Zásady ochrany osobných údajov pre aplikácie

Nasledovné informácie sa vzťahujú na všetky naše aplikácie. Používanie týchto aplikácií môže zahrnovať spracovávanie osobných informácií. Naším zámerom je, aby vám nasledujúce informácie poskytli prehľad týchto procesov, aby ste im rozumeli. Aby sme zabezpečili férové spracovanie, chceli by sme vás informovať aj o vašich právach podľa európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a nemeckého federálneho zákona o ochrane údajov (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Spoločnosť Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (ďalej označované ako “my”) je zodpovedná za spracovávanie údajov.

Obsah

1. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy ohľadne týchto informácií alebo ak nás chcete kontaktovať, aby ste si uplatnili svoje práva, obráťte sa na nás prostredníctvom: https://support.goodgamestudios.com/

2. Všeobecné informácie o spracovávaní osobných údajov

Používanie produktov alebo služieb, ktoré ponúkame, môže mať za následok spracovávanie osobných informácií. Pojem “osobné údaje” sa podľa zákona na ochranu údajov vzťahuje na všetky informácie týkajúce sa konkrétnej alebo identifikovateľnej osoby. Aj IP adresa sa môže považovať za osobný údaj. IP adresa je priradená ku každému zariadeniu pripojenému na internet poskytovateľom internetových služieb, aby toto zariadenie mohlo odosielať a prijímať dáta. Keď používate aplikácie, zbierame údaje, ktoré sami poskytujete. Okrem toho, keď používate aplikáciu, automaticky zbierame určité informácie o tom, ako ju využívate.

Osobné údaje spracovávame v súlade s príslušnými naradeniami na ochranu osobných údajov v GDPR a nemeckom BDSG. Spracovávať budeme len tie údaje, ktoré zo zákona môžeme. Keď používate tieto aplikácie, osobné údaje budeme spracovávať len s vaším súhlasom (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR), na plnenie zmluvy, ktorej ste účastníkom alebo aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR), pre splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR) alebo ak je spracovanie potrebné na účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR).

3. Dĺžka archivácie

Ak nie je v nasledovných častiach uvedené inak, údaje budeme archivovať len dovtedy, kým to bude potrebné na dosiahnutie účelu spracovania alebo na splnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností.

4. Prenos údajov

Ak nie je v nasledovných častiach uvedené inak, údaje sa budú spracovávať na serveroch poskytovateľov technických služieb, ktorých sme si najali na tento účel. Títo poskytovatelia technických služieb budú spracovávať údaje len na základe prijatia výslovných pokynov a zmluvne sú zaviazaní zaručovať adekvátne technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov.

Keďže v tomto Vyhlásení o ochrane údajov odkazujeme na integrované služby iných poskytovateľov, dá sa predpokladať, že osobné údaje sa budú prenášať do konkrétnych centrál týchto poskytovateľov. Títo poskytovatelia môžu mať sídlo v takzvaných tretích štátoch mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ďalšie informácie nájdete v častiach popisujúcich jednotlivé služby.

5. Zhromažďovanie údajov pri sťahovaní

Pri sťahovaní aplikácie do príslušného obchodu s aplikáciami (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store atď.) aktívne neprenášame žiadne informácie. Ak chcete zistiť, aké údaje počas sťahovania zhromažďuje a spracováva príslušný obchod s aplikáciami, prezrite si ich zásady ochrany osobných údajov. Nemáme žiadny dosah na akékoľvek zhromažďovanie údajov týmito obchodmi s aplikáciami. Za spracovávanie všetkých vašich osobných údajov v zmysle čl. 7 ods. 4 GDPR sú výhradne zodpovedné tieto obchody.

6. Povolenia na prístup tejto aplikácie

Táto aplikácia vyžaduje od vášho zariadenia rôzne povolenia na prístup. Tieto povolenia sú nevyhnutné na zachovanie určitých funkcií našich aplikácií. Ak napríklad chcete len sťahovať aktualizácie pomocou bezdrôtového pripojenia, aplikácia potrebuje prístup k vášmu bezdrôtovému pripojeniu. Ak si chcete prostredníctvom aplikácie zakúpiť ďalší obsah, pravdepodobne budeme potrebovať prístup k rozhraniu potrebnému pre váš obchod s aplikáciami. Ďalším príkladom sú tzv. oznámenia bez vyžiadania (“push notifications”), ktoré nám umožňujú pomocou rozhrania zobraziť hlásenie priamo v zariadení. Povolenia na prístup vo vašom mobilnom zariadení závisia od operačného systému (napr. Android, iOS atď.) a obchodu, v ktorom ste aplikáciu zakúpili (napr. Google Play Store, Apple App Store, Amazon atď.). Pravidlom je, že informácie o tom, aké prístupové práva naša aplikácia vyžaduje, dostanete pred inštaláciou.

Právnym základom spracovania technicky nevyhnutných prístupových práv je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Všetky ďalšie prístupové práva sú na základe čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

V systéme Apple iOS získate prehľad obsahu, ku ktorému majú naše aplikácie prístup, kedykoľvek v časti “Nastavenia”. Tieto prístupové práva môžete neskôr obmedziť.

V prípade systému Android sa v mobilnom zariadení takisto vyžadujú rôzne prístupové práva. Prístupové práva našich aplikácií si môžete následne skontrolovať v časti “Nastavenia/Aplikácie”.

7. Kontaktný formulár

Naša aplikácia obsahuje kontaktný formulár, ktorým nám môžete posielať správy. Prenos vašich údajov je zakódovaný.

Právnym základom spracovania týchto údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Na plnenie zmluvy je potrebné vyplniť všetky údajové polia označené ako povinné. Ak ich neposkytnete, zmluvné služby nie je možné vykonať. Poskytnutie všetkých ďalších údajov je dobrovoľné. K dispozícii je tiež možnosť poslať nám správu na kontaktnú poštovú adresu.

8. Registrácia a prihlásenie

Aby bolo možné využívať určité funkcie aplikácie, je potrebná registrácia v aplikácii. Po dokončení registračného procesu vstupuje do platnosti zmluvy o používaní.

V kontexte tohto používania sa spracovávajú len informácie, ktoré poskytujete. Tieto informácie sú zobrazené na registračnej obrazovke. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Na zriadenie používateľského vzťahu je absolútne nevyhnutné poskytnúť informácie označené ako povinné. Poskytnuté údaje sa budú spracovávať len na účely uvedené v podmienkach používania a uložené budú len po dobu používania. Vaše používanie môžete kedykoľvek ukončiť deaktivovaním svojho používateľského účtu.

9. Facebook Connect

Ponúkame vám aj jednoduchší spôsob registrácie v našich hrách a službách, a to cez Facebook. Na tento účel môžete použiť svoje existujúce používateľské konto Facebook. tento spôsob registrácie môžete na našom online portáli využiť kliknutím na prepojenie “Prihlásiť sa cez Facebook”. Ak to chcete urobiť, potrebujete konto Facebook alebo prístup k Facebooku.

Ak sa chcete zaregistrovať v niektorej z našich služieb prostredníctvom vášho konta Facebook, v prvom kroku procesu registrácie budete ihneď presmerovaní na Facebook. Na Facebooku sa potom zobrazí výzva na prihlásenie alebo registráciu. Vaše osobné prihlasovacie údaje (používateľské meno a heslo) za žiadnych okolností nedostaneme.

V druhom kroku sa váš profil na Facebooku prepojí so službou, v ktorej sa chcete zaregistrovať. V tomto kroku sa dozviete, ktoré údaje z vášho profilu na Facebooku sa prenesú do našich služieb. Tieto informácie zvyčajne predstavujú vaše verejné informácie na Facebooku a informácie, ktoré ste sprístupnili verejnosti alebo príslušnej aplikácii. Medzi informácie tohto typu zvyčajne patrí vaše meno, obrázok profilu a titulná fotografia, vaše pohlavie, siete, používateľské meno (URL adresa na Facebooku) a identifikačné číslo používateľa (ID na Facebooku). Okrem toho použijeme e-mailovú adresu, ktorú ste si uložili na Facebooku, aby sme vás mohli kontaktovať mimo Facebooku. Prehľad informácií vo svojom profile, ktoré sú verejne prístupné, môžete zobraziť prostredníctvom ponuky všeobecných nastavení konta vo svojom profile na Facebooku (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.
Právnym základom spracovania a ukladania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR. Ak chcete prepojenie medzi službou Facebook Connect a našou službou odstrániť, prihláste sa do Facebooku a vykonajte potrebné zmeny svojho profilu. Potom už nebudeme mať právo používať informácie z vášho profilu na Facebooku.

10. Spracovávanie údajov v našich hrách

V našich hrách sme schopní sledovať a vyhodnocovať rôzne činnosti na úrovni hráča. Konkrétne to zahrnuje kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie a vaše činnosti počas hier. Na tento účel zhromažďujeme vaše údaje o pripojení, ako napríklad vašu IP adresu. Tieto informácie musíme byť schopní spracovávať, aby sme mohli vykonávať herné operácie. Preto sú spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. b GDPR.

11. Platby vykonávané cez naše aplikácie

V zásade si naše hry môžete vychutnávať bez toho, aby ste museli poskytnúť osobné informácie. Ak platíte za platené činnosti v našich hrách, vaše osobné údaje budú zhromažďovať príslušní uvedení poskytovatelia platobných služieb.

Všetky údaje týkajúce sa platieb, ako sú vaše kontaktné a platobné údaje, pôvodne zhromažďuje a spracováva príslušný poskytovateľ platby. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Pri platbách zhromažďujeme geolokáciu vašej IP adresy, čo nám umožňuje zistiť, v ktorom štáte sa nachádzate. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR, keďže spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti. Zákonná povinnosť vychádza zo Smernice 2006/112/EK (Smernica MOSS).

Taktiež dostávame informácie od poskytovateľov platieb týkajúce sa prevencie podvodov. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR, keďže spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

12. Informačný spravodajca

V nasledujúcej časti vás budeme informovať o našom spravodajcovi, ako aj o iných druhoch obchodných e-mailov a elektronickej komunikácie a o vašom práve namietať. Prihlásením sa na odber nášho spravodajcu súhlasíte s tým, že ho budete dostávať, a súhlasíte aj s nižšie popísanými postupmi. Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a GDPR a časti 7 ods. 2 č. 3 nemeckého Zákona proti nekalej konkurencii (UWG). Nasledovné informácie nezaraďujeme pod pojem „reklamná komunikácia“: informácie o technických a organizačných procesoch a informácie týkajúce sa poskytovania služieb našim používateľom.

Ak sa chcete prihlásiť na odber nášho spravodajcu, použite postup dvojitého potvrdenia, ktorý slúži na potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Toto potvrdenie je potrebné na to, aby sa nikto nemohol zaregistrovať pomocou e-mailovej adresy, ktorá mu nepatrí. Prihlásenia sa na odber spravodajcu sa zaznamenávajú, aby bolo možné poskytnúť dôkaz registračného procesu v súlade so zákonnými požiadavkami. K tomu patrí archivovanie samotnej registrácie, času potvrdenia, ako aj IP adresy. Taktiež sa zaznamenávajú všetky zmeny vašich údajov uložených u poskytovateľa služby, ktorý spravodajcu posiela. Spracovanie týchto údajov je nutné na overenie skutočnosti, že došlo k udeleniu súhlasu. Právny základ vyplýva z našej zákonnej povinnosti zdokumentovať váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. c v spojení s čl. 7 ods. 1 nariadenia GDPR).

Spravodajca sa posiela pomocou externého poskytovateľa služby so sídlom v EÚ, ktorého sme najali na účely tohto spracovania údajov v súlade so zákonnými požiadavkami. Tento spravodajca obsahuje pixely, ktoré sťahuje server poskytovateľa služby, ktorý spravodajcu posiela, hneď po otvorení spravodajcu. V rámci tohto sťahovania sa zhromažďujú niektoré informácie, ako je napríklad vaša IP adresa a čas stiahnutia. Tieto informácie sa používajú na technické zlepšovanie alebo na analyzovanie cieľových skupín a ich správania pri čítaní na základe ich miesta sťahovania (ktoré sa dá zistiť pomocou IP adresy) alebo prístupových časov. Zhromažďovanie štatistických údajov zahŕňa aj určenie toho, či a kedy bol spravodajca otvorený a na ktoré odkazy sa kliklo a kedy sa na ne kliklo. Z technických dôvodov sú tieto priradené k jednotlivým odberateľom spravodajcu. Tieto analýzy sú primárne určené na to, aby nám pomohli identifikovať zvyky našich používateľov pri čítaní a prispôsobiť im náš obsah alebo posielať rôzny obsah na základe záujmov používateľov. Prispôsobená analýza sa uskutočňuje s vaším súhlasom, ktorý získame pri zhromažďovaní vašej e-mailovej adresy. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou v budúcnosti. Môžete to spraviť jednoducho pomocou odkazu na konci každej našej komunikácie alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Nanešťastie nemôžete žiadať o samostatné zrušenie pre poskytovateľa služby, ktorý spravodajcu posiela, alebo pre štatistickú analýzu. Ak si želáte zrušenie, musíte zrušiť celý odber.

13. Používanie e-mailovej adresy

E-mailovú adresu, ktorú nám poskytnete počas registrácie alebo platby, môžeme použiť, aby sme vás informovali o podobných produktoch alebo službách, ktoré ponúkame. Slúži to ako náš oprávnený záujem osloviť existujúcich zákazníkov na účely priameho marketingu. Právnym základom je čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia GDPR spolu s časťou 7, ods. 3 zákona o ochrane pred nekalou súťažou. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek nákladov s výnimkou nákladov za transakciu v súlade so základným cenníkom. Odber môžete zrušiť kliknutím na odkaz, ktorý je uvedený v každom e-maile.

14. Prieskumy

Vykonávame občasné prieskumy spokojnosti zákazníkov našich hier. Na tento účel zhromažďujeme a spracovávame vaše kontaktné údaje, ako sú poskytnuté v prieskumoch.

Právnym základom využívania týchto informácií je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 vetou 1 písm. a GDPR. Vaša účasť v prieskume je dobrovoľná. Váš súhlas na ich používanie môžete kedykoľvek odvolať.

Na vykonávanie prieskumov využívame služby spoločnosti SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”). Spoločnosť SurveyMonkey zhromažďuje ďalšie informácie od účastníkov vo forme cookies, ktoré sú určené len na zabezpečenie toho, že prieskumné služby budú plne použiteľné a že prieskumy prebiehajú tak, ako majú.

Právnym základom spracovania týchto ďalších údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak sa na našom prieskume nezúčastňujete, nebudú sa zhromažďovať žiadne osobné informácie.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

15. Spracovávanie záznamových súborov aplikácií

Ak využívate naše služby, všeobecné informácie (ktoré sa nepoužívajú na individuálnej báze) sa prvotne ukladajú automaticky, t.j. nie cez registráciu. Napríklad naše webové servery normálne archivujú nasledovné informácie: IP, ID zariadenia, typ zariadenia, OS, čas požiadavky na server.

Spracovávanie sa vykonáva za účelom našich oprávnených záujmov, ktorých právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Toto spracovanie sa používa na technickú správu a zabezpečenie v rámci aplikácie.

16. Bugsnag

Používame službu Bugsnag spoločnosti Bugsnag Inc. (USA) v niektorých našich hrách. Táto služba nám umožňuje rýchlo identifikovať chyby v hrách v dôsledku zlyhania alebo spadnutia, a tým aj zlepšovať našu službu. V prípade, že dôjde k chybe, spoločnosti Bugsnag pošleme ID hráča, meno hráča a, ak je to vhodné, aj informácie o stránke alebo aplikácii, kde sa chyba vyskytla, a zabudované údaje, aby mohli chybu vyhodnotiť. Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Bugsnag na adrese: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Právnym základom na spracúvanie je čl. 6, odsek 1, písmeno f) GDPR, keďže služba slúži nášmu oprávnenému záujmu vyriešiť technické problémy cieleným spôsobom. Prenos vyššie uvedených údajov spoločnosti Bugsnag je preto prakticky nevyhnutný. Námietky voči tomuto spracúvaniu vyrieši náš tím podpory na adrese: https://support.goodgamestudios.com/

17. Boj proti podvodom

Na analýzu signálov za účelom identifikovania podvodu treťou stranou v kontexte získavania zákazníka spracovávame pseudonymné informácie, ako je IP adresa alebo ID zariadenia. Aby sme to dosiahli, podporujú nás externí poskytovatelia služieb, o ktorých sme sa presvedčili, že sú viazaní rovnakými zákonnými požiadavkami. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Toto spracovávanie napomáha organizačnému zabezpečeniu aplikácie.

18. Facebook SDK

V rámci našej aplikácie používame softvérový vývojový balík (SDK) Facebooku. Facebook SDK vydáva a spravuje spoločnosť Facebook. Táto integrácia nám umožňuje prepojiť s našou aplikáciou rôzne služby Facebooku. Používateľom to napríklad umožňuje použiť Facebook SDK na zdieľanie obsahu našich aplikácií na svojej vlastnej časovej osi Facebooku alebo odosielanie správ iným používateľom Facebooku. Ďalšie informácie o Facebook SDK v rámci systému iOS nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/ios. V prípade systému Android nájdete informácie tu: https://developers.facebook.com/docs/android.

Právnym základom ukladania týchto údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR.

Facebook App Events: Facebook App Events je služba v rámci Facebook SDK, ktorú používame na sledovanie dosahu našich marketingových kampaní a používania Facebook SDK. Facebook nám poskytuje iba súhrnnú analýzu práce používateľov s našou aplikáciou. Nemáme žiadny vplyv na informácie, ktoré v službe App Events bude Facebook spracovávať.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.
Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. V nastaveniach našej aplikácie môžete explicitne nesúhlasiť s používaním služby App Events na tieto účely.

19. Informácie o stránke na Facebooku

Keď navštevujete stránky na Facebooku, ktoré používame na zastupovanie našej spoločnosti alebo jednotlivých produktov alebo služieb, budeme spracúvať niektoré vaše osobné údaje. Výhradný prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie osobných údajov je spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ďalej len „Facebook“). Ďalšie informácie o spôsobe spracúvania údajov spoločnosti Facebook nájdete na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Spracúvanie informácií zo stránky

Facebook nám poskytuje anonymizované štatistiky a informácie z našich stránok Facebook, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť typy činností, ktorým sa ľudia na našej stránke venujú (tzv. informácie zo stránky). Tieto informácie zo stránky sa vytvárajú na základe špecifických informácií o osobách, ktoré navštívili našu stránku. Toto spracúvanie osobných údajov vykonáva Facebook, my a naši spoloční prevádzkovatelia. Spracúvanie slúži na účely našich oprávnených záujmov na zhodnotenie typov činností na našej stránke a na zlepšenie stránky na základe týchto zistení. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR. V žiadnom prípade nedokážeme priradiť informácie získané cez informácie zo stránky k špecifickému profilu na Facebooku pomocou údajov Páči sa mi na stránke.

So spoločnosťou Facebook sme uzavreli dohodu o spoločnej zodpovednosti za spracúvanie, ktorá stanovuje rozdelenie povinností v súvislosti s ochranou údajov medzi nás a spoločnosť Facebook. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov na vytváranie informácií zo stránky a dohode uzavretej medzi spoločnosťou Facebook a nami nájdete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Spracúvanie údajov, ktoré dostávame prostredníctvom našich stránok na Facebooku

Spracúvame aj údaje, ktoré nám na našich stránkach na Facebooku zverejníte. Takéto informácie môžu byť vaše používateľské meno na Facebooku, hráčske meno v našich hrách, kontaktné údaje alebo komunikácia s nami. Tieto osobné údaje spracúvame, len ak sme sa vás výslovne požiadali o zdieľanie týchto údajov, napríklad ako súčasť prieskumu alebo súťaže. Takéto spracúvanie zabezpečujeme my ako výhradný prevádzkovateľ údajov.

Ak ste nám poskytli svoje údaje v rámci vašej účasti v súťaži, budeme ich spracúvať len na účely zaslania výhry. Po doručení výhry alebo ak nevyhráte, budú vaše údaje odstránené. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.
Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili prostredníctvom prieskumov, budú spracované v anonymizovanej forme, aby sme zaručili spokojnosť zákazníkov s našimi ponukami. Toto spracúvanie slúži na účely nášho oprávneného záujmu neustále zlepšovať naše ponuky a jeho právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

20. Marketingové služby spoločnosti Google

V našej aplikácii využívame marketingové a remarketingové služby spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“). Tieto služby nám umožňujú zobrazovať reklamy cielenejším spôsobom za účelom predstavenia reklám podľa záujmov používateľov. Prostredníctvom remarketingu sa používateľom zobrazujú reklamy a produkty týkajúce sa ich záujmov zistených ich činnosťou v iných aplikáciách v rámci siete Google. Na tieto účely po vstupe do našej aplikácie používa Google kód a do aplikácie sú zaradené (re)marketingové značky. S ich pomocou sa v zariadení používateľa uloží jednotlivé cookie, t.j. malý súbor (namiesto cookies môže byť použitá iné porovnateľná technológia). Cookies sa dajú nastaviť podľa rôznych domén, vrátane google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com alebo googleadservices.com. Tento súbor zaznamenáva, ktoré aplikácie používateľ navštívil, o aký obsah sa zaujíma a ktoré ponuky využil. Okrem toho sa ukladajú technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce aplikácie, dĺžka návštevy, ako aj všetky ďalšie údaje o používaní online produktov a služieb. Taktiež sa zaznamenáva IP adresa používateľov, aj keď by sme vás chceli informovať, že v rámci Google Analytics sú IP adresy v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátené.

Všetky údaje o používateľoch sa spracovávajú ako pseudodynamické údaje. Google neukladá žiadne mená alebo e-mailové adresy. Všetky zobrazované reklamy sa teda nezobrazujú konkrétne pre osobu, ale pre majiteľa cookie. Tieto informácie Google zhromažďuje a prenáša na servery v USA, kde ich archivuje.

Jedna z marketingových služieb Google, ktorú využívame, je online reklamný program Google AdWords. V prípade Google AdWords každý zákazník AdWords dostane iné konverzné cookie. Cookies sa preto nedajú sledovať cez aplikácie zákazníkov AdWords. Informácie, ktoré zhromaždí cookie, sa používajú na vypracovanie konverzných štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzie. Zákazníci AdWords vidia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzie. Nedostanú však žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľov.

Môžeme zahrnúť reklamy tretích strán na základe marketingovej služby spoločnosti Google s názvom DoubleClick. DoubleClick používa cookies, aby umožnil službe Google a jej partnerským aplikáciám umiestňovať reklamy pri návštevách používateľov v tejto aplikácii alebo iných aplikáciách na internete.

Služby Google využívajú správcu značiek Google. Viac informácií o používaní údajov na marketingové účely v spoločnosti Google nájdete na sumárnej stránke: https://www.google.com/policies/technologies/ads, zásady ochrany súkromia spoločnosti Google sú k dispozícii na https://www.google.com/policies/privacy

Právnym základom používanie týchto služieb je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak chcete namietnuť reklamy na základe záujmu od marketingových služieb Google, môžete to spraviť použitím nastavení a zrušením možností poskytovaných spoločnosťou Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nedá sa vylúčiť prenos vašich údajov do USA.
Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Využívame vývojársku platformu nazvanú “Google Firebase”, ako aj pridružené funkcie a služby spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“). Google Firebase je platforma na vyvíjanie aplikácií pre mobilné zariadenia a webové stránky. Google Firebase ponúka množstvo funkcií, ktoré sa dajú nájsť na nasledujúcej sumárnej stránke: https://firebase.google.com/products/

Medzi funkcie patrí ukladanie aplikácií vrátane osobných údajov, ako napríklad obsah, ktorý vytvorili alebo informácie o ich interakcii s aplikáciami. Google Firebase tiež ponúka rozhrania, ktoré umožňujú interakciu medzi používateľmi aplikácie a ostatnými službami.

Analýza interakcií používateľa sa vykonáva pomocou analytickej služby Firebase Analytics. Táto služba nám pomáha zaznamenávať interakcie používateľov. Zaznamenávajú sa udalosti ako prvé otvorenie aplikácie, odinštalovanie aplikácie, aktualizácie, padnutie alebo frekvencia používania aplikácie. Zaznamenávajú a vyhodnocujú sa aj určité záujmy používateľov.

Informácie spracované pomocou Google Firebase môžu využívať aj iné služby Google, ako napríklad Google Analytics a marketingové služby Google. V takomto prípade sa pri identifikovaní mobilných zariadení používateľov spracovávajú len pseudonymné informácie, ako je reklamné ID Android alebo reklamný identifikátor pre iOS. Ďalšie informácie o používaní údajov na marketingové účely spoločnosťou Google nájdete na sumárnej stránke: https://www.google.com/policies/technologies/ads, zásady ochrany súkromia spoločnosti Google sú k dispozícii na https://www.google.com/policies/privacy

Právnym základom využívania je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak používatelia chcú namietnuť reklamy na základe záujmu od marketingových služieb Google, môžu to spraviť použitím nastavení a zrušením možností poskytovaných spoločnosťou Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nedá sa vylúčiť prenos vašich údajov do USA.
Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

22. AppsFlyer SDK

Naša aplikácia sa analyzuje technológiami od spoločnosti AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). Na tento účel sa od vás zhromažďujú a ukladajú rôzne údaje relácií a interakcie. Tieto informácie potrebujeme na vylepšenie obsahu a možností použitia našich hier, ako aj na optimalizáciu vášho používania. Údaje relácií a interakcie sa nikdy nespracovávajú vo forme priradenia k osobe, ale tak, že sa použije pseudonym. Ďalšie informácie o spracovávaní údajov spoločnosťou AppsFlyer nájdete v zásadách ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Právnym základom využívania je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak si v budúcnosti neželáte byť sledovaný spoločnosťou AppsFlyer, kedykoľvek to môžete zrušiť tu: https://www.appsflyer.com/optout

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

23. Microsoft Bing Ads

Ako súčasť našej aplikácie používame konverzný a sledovací nástroj Bing Ads od spoločnosti Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”). Microsoft ukladá cookie na zariadení používateľa, aby umožnil analýzu používania našich online služieb. Predpokladom na to je, aby sa používateľ dostal k našej aplikácii cez reklamu od Microsoft Bing Ads. To umožní spoločnosti Microsoft a nám dozvedieť sa, že niekto klikol na reklamu, bol presmerovaný na naše online služby a dostal sa na preddefinovanú cieľovú stránku. Vidíme len celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu Bing a boli presmerovaní na cieľovú stránku (konverzie). Neukladajú sa žiadne IP adresy. Nie sú zverejnené žiadne osobné informácie o identite používateľa.

Používatelia môžu nájsť ďalšie informácie o ochrane údajov a cookies, ktoré sa používajú v reklamách Microsoft Bing, vo vyhlásení Microsoft o ochrane osobných údajov: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak si v budúcnosti neželáte zúčastňovať sa procesu sledovania Bing Ads, svoju námietku môžete oznámiť spoločnosti Microsoft tu: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

24. Taboola

Používanie technológií vo vlastníctve spoločnosti Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) nám umožňuje využívať reklamy špecifické pre používateľa na základe jeho histórie prehliadania a záujmoch ako zákazníka. Spoločnosť Taboola využíva súbory cookie (alebo podobné technológie) na určenie webových stránok, ktoré často navštevujete, a zaznamenávanie vášho pohybu na našej webovej stránke. Spoločnosť Taboola zhromažďuje údaje o zariadení a protokole na vytvorenie pseudonymizovaných profilov používania. Profily používania sa nezlučujú s údajmi o nositeľovi pseudonymu a neumožňujú vyvádzanie záverov o osobných údajov. S týmto cieľom spoločnosti Taboola poskytujeme vašu IP adresu. Toto spracúvanie sa vykonáva na právnom základe nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Voči začleneniu do sledovania môžete namietať na nasledovnom odkaze: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Po úspešnom vyjadrení výslovného nesúhlasu sa vám nebude zobrazovať personalizovaný obsah/reklamy.

25. Pinterest

Využívame reklamné služby poskytované sociálnou sieťou Pinterest, ktorú prevádzkuje spoločnosť Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko. Lokalitu využívame na objednanie reklamného priestoru pre piny v rámci siete Pinterest. Ak prejdete na jednu z našich ponúk prostredníctvom pinu, ktorý sme objednali, tieto informácie Pinterest spracuje a odkomunikuje nám ich ako štatistiku (konverziu). To nám umožňuje napríklad zistiť, koľko používateľov kliklo na naše piny. Nezískavame žiadne informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu používateľa. Okrem toho analyzujeme, kedy sa používateľ rozhodne stiahnuť si našu aplikáciu. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, vykonáva sa na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Voči zahrnutiu do sledovania môžete namietať na odkaze: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Reklamy v aplikáciách

V našich aplikáciách si môžete pozerať sekvencie videí od externých poskytovateľov, ktoré sú sponzorované reklamami. To napríklad umožňuje používanie plateného obsahu bezplatne. Sledovanie videí je dobrovoľné a ako používateľ musíte túto činnosť aktívne potvrdiť.

Reklamy zobrazované prostredníctvom našich partnerov sa buď personalizujú, alebo nie (kontextuálne). Údaje, ktoré počas používania reklamných médií poskytujete, sa zhromažďujú a analyzujú. Táto činnosť bude podrobnejšie vysvetlená nižšie.

Naši poskytovatelia SDK služieb Fyber (spoločnosť Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlín) a Admob by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“) nám umožňujú realizovať tento typ speňaženia reklám. Ak sa hráč rozhodne sledovať videoreklamu, poskytovatelia služieb prevezmú riadenie herných reklamných sietí. Zahŕňa to zdieľanie nasledovných parametrov prostredníctvom rozhrania s reklamnými sieťam: ID reklamy, IP adresu, prehliadač, operačný systém, verziu, krajinu, mesto, umiestnenie ID a balík ID. Cieľom takéhoto prenosu informácií je zobrazovanie toho najlepšieho reklamného materiálu pre používateľov. Na poskytovanie reklamného materiálu môže spomínané SDK pre reklamné siete rovnako spracúvať aj osobné údaje, ako sú ID reklamy a IP adresu.

Spoločnosť Fyber rovnako prevádzkuje vlastné reklamné siete (Fyber Marketplace a Heyzap Ad Network), ktoré používa na zobrazovanie ako personalizovaných, tak aj kontextových reklám. Spoločnosť Fyber na tento účel používa informácie z povolení aplikácie so všeobecným prístupom. Tieto údaje sa spracúvajú v našom mene. Ďalšie informácie o spôsobe spracúvania údajov spoločnosti Fyber nájdete tu: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Právnym základom pre spracúvanie sú naše oprávnené finančné záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ako používateľ môžete túto formu personalizovaných reklám kedykoľvek vypnúť v nastaveniach aplikácie (zrušenie). V takomto prípade všetky pseudonymizované informácie anonymizujeme, čo znamená, že sa vám budú zobrazovať len kontextové reklamy. Personalizované reklamy môžete deaktivovať aj v nastaveniach mobilného zariadenia. Na to postupujte podľa pokynov nižšie:

Android

 1. V závislosti od zariadenia môžete nájsť nastavenia Google na jednom z týchto miest:
  – V samostatnej aplikácii s názvom „Nastavenia Google“
  – Preskrolujte sa hlavnou aplikáciou Nastavenia a ťuknite na možnosť Google
 2. Ťuknite na možnosť Reklamy
 3. Ťuknite na prepínač vedľa textu Zrušiť personalizáciu reklám

iOS
Zariadenia iOS používajú identifikátor reklám spoločnosti Apple.
Ďalšie informácie o rôznych možnostiach použitia tohto identifikátora nájdete v aplikácii Nastavenia na mobilnom zariadení.
Nájdete ho nasledovne:

 1. Otvorte Nastavenia
 2. Vyberte Súkromie
 3. Vyberte Reklamy

Tu si môžete vyberať medzi špecifickými nastaveniami pomocou prepínača.

Reklamní partneri

SlužbaPartnerskí poskytovatelia služiebRola spracúvaniaTyp reklámĎalšie informácie
Unity AdsUnity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USASpoloční prevádzkovateliaPersonalizované a kontextové reklamyŠpecifické informácie o ochrane údajov a zrušení personalizovaných reklám sa tiež transparentne zobrazuje vo videoprehrávači.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDKMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, ÍrskoSpoloční prevádzkovateliaPersonalizované reklamyAko používateľ platformy Facebook môžete personalizované reklamy na externých lokalitách v nastaveniach vypnúť.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColonyAdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USASpoloční prevádzkovateliaPersonalizované a kontextové reklamyhttps://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Právo namietať

V súlade s čl. 21 GDPR máte právo namietať akékoľvek vykonávané operácie spracovávania, ktoré ako právny základ používajú čl. 6 ods. 1 vetu 1 písm. e alebo písm. f GDPR.

28. Vaše ďalšie práva

Ako dotknutá osoba máte právo uplatňovať svoje práva voči nám. Konkrétne máte nasledovné práva:

 • V súlade s čl. 15 GDPR a časťou 34 BDSG máte právo požadovať informácie, či sa o vás spracovávajú osobné údaje a v akom rozsahu.
 • Máte právo na to, aby sme opravili vaše údaje v súlade s čl. 16 GDPR.
 • Tiež máte právo na to, aby sme vymazali vaše údaje v súlade s čl. 17 GDPR a časťou 35 BDSG.
 • Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovávanie vašich údajov v súlade s čl. 18 GDPR.
 • V súlade s čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Na uplatnenie svojich práv nás kontaktujte prostredníctvom nášho podporného formulára.

29. Ochrana osobných údajov maloletých

Služba nie je zameraná na osoby mladšie ako 16 rokov ani nie je určená na použitie nimi. Nezhromažďujeme osobné údaje žiadnej osoby, o ktorej vieme, že nedovŕšila vek 16 rokov.

30. Osoba poverená ochranou osobných údajov

Našu osobu poverenú ochranou osobných údajov môžete kontaktovať na:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Sťažnosti vládnym úradom

Ak veríte, že spracovávanie vašich osobných údajov spôsobuje porušenie ustanovení GDPR, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán v súlade s čl. 77 GDPR.

Verzia: 01/2022