Γενικοι οροι και προϋποθεσεισ

Ισχύει από 01.06.2022

1 Αντικείμενο, πεδίο ισχύος

1.1

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση διαδικτυακών παιχνιδιών και παιχνιδιών για κινητές συσκευές και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από την Stillfront Germany GmbH (στο εξής «Stillfront Germany GmbH»), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, στους ιστότοπους της Stillfront Germany GmbH και στα καταστήματα εφαρμογών.

1.2

Η Stillfront Germany GmbH διατηρεί το δικαίωμα συνεχούς ανάπτυξης των διαδικτυακών παιχνιδιών της και των παιχνιδιών της για κινητές συσκευές και άλλων υπηρεσιών που προσφέρει προκειμένου να διασφαλίσει ότι παραμένουν ελκυστικά σε σταθερή βάση για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χρηστών. Οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά, με τον κατάλληλο τρόπο.

1.3

Τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα παιχνίδια για κινητές συσκευές, καθώς και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Stillfront Germany GmbH προορίζονται αποκλειστικά για ψυχαγωγία. Η χρήση αυτών των παιχνιδιών ή υπηρεσιών για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται αυστηρά. Η Stillfront Germany GmbH ενημερώνει τους χρήστες ότι μπορεί να προκληθούν επαναφορές ή επαναρρυθμίσεις περιεχομένου σε μεμονωμένα διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια για κινητές συσκευές, στο πλαίσιο των οποίων η εξέλιξη του παιχνιδιού και, σε μερικές περιπτώσεις, τα εικονικά αντικείμενα που αποκτώνται στο παιχνίδι επαναρρυθμίζονται. Αυτό μπορεί να συμβεί ιδιαίτερα όταν η Stillfront Germany GmbH έχει επιτρέψει στον χρήστη να συμμετάσχει σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι ή παιχνίδι για κινητές συσκευές που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί (δοκιμαστική κυκλοφορία ή έκδοση beta).

1.4

Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι το ψηφιακό περιβάλλον του είναι συμβατό με τις τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού προϊόντος. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο χρήστης μπορεί να δει τις τεχνικές απαιτήσεις στη διεύθυνση https://goodgamestudios.com/requirements.

1.5

Πέραν των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων, τυχόν υφιστάμενοι κανόνες σχετικά με το αντίστοιχο διαδικτυακό παιχνίδι ή παιχνίδι για κινητές συσκευές ισχύουν επίσης. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων και των κανόνων του παιχνιδιού, οι διατάξεις των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων υπερισχύουν. Επιπλέον, ισχύουν επίσης ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για ορισμένα διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια για κινητές συσκευές, συγκεκριμένες εκδόσεις ή/και στοιχεία διαδικτυακών παιχνιδιών ή παιχνιδιών για κινητές συσκευές, και μεμονωμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στους ιστότοπους της Stillfront Germany GmbH, ανάλογα με την περίπτωση. Οι χρήστες θα ενημερώνονται με κατάλληλο τρόπο για τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις πριν από τη χρήση του σχετικού προϊόντος.

1.6

Οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από συμβατικούς συνεργάτες της Stillfront Germany GmbH για διάφορα διαδικτυακά παιχνίδια και παιχνίδια για κινητές συσκευές, καθώς και άλλες υπηρεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνάπτεται ξεχωριστή σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του σχετικού συμβατικού συνεργάτη της Stillfront Germany GmbH. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για αυτό με κατάλληλο τρόπο πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

1.7

Λοιπές διατάξεις ή γενικοί όροι και προϋποθέσεις του χρήστη που αποκλίνουν από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της Stillfront Germany GmbH ισχύουν μόνο εάν η Stillfront Germany GmbH δώσει εκ των προτέρων τη συναίνεσή της σχετικά με την εγκυρότητά τους.

2

Σύναψη σύμβασης

2.1

Για να χρησιμοποιήσουν τα διαδικτυακά παιχνίδια και τα παιχνίδια για κινητές συσκευές και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Stillfront Germany GmbH, οι χρήστες πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή και, εάν χρειαστεί, να εγκαταστήσουν την εν λόγω εφαρμογή. Οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν εγγραφή ή σύναψη σύμβασης με την Stillfront Germany GmbH.

2.2

Μόνο φυσικά πρόσωπα γίνονται δεκτά για εγγραφή. Μόνο μεμονωμένα άτομα μπορούν να γίνουν εξουσιοδοτημένοι χρήστες (όχι ομάδες, οικογένειες, σύζυγοι ή σύντροφοι κ.λπ.).

2.3

Άτομα κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν εγγραφή.

2.4

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να κατεβάζουν παιχνίδια για κινητές συσκευές μέσω του App Store της Apple εάν αυτό παραβιάζει μια νομική απαγόρευση. Αυτό ενδέχεται να ισχύει, παραδείγματος χάριν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν οι χρήστες βρίσκονται σε μια χώρα που υπόκειται σε εμπορικό αποκλεισμό από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή σε μια χώρα που η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτηρίζει ως υποθάλπουσα την τρομοκρατία.
  • Εάν οι χρήστες ανήκουν στη λίστα της κυβέρνησης των ΗΠΑ με τα υπό απαγόρευση ή υπό περιορισμούς μέρη.

2.5

Οι χρήστες πρέπει να εισαγάγουν ένα όνομα παίκτη και, γενικά, μια διεύθυνση email καταχωρισμένη στον χρήστη, για να προχωρήσουν σε εγγραφή για τα διαδικτυακά παιχνίδια. Τα παιχνίδια για κινητές συσκευές απαιτούν όνομα παίκτη. Οι χρήστες δεν μπορούν να έχουν αξίωση για κάποιο συγκεκριμένο όνομα παίκτη. Το όνομα παίκτη που επιλέγεται δεν πρέπει να καταπατά τα δικαιώματα τρίτων και να παραβιάζει τις υπάρχουσες νομικές απαγορεύσεις ή να προσβάλλει την κοινή ευπρέπεια. Επιπλέον, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όνομα παίκτη μια διεύθυνση email ή web. Οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία που καταχωρίζουν στην Stillfront Germany GmbH κατά την εγγραφή τους είναι αληθή και πλήρη.

2.6

Για μεμονωμένα παιχνίδια, οι χρήστες μπορούν επίσης να προχωρήσουν σε εγγραφή μέσω τρίτων παρόχων (για παράδειγμα, μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή καταστημάτων εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα). Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα που απαιτούνται για την εγγραφή ανακτώνται από τον λογαριασμό του χρήστη στον αντίστοιχο τρίτο πάροχο.

2.7

Η εγγραφή πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή που πραγματοποιείται μέσω τρίτων, ειδικά τρίτων οι οποίοι πραγματοποιούν εγγραφές ατόμων για κερδοσκοπικούς λόγους σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών (υπηρεσίες εγγραφής ή/και υπηρεσίες καταχώρισης).

2.8

Μετά από την επιτυχή εγγραφή, ο χρήστης ανοίγει έναν λογαριασμό (στο εξής «Λογαριασμός χρήστη») τον οποίο διαχειρίζεται ανεξάρτητα. Ο Λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς τη συναίνεση της Stillfront Germany GmbH.

2.9

Δεν υφίσταται δικαίωμα εγγραφής ή ενεργοποίησης.

3

Γενικές υποχρεώσεις χρήστη

3.1

Δεδομένα χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν ότι θα ενημερώνουν άμεσα την Stillfront Germany GmbH για οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές στα δεδομένα που εισάγονται μετά την εγγραφή, ιδιαίτερα σε σχέση με οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης email. Οι χρήστες υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια των δεδομένων τους στην Stillfront Germany GmbH κατόπιν αιτήματος.

3.2

Δεδομένα πρόσβασης, ταυτοποίηση, κωδικοί πρόσβασης

3.2.1

Οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εμπιστευτικότητα σε σχέση με όλα τα δεδομένα σύνδεσης, την ταυτοποίηση και τους κωδικούς πρόσβασης.

3.2.2

Οι όροι «δεδομένα σύνδεσης», «ταυτοποίηση» και «κωδικοί πρόσβασης» περιλαμβάνουν ακολουθίες από γράμματα ή/και χαρακτήρες ή/και αριθμούς που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών και την αποτροπή της χρήσης από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Ο κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να είναι παρόμοιος με το όνομα παίκτη και πρέπει να αποτελείται από έναν συνδυασμό αριθμό και γραμμάτων.

3.2.3

Οι χρήστες υποχρεούνται να προστατεύουν όλα τα δεδομένα σύνδεσης, την ταυτοποίηση και τους κωδικούς πρόσβασης από την πρόσβαση τρίτων.

3.2.4

Σε περίπτωση που ένας χρήστης έχει λόγο να πιστεύει ότι τρίτοι απέκτησαν ή ενδέχεται να απέκτησαν χωρίς εξουσιοδότηση δεδομένα σύνδεσης, ταυτοποίησης ή κωδικούς πρόσβασης, θα ενημερώνουν άμεσα την Stillfront Germany GmbH και θα αλλάζουν τα δεδομένα τους ή θα αναθέτουν στην Stillfront Germany GmbH να τα αλλάξει. Σε αυτήν την περίπτωση ή σε περίπτωση που η Stillfront Germany GmbH έχει απτές αποδείξεις παράνομης χρήσης των στοιχείων, η Stillfront Germany GmbH έχει το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά την πρόσβαση στον λογαριασμό του χρήστη. Εάν υπάρχουν αποδείξεις παράνομης χρήσης των στοιχείων, η Stillfront Germany GmbH θα ενημερώσει τον χρήστη.

3.2.5

Οι χρήστες δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σύνδεσης άλλου χρήστη, εκτός εάν οι κανόνες του αντίστοιχου διαδικτυακού παιχνιδιού ή παιχνιδιού για κινητές συσκευές ή άλλης υπηρεσίας επιτρέπουν εξαιρέσεις.

3.3

Η χρήση διαδικτυακών σελίδων και το περιεχόμενο διαδικτυακών σελίδων της Stillfront Germany GmbH

3.3.1

Οι ιστότοποι και τα παιχνίδια για κινητές συσκευές της Stillfront Germany GmbH περιλαμβάνουν ποικίλο περιεχόμενο που προστατεύεται από εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα μέσα υπέρ της Stillfront Germany GmbH ή τρίτων. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά βάσει των οριζομένων σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να επεξεργάζονται, να αντιγράφουν, να διανέμουν, να αναπαράγουν δημοσίως, να χρησιμοποιούν για διαφημιστικούς σκοπούς ή να χρησιμοποιούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που έχουν συμφωνηθεί μέσω της σύμβασής τους ιστότοπους ή τα παιχνίδια για κινητές συσκευές της Stillfront Germany GmbH, ή το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου αυτών. Μόνο τεχνικά αντίγραφα που προορίζονται για σκοπούς περιήγησης και μόνιμα αντίγραφα που προορίζονται μόνο για ιδιωτική χρήση επιτρέπονται. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή, η απόκρυψη ή η αφαίρεση των πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις εμπορικές επωνυμίες.

3.3.2

Ο όρος «περιεχόμενο» περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα, εικόνες, κείμενο, γραφικά, μουσική, ήχους, ακολουθίες ήχων, βίντεο, προγράμματα λογισμικού και κώδικες, και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από την Stillfront Germany GmbH. Ειδικότερα, ο όρος «περιεχόμενο» περιλαμβάνει επίσης όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για λήψη.

3.3.3

Οι χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ή να διακόψουν την ομαλή λειτουργία των ιστότοπων της Stillfront Germany GmbH, οποιωνδήποτε μεμονωμένων υπηρεσιών ή/και προσφορών σε εκείνους ή τα διαδικτυακών παιχνιδιών ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές αυτής. Οι χρήστες υποχρεούνται επίσης να απέχουν από οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ενδέχεται να επιτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα. Η ανάκτηση του περιεχομένου επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τρόπο που δεν επηρεάζει τη χρήση των ιστότοπων και του περιεχομένου της Stillfront Germany GmbH από τους άλλους χρήστες. Η μεταβίβαση δεδομένων ή λογισμικού που ενδέχεται να επηρεάσει το υλικό ή το λογισμικό των παραληπτών δεν επιτρέπεται.

3.3.4

Οποιαδήποτε χρήση των ιστότοπων ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές της Stillfront Germany GmbH για εμπορικούς σκοπούς, ιδιαίτερα διαφημιστικούς, προϋποθέτει τη ρητή και εκ των προτέρων γραπτή συναίνεση της Stillfront Germany GmbH.

3.3.5

Οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν περιεχόμενο στους ιστότοπους, τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα παιχνίδια για κινητές συσκευές ή άλλες υπηρεσίες της Stillfront Germany GmbH.

3.3.6

Η χρήση των ιστότοπων της Stillfront Germany GmbH μέσω μιας υπηρεσίας ανωνυμοποίησης που αποκρύπτει την αληθινή διεύθυνση IP του χρήστη δεν επιτρέπεται.

3.4

Χρήση λογισμικού πελάτη

Σε περίπτωση προσφορών που απαιτούν την προηγούμενη εγκατάσταση λογισμικού πελάτη, η Stillfront Germany GmbH παραχωρεί στον χρήστη ένα απεριόριστο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό και ορισμένου χρόνου (σε σχέση με τη σύμβαση χρήστη) δικαίωμα να εγκαταστήσει το λογισμικό πελάτη και να το χρησιμοποιήσει για τους συμφωνημένους σκοπούς σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους κανόνες του αντίστοιχου παιχνιδιού. Απαγορεύεται κάθε μορφής εμπορική χρήση του λογισμικού. Οι τροποποιήσεις στο λογισμικό πελάτη, η αντίστροφη μετάφραση του παραχωρημένου κώδικα προγραμματισμού σε άλλες μορφές κώδικα (αποσυμπίληση) και άλλοι τύποι ανάστροφης μηχανίκευσης των διαφόρων επιπέδων παραγωγής του λογισμικού απαγορεύονται εάν δεν απαιτούνται για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας. Η Stillfront Germany GmbH ευθύνεται για καταβολή αποζημίωσης στον χρήστη σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις περί ευθύνης.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4

Ειδικοί όροι χρήσης διαδικτυακών παιχνιδιών και παιχιδιών για κινητές συσκευές

4.1

Ο χρήστης μπορεί να λάβει μέρος σε κάθε γύρο (π.χ. World, Universe κ.λπ.) ενός διαδικτυακού παιχνιδού ή παιχνιδιού για κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας μόνο έναν λογαριασμό χρήστη, εκτός εάν οι αντίστοιχοι κανόνες του παιχνιδιού επιτρέπουν εξαιρέσεις σε αυτήν τη διάταξη. Οι λογαριασμοί που παραβιάζουν τον πιο πάνω κανόνα ενδέχεται να διαγραφούν ή να απαγορευτούν υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.

4.2

Απαγορεύεται κάθε μορφή χειριστικής παρεμβολής από τους χρήστες σε διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια για κινητές συσκευές. Ειδικότερα, οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν μέτρα, μηχανισμούς ή λογισμικό που θα μπορούσαν να παρακωλύσουν τη λειτουργία ή την εξέλιξη του παιχνιδιού. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μέτρα που ενδέχεται να προκαλέσουν αδικαιολόγητη ή υπερβολική επιβάρυνση των τεχνικών δυνατοτήτων. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αποκλείουν, να επανεγγράφουν ή να τροποποιούν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τον διαχειριστή του παιχνιδιού ή να παρεμβαίνουν στο παιχνίδι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4.3

Οι χρήστες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση

α) να δημιουργούν ή να χρησιμοποιούν cheat, mod ή/και hack ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα λογισμικού τρίτων που ενδέχεται να αλλάξουν το αποτέλεσμα των διαδικτυακών παιχνιδιών ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές,

β) να χρησιμοποιούν λογισμικό που επιτρέπει την «εξόρυξη δεδομένων» ή, κατά άλλον τρόπο, υποκλέπτει ή συγκεντρώνει πληροφορίες σε σχέση με τα διαδικτυακά παιχνίδια και τα παιχνίδια για κινητές συσκευές,

γ) να χρησιμοποιούν εικονικά αντικείμενα εκτός του πλαισίου των διαδικτυακών παιχνιδιών ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές, να αγοράζουν αντί «πραγματικών» χρημάτων ή να πωλούν ή να ανταλλάσσουν εικονικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια για κινητές συσκευές ή/και

δ) να πωλούν, να αγοράζουν ή να ανταλλάσσουν λογαριασμούς χρηστών.

Αυτό περιλαμβάνει κάθε παράκαμψη, παρόμοια ενέργεια ή ενέργεια που έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με τις προαναφερθείσες απαγορεύσεις.

4.4

Απαγορεύεται επίσης στους χρήστες η λειτουργία του διαδικτυακού παιχνιδιού (συμπεριλαμβανομένων όλων των μεμονωμένων ιστοσελίδων) σε άλλα προγράμματα πέραν ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή του προγράμματος πελάτη που έχει παρασχεθεί. Αυτό αναφέρεται ιδίως στα λεγόμενα bot και άλλα εργαλεία που σκοπό έχουν να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν το περιβάλλον εργασίας web. Απαγορεύονται επίσης οι δέσμες ενεργειών και τα πλήρως ή μερικώς αυτοματοποιημένα προγράμματα που παρέχουν στους χρήστες πλεονέκτημα έναντι των άλλων χρηστών. Αυτό περιλαμβάνει λειτουργίες αυτόματης ανανέωσης και άλλους ενσωματωμένους μηχανισμούς προγράμματος περιήγησης εάν περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

4.5

Δεν επιτρέπεται το αυτοματοποιημένο άνοιγμα λογαριασμών χρήστη, ανεξάρτητα από το εάν η αρχική σελίδα εμφανίζεται ή όχι.

4.6

Η Stillfront Germany GmbH ή εργολήπτες εξουσιοδοτημένοι από την Stillfront Germany GmbH κατέχουν όλα τα δικαιώματα και αποκλειστικά δικαιώματα σε αντικείμενα που χρησιμοποιούνται και εικονικά αντικείμενα που παρέχονται σε διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια για κινητές συσκευές. Στους χρήστες θα χορηγείται μόνο ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των εικονικών αντικειμένων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης χρήστη, αλλά σε καμία περίπτωση δικαίωμα κυριότητας.

5

Ειδικοί όροι χρήσης των χώρων επικοινωνίας (ειδικότερα των φόρουμ συζήτησης, των αιθουσών συνομιλίας, των χώρων σχολιασμού)

5.1

Η Stillfront Germany GmbH ενδέχεται να παρέχει στους χρήστες διάφορους χώρους επικοινωνίας για αυτοδημιούργητες καταχωρίσεις και αναρτήσεις στους ιστότοπους της Stillfront Germany GmbH, στο παιχνίδι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ειδικότερα σε φόρουμ συζήτησης, αίθουσες συνομιλίας, ιστολόγια, βιβλία επισκεπτών κ.λπ., καθώς και τη χρήση των λειτουργιών σχολιασμού, συνολικά αναφερόμενοι ως οι «χώροι επικοινωνίας»), που ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί όταν είναι διαθέσιμοι. Από αυτήν την άποψη, η Stillfront Germany GmbH παρέχει στους χρήστες μόνο το τεχνικό περιβάλλον για μια ανταλλαγή πληροφοριών. Ωστόσο, οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να αξιώνουν δυνατότητες επικοινωνίας.

5.2

Οι χρήστες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και τις καταχωρίσεις που αναρτούν. Οι χρήστες συμφωνούν να απαλλάσσουν την Stillfront Germany GmbH από οποιεσδήποτε νόμιμες αξιώσεις από τρίτους οι οποίες προκύπτουν από υπαίτια παραβίαση των υποχρεώσεων των χρηστών. Η Stillfront Germany GmbH αποποιείται ρητά οποιαδήποτε κυριότητα επί περιεχομένου που αναρτάται από χρήστες.

5.3

Στο πλαίσιο αυτών των χώρων επικοινωνίας, απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν ή να διανέμουν περιεχόμενο στους ιστότοπους της Stillfront Germany GmbH, το οποίο:

α) παραβιάζει έναν ισχύοντα νόμο, προσβάλλει την κοινή ευπρέπεια ή παραβιάζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή τους κανονισμούς του σχετικού παιχνιδιού,

β) παραβιάζει εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχεδιαστικά ή βοηθητικά πρότυπα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων,

γ) είναι άσεμνο, ρατσιστικό, βίαιο, πορνογραφικό, ακατάλληλο για ανηλίκους ή απειλεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων ή έχει επιβλαβή χαρακτήρα,

δ) έχει προσβλητικό, παρενοχλητικό ή δυσφημιστικό χαρακτήρα,

ε) περιέχει αλυσιδωτά μηνύματα ή συστήματα πυραμίδας,

στ) δίνει την εσφαλμένη εντύπωση ότι παρέχεται ή υποστηρίζεται από την Stillfront Germany GmbH,

ζ) περιέχει προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους ή/και

η) είναι εμπορικού και ιδίως προωθητικού χαρακτήρα.

5.4

Η προσθήκη ιστότοπων, εταιρικών επωνυμιών ή ονομάτων προϊόντων επιτρέπεται μόνο όταν δεν έχει κυρίως διαφημιστικό σκοπό.

5.5

Όλοι οι χρήστες αυτών των χώρων επικοινωνίας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κατάλληλη και αποδεκτή γλώσσα. Δεν επιτρέπεται η δυσφημιστική κριτική και οι επιθέσεις μειωτικού χαρακτήρα.

5.6

Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων, η Stillfront Germany GmbH έχει το δικαίωμα πλήρους ή μερικής διαγραφής περιεχομένου και καταχωρίσεων που παραβιάζουν τους κανονισμούς των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων. Η Stillfront Germany GmbH έχει επίσης το δικαίωμα να προχωρήσει σε μόνιμη ή προσωρινή αναστολή της περαιτέρω χρήσης των χώρων επικοινωνίας από χρήστες που παραβιάζουν αυτούς τους κανονισμούς ή σε καταγγελία της σύμβασης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.

6

Συνέπειες της παράβασης καθήκοντος

6.1

Η Stillfront Germany GmbH δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν λόγω παράβασης καθήκοντος των χρηστών.

6.2

Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε επιπρόσθετων νομικών ή συμβατικών δικαιωμάτων, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Stillfront Germany GmbH έναντι κάθε χρήστη που παραβιάζει υπαιτίως εκ του νόμου θεσμοθετημένα δικαιώματα, δικαιώματα τρίτων, τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή τυχόν επιπρόσθετους κανονισμούς και κανόνες παιχνιδιού:

α) να προχωρήσει σε διαγραφή περιεχομένου,

β) να παράσχει προειδοποίηση σε έναν χρήστη,

γ) να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα έναν χρήστη από συγκεκριμένα ή όλα τα διαδικτυακά παιχνίδια ή τα παιχνίδια για κινητές συσκευές και το περιεχόμενο των ιστότοπων της Stillfront Germany GmbH,

δ) να προχωρήσει σε αναστολή χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ορισμένων λειτουργιών παιχνιδιού (π.χ. συνομιλία),

ε) να εκδώσει προσωρινή ή μόνιμη εικονική απαγόρευση από το σπίτι ή/και

στ) να καταγγείλει τη σύμβαση χρήστη υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

6.3

Εάν οι χρήστες έχουν αποκλειστεί ή εξαιρεθεί, δεν μπορούν να συνδεθούν σε μια υπηρεσία που παρέχεται από την Stillfront Germany GmbH χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της τελευταίας.

7

Τέλη χρήσης

7.1

Οι χρήστες μπορούν να παίζουν τα διαδικτυακά παιχνίδια και τα παιχνίδια για κινητές συσκευές που προσφέρονται χωρίς χρέωση. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει χρήματα για να αγοράσει εικονικό νόμισμα (π.χ. ρουμπίνια, χρυσό, κοσμήματα, το «προνομιακό νόμισμα»), ορισμένα εικονικά χαρακτηριστικά και άλλες υπηρεσίες (συνολικά τα «προς πώληση χαρακτηριστικά») στο πλαίσιο των διαδικτυακών παιχνιδιών και των παιχνιδιών για κινητές συσκευές. Η τιμή του επιθυμητού προνομιακού νομίσματος εμφανίζεται σε ευρώ, δολάρια ΗΠΑ ή σε άλλο νόμισμα που χρησιμοποιείται στην περιοχή του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να αγοράσει πλεονεκτήματα ή εικονικά αντικείμενα στο διαδικτυακό παιχνίδι ή το παιχνίδι για κινητές συσκευές με το προνομιακό νόμισμα που έχει αγοράσει.

7.2

Οι χρήστες θα ενημερώνονται χωριστά σχετικά με τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα προς πώληση, ιδιαίτερα σχετικά με τη λειτουργία που παρέχει κάθε χαρακτηριστικό, τη διάρκεια διαθεσιμότητας του προς πώληση χαρακτηριστικού (εάν υπάρχει), την τιμή αγοράς και τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής σε σχέση με το διαδικτυακό παιχνίδι ή το παιχνίδι για κινητές συσκευές.

7.3

Οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους για αγορά των διαθέσιμων χαρακτηριστικών επιλέγοντας το επιθυμητό αντικείμενο και την επιθυμητή μέθοδο πληρωμής που προσφέρεται στο αντίστοιχο διαδικτυακό παιχνίδι ή παιχνίδι για κινητές συσκευές και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί «Αγορά τώρα» και ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία παραγγελίας. Η σύμβαση μεταξύ του χρήστη και της Stillfront Germany GmbH συνάπτεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας.

7.4

Οι δυνατότητες πληρωμής ποικίλλουν ανάλογα με το διαδικτυακό παιχνίδι ή το παιχνίδι για κινητές συσκευές, τη συμμετέχουσα χώρα και τη διαθεσιμότητα στην αγορά των τεχνικά εφικτών δυνατοτήτων πληρωμής. Αυτές προβάλλονται στον χρήστη στην αρχή της διαδικασίας παραγγελίας.

7.5

Τα χρήματα εισπράττονται μέσω του παρόχου υπηρεσιών στον οποίο αναθέτει ο χρήστης την αντίστοιχη διαδικασία πληρωμής ή μέσω μεταφοράς που πραγματοποιείται από τον χρήστη. Αναφορικά με τα παιχνίδια για κινητές συσκευές, τα χρήματα εισπράττονται μέσω του αντίστοιχου καταστήματος εφαρμογών. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ισχύουν, πέρα από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της Stillfront Germany GmbH, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.

7.6

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής ή, σε περίπτωση μεταφοράς, μετά τη λήψη των χρημάτων στον λογαριασμό της Stillfront Germany GmbH, η τελευταία τοποθετεί τα αγορασμένα χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του χρήστη.

7.7

Σε παιχνίδια για κινητές συσκευές στους ιστότοπους μεμονωμένων επιχειρηματικών συνεργατών και σε διαδικτυακά παιχνίδια και παιχνίδια για κινητές συσκευές που έχουν ενσωματωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύναψη της σύμβασης μπορεί να αποκλίνει από την εδώ περιγραφόμενη διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης.

7.8

Ο χρήστης αναγνωρίζει και διασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται στο πλαίσιο μιας συναλλαγής πληρωμής (ειδικότερα ο αριθμός λογαριασμού, ο αριθμός πιστωτικής κάρτας κ.ά.) είναι πλήρη και αληθή.

7.9

Η Stillfront Germany GmbH διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των τελών για όλα τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά σε όλες τις μελλοντικές περιπτώσεις αγορών των προς πώληση χαρακτηριστικών.

7.10

Σε περίπτωση υπερήμερης πληρωμής, σωρεύεται νόμιμος τόκος. Η Stillfront Germany GmbH έχει επίσης το δικαίωμα να αποκλείσει τον λογαριασμό χρήστη, να λάβει επιπλέον αποζημίωση και να διακόψει τις υπηρεσίες.

7.11

Σε περίπτωση που η Stillfront Germany GmbH υποστεί αναίτιες χρεώσεις ή ακυρωτικά τέλη με υπαιτιότητα του χρήστη (συμπεριλαμβανομένου του ανεπαρκούς υπόλοιπου λογαριασμού), ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος που προκύπτει λόγω αυτών.

8

Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης

8.1

Οι χρήστες ευθύνονται άμεσα έναντι τρίτων για την παραβίαση των δικαιωμάτων των τελευταίων. Ο χρήστης αποζημιώνει την Stillfront Germany GmbH σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις για όλες τις ζημίες που προκύπτουν από την υπαίτια μη τήρηση των υποχρώσεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ειδικότερα εάν αυτές οι ζημίες προκύπτουν από αξιώσεις τρίτων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και το κόστος νομικής υπεράσπισης της Stillfront Germany GmbH, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαστικών και νομικών εξόδων. Αυτός ο όρος δεν ισχύει εάν ο χρήστης δεν είναι υπεύθυνος για την παραβίαση.

8.2

Η ευθύνη της Stillfront Germany GmbH επί οποιασδήποτε νομικής βάσης, είτε οφείλεται σε συμβατική αθέτηση είτε σε παράβαση καθήκοντος, καθορίζεται εν τέλει σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

8.2.1

Η Stillfront Germany GmbH ευθύνεται για δόλο και βαρειά αμέλεια απεριορίστως, αλλό μόνο για ελαφρά αμέλεια σε περίπτωση αθέτησης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Σε περίπτωση αθέτησης αυτών των συμβατικών υποχρεώσεων, η ευθύνη περιορίζεται στις συνήθεις ζημίες που αναγνωρίζονται σε σχέση με τη σύμβαση.

Όπως προαναφέρθηκε, «ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις» είναι οι υποχρεώσεις στις οποίες μπορεί να βασιστεί ο χρήστης και οι οποίες διασφαλίζουν ότι η σύμβαση λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της και ότι επιτυγχάνει τον συμβατικό σκοπό.

8.2.2

Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη της Stillfront Germany GmbH αποκλείεται.

8.2.3

Η Stillfront Germany GmbH συστήνει στους χρήστες την τακτική δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων τους προκειμένου να αποφευχθούν περιττές ζημίες.

8.2.4

Οι προαναφερθέντες περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περιπτώσεις ρητών εγγυήσεων που παρέχονται από την Stillfront Germany GmbH, σε περίπτωση δόλου και για καταβολή αποζημίωσης λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης. Η ευθύνη δεν θα θίγεται σύμφωνα με τον Νόμο περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (Product Liability Act).

9

Διάρκεια ισχύος σύμβασης, διαγραφή λογαριασμών χρήστη

9.1

Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη για το αντίστοιχο διαδικτυακό παιχνίδι, παιχνίδι για κινητές συσκευές ή άλλη υπηρεσία, η σύμβαση χρήσης της διαδικτυακής πύλης της Stillfront Germany GmbH, των διαδικτυακών παιχνιδιών και των παιχνιδιών για κινητές συσκευές και άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται είναι αόριστης διάρκειας. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την εγγραφή ή την ενεργοποίηση ενός λογαριασμού από την Stillfront Germany GmbH.

9.2

Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί ανά πάσα στιγμή από οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων. Η καταγγελία από πλευράς Stillfront Germany GmbH τίθεται σε ισχύ μετά από έναν μήνα. Η καταγγελία από πλευράς χρήστη έχει άμεση ισχύ. Η διαγραφή των δεδομένων που παρέχονται από τον χρήστη στην Stillfront Germany GmbH ή το αίτημα χρήστη για τη διαγραφή των εν λόγω δεδομένων θεωρούνται καταγγελία από πλευράς χρήστη.

9.3

Κάθε συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης για βάσιμο λόγο χωρίς ειδοποίηση. Εάν ο λόγος είναι η αθέτηση μιας υποχρέωσης που προκύπτει από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η καταγγελία επιτρέπεται μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται για επανορθωτικές ενέργειες ή κατόπιν απρόσφορης προειδοποίησης. Ο ορισμός προθεσμίας για επανορθωτικές ενέργειες και η προειδοποίηση είναι επίσης άνευ σημασίας εάν υπάρχουν ειδικές συνθήκες οι οποίες, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων αμφότερων των συμβαλλομένων, δικαιολογούν την άμεση καταγγελία.

Οι συνθήκες που δικαιολογούν την άμεση καταγγελία από πλευράς της Stillfront Germany GmbH συντρέχουν ειδικότερα εάν

α) εκδηλώνεται συμπεριφορά που επηρεάζει σημαντικά την εμπειρία παιχνιδιού των άλλων παικτών,

β) χρησιμοποιούνται cheat, mod ή/και hack ή οποιασδήποτε άλλης μορφής λογισμικό, εργαλεία ή μικροεντολές που αλλάζουν την εμπειρία παιχνιδιού ή τους μηχανισμούς παιχνιδιού των διαδικτυακών παιχνιδιών ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές,

γ) ένας λογαριασμός χρήστη χρησιμοποιείται από τρίτους, εκτός εάν οι κανονισμοί του παιχνιδιού επιτρέπουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις,

δ) ο χρήστης κάνει χρήση ενός λογαριασμού τρίτου χρήστη ή περισσότερων του ενός λογαριασμών χρήστη ανά διαδικτυακό παιχνίδι, εκτός εάν οι κανόνες του παιχνιδιού επιτρέπουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις,

ε) ένας χρήστης εικονικών αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σε διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια για κινητές συσκευές χρησιμοποιεί τα εν λόγω αντικείμενα εκτός του πλαισίου των διαδικτυακών παιχνιδιών ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές, επιχειρεί να τα αγοράσει ή να τα πωλήσει αντί «πραγματικών» χρημάτων, ή επιχειρεί να κάνει ανταλλαγή χρησιμοποιώντας τα,

στ) ο χρήστης πραγματοποίησε αγοραπωλησία ή ανταλλαγή ενός λογαριασμού χρήστη χωρίς τη συναίνεση της Stillfront Germany GmbH,

ζ) ο χρήστης παραβιάζει υπαιτίως νόμους που χρησιμεύουν για την προστασία άλλων ατόμων ή της Stillfront Germany GmbH,

η) ο χρήστης παραβιάζει εσκεμμένα τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, επιπρόσθετες εφαρμοζόμενες διατάξεις ή/και τους κανόνες του παιχνιδιού ή/και

θ) η Stillfront Germany GmbH έχει απολέσει το δικαίωμα λειτουργίας του αντίστοιχου διαδικτυακού παιχνιδιού ή παιχνιδιού για κινητές συσκευές, ειδικότερα λόγω της λύσης μιας σύμβασης άδειας ή λόγω επίσημης ή νομικής απόφασης.

9.4

Οποιαδήποτε καταγγελία σύμβασης πρέπει να γίνεται σε γραπτή μορφή. Ο πελάτης μπορεί επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση διαδικτυακά πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί και σύμφωνα με το άρθρο 9.2.

9.5

Σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας, η Stillfront Germany GmbH δικαιούται να διαγράψει τον αδρανή λογαριασμό χρήστη αφού παράσχει σχετική πρότερη ειδοποίηση. Η διάρκεια της αδράνειας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το διαδικτυακό παιχνίδι ή το παιχνίδι για κινητές συσκευές, αλλά κυμαίνεται γενικά μεταξύ 90 και 240 ημερών. Μετά την καταγγελία της σύμβασης, η Stillfront Germany GmbH έχει δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό χρήστη κατά τη λήξη της σύμβασης και κατά την εύλογη διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου.

10

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

10.1

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και διαδικτυακών εμπόρων (πλατφόρμα ΗΕΔ). Η πλατφόρμα ΗΕΔ μπορεί να προσπελαστεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ. Ωστόσο, δεν σκοπεύουμε να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών και δεν έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Θα επικοινωνούμε με τους χρήστες απευθείας εάν έλθουν σε επαφή μαζί μας.

11

Ισχύον δίκαιο

Ισχύουν οι νόμοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG) αποκλείεται. Οι υποχρεωτικές διατάξεις της χώρας στην οποία κατοικεί ο χρήστης δεν θίγονται από αυτήν τη νομική απόφαση.

12

Τροποποιήσεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, λοιπές διατάξεις

12.1

Η Stillfront Germany GmbH διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων (α) σε περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων που οφείλονται σε νομικές αλλαγές, (β) σε περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων που οφείλονται σε αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, (γ) λόγω τεχνικής αναγκαιότητας, (δ) στο πλαίσιο συντήρησης των λειτουργιών της εταιρείας, (ε) σε περίπτωση αλλαγής στις συνθήκες αγοράς ή/και (στ) προς όφελος του χρήστη. Καμία τροποποίηση δεν θα πραγματοποιηθεί εάν διαταράσσει σημαντικά τη συμβατική ισορροπία μεταξύ των συμβαλλομένων. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις μέσω του ιστότοπου της Stillfront Germany GmbH και μέσω του αντίστοιχου διαδικτυακού παιχνιδιού ή παιχνιδιού για κινητές συσκευές τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη ισχύος της τροποποίησης. Εναλλακτικά, η Stillfront Germany GmbH μπορεί να στείλει στους χρήστες της τους τροποποιημένους γενικούς όρους και προϋποθέσεις μέσω email ή να τους πληροφορήσει ότι οι τροποποιημένοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις βρίσκονται στους ιστότοπους της Stillfront Germany GmbH. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις σε οποιαδήποτε τροποποίηση εντός τεσσάρων εβδομάδων. Ο χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις εάν σιωπήσει κατά την περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων ή εάν ανοίξει πάλι το παιχνίδι αφού λάβει ειδοποίηση σχετικά με τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Η Stillfront Germany GmbH θα ενημερώσει συγκεκριμένα τους χρήστες της για την περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων, το δικαίωμα υπαναχώρησης και τη νομική σημασία της σιωπής.

12.2

Οι χρήστες δικαιούνται συμψηφισμό μόνο εάν οι ανταξιώσεις τους έχουν νομική βάση ή έχουν αναγνωριστεί από την Stillfront Germany GmbH και δεν είναι αμφισβητούμενες ή έχουν προκύψει από αυτήν τη συναλλαγματική νομική σχέση. Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα παρακράτησης μόνο εφόσον αφορά αξιώσεις που προκύπτουν από αυτήν τη σύμβαση.

12.3

Η Stillfront Germany GmbH επικοινωνεί με τον χρήστη συνήθως μέσω email εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν τακτικά τον λογαριασμό email που δηλώθηκε κατά την εγγραφή για τυχόν μηνύματα από την Stillfront Germany GmbH. Όταν επικοινωνούν με την Stillfront Germany GmbH, οι χρήστες πρέπει να δηλώνουν ποιο διαδικτυακό παιχνίδι ή παιχνίδι για κινητές συσκευές και ποιον λογαριασμό χρήστη αφορά το μήνυμα.

12.4

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καταστεί ανίσχυρη ή/και αντιβαίνει σε νομικές διατάξεις, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων των όρων και προϋποθέσεων δεν θίγεται.

***

Σημειώσεις για τις άδειες:

Για τη σχεδίαση παιχνιδιού του Goodgame Gangster έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης από την Playa Games GmbH.

Τα γραφικά emoji «Twemoji» της Twitter, Inc. και άλλων συνεισφερόντων παρόχων παραχωρούνται με άδεια χρήσης κατά CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/