, och/eller

d) sälja, köpa eller byta bort konton.

Detta omfattar alla kringgående handlingar, liknande handlingar och handlingar som ger samma effekt som de ovan nämnda förbuden.

4.4

Användaren förbjuds även från att köra onlinespelet (inklusive alla enskilda webbsidor) med några andra program än den webbläsare eller klientmjukvara som har tillhandahållits. Detta syftar i synnerhet på så kallade botar (robotar) och andra verktyg som används i syfte att ersätta eller fungera som ett tillägg till webbgränssnittet. Skript och helt eller delvis automatiserade program som ger användaren en fördel jämfört med andra användare är också förbjudna. Detta inkluderar funktioner med automatisk uppdatering och andra integrerade webbläsarmekanismer som innefattar automatiserade procedurer.

4.5

Det är inte tillåtet att skapa användarkonton automatiskt, oavsett om startsidan visas eller inte.

4.6

Stillfront Germany GmbH, eller av Stillfront Germany GmbH auktoriserade leverantörer, äger all rätt till objekt som används i och alla virtuella objekt som tillhandahålls i onlinespel och mobilspel. Användaren får endast en icke-exklusiv användningsrätt till virtuella objekt så länge användaravtalet varar, men under inga omständigheter äganderätt.

5 Särskilda villkor för användning av kommunikationsmöjligheter (i synnerhet diskussionsforum, chatt och kommentarer)

5.1

Stillfront Germany GmbH kan erbjuda användaren olika kommunikationsmöjligheter för inlägg och poster som skapas av användaren på Stillfront Germany GmbH webbplatser, i spelet och på sociala nätverk (i synnerhet diskussionsforum, chattar, bloggar, gästböcker osv. samt användningen av kommentarsfunktioner i dessa; alla dessa omfattas av samlingsnamnet ”kommunikationsmöjligheter”). Dessa kan användas av användaren när de är tillgängliga. I detta syfte erbjuder Stillfront Germany GmbH endast användare den tekniska omgivningen för utbyte av information. Däremot har användare ingen rätt att kräva sådana kommunikationsfunktioner.

5.2

Användaren tar fullt ansvar för det innehåll och de inlägg som de lägger ut. Användaren förbinder sig att hålla Stillfront Germany GmbH ansvarsfritt gällande krav eller stämningar från tredje part som uppstår på grund av ett uppsåtligt brott mot användarens skyldigheter. Stillfront Germany GmbH avsäger sig uttryckligen all äganderätt vad gäller innehåll upplagt av användare.

5.3

Inom ramen för dessa kommunikationsmöjligheter förbjuds användaren från att publicera eller distribuera innehåll på Stillfront Germany GmbH webbplatser som

a) bryter mot gällande lag, är olämpligt eller omoraliskt eller bryter mot de allmänna användarvillkoren eller reglerna för respektive spel

b) gör intrång på varumärken, patent, utformnings- eller designmönster, upphovsrätt, affärshemligheter eller tredje parts rättigheter

c) är vulgärt, rasistiskt, våldsamt, pornografiskt, avsett endast för vuxna eller på något annat sätt stötande för barn eller ungdomar som fortfarande utvecklas, eller är skadligt i sin natur

d) är nedsättande, trakasserande eller ärekränkande

e) inkluderar kedjebrev eller pyramidspel

f) felaktigt hävdar att det kommer från eller har stöd av Stillfront Germany GmbH

g) innehåller personlig information som tillhör tredje part utan deras uttryckliga medgivande, och/eller

h) är kommersiellt, i synnerhet kampanjliknande.

5.4

Att inkludera webbplats-, företags- och produktnamn tillåts endast om det huvudsakliga syftet inte är reklamrelaterat.

5.5

Alla användare av dessa kommunikationsmöjligheter måste formulera sig på ett lämpligt och acceptabelt sätt. Ärekränkande kritik och nedsättande angrepp är inte tillåtet.

5.6

Oberoende av andra rättigheter enligt dessa allmänna användarvillkor har Stillfront Germany GmbH rätt att ändra och helt eller delvis ta bort innehåll och inlägg som bryter mot reglerna i dessa allmänna användarvillkor. Stillfront Germany GmbH har även rätt att stänga av användare som bryter mot dessa regler, permanent eller temporärt, från fortsatt användning av Stillfront Germany GmbH kommunikationsmöjligheter, eller säga upp avtalet enligt punkt 9.

6 Konsekvenser av försumlighet

6.1

Stillfront Germany GmbH ansvarar inte för skada orsakad av försumlighet från användarnas sida.

6.2

Oberoende av ytterligare rättsliga eller avtalsmässiga rättigheter kan Stillfront Germany GmbH, enligt företagets rimliga bedömning, vidta följande åtgärder mot användare som bryter mot gällande lagar, tredje parts rättigheter, dessa allmänna användarvillkor samt eventuella ytterligare bestämmelser och spelregler:

a) ta bort innehåll

b) ge användaren en varning

c) temporärt eller permanent blockera en användare från enskilda eller alla onlinespel och mobilspel samt innehållet på Stillfront Germany GmbH webbplatser

d) stänga av en användare, även från vissa enskilda spelfunktioner (t.ex. chatten)

e) utfärda en temporär eller permanent spärrning, och/eller

f) säga upp avtalet med omedelbar verkan i enlighet med punkt 9 i dessa användarvillkor.

6.3

Om en användare har blockerats eller uteslutits får den användaren inte logga in på en tjänst som tillhandahålls av Stillfront Germany GmbH utan föregående samtycke från Stillfront Germany GmbH.

7 Användningsavgifter

7.1

Användaren kan spela onlinespel och mobilspel som erbjuds i huvudsak kostnadsfritt. Användaren kan dock använda pengar för att köpa en virtuell valuta (t.ex. rubiner, guld, juveler, ”premievalutan”), vissa virtuella funktioner och andra tjänster (tillsammans med ”funktioner som kan köpas”) inom ramen för onlinespel och mobilspel. Priset för den önskade, virtuella valutan visas i euro, amerikansk dollar eller i den valuta som används i användarens region. Användaren kan köpa fördelar eller virtuella objekt i onlinespelet eller mobilspelet med den premievaluta som användaren har köpt.

7.2

Användaren får separat information om vilka funktioner som finns tillgängliga för köp, i synnerhet om hur funktionerna fungerar, under hur lång tid den funktion som köps kommer att vara tillgänglig (om tillämpligt), inköpspris samt den betalningsmetod som finns tillgänglig i onlinespelet eller mobilspelet.

7.3

Användaren kan skicka in sin begäran om att köpa de tillgängliga funktionerna genom att välja ut ett önskat objekt och önskad betalningsmetod som erbjuds i onlinespelet eller mobilspelet i fråga. När användaren klickar på knappen Köp nu (Buy now) betalas objektet och beställningsprocessen avslutas. Avtalet mellan användaren och Stillfront Germany GmbH ingås när beställningen är klar.

7.4

Betalningsalternativen varierar beroende på onlinespelet eller mobilspelet, deltagarens land och marknadstillgängligheten för tekniskt lämpliga betalningsalternativ. De visas för användaren i början av beställningen.

7.5

Pengarna samlas in via den tjänsteleverantör som användaren gett i uppdrag att utföra denna betalningsprocess, eller via en överföring som görs av användaren. När det gäller mobilspel samlas pengarna in via den appbutik som används. I enskilda fall kan de allmänna användarvillkor som inkluderats av den auktoriserade tjänsteleverantören gälla tillsammans med Stillfront Germany GmbH allmänna användarvillkor.

7.6

När betalningsprocessen har slutförts eller, om en överföring har gjorts, efter att pengarna har kommit in på Stillfront Germany GmbH konto, ska Stillfront Germany GmbH kreditera användarens konto med de köpta funktionerna.

7.7

I mobilspel på webbplatser tillhörande enskilda affärspartner och i onlinespel och mobilspel som har integrerats i sociala nätverk kan slutande av avtal skilja sig från den procedur som beskrivs här. I dessa fall kommer användaren att informeras om den specifika proceduren för slutande av avtal.

7.8

Användaren uppger och garanterar att all information som lämnas i samband med betalningstransaktioner (i synnerhet bankkontonummer, kreditkortsnummer osv.) är fullständig och korrekt.

7.9

Stillfront Germany GmbH förbehåller sig rätten att höja eller sänka avgifterna för alla enskilda funktioner för alla framtida fall av köp av funktioner som kan köpas.

7.10

Lagstadgad ränta tillkommer i fall av uteblivna betalningar. Stillfront Germany GmbH har även rätt att spärra användarkontot, kräva ersättning för övriga skador samt avbryta leveransen av tjänsterna.

7.11

Om Stillfront Germany GmbH genom användarens misstag (inklusive en otillräcklig kontobalans) ådrar sig avgifter eller avbeställningsavgifter ska användaren stå för dessa kostnader.

8 Skadeersättning och ansvarsbegränsning

8.1

Användaren är personligt ansvarig gentemot tredje part för intrång på deras rättigheter. Användaren ska, i enlighet med gällande lagar, ersätta Stillfront Germany GmbH för alla skador till följd av underlåtenhet att iaktta skyldigheterna i dessa användarvillkor, i synnerhet om skadorna uppkommer som del av krav eller stämningar från tredje part. Detta kan innefatta kostnaden för juridiskt försvar från Stillfront Germany GmbH inklusive alla domstols- och advokatkostnader. Detta gäller inte om användaren inte är ansvarig för överträdelsen.

8.2

Stillfront Germany GmbH ansvar, oberoende av juridiska skäl och oavsett om de orsakats av avtalsenliga fel eller försumlighet, bestäms i enlighet med följande regler:

8.2.1

Stillfront Germany GmbH är ansvarigt för uppsåt och grov vårdslöshet utan några begränsningar, men bara för ringa försumlighet vid åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser. Om sådana avtalsförpliktelser åsidosätts är ansvaret begränsat till skador som skulle vara typiska för denna typ av avtal.

Som tidigare nämnts är ”väsentliga avtalsförpliktelser” de skyldigheter som ser till att avtalet löper i enlighet med de regler som krävs för att uppnå avtalets mål och som användaren ska kunna lita på.

8.2.2

Allt annat ansvar Stillfront Germany GmbH har är uteslutet.

8.2.3

Stillfront Germany GmbH rekommenderar användaren att regelbundet säkerhetskopiera sina data för att undvika onödig skada.

8.2.4

Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte för uttryckliga garantier från Stillfront Germany GmbH i fall av illvilja, eller för skador på grund av förlusten av liv, kroppsdelar eller välmående. Ansvarsskyldigheten ska förbli opåverkad i enlighet med lagen om produktansvar (Product Liability Act).

9 Avtalets längd; borttagning av användarkonton

9.1

Såvida inget annat anges för respektive onlinespel, mobilspel eller tjänst gäller avtalet för användning av Stillfront Germany GmbH portal, onlinespel, mobilspel och andra tjänster på obestämd tid. Avtalet börjar gälla i och med registreringen eller aktiveringen av ett konto av Stillfront Germany GmbH.

9.2

Avtalet kan sägas upp av endera parten när som helst. Uppsägning av Stillfront Germany GmbH träder i kraft efter en månad. Uppsägning av användaren träder i kraft omedelbart. Borttagning av data som användaren tillhandahåller – eller en begäran av användaren att ta bort uppgifterna – ses som uppsägning av användaren.

9.3

Båda parterna har rätten att säga upp avtalet utan förvarning om skäl finns. Om skälet är brott mot en förpliktelse i dessa användarvillkor är uppsägningen endast tillåten efter en viss satt tidsgräns för hjälpåtgärder eller efter en varning som inte givit något resultat. Tidsgränsbestämmelsen för hjälpåtgärder och varning är överflödig om det finns särskilda omständigheter som, i ljuset av båda parternas intressen, rättfärdigar omedelbar uppsägning.

Förhållanden som rättfärdigar omedelbar uppsägning från Stillfront Germany GmbH sida är exempelvis

a) att det finns ett beteende som påverkar andra spelares spelupplevelse på ett icke-obetydligt vis

b) fusk, modifikationer och/eller hack samt om någon annan form av mjukvara, verktyg eller skript används för att ändra spelupplevelserna eller spelreglerna i onlinespel eller mobilspel

c) att tredje part spelar med användarens användarkonto, såvida inte spelets regler ger speciella undantag

d) att spelaren spelar med tredje parts användarkonto eller använder fler än ett konto per onlinespel, såvida inte spelets regler ger speciella undantag

e) att användaren av virtuella objekt ämnade för onlinespel eller mobilspel använder dessa utanför onlinespel eller mobilspel, försöker att köpa eller sälja dem för riktiga pengar eller försöker att idka byteshandel med dem

f) att användaren säljer, köper eller byter ett användarkonto utan Stillfront Germany GmbH samtycke

g) att användaren avsiktligen bryter mot lagar som är avsedda att skydda andra personer eller Stillfront Germany GmbH

h) att användaren avsiktligen bryter mot dessa allmänna användarvillkor, övriga tillämpliga bestämmelser och/eller spelregler, och/eller

i) att Stillfront Germany GmbH har förlorat rätten att bedriva respektive onlinespel eller mobilspel, i synnerhet till följd av ett uppsagt licensavtal eller ett officiellt eller juridiskt beslut.

9.4

Alla uppsägelser måste göras skriftligen. Kunden kan även säga upp avtalet online genom att klicka på en motsvarande knapp i enlighet med punkt 9.2.

9.5

I fall av långa perioder av inaktivitet har Stillfront Germany GmbH rätt att radera användarkontot efter att ha givit föregående meddelande därom. Inaktivitetsperioden beror på onlinespelet eller mobilspelet i fråga men omfattar vanligtvis mellan 90 och 240 dagar. Efter uppsägelsen har Stillfront Germany GmbH rätt att radera användarkontot i slutet av avtalet efter eget gottfinnande, och inom ramen för tillämplig lagstiftning.

10 Tvistlösning online

10.1

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinebaserad tvistlösning mellan konsumenter och onlinebaserade näringsidkare (ODR-plattformen). Följ den här länken för att komma till plattformen: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2

Vi kan nås via ODR-plattformen. Vi ämnar dock inte att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd och är inte heller skyldiga att göra det. Kontaktas vi kommunicerar vi med våra användare direkt.

11 Tillämplig lag

Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller, undantaget Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG). De obligatoriska bestämmelser i det land där användaren är bosatt ska förbli opåverkade av detta rättsliga beslut.

12 Ändringar av dessa allmänna användarvillkor; övrigt

12.1

Stillfront Germany GmbH förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor (a) i händelse av ändringar som uppstår på grund av juridiska förändringar, (b) i händelse av ändringar som uppstår grund av beslut som tagits av Högsta domstolen, (c) på grund av tekniska behov, (d) för att kunna fortsätta att bedriva företagets verksamhet, (e) i händelse av ändrade marknadsförutsättningar och/eller (f) till förmån för användaren. Inga ändringar kommer att göras om en sådan ändring skulle påverka den avtalsmässiga balansen mellan parterna på ett signifikativt sätt. Användaren kommer att informeras om ändringar i de allmänna användarvillkoren via Stillfront Germany GmbH webbplats och via respektive onlinespel eller mobilspel minst sex veckor innan ändringen är beräknad att börja gälla. Alternativt kan Stillfront Germany GmbH skicka de ändrade allmänna användarvillkoren till sina användare via e-post eller informera dem att de ändrade allmänna användarvillkoren kan läsas på Stillfront Germany GmbH webbplatser. Användaren har rätt att opponera sig mot ändringarna inom fyra veckor. Användarvillkoren anses vara godkända om användaren förblir tyst (inte opponerar sig) under en fyraveckorsperiod, eller om användaren startar spelet igen efter att ha mottagit meddelandet om de ändrade användarvillkoren. Stillfront Germany GmbH kommer uttryckligen att informera sina användare om fyraveckorsfristen, hävningsrätten och de juridiska konsekvenserna av användarnas tystnad angående sådana ändringar.

12.2

Användaren har endast rätt till kvittning när dennes motkrav har fastställts enligt lag eller har erkänts av Stillfront Germany GmbH och de är obestridda, eller är ett resultat av detta ömsesidigt bindande, juridiska förhållande. Användaren kan endast åberopa retentionsrätt i den mån att det finns fordringar som härrör från detta avtal.

12.3

Stillfront Germany GmbH kommunicerar vanligtvis med användaren via e-post, såvida inget annat anges i dessa användarvillkor. Användaren måste regelbundet kontrollera det e-postkonto som angavs vid registreringstillfället för att se om användaren har tagit emot meddelanden från Stillfront Germany GmbH. När användaren kontaktar Stillfront Germany GmbH ska användaren ange vilket onlinespel eller mobilspel och vilket användarkonto meddelandet hänvisar till.

12.4

Om någon bestämmelse i dessa villkor har slutat eller slutar gälla och/eller bryter mot gällande lagar, kommer de återstående bestämmelserna i användarvillkoren fortfarande att gälla.

***

Licensinformation:

Speldesignen i Goodgame Gangster är licensierad av Playa Games GmbH.

Emojigrafik av “Twemoji” från Twitter, Inc. och andra samarbetspartner, licensierat under CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/