Zasady prywatności dla usług online

Korzystanie z tej strony internetowej może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych. Naszym zamiarem jest, aby poniższe informacje zawierały opis tych procesów, tak abyś mógł(-a) je zrozumieć. W celu zapewnienia rzetelnego przetwarzania danych, chcielibyśmy również poinformować Cię o Twoich prawach wynikających z Europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (zwana dalej “my”) jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych.

Spis treści

1. Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania lub sugestie dotyczące tych informacji lub chcesz skontaktować się z nami w celu skorzystania z Twoich praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem: https://support.goodgamestudios.com/

2. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Korzystanie z oferowanych przez nas produktów i usług może skutkować przetwarzaniem danych osobowych. Termin “dane osobowe” w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych odnosi się do wszystkich informacji dotyczących konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Adres IP również może zostać uznany za dane osobowe. Adres IP jest przypisywany przez dostawcę usług internetowych do każdego urządzenia podłączonego do Internetu, aby urządzenie takie mogło wysyłać i odbierać dane. Gdy korzystasz ze strony internetowej, zbieramy dane, które sam(-a) udostępniasz. Ponadto, gdy korzystasz ze strony internetowej, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim sposobie korzystania z tej strony.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych wynikającymi z RODO oraz z niemieckiej ustawy BDSG. Przetwarzamy dane tylko wtedy, gdy jest to dozwolone prawnie. Gdy korzystasz z tej strony internetowej, przetwarzamy dane osobowe tylko za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO), w celu wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b GDPR), w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c. RODO) lub jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub z uzasadnionych interesów strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i swobody wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO).

3. Okres przechowywania

O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych ustępach, dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne w celu ich przetwarzania lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub ustawowych.

4. Przekazywanie danych

O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych ustępach, dane będą przetwarzane na serwerach dostawców usług technicznych, których świadczenie zostało przez nas zlecone w tym celu. Usługodawcy ci będą przetwarzać dane wyłącznie po otrzymaniu wyraźnych instrukcji i są zobowiązani umownie do zagwarantowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych.

W przypadku, gdy w niniejszej Deklaracji dotyczącej ochrony danych odwołujemy się do zintegrowanych usług świadczonych przez innych dostawców, można założyć, że dane osobowe będą przekazywane do określonych siedzib tychże dostawców. Dostawcy ci mogą mieć siedzibę w tak zwanym państwie trzecim poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Więcej informacji można znaleźć w ustępach opisujących każdą z usług.

5. Formularz kontaktowy

Nasza strona internetowa posiada formularz kontaktowy, za pomocą którego możesz wysyłać nam wiadomości. Przekazywanie Twoich danych jest szyfrowane.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Wszystkie pola danych oznaczone jako obowiązkowe są wymagane do przetworzenia Twojego wniosku. Jeżeli nie zostaną one wypełnione, Twój wniosek nie będzie mógł zostać zrealizowany. Podanie jakichkolwiek dodatkowych danych jest dobrowolne. Możesz również wysłać do nas wiadomość na kontaktowy adres e-mail.

6. Rejestracja i logowanie

Korzystanie z pewnych funkcji w aplikacji, wymaga rejestracji za pośrednictwem strony internetowej. Wymagane informacje można zobaczyć w oknie rejestracji. Aby ukończyć proces rejestracji niezbędne jest podanie informacji oznaczonych jako obowiązkowe. Przekazane dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jesteś zarejestrowany u nas, chyba że wcześniej sam je usuniesz.

7. Facebook Connect

Umożliwiamy również opcję łatwiejszej rejestracji naszych gier i usług za pomocą Facebooka. W tym celu możesz użyć swojego istniejącego konta użytkownika Facebooka. Klikając link “Zaloguj się za pomocą Facebooka”, możesz skorzystać z tej metody rejestracji za pośrednictwem naszego portalu internetowego. W tym celu należy posiadać wcześniej założone konto Facebook lub posiadać dostęp do Facebooka.

Jeżeli zechcesz zarejestrować się w jednej z naszych usług przy użyciu konta Facebook, w pierwszym etapie procesu rejestracji od razu zostaniesz przekierowany(-a) na Facebooka. Następnie Facebook poprosi Cię o zalogowanie się lub rejestrację. W żadnym wypadku nie otrzymamy Twoich osobistych danych dostępowych (nazwy użytkownika i hasła).

W drugim etapie połączysz swój profil na Facebooku z usługą, w której chcesz się zarejestrować. Na tym etapie dowiesz się, które dane z Twojego profilu na Facebooku zostaną nam przekazane. Te informacje zwykle dotyczą danych publicznych z serwisu Facebook oraz informacji jakie użytkownik udostępnia w formie otwartej lub ograniczonej dla konkretnej aplikacji. Informacje tego typu zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i zdjęcie na okładce, płeć, Twoje sieci, nazwę użytkownika (adres URL Facebooka) i numer identyfikacyjny użytkownika (identyfikator Facebooka). Użyjemy również adresu e-mail zapisanego w serwisie Facebook, aby się z Tobą skontaktować poza tym serwisem. Możesz zobaczyć publicznie dostępne informacje z Twojego konta na Facebooku za pośrednictwem menu Ustawienia głównego konta w Twoim profilu na Facebooku. (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Podstawę prawną gromadzenia i przechowywania danych stanowi Twoja zgoda, w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Jeżeli chcesz zablokować połączenie pomiędzy serwisem Facebook a naszymi usługami, zaloguj się w serwisie Facebook i wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach profilu. Wówczas nie będziemy mieli już prawa do używania informacji z profilu Facebook.

8. Przetwarzanie danych w naszych grach

W naszych grach jesteśmy w stanie śledzić i oceniać różne działania na poziomie gracza. Dotyczy to w szczególności danych kontaktowych podanych podczas rejestracji oraz Twoich działań podczas gier. W tym celu gromadzimy dane dotyczące połączenia, takie jak adres IP. Musimy mieć możliwość przetworzenia tych informacji, aby wykonać operacje związane z grami. Informacje te są zatem przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

9. Płatności dokonywane za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W zasadzie możesz korzystać z naszych gier bez podawania osobistych danych kontaktowych. W przypadku, gdy płacisz za odpłatne działania w naszych grach, Twoje dane osobowe będą gromadzone przez odpowiednich, zarejestrowanych dostawców usług płatniczych.

Wszystkie istotne dane dotyczące płatności, takie jak dane kontaktowe i dane dotyczące płatności, są początkowo gromadzone i przetwarzane przez odpowiedniego dostawcę płatności. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

W przypadku płatności gromadzimy dane geolokalizacyjne Twojego adresu IP, co pozwala nam określić, w jakim kraju się znajdujesz. Podstawą prawną tego gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego. Obowiązek prawny wynika z dyrektywy 2006/112/WE (dyrektywy MOSS).

Od dostawców usług płatniczych otrzymujemy również informacje dotyczące zapobiegania oszustwom związanym z płatnościami. Podstawą prawną tego gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie służy uzasadnionym interesom naszej spółki.

10. Społeczność (forum)

Aby korzystać z naszych forów, musisz podać osobiste dane rejestracyjne, takie jak nazwa użytkownika i adres e-mail. Adres e-mail nie jest widoczny dla innych użytkowników. Rejestracja jest konieczna w celu umożliwienia karania za ewentualne naruszenia naszych wytycznych Społecznościowych poprzez wykluczenie z forum osób odpowiedzialnych za naruszenia. Podstawą prawną do przechowywania tych danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b GDPR.

Nasze forum jest monitorowane przez moderatorów. W celu zapobiegania i karania poważnych naruszeń, monitorujemy Twój adres IP. Zbieranie tych informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych uzasadnione jest naszymi prawowitymi interesami zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f GDPR i służy ochronie naszego forum. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twoich komentarzy, jeżeli zostaną one uznane za nielegalne przez strony trzecie. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu wyżej wymienionych danych.

11. Publisher Backend

Nasza spółka prowadzi “Publisher Backend”, tj. miejsce gdzie firmy i osoby prywatne mogą zarejestrować się, aby wziąć udział w naszym Programie dla Wydawców. W tym celu zbieramy i przetwarzamy dane kontaktowe i płatnicze, których wymagamy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celu wykonania określonego stosunku umownego.

12. Podania o pracę

Możesz złożyć podanie o pracę za pośrednictwem naszej strony internetowej w dziale “kariera”. W tym celu gromadzimy Twoje dane kontaktowe, które obejmują w szczególności Twoje imię i nazwisko, Twoje CV, list motywacyjny i inne informacje dostarczone przez Ciebie.

Twoje dane osobowe zawarte w podaniu będą gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z Twoim zainteresowaniem obecnym lub przyszłym zatrudnieniem u nas oraz aktywnym przetwarzaniem Twojego podania. Twoja podanie złożone online będzie przetwarzane i obsługiwane tylko przez odpowiednie osoby kontaktowe w naszej spółce. Wszyscy pracownicy, którym powierzono przetwarzanie danych, są zobowiązani do zachowania poufności danych.

Do przetwarzania podań używamy oprogramowania softgarden e-recruiting GmbH (Tauentzienstraße 14,10789 Berlin, Germany).

Podstawę prawną dla gromadzenia danych stanowi par. 26 BDSG 2018.

13. Newsletter

W poniższej sekcji poinformujemy Cię o naszym newsletterze, o innych typach biznesowych wiadomości e-mail i o komunikacji elektronicznej, a także o Twoim prawie do zgłoszenia sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, zgadzasz się na otrzymywanie go, a także zgadzasz się na procesy opisane poniżej. Podstawę prawną stanowi Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO i § 7 ust. 2 pkt 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG). Następujące terminy nie zawierają się w naszym rozumieniu pojęcia “komunikacja reklamowa”: informacje o procesach technicznych i organizacyjnych oraz informacje związane ze świadczeniem usług dla naszych użytkowników.

Aby subskrybować nasz newsletter, należy przejść dwuetapową procedurę potwierdzenia Twojego adresu e-mail. Jest ono wymagane, aby nikt nie mógł zarejestrować się, używając adresu e-mail, który do niego nie należy. Subskrypcje newslettera są rejestrowane, aby umożliwić przedstawienie dowodów rejestracji zgodnie z wymogami ustawowymi. Obejmuje to przechowywanie danych logowania, czasu potwierdzenia i adresu IP. Jakiekolwiek zmiany Twoich danych przechowywanych u usługodawcy, który wysyła newslettery, są również rejestrowane. Przetwarzanie tych danych jest konieczne, aby można było udowodnić, że przyznano zgodę. Podstawa prawna wynika z naszego prawnego obowiązku udokumentowania Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 7 ust. 1 RODO).

Newslettery są wysyłane za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy z UE, którego zaangażowaliśmy do przetwarzania zgodnie z wymogami ustawowymi. Newslettery zawierają piksele, które służą do zbierania informacji przez serwer usługodawcy wysyłający newsletter zaraz po otwarciu newslettera. Do informacji takich należą adres IP i czas pobrania. Są one wykorzystywane do ulepszeń technicznych lub analizy grup docelowych i ich zachowań czytelniczych na podstawie lokalizacji ich pobierania (którą można określić za pomocą adresu IP) lub czasów dostępu. Gromadzenie danych statystycznych obejmuje również ustalenie, czy i kiedy są otwierane newslettery, a także które linki są klikane i kiedy są klikane. Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców newsletterów. Analizy te mają przede wszystkim pomóc nam zidentyfikować nawyki czytelnicze naszych użytkowników i dostosować do nich nasze treści lub pozwalają nam wysyłać różne treści w oparciu o zainteresowania użytkowników. Spersonalizowana analiza jest przeprowadzona za Twoją zgodą, którą zdobywamy przy rejestracji Twojego adresu e-mail. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę, co wywoła konsekwencje w przyszłości. Możesz to łatwo zrobić, korzystając z linku na dole każdego z przesyłanych przez nas komunikatów lub korzystając z naszego formularza pomocy. Niestety, nie możesz oddzielnie zażądać anulowania zgody dla usługodawcy, który wysyła newsletter, i zgody na zbieranie informacji dla celów analizy statystycznej. Jeżeli chcesz anulować, musisz anulować całą subskrypcję.

14. Wykorzystanie adresu e-mail

Możemy użyć adresu e-mail użytkownika przekazanego nam podczas rejestracji lub płatności do informowania użytkownika o podobnych produktach i usługach w naszej ofercie. Ten sposób przetwarzania danych służy naszym uzasadnionym interesom i umożliwia nam kontaktowanie się z naszymi klientami w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz § ust. 7 (3) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez użytkownika w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych kosztów z wyjątkiem kosztów transakcji obliczanych w oparciu o stawki podstawowe. Należy w tym celu zrezygnować z subskrypcji, klikając stosowny link dostępny w każdej wiadomości e-mail.

15. Ankiety

Przeprowadzamy okazjonalne badania satysfakcji klientów z naszych gier. W tym celu zbieramy i przetwarzamy dane kontaktowe podane w ankietach.

Podstawą prawną wykorzystywania tych informacji jest Twoja zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Twój udział w ankiecie jest dobrowolny. Twoja zgoda na ich wykorzystanie może zostać w odwołana w każdym momencie.

Do przeprowadzania ankiet korzystamy z usług SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, Kalifornia 94403, “SurveyMonkey”). SurveyMonkey zbiera od uczestników dodatkowe informacje w formie plików cookie, które mają na celu jedynie zapewnienie, że usługa ankiety jest w pełni użyteczna oraz tego, że ankiety działają zgodnie z przeznaczeniem.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli nie weźmiesz udziału w naszej ankiecie, żadne dane osobowe nie zostaną zebrane.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

16. Przetwarzanie plików dziennika serwera

W przypadku, gdy korzystasz z naszej strony jedynie w celach informacyjnych, dane ogólne są początkowo przechowywane automatycznie(tzn. nie poprzez rejestrację) i przekazywane do naszego serwera przez Twoją przeglądarkę. Domyślnie obejmują one: Typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, strona internetowa, do której uzyskano dostęp, poprzednio odwiedzana strona internetowa (adres URL strony odsyłającej), adres IP, data i godzina żądania serwera oraz kod statusu HTTP.

Przetwarzanie jest przeprowadzane dla celów naszych uzasadnionych interesów, a jego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Przetwarzanie to służy do zarządzania technicznego i zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej.

17. Bugsnag

Korzystamy z usługi Bugsnag firmy Bugsnag Inc. (USA) w niektórych z gier. Usługa ta umożliwia nam szybką identyfikację błędów wywołujących awarie w naszych grach, a co za tym idzie – zwiększanie jakości naszych usług. W przypadku wystąpienia błędu identyfikator gracza, nazwa gracza oraz (w stosownych przypadkach) szczegóły strony lub aplikacji, w obrębie której wystąpił błąd, oraz dane powiązane ze stroną lub aplikacją są przesyłane do Bugsnag w celu ewaluacji błędu.
Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.
Więcej informacji na temat zasad prywatności Bugsnag można znaleźć na stronie: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych podyktowane jest naszymi uzasadnionymi interesami w kwestii eliminacji błędów technicznych w określony sposób. Przekazywanie opisanych powyżej danych do Bugsnag jest niezbędne do realizacji naszych celów. Sprawy związane ze sprzeciwieniem się przetwarzaniu danych obsługiwane są przez nasz dział wsparcia: https://support.goodgamestudios.com/

18. Zwalczanie nadużyć finansowych

Przetwarzamy spseudonimizowane informacje, takie jak adres IP lub identyfikator urządzenia, w celu analizy sygnałów na potrzeby identyfikowania oszustw przez strony trzecie w kontekście pozyskiwania klientów. Aby to osiągnąć, jesteśmy wspierani przez zewnętrznych usługodawców, którzy są zobowiązani do spełnienia tych samych ustawowych wymagań.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. To przetwarzanie przyczynia się do bezpieczeństwa organizacyjnego strony internetowej.

W naszej witrynie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę podczas odwiedzania strony internetowej. To identyfikuje używaną przeglądarkę i może zostać rozpoznane przez nasz serwer sieciowy. O ile korzystanie z plików cookie powoduje przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Ten sposób przetwarzania służy naszym uzasadnionym interesom, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza.

Większość używanych przez nas plików cookie nosi nazwę “sesyjnych plików cookie”. Są one usuwane po zakończeniu Twoich odwiedzin. Inne pliki cookie (“trwałe pliki cookie”) są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może być różny, w zależności od rodzaju pliku cookie. W dowolnym momencie możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki. Co do zasady można sprzeciwić się użyciu plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki.

Prosimy pamiętać, że usunięcie naszych ciasteczek lub dezaktywacja przyszłych ciasteczek może sprawić, że nie będzie można korzystać z określonych funkcji.

Jeśli chcesz dezaktywować wyłącznie ciasteczka reklamowe stron trzecich, możesz zrobić to na stronie Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Visitor Action Pixel)

Na naszej stronie internetowej używamy ”pikseli działań gości”( visitor action pixels) od Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeśli przebywasz w UE, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 , Irlandia (“Facebook”)).

Pozwala to śledzić zachowania użytkowników po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy, klikając w reklamę na Facebooku. Dzięki temu możemy mierzyć skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych. Dane zbierane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Jednak dane te są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, dlatego też informujemy o tym użytkownika, zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami o sytuacji. Facebook może łączyć te informacje z Twoim kontem na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów promocyjnych, zgodnie z Zasadami użytkowania danych na Facebookuhttps://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz zezwolić Facebookowi i jego partnerom na umieszczanie reklam w serwisie Facebook i poza nim. W tym celu na Twoim komputerze mogą być również przechowywane pliki cookie.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu danych przez piksel Facebooka lub wykorzystaniu danych w celu wyświetlania reklam na Facebooku, wysyłając wiadomość na następujący adres: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

21. Informacje dotyczące naszej strony na Facebooku

Jeżeli odwiedzisz naszą stronę na Facebooku, w ramach której przedstawiamy treści dotyczące naszej firmy, produktów indywidualnych czy też usług, niektóre Twoje dane osobowe będą przetwarzane. Wyłącznym administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, „Facebook”) Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Przetwarzanie Statystyk strony

Facebook udostępnia zanonimizowane dane i statystyki na potrzeby posiadanej przez nas strony. Ułatwiają nam one zrozumienie działań podejmowanych przez osoby odwiedzające naszą stronę (tzw. „Statystyki strony”). Statystyki te oparte są na określonych danych osobowych osób, które odwiedziły naszą stronę. Wraz z Facebookiem jesteśmy współadministratorami w zakresie przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych służy naszym prawnie uzasadnionym interesom w celu oceny działań podejmowanych na naszej stronie oraz jej udoskonalania w oparciu o te ustalenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nie mamy możliwości przypisywania danych pozyskanych dzięki Statystykom strony do konkretnego profilu na Facebooku na podstawie kliknięcia przycisku „Lubię to” na naszej stronie na Facebooku.

Zawarliśmy umowę z Facebookiem, na mocy której ponosimy wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych i która określa podział naszych obowiązków w zakresie ochrony tych danych osobowych. Szczegóły odnośnie przetwarzania danych osobowych na potrzeby Statystyk strony oraz umowy zawartej przez nas z Facebookiem można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Przetwarzanie danych udostępnianych na naszej stronie na Facebooku

Przetwarzamy również Twoje dane udostępnione za pomocą naszej strony na Facebooku. Dane te mogą dotyczyć Twojej nazwy użytkownika, nazwy gracza podanej w jednej z naszych gier, danych kontaktowych lub wysłanej do nas wiadomości. Dane te są przetwarzane jedynie po wcześniejszym, wyraźnym wystąpienia z prośbą o ich udostępnienie, na przykład na potrzeby ankiety czy konkursu. W takim przypadku jesteśmy wyłącznym administratorem Twoich danych osobowych.

Jeżeli przekazałeś/łaś nam swoje dane w ramach udziału w konkursie, będą one przetwarzane jedynie w celu wysyłki nagrody. Twoje dane zostaną usunięte w momencie dostarczenia nagrody lub w przypadku, gdy nie uda Ci się zdobyć nagrody w konkursie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe zgromadzone podczas przeprowadzania ankiet będą przetwarzane w formie zanonimizowanej, aby zapewnić naszym klientom satysfakcję z oferowanych przez nas usług. Przetwarzanie służy naszym prawnie uzasadnionym interesom w celu ciągłego udoskonalania naszej oferty, a jego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

22. Google Analytics

Korzystamy z usługi Google Analytics firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”) w celu analizy osób odwiedzających naszą stronę. Google używa plików cookies. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z produktu lub usługi online przez użytkowników są z reguły przekazywane na serwer Google znajdujący w USA i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu, aby ocenić wykorzystanie naszych produktów i usług przez użytkowników, sporządzić raporty dotyczące działań w ramach tych produktów i usług online oraz zapewnić nam dodatkowe usługi związane z korzystaniem z tych produktów i usług online oraz korzystaniem z Internetu. Spseudonimizowane profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych.

Używamy Google Analytics jedynie z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Google skróci adres IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam zostanie skrócony.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiegać zapisywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia przeglądarki.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Użytkownicy mogą zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nie można wykluczyć, że twoje dane zostaną przekazane do USA. Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

23. Usługi marketingowe Google

Na naszej stronie internetowej używamy usług marketingowych i remarketingowych Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”). Usługi te pozwalają nam wyświetlać reklamy w bardziej ukierunkowany sposób oraz prezentować użytkownikom interesujące ich reklamy. Reklamy remarketingowe i produkty są wyświetlane użytkownikom na podstawie zainteresowań ustalonych w związku z aktywnością na innych stronach Sieci Google. W tym celu Google, w momencie wejścia na naszą stronę używa kodu, a tak zwane tagi (re)marketingowe, są podłączane do strony internetowej. Za ich pomocą pojedynczy plik cookie, tj. mały plik, jest przechowywany na urządzeniu użytkownika (podobne technologie mogą być również używane zamiast plików cookie). Pliki cookie mogą być pozostawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. Ten plik rejestruje, które aplikacje użytkownicy odwiedzili, jakie treści ich interesują i które oferty zostały wykorzystane. Ponadto przechowywane są informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron internetowych, długości odwiedzin oraz wszelkich dodatkowych danych dotyczących korzystania z produktów i usług online. Rejestrowany jest również adres IP użytkowników, chociaż chcielibyśmy Cię poinformować, że w ramach Google Analytics adresy IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego związanych umową są okrojone.

Jakiekolwiek dane użytkownika będą przetwarzane tylko jako dane spseudonimizowane. Google nie przechowuje żadnych nazw ani adresów e-mail. Wszystkie wyświetlane reklamy nie są więc wyświetlane specjalnie dla osoby, ale dla właściciela pliku cookie. Informacje te są gromadzone przez Google i przesyłane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i przechowywane na nich.

Jedną z usług marketingowych Google, z których korzystamy, jest internetowy program reklamowy Google AdWords. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie do śledzenia konwersji. Dlatego pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane przez pliki cookie są używane do generowania statystyk konwersji dla tych klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords widzą łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie będą jednak otrzymywać żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników.

Możemy uwzględnić reklamy firm zewnętrznych w oparciu o usługę marketingową Google o nazwie DoubleClick. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić Google i witrynom partnerskim umieszczanie reklam na podstawie odwiedzin użytkowników na tej stronie lub na innych stronach internetowych.

Usługi Google korzystają z Menedżera tagów Google. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google w celach marketingowych można znaleźć na stronie podsumowującej: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli chcesz się sprzeciwić otrzymywaniu reklam opartych na zainteresowaniach przez usługi marketingowe Google, możesz to zrobić, korzystając z opcji ustawień i rezygnacji Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nie można wykluczyć, że twoje dane zostaną przekazane do USA. Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

24. Microsoft Bing Ads

Używamy narzędzia do konwersji i śledzenia Bing Ads firmy Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”), jako części naszej strony internetowej. Microsoft przechowuje plik cookie na urządzeniu użytkownika, aby umożliwić analizę korzystania z naszych usług online. Jest to możliwe, jedynie w przypadku, gdy użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing Ads. Dzięki temu zarówno Microsoft jak i my wiemy, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany do naszych usług online i dotarł do ustalonej wcześniej strony docelowej. Widzimy jedynie łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę docelową (konwersje). Adresy IP nie są przechowywane. Żadne inne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika nie są ujawniane.

Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie używanych przez reklamy Microsoft Bing użytkownicy mogą znaleźć w polityce prywatności Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli nie chcesz brać udziału w procesie śledzenia Bing Ads, możesz przekazać swój sprzeciw firmie Microsoft: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

25. Usługa śledzenia konwersji na Twitterze

W naszej witrynie używamy usługi Śledzenia konwersji Twitter Inc. (1355 Market Street # 900, San Francisco, California 94103, “Twitter”). Twitter przechowuje plik cookie na komputerze użytkownika, aby umożliwić analizę korzystania z naszych produktów i usług online. Usługa śledzenia konwersji na Twitterze śledzi działania użytkowników po obejrzeniu reklam lub interakcji z reklamami na Twitterze. Usługa śledzenia konwersji na Twitterze pozwala przypisać konwersje, takie jak kliknięcia linków, retweety lub dane typu “lubię”.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli chcesz sprzeciwić się śledzeniu, możesz to zrobić za pomocą narzędzia Digital Advertising Alliance na stronie optout.aboutads.info.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

26. Taboola

Korzystanie z technologii stanowiących własność firmy Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) umożliwia nam przygotowywanie reklam dostosowanych do użytkowników na podstawie ich sposobów przeglądania treści w internecie oraz zaobserwowanych zainteresowań. Taboola korzysta z plików cookies (lub podobnych technologii) w celu ustalenia, które strony internetowe odwiedzane są przez ciebie najczęściej, oraz w celu śledzenia twoich działań na naszej stronie. Taboola gromadzi dane z urządzeń oraz dane protokołu i na ich podstawie tworzy profile użytkowania, nadając im pseudonimy. Profile użytkowania nie są połączone z danymi na temat właścicieli pseudonimów i nie pozwalają na wyciąganie wniosków na podstawie danych osobowych. Aby było to możliwe, twój numer IP musi zostać przez nas przekazany firmie Taboola. Działanie to wykonywane jest w oparciu o możliwość realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (Art. 6, ustęp 1, litera f RODO). Masz prawo do sprzeciwu wobec śledzenia twoich działań. W celu rezygnacji należy użyć poniższego odnośnika: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Gdy twoja zgoda zostanie pomyślnie odwołana, nie będziesz dłużej natykać się na spersonalizowane reklamy oraz inną dostosowaną zawartość.

27. Analiza reklam zamieszczanych na stronach internetowych stron trzecich

Korzystamy z przestrzeni reklamowych na stronach internetowych stron trzecich w celu promocji naszych produktów i usług. Jako reklamodawcy, możemy używać tych środków do dotarcia z naszymi reklamami do określonych grup użytkowników. Współpracujemy w tej dziedzinie z rozlicznymi usługodawcami niezależnymi.

Wykorzystujemy usługi i systemy udostępniane nam przez strony trzecie, aby stosownie wykorzystać dostępną przestrzeń reklamową i wybrać grupy zainteresowania. W celu pomiaru i optymalizacji efektywności naszych reklam internetowych niektóre ze współpracujących z nami stron trzecich korzystają na naszej stronie internetowej z ciasteczek i innych technologii zapewniających informacje na temat użytkowników naszej strony internetowej.

W przypadku, gdy w toku korzystania z naszej strony internetowej dane osobowe są gromadzone i przekazywane stronom trzecim, proces ten odbywa się na podstawie prawnej określonej w art. 6. ust. 1. lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przetwarzanie danych przeprowadzane jest w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów związanych z marketingiem naszej strony internetowej.

Współpracujemy z następującymi usługodawcami:

 • Xandr
  Przy wyświetlaniu naszych reklam współpracujemy z niezależnym usługodawcą Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). W tym celu umieściliśmy na naszej stronie internetowej piksel monitorujący Xandr. Dzięki zastosowaniu piksela monitorującego możemy śledzić działania graczy na naszej stronie. Gromadzimy i przesyłamy Xandr wyłącznie dane natury statystycznej. W przypadku, gdy chcesz zrezygnować z reklam internetowych Xandr, możesz dezaktywować monitoring Xandr, wybierając stosowną opcję na stronie https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.Więcej informacji na temat polityki prywatności Xandr możesz znaleźć tutaj: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.Nie można wykluczyć, że twoje dane zostaną przekazane do USA. Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.
 • Quantcast
  Współpracujemy z firmą Quantcast International Limited z siedzibą w Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2 w Irlandii. W tym celu wykorzystywane są etykiety Quantcast Tags. Dane, które gromadzimy i przekazujemy Quantcast, są wyłącznie statystyczne. Polityka prywatności firmy Quantcast znajduje się tutaj: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/Możesz wyłączyć śledzenie Quantcast tutaj: https://www.quantcast.com/opt-out/Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

28. Usługi zintegrowane i Treści stron trzecich

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi i treści dostarczane przez strony trzecie (zwane dalej łącznie “treścią”). W przypadku tego rodzaju integracji, technicznie konieczne jest przetworzenie adresu IP, aby zawartość mogła zostać przesłana do przeglądarki. Twój adres IP zostanie więc przesłany do odpowiedniego dostawcy zewnętrznego.

W każdym przypadku przetwarzanie danych odbywa się w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów, tj. optymalizacji i komercyjnej działalności naszej strony internetowej, a podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Do integracji treści zwykle używany jest język programowania Java. Dlatego możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych, dezaktywując operacje Java w przeglądarce.

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy treści z Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”):

 • “Mapy Google” do wyświetlania map;
 • “Czcionki Google Web” do korzystania z czcionek Google;
 • “YouTube” do wyświetlania filmów.

Nie można wykluczyć, że twoje dane zostaną przekazane do USA. Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

29. Reklamy w grach

W naszych grach sieciowych oferujemy reklamy, w związku z czym możesz oglądać klipy wideo od stron trzecich. Dzięki temu rozwiązaniu na przykład płatna treść dostępna jest za darmo.

Dane udostępniane przez użytkownika podczas korzystania z nośników reklam są gromadzone i analizowane, jak dokładniej wyjaśniono poniżej. Nasz dostawca reklam, Google Ad Manager od Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), umożliwia nam czerpanie zysków z reklam w ten sposób. Dostawca usługi sprawuje kontrolę nad sieciami reklamowymi w grze. Dotyczy ona udostępniania sieciom reklamowym niektórych parametrów, takich jak: adres IP, przeglądarka, system operacyjny, region (więcej informacji). Udostępnianie tych informacji ma na celu wyświetlanie użytkownikowi odpowiednich reklam. Wspomniane sieci reklamowe mogą także przetwarzać dane osobowe, takie jak adres IP, w celu dostarczenia użytkownikom opisywanych powyżej materiałów reklamowych.

Wycofanie zgody na reklamy personalizowanie lub kontekstowe nie usuwa reklam z naszych gier. Ograniczone reklamy, tj. reklamy niezwiązane z przetwarzaniem danych osobowych i zarazem mniej dopasowane do użytkownika, nadal będą wyświetlane.

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście reklam wyświetlanych w grze odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6, ust. 1, lit. a rozporządzenia RODO). Użytkownik może wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w reklamach w naszym centrum preferencji. W tej sytuacji wszystkie informacje przetwarzane są w sposób anonimowy i wyświetlane są jedynie ograniczone reklamy.

Potencjalni partnerzy reklamowi https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Twoje prawa

Jako osoba zainteresowana jesteś uprawniony(-a) do dochodzenia od nas swoich praw. W szczególności masz następujące prawa:

 • Zgodnie z Artykułem 15 RODO i Sekcją 34 BDSG, masz prawo zażądać informacji, czy i w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie.
 • Masz prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO.
 • Masz prawo do żądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe zgodnie z art. 17 RODO i par. 35 BDSG.
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO.
 • Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam udostępniłeś(-aś), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz do przesłania tych danych do innego administratora.
 • Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pomocą formularza pomocy.

31. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e lub lit. f RODO.

32. Prywatność osób niepełnoletnich

Niniejszy serwis nie jest skierowany do osób poniżej 16. roku życia ani przeznaczony do użytku przez takie osoby. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób poniżej 16. roku życia.

33. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Skargi do organów rządowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych stanowi naruszenie przepisów RODO, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

Wersja: 01/2022