Uppsägningspolicy

Om du köper virtuell valuta eller virtuella föremål (ett ”kontrakt” i båda fallen) gäller följande rätt till uppsägning för bådadera i skrivande stund, den 13 juni 2014:

Rätt till uppsägning
Du har rätt att säga upp det här kontraktet inom fjorton dagar utan att ange något skäl.
Uppsägningsperioden är fjorton dagar från det datum då kontraktet ingicks.
För att utöva rätten till uppsägning måste du informera oss (Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Tyskland, e-postadress: odr@goodgamestudios.com) om ditt beslut att säga upp kontraktet. Detta måste ske via ett otvetydigt tillkännagivande (till exempel ett brev via posten, fax eller e-postmeddelande). Du kan använda det bifogade uppsägningsformuläret om du vill, men det är inte obligatoriskt.
Det räcker att du skickar tillkännagivandet före uppsägningsperiodens slutdatum.

Uppsägningens konsekvenser
Om uppsägningen genomförs ska förmånerna som erhållits av respektive part återlämnas, och all användning måste upphöra. I fall då utförda tjänster inte kan returneras helt eller delvis eller bara i försämrat tillstånd måste användaren tillhandahålla ersättning (i tillämpliga fall). Krav på återbetalning måste uppfyllas inom 30 dagar. Perioden börjar vid inskickandet av uppsägningen för användare, och vid mottagandet av denna för Stillfront Germany GmbH.

Obs!:
I den mån som tillhandahållandet av tjänster är föremål för kontraktet upphör din rätt till uppsägning om vi har tillhandahållit tjänsten i sin helhet och har börjat utföra tjänsten efter att du givit oss ditt uttryckliga samtycke till detta och samtidigt bekräftat att du är medveten om att du förlorar rätten till uppsägning när vi fullgjort kontraktet helt.
I den mån som tillhandahållandet av digitalt innehåll, som inte finns på ett fysiskt datamedium, är föremål för kontraktet upphör även din rätt till uppsägning om vi har börjat fullgöra kontraktet efter att du givit oss ditt uttryckliga samtycke till detta före uppsägelseperiodens utgångsdatum och bekräftat att du är medveten om att du, genom ditt samtycke, förlorar rätten till uppsägning när kontraktet börjat fullgöras.

Uppsägningsformulär
(Fyll i följande formulär och skicka det till oss om du vill säga upp kontraktet.)

 • Till
  Stillfront Germany GmbH
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Tyskland
  E-post: odr@goodgamestudios.com
 • Jag/vi (*) säger härmed upp kontraktet jag/vi (*) har ingått för att köpa följande varor (*)/för att få använda följande tjänst (*)
 • Beställt den (*)/mottaget den (*)
 • Spelets namn
 • Spelarnamn
 • E-postadress
 • Kundens/kundernas namnteckning (gäller endast fysiskt formulär)
 • Datum

(*) Utelämna vid behov.