Herroepingsbeleid

Indien u virtuele valuta of virtuele goederen koopt (elk een “Overeenkomst“), is vanaf 13 juni 2014 het volgende herroepingsrecht van toepassing op elk van deze Overeenkomsten:

Herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgaaf van reden deze Overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de Overeenkomst werd gesloten.
Indien u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping, dient u ons (Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Duitsland, e-mail: odr@goodgamestudios.com) op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze Overeenkomst te herroepen door ons een eenduidige verklaring dienaangaande te sturen (bijv. een brief verzonden per post, een fax of een e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Dit is echter niet verplicht.
Om te voldoen aan de herroepingstermijn, volstaat het om uw herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.

Gevolgen van het herroepen
In geval van een effectieve herroeping worden de door elke partij ontvangen betalingen terugbetaald, en eventueel gebruik zal worden afgekocht. In gevallen waarin verleende diensten niet geheel of gedeeltelijk of slechts in beperkte staat kunnen worden geretourneerd, is de gebruiker verplicht tot schadeloosstelling, indien van toepassing. Aan de verplichting tot terugbetaling van betalingen moet binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor gebruikers met het inzenden van de herroeping en voor Stillfront Germany GmbH na ontvangst hiervan.

Toelichting:
In zoverre de Overeenkomst de levering van diensten betreft, vervalt uw herroepingsrecht indien wij de dienst volledig hebben geleverd en pas zijn begonnen met het leveren van de dienst nadat u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd bevestigd hebt dat u begrijpt dat u uw herroepingsrecht verliest zodra de Overeenkomst door ons volledig is uitgevoerd.
In zoverre de Overeenkomst de levering van niet op een fysieke gegevensdrager vastgelegde digitale inhoud betreft, vervalt uw herroepingsrecht ook als wij met de uitvoering van de Overeenkomst begonnen zijn nadat u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om met de uitvoering van de Overeenkomst vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te beginnen, en u bevestigd hebt dat u begrijpt dat u door uw toestemming uw recht op herroeping verliest bij aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst.

Modelformulier voor herroeping
(Indien u de Overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.)

 • Aan
  Stillfront Germany GmbH
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Duitsland
  E-mail: odr@goodgamestudios.com
 • Ik/wij (*) deel/delen (*) u mede dat ik/wij (*) bij dezen de door mij/ons (*) afgesloten Overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) herroep(*)/herroepen(*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam spel
 • Naam speler
 • E-mailadres
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.