Zásady ochrany osobných údajov pre online služby

Používanie tejto webovej lokality môže zahrnovať spracovávanie osobných informácií. Naším zámerom je, aby vám nasledujúce informácie poskytli prehľad týchto procesov, aby ste im rozumeli. Aby sme zabezpečili férové spracovanie, chceli by sme vás informovať aj o vašich právach podľa európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a nemeckého federálneho zákona o ochrane údajov (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Spoločnosť Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (ďalej označované ako “my”) je zodpovedná za spracovávanie údajov.

Obsah

1. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy ohľadne týchto informácií alebo ak nás chcete kontaktovať, aby ste si uplatnili svoje práva, obráťte sa na nás prostredníctvom: https://support.goodgamestudios.com/

2. Všeobecné informácie o spracovávaní osobných údajov

Používanie produktov alebo služieb, ktoré ponúkame, môže mať za následok spracovávanie osobných informácií. Pojem “osobné údaje” sa podľa zákona na ochranu údajov vzťahuje na všetky informácie týkajúce sa konkrétnej alebo identifikovateľnej osoby. Aj IP adresa sa môže považovať za osobný údaj. IP adresa je priradená ku každému zariadeniu pripojenému na internet poskytovateľom internetových služieb, aby toto zariadenie mohlo odosielať a prijímať dáta. Keď používate webovú lokalitu, zbierame údaje, ktoré sami poskytujete. Okrem toho, keď používate webovú lokalitu, automaticky zbierame určité informácie o tom, ako ju využívate.

Osobné údaje spracovávame v súlade s príslušnými naradeniami na ochranu osobných údajov v GDPR a nemeckom BDSG. Spracovávať budeme len tie údaje, ktoré zo zákona môžeme. Keď používate túto webovú lokalitu, osobné údaje budeme spracovávať len s vaším súhlasom (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR), na plnenie zmluvy, ktorej ste účastníkom alebo aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR), pre splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR) alebo ak je spracovanie potrebné na účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR).

3. Dĺžka archivácie

Ak nie je v nasledovných častiach uvedené inak, údaje budeme archivovať len dovtedy, kým to bude potrebné na dosiahnutie účelu spracovania alebo na splnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností.

4. Prenos údajov

Ak nie je v nasledovných častiach uvedené inak, údaje sa budú spracovávať na serveroch poskytovateľov technických služieb, ktorých sme si najali na tento účel. Títo poskytovatelia technických služieb budú spracovávať údaje len na základe prijatia výslovných pokynov a zmluvne sú zaviazaní zaručovať adekvátne technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov.

Keďže v tomto Vyhlásení o ochrane údajov odkazujeme na integrované služby iných poskytovateľov, dá sa predpokladať, že osobné údaje sa budú prenášať do konkrétnych centrál týchto poskytovateľov. Títo poskytovatelia môžu mať sídlo v takzvaných tretích štátoch mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ďalšie informácie nájdete v častiach popisujúcich jednotlivé služby.

5. Kontaktný formulár

Naša webová lokalita obsahuje kontaktný formulár, ktorým nám môžete posielať správy. Prenos vašich údajov je zakódovaný.

Právnym základom spracovania týchto údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Na spracovanie vašej požiadavky je potrebné vyplniť všetky údajové polia označené ako povinné. Ak ich neposkytnete, vašu požiadavku nie je možné vykonať. Poskytnutie všetkých ďalších údajov je dobrovoľné. K dispozícii je tiež možnosť poslať nám správu na kontaktnú poštovú adresu.

6. Registrácia a prihlásenie

Aby bolo možné využívať určité funkcie aplikácie, je potrebná registrácia cez webovú stránku. Požadované informácie sú zobrazené na registračnej obrazovke. Na dokončenie registračného procesu je absolútne nevyhnutné poskytnúť informácie označené ako povinné. Poskytnuté údaje sa budú spracovávať na účely poskytovania služby. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Vaše údaje uchovávame počas celej doby, keď ste u nás registrovaný, ak ich medzitým nevymažete.

7. Facebook Connect

Ponúkame vám aj jednoduchší spôsob registrácie v našich hrách a službách, a to cez Facebook. Na tento účel môžete použiť svoje existujúce používateľské konto Facebook. tento spôsob registrácie môžete na našom online portáli využiť kliknutím na prepojenie “Prihlásiť sa cez Facebook”. Ak to chcete urobiť, potrebujete konto Facebook alebo prístup k Facebooku.

Ak sa chcete zaregistrovať v niektorej z našich služieb prostredníctvom vášho konta Facebook, v prvom kroku procesu registrácie budete ihneď presmerovaní na Facebook. Na Facebooku sa potom zobrazí výzva na prihlásenie alebo registráciu. Vaše osobné prihlasovacie údaje (používateľské meno a heslo) za žiadnych okolností nedostaneme.

V druhom kroku sa váš profil na Facebooku prepojí so službou, v ktorej sa chcete zaregistrovať. V tomto kroku sa dozviete, ktoré údaje z vášho profilu na Facebooku sa prenesú do našich služieb. Tieto informácie zvyčajne predstavujú vaše verejné informácie na Facebooku a informácie, ktoré ste sprístupnili verejnosti alebo príslušnej aplikácii. Medzi informácie tohto typu zvyčajne patrí vaše meno, obrázok profilu a titulná fotografia, vaše pohlavie, siete, používateľské meno (URL adresa na Facebooku) a identifikačné číslo používateľa (ID na Facebooku). Okrem toho použijeme e-mailovú adresu, ktorú ste si uložili na Facebooku, aby sme vás mohli kontaktovať mimo Facebooku. Prehľad informácií vo svojom profile, ktoré sú verejne prístupné, môžete zobraziť prostredníctvom ponuky všeobecných nastavení konta vo svojom profile na Facebooku (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Právnym základom spracovania a ukladania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR. Ak chcete prepojenie medzi službou Facebook Connect a našou službou odstrániť, prihláste sa do Facebooku a vykonajte potrebné zmeny svojho profilu. Potom už nebudeme mať právo používať informácie z vášho profilu na Facebooku.

8. Spracovávanie údajov v našich hrách

V našich hrách sme schopní sledovať a vyhodnocovať rôzne činnosti na úrovni hráča. Konkrétne to zahrnuje kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie a vaše činnosti počas hier. Na tento účel zhromažďujeme vaše údaje o pripojení, ako napríklad vašu IP adresu. Tieto informácie musíme byť schopní spracovávať, aby sme mohli vykonávať herné operácie. Preto sú spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. b GDPR.

9. Platby vykonávané na našej webovej lokalite

V zásade si naše hry môžete vychutnávať bez toho, aby ste museli poskytnúť osobné informácie. Ak platíte za platené činnosti v našich hrách, vaše osobné údaje budú zhromažďovať príslušní uvedení poskytovatelia platobných služieb.

Všetky údaje týkajúce sa platieb, ako sú vaše kontaktné a platobné údaje, pôvodne zhromažďuje a spracováva príslušný poskytovateľ platby. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR.

Pri platbách zhromažďujeme geolokáciu vašej IP adresy, čo nám umožňuje zistiť, v ktorom štáte sa nachádzate. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR, keďže spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti. Zákonná povinnosť vychádza zo Smernice 2006/112/EK (Smernica MOSS).

Taktiež dostávame informácie od poskytovateľov platieb týkajúce sa prevencie podvodov. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR, keďže spracovanie slúži pre oprávnené záujmy našej spoločnosti.

10. Komunita (Fórum)

Ak chcete používať naše fóra, musíte poskytnúť svoje osobné registračné údaje, ako je vaše používateľské meno a e-mailová adresa. E-mailová adresa nie je viditeľná pre ostatných používateľov. Registrácia je nevyhnutná na to, aby bolo možné potrestať prípadné porušenia smerníc našej komunity vylúčením tých, ktorí sú za to zodpovední, z fóra. Právnym základom ukladania týchto údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR.

Naše fórum je monitorované moderátormi. Za účelom prevencie a potrestania vážnych porušení monitorujeme vašu IP adresu. Zhromažďovanie týchto informácií na boj proti podvodom je založený na našich oprávnených záujmoch v súlade s čl. 6 ods. 1 vetou 1 písm. f GDPR a slúži na ochranu nášho fóra. Výslovne si rezervujeme právo vymazať vaše komentáre, ak ich tretie strany napadnú ako protizákonné. Kedykoľvek môžete namietnuť ukladanie vyššie uvedených údajov.

11. Publisher Backend

Naša spoločnosť prevádzkuje to, čo sa nazýva “Publisher Backend”, v ktorom sa spoločnosti a súkromní jednotlivci môžu registrovať na účasť v našom vydavateľskom programe. Na tento účel zhromažďujeme a spracovávame vaše kontaktné a platobné údaje, ktoré požadujeme v súlade s čl. 6 ods. 1 vetou 1 písm. b GDPR na plnenie príslušného zmluvného vzťahu.

12. Žiadosti o zamestnanie

Na našej webovej lokalite v sekcii “kariéra” si môžete u nás podať žiadosť o zamestnanie. V tomto ohľadne zhromažďujeme od vás osobné kontaktné údaje, ktoré konkrétne obsahujú vaše meno, váš životopis, váš sprievodný list a ďalší obsah, ktorý ste poskytli.

Vaše osobné údaje zo žiadosti sa budú zhromažďovať, ukladať, spracovávať a používať len na účely v súvislosti s vaším záujmom o súčasné alebo budúce zamestnanie v našej spoločnosti a na spracovanie samotnej vašej žiadosti. Vašu online žiadosť budú spracovávať a narábať s ňou len príslušné kontaktné osoby v našej spoločnosti. Všetci zamestnanci poverení spracovávaním údajov sú povinní zachovávať dôvernosť vašich údajov.

Na spracovanie žiadostí používame softvér spoločnosti softgarden e-recruiting GmbH (Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany). Právnym základom tohto zhromažďovania údajov je časť 26 BDSG 2018.

13. Informačný spravodajca

V nasledujúcej časti vás budeme informovať o našom spravodajcovi, ako aj o iných druhoch obchodných e-mailov a elektronickej komunikácie a o vašom práve namietať. Prihlásením sa na odber nášho spravodajcu súhlasíte s tým, že ho budete dostávať, a súhlasíte aj s nižšie popísanými postupmi. Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a GDPR a časti 7 ods. 2 č. 3 nemeckého Zákona proti nekalej konkurencii (UWG). Nasledovné informácie nezaraďujeme pod pojem „reklamná komunikácia“: informácie o technických a organizačných procesoch a informácie týkajúce sa poskytovania služieb našim používateľom.

Ak sa chcete prihlásiť na odber nášho spravodajcu, použite postup dvojitého potvrdenia, ktorý slúži na potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Toto potvrdenie je potrebné na to, aby sa nikto nemohol zaregistrovať pomocou e-mailovej adresy, ktorá mu nepatrí. Prihlásenia sa na odber spravodajcu sa zaznamenávajú, aby bolo možné poskytnúť dôkaz registračného procesu v súlade so zákonnými požiadavkami. K tomu patrí archivovanie samotnej registrácie, času potvrdenia, ako aj IP adresy. Taktiež sa zaznamenávajú všetky zmeny vašich údajov uložených u poskytovateľa služby, ktorý spravodajcu posiela. Spracovanie týchto údajov je nutné na overenie skutočnosti, že došlo k udeleniu súhlasu. Právny základ vyplýva z našej zákonnej povinnosti zdokumentovať váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. c v spojení s čl. 7 ods. 1 nariadenia GDPR).

Spravodajca sa posiela pomocou externého poskytovateľa služby so sídlom v EÚ, ktorého sme najali na účely tohto spracovania údajov v súlade so zákonnými požiadavkami. Tento spravodajca obsahuje pixely, ktoré sťahuje server poskytovateľa služby, ktorý spravodajcu posiela, hneď po otvorení spravodajcu. V rámci tohto sťahovania sa zhromažďujú niektoré informácie, ako je napríklad vaša IP adresa a čas stiahnutia. Tieto informácie sa používajú na technické zlepšovanie alebo na analyzovanie cieľových skupín a ich správania pri čítaní na základe ich miesta sťahovania (ktoré sa dá zistiť pomocou IP adresy) alebo prístupových časov. Zhromažďovanie štatistických údajov zahŕňa aj určenie toho, či a kedy bol spravodajca otvorený a na ktoré odkazy sa kliklo a kedy sa na ne kliklo. Z technických dôvodov sú tieto priradené k jednotlivým odberateľom spravodajcu. Tieto analýzy sú primárne určené na to, aby nám pomohli identifikovať zvyky našich používateľov pri čítaní a prispôsobiť im náš obsah alebo posielať rôzny obsah na základe záujmov používateľov. Prispôsobená analýza sa uskutočňuje s vaším súhlasom, ktorý získame pri zhromažďovaní vašej e-mailovej adresy. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou v budúcnosti. Môžete to spraviť jednoducho pomocou odkazu na konci každej našej komunikácie alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Nanešťastie nemôžete žiadať o samostatné zrušenie pre poskytovateľa služby, ktorý spravodajcu posiela, alebo pre štatistickú analýzu. Ak si želáte zrušenie, musíte zrušiť celý odber.

14. Používanie e-mailovej adresy

E-mailovú adresu, ktorú nám poskytnete počas registrácie alebo platby, môžeme použiť, aby sme vás informovali o podobných produktoch alebo službách, ktoré ponúkame. Slúži to ako náš oprávnený záujem osloviť existujúcich zákazníkov na účely priameho marketingu. Právnym základom je čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia GDPR spolu s časťou 7, ods. 3 zákona o ochrane pred nekalou súťažou. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek nákladov s výnimkou nákladov za transakciu v súlade so základným cenníkom. Odber môžete zrušiť kliknutím na odkaz, ktorý je uvedený v každom e-maile.

15. Prieskumy

Vykonávame občasné prieskumy spokojnosti zákazníkov našich hier. Na tento účel zhromažďujeme a spracovávame vaše kontaktné údaje, ako sú poskytnuté v prieskumoch.

Právnym základom využívania týchto informácií je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 vetou 1 písm. a GDPR. Vaša účasť v prieskume je dobrovoľná. Váš súhlas na ich používanie môžete kedykoľvek odvolať.

Na vykonávanie prieskumov využívame služby spoločnosti SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”). Spoločnosť SurveyMonkey zhromažďuje ďalšie informácie od účastníkov vo forme cookies, ktoré sú určené len na zabezpečenie toho, že prieskumné služby budú plne použiteľné a že prieskumy prebiehajú tak, ako majú.

Právnym základom spracovania týchto ďalších údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak sa na našom prieskume nezúčastňujete, nebudú sa zhromažďovať žiadne osobné informácie.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

16. Spracovávanie záznamových súborov servera

Keď používate našu webovú lokalitu len na informačné účely, všeobecné údaje sa najprv ukladajú automaticky (t.j. nie cez registráciu) a váš prehliadač ich prenáša na náš server. Automaticky obsahujú: Typ/verziu prehliadača, používaný operačný systém, stránky, na ktoré ste vstúpili, stránku, ktorú ste navštívili predtým (URL odkazovateľa), IP adresu, dátum a čas požiadavky server a stavový kód HTTP.

Spracovávanie sa vykonáva za účelom našich oprávnených záujmov, ktorých právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Toto spracovanie sa používa na technickú správu a zabezpečenie webovej lokality.

17. Bugsnag

Používame službu Bugsnag spoločnosti Bugsnag Inc. (USA) v niektorých našich hrách. Táto služba nám umožňuje rýchlo identifikovať chyby v hrách v dôsledku zlyhania alebo spadnutia, a tým aj zlepšovať našu službu. V prípade, že dôjde k chybe, spoločnosti Bugsnag pošleme ID hráča, meno hráča a, ak je to vhodné, aj informácie o stránke alebo aplikácii, kde sa chyba vyskytla, a zabudované údaje, aby mohli chybu vyhodnotiť. Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Bugsnag na adrese: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Právnym základom na spracúvanie je čl. 6, odsek 1, písmeno f) GDPR, keďže služba slúži nášmu oprávnenému záujmu vyriešiť technické problémy cieleným spôsobom. Prenos vyššie uvedených údajov spoločnosti Bugsnag je preto prakticky nevyhnutný. Námietky voči tomuto spracúvaniu vyrieši náš tím podpory na adrese: https://support.goodgamestudios.com/

18. Boj proti podvodom

Na analýzu signálov za účelom identifikovania podvodu treťou stranou v kontexte získavania zákazníka spracovávame pseudonymné informácie, ako je IP adresa alebo ID zariadenia. Aby sme to dosiahli, podporujú nás externí poskytovatelia služieb, o ktorých sme sa presvedčili, že sú viazaní rovnakými zákonnými požiadavkami.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Toto spracovávanie prispieva k organizačnému zabezpečeniu webovej lokality.

Na našej webovej lokalite sa používajú súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá váš prehliadač, keď navštívite webovú lokalitu. Identifikujú použitý prehliadač a náš web server ich dokáže rozoznať. Keďže toto využívanie cookies má za následok spracovávanie osobných údajov, právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Tento spôsob spracovávania slúži na naše oprávnené záujmy pri zabezpečovaní toho, aby naša webová lokalita bola vhodná pre používateľov, efektívna a bezpečná.

Väčšinu cookies, ktoré používame, sú známe ako “relačné cookies”. Na konci vašej návštevy sa vymažú. Ostatné cookies (“trvalé cookies”) sa automaticky vymažú po konkrétnej dobe, ktoré sa pri jednotlivých cookies môže odlišovať. Cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača. Vo všeobecnosti môžete pomocou nastavení svojho prehliadača zakázať používanie cookies.

Upozorňujeme, že odstránením našich súborov cookie alebo zakázaním budúcich súborov cookie pravdepodobne nebudeš môcť používať určité oblasti alebo funkcie.

Ak si želáš obmedziť iba reklamné súbory cookie tretích strán, môžeš ich zakázať navštívením stránky Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (akčný pixel návštevníka)

Na našej webovej lokalite používame “akčné pixely návštevníka” od spoločnosti Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo ak sídlite v EÚ Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (“Facebook”)).

Umožňuje nám to sledovať správanie používateľov po tom, ako boli presmerovaní na webovú lokalitu poskytovateľa po kliknutí na reklamu na Facebooku. Umožňuje nám to zaznamenať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu. Takýmto spôsobom zhromaždené údaje sú pre nás anonymné, t.j. nevidíme osobné údaje jednotlivých používateľov. Tieto údaje však ukladá a spracováva Facebook, čo je dôvod, prečo vás informujeme na základe našej znalosti situácie. Spoločnosť Facebook môže tieto údaje prepojiť s vaším kontom Facebook a použiť ich na svoje vlastné reklamné účely v súlade so zásadami používania údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Spoločnosti Facebook a jej partnerom môžete umožniť umiestňovať vám reklamy na Facebooku a mimo neho. Na tieto účely sa do vášho počítača môže aj uložiť súbor cookie.

Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Zhromažďovanie vašich údajov pomocou pixelu Facebook alebo používanie vašich údajov na účely zobrazovania reklám Facebooku môžete namietnuť kontaktovaním nasledovnej adresy: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

21. Informácie o stránke na Facebooku

Keď navštevujete stránky na Facebooku, ktoré používame na zastupovanie našej spoločnosti alebo jednotlivých produktov alebo služieb, budeme spracúvať niektoré vaše osobné údaje. Výhradný prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie osobných údajov je spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ďalej len „Facebook“). Ďalšie informácie o spôsobe spracúvania údajov spoločnosti Facebook nájdete na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Spracúvanie informácií zo stránky

Facebook nám poskytuje anonymizované štatistiky a informácie z našich stránok Facebook, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť typy činností, ktorým sa ľudia na našej stránke venujú (tzv. informácie zo stránky). Tieto informácie zo stránky sa vytvárajú na základe špecifických informácií o osobách, ktoré navštívili našu stránku. Toto spracúvanie osobných údajov vykonáva Facebook, my a naši spoloční prevádzkovatelia. Spracúvanie slúži na účely našich oprávnených záujmov na zhodnotenie typov činností na našej stránke a na zlepšenie stránky na základe týchto zistení. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR. V žiadnom prípade nedokážeme priradiť informácie získané cez informácie zo stránky k špecifickému profilu na Facebooku pomocou údajov Páči sa mi na stránke.

So spoločnosťou Facebook sme uzavreli dohodu o spoločnej zodpovednosti za spracúvanie, ktorá stanovuje rozdelenie povinností v súvislosti s ochranou údajov medzi nás a spoločnosť Facebook. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov na vytváranie informácií zo stránky a dohode uzavretej medzi spoločnosťou Facebook a nami nájdete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Spracúvanie údajov, ktoré dostávame prostredníctvom našich stránok na Facebooku

Spracúvame aj údaje, ktoré nám na našich stránkach na Facebooku zverejníte. Takéto informácie môžu byť vaše používateľské meno na Facebooku, hráčske meno v našich hrách, kontaktné údaje alebo komunikácia s nami. Tieto osobné údaje spracúvame, len ak sme sa vás výslovne požiadali o zdieľanie týchto údajov, napríklad ako súčasť prieskumu alebo súťaže. Takéto spracúvanie zabezpečujeme my ako výhradný prevádzkovateľ údajov.

Ak ste nám poskytli svoje údaje v rámci vašej účasti v súťaži, budeme ich spracúvať len na účely zaslania výhry. Po doručení výhry alebo ak nevyhráte, budú vaše údaje odstránené. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.
Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili prostredníctvom prieskumov, budú spracované v anonymizovanej forme, aby sme zaručili spokojnosť zákazníkov s našimi ponukami. Toto spracúvanie slúži na účely nášho oprávneného záujmu neustále zlepšovať naše ponuky a jeho právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

22. Google Analytics

Na analyzovanie návštevníkov našej webovej lokality využívame službu Google Analytics spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“). Google používa cookies. Informácie o používaní online produktov alebo služieb používateľmi vygenerované súborom cookie sa vo všeobecnosti prenesú na server spoločnosť Google v USA a uložia sa tam. Google bude využívať tieto informácie v našom mene na vyhodnocovanie využívania našich online produktov a služieb používateľmi, na vytváranie správ o aktivitách v rámci týchto online produktov a služieb a na to, aby nám poskytol ďalšie služby spojené s využívaním týchto online produktov a služieb a využívaním internetu. Zo spracovaných údajov sa môžu vytvárať pseudonymné profily používateľov.

Používame len Google Analytics s umožnenou anonymizáciou IP. To znamená, že Google skráti IP adresy používateľov v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú súčasťou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude na server Google v USA prenesená celá IP adresa, ktorá bude skrátená tam.

IP adresa prenášaná prehliadačom používateľa sa nespája s inými údajmi Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu cookies príslušným upravením nastavení svojho prehliadacieho softvéru.

Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Používatelia môžu zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných pomocou cookies stiahnutím a nainštalovaním rozšírenia prehliadača, ktoré je k dispozícii na nasledovnom prepojení: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nedá sa vylúčiť prenos vašich údajov do USA.
Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

23. Marketingové služby spoločnosti Google

Na našej webovej lokalite využívame marketingové a remarketingové služby spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“). Tieto služby nám umožňujú zobrazovať reklamy cielenejším spôsobom za účelom predstavenia reklám podľa záujmov používateľov. Prostredníctvom remarketingu sa používateľom zobrazujú reklamy a produkty týkajúce sa ich záujmov zistených ich činnosťou na iných webových lokalitách v rámci siete Google. Na tieto účely po vstupe na našu webovú lokalitu používa Google kód a do webovej lokality sú zaradené (re)marketingové značky. S ich pomocou sa v zariadení používateľa uloží jednotlivé cookie, t.j. malý súbor (namiesto cookies môže byť použitá iné porovnateľná technológia). Cookies sa dajú nastaviť podľa rôznych domén, vrátane google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com alebo googleadservices.com. Tento súbor zaznamenáva, ktoré aplikácie používateľ navštívil, o aký obsah sa zaujíma a ktoré ponuky využil. Okrem toho sa ukladajú technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové lokality, dĺžka návštevy, ako aj všetky ďalšie údaje o používaní online produktov a služieb. Taktiež sa zaznamenáva IP adresa používateľov, aj keď by sme vás chceli informovať, že v rámci Google Analytics sú IP adresy v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátené.

Všetky údaje o používateľoch sa spracovávajú ako pseudodynamické údaje. Google neukladá žiadne mená alebo e-mailové adresy. Všetky zobrazované reklamy sa teda nezobrazujú konkrétne pre osobu, ale pre majiteľa cookie. Tieto informácie Google zhromažďuje a prenáša na servery v USA, kde ich archivuje.

Jedna z marketingových služieb Google, ktorú využívame, je online reklamný program Google AdWords. V prípade Google AdWords každý zákazník AdWords dostane iné konverzné cookie. Cookies sa preto nedajú sledovať cez webové lokality zákazníkov AdWords. Informácie, ktoré zhromaždí cookie, sa používajú na vypracovanie konverzných štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzie. Zákazníci AdWords vidia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzie. Nedostanú však žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľov.

Môžeme zahrnúť reklamy tretích strán na základe marketingovej služby spoločnosti Google s názvom DoubleClick. DoubleClick používa cookies, aby umožnil službe Google a jej partnerským webovým lokalitám umiestňovať reklamy pri návštevách používateľov na tejto webovej lokalite alebo iných webových lokalitách na internete.

Služby Google využívajú správcu značiek Google. Viac informácií o používaní údajov na marketingové účely v spoločnosti Google nájdete na sumárnej stránke: https://www.google.com/policies/technologies/ads, zásady ochrany súkromia spoločnosti Google sú k dispozícii na https://www.google.com/policies/privacy.

Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak chcete namietnuť reklamy na základe záujmu od marketingových služieb Google, môžete to spraviť použitím nastavení a zrušením možností poskytovaných spoločnosťou Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nedá sa vylúčiť prenos vašich údajov do USA.
Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

24. Microsoft Bing Ads

Ako súčasť našej webovej lokality používame konverzný a sledovací nástroj Bing Ads od spoločnosti Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”). Microsoft ukladá cookie v počítači používateľa, aby umožnil analýzu používania našich online služieb. Predpokladom na to je, aby sa používateľ dostal na našu webovú lokalitu cez reklamu od Microsoft Bing Ads. To umožní spoločnosti Microsoft a nám dozvedieť sa, že niekto klikol na reklamu, bol presmerovaný na naše online služby a dostal sa na preddefinovanú cieľovú stránku. Vidíme len celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu Bing a boli presmerovaní na cieľovú stránku (konverzie). Neukladajú sa žiadne IP adresy. Neodkryjú sa žiadne ďalšie osobné informácie o identite používateľa.

Používatelia môžu nájsť ďalšie informácie o ochrane údajov a cookies, ktoré sa používajú v reklamách Microsoft Bing, vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak si v budúcnosti neželáte zúčastňovať sa procesu sledovania Bing Ads, svoju námietku môžete oznámiť spoločnosti Microsoft tu: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

25. Twitter Conversion Tracking

Na našej webovej lokalite využívame službu Conversion Tracking Service spoločnosti Twitter Inc. (1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, “Twitter”). Twitter ukladá cookie v počítači používateľa, aby umožnil analýzu používania našich online produktov a služieb. Twitter Conversion Tracking sleduje aktivity používateľov po prezretí si reklamy alebo po interakcii s reklamou na Twitteri. Twitter Conversion Tracking vám umožňuje priradiť konverzie, ako napríklad kliknutia na prepojenia, retweety alebo údaje “páči sa mi”.

Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak chcete namietnuť sledovanie, môžete to spraviť použitím nástroja Digital Advertising Alliance na optout.aboutads.info.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

26. Taboola

Používanie technológií vo vlastníctve spoločnosti Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) nám umožňuje využívať reklamy špecifické pre používateľa na základe jeho histórie prehliadania a záujmoch ako zákazníka. Spoločnosť Taboola využíva súbory cookie (alebo podobné technológie) na určenie webových stránok, ktoré často navštevujete, a zaznamenávanie vášho pohybu na našej webovej stránke. Spoločnosť Taboola zhromažďuje údaje o zariadení a protokole na vytvorenie pseudonymizovaných profilov používania. Profily používania sa nezlučujú s údajmi o nositeľovi pseudonymu a neumožňujú vyvádzanie záverov o osobných údajov. S týmto cieľom spoločnosti Taboola poskytujeme vašu IP adresu. Toto spracúvanie sa vykonáva na právnom základe nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Voči začleneniu do sledovania môžete namietať na nasledovnom odkaze: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Po úspešnom vyjadrení výslovného nesúhlasu sa vám nebude zobrazovať personalizovaný obsah/reklamy.

27. Analýza inzercie na externých webových stránkach

V rámci inzercie využívame priestor na inzercie na externých webových stránkach. Zobrazovanie inzercie je pre nás ako inzerenta spôsob, ako sa zacieliť na určité záujmy a skupiny používateľov. Pri zobrazovaní inzercie spolupracujeme s viacerými externými poskytovateľmi.

Na pridelenie priestoru na inzerciu a výber záujmových skupín využívame služby a systémy poskytované tretími stranami. Na meranie a optimalizáciu úspešnosti záujmovej inzercie využívajú niektoré tretie strany na našej webovej stránke súbory cookie a ďalšie technické prostriedky, aby získali informácie o používaní našej stránky.

Ak sú počas používania našej webovej stránky a prenose externému používateľovi zhromaždené osobné údaje, budú spracované podľa právneho základu čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Spracúvanie sa vykonáva s cieľom ochrániť naše legitímne hospodárske záujmy pri marketingu našej webovej stránky.

Spolupracujeme s týmito poskytovateľmi:

 • Xandr
  Na zobrazovanie inzercie spolupracujeme s externým poskytovateľom Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). Na tento účel sme na našu webovú stránku umiestnili sledovací pixel od spoločnosti Xandr. Prostredníctvom sledovacieho pixela môžeme sledovať činnosť hráčov na našej stránke. Zhromažďujú sa len štatistické informácie, ktoré sa potom posielajú spoločnosti Xandr. Ak chcete zrušiť záujmovú inzerciu spoločnosti Xandr, sledovanie spoločnosti Xandr môžete vypnúť kliknutím na tlačidlo zrušenia na adrese https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.Ďalšie informácie o zásadách ochrany údajov spoločnosti Xandr nájdete tu: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.Prenos vašich údajov do USA sa nedá vylúčiť. Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.
 • Quantcast
  Spolupracujeme aj so spoločnosťou Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Írsko. Takzvané značky Quantcast sa používajú na tento účel. Získavame a spoločnosti Quantcast prenášame len štatistické údaje. Odkaz na zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Quantcast nájdete tu: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/Sledovanie Quantcast môžete vypnúť tu: https://www.quantcast.com/opt-out/Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

28. Integrované služby a obsah tretích strán

Na našej webovej lokalite používame služby a obsah poskytovaný tretími stranami (ďalej spoločne uvádzaný ako “obsah”). Pre tento druh integrácie je technicky nevyhnutné spracovávať vašu IP adresu, aby bolo možné obsah poslať do vášho prehliadača. Vaša IP adresa sa preto prenáša k príslušným poskytovateľom – tretím stranám.

V každom prípade sa toto spracovávanie údajov vykonáva za účelom ochraňovania našich oprávnených záujmov pri optimalizácii a komerčných operáciách na našej webovej lokalite, ktorých právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

Na integrovanie obsahu sa pravidelne využíva programovací jazyk Java. Preto môžete zabrániť spracovávaniu údajov deaktivovaním operácií Java vo svojom prehliadači.

Do webovej lokality sme integrovali obsah od spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“):

 • “Google Maps” na zobrazovanie máp;
 • “Google Web Fonts” na používanie písem spoločnosti Google;
 • “YouTube” na zobrazovanie videí.

Nedá sa vylúčiť prenos vašich údajov do USA.
Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

29. Reklamy v hrách

V našich internetových hrách ponúkame reklamy priamo v hre, vďaka čomu môžete pozerať sekvencie videí od externých poskytovateľov, ktoré sú sponzorované reklamami. To napríklad umožňuje používanie plateného obsahu bezplatne.

Údaje, ktoré počas používania reklamných médií poskytujete, sa zhromažďujú a analyzujú. Táto činnosť bude podrobnejšie vysvetlená nižšie. Náš poskytovateľ služby a Google Ad Manager by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) nám umožňuje realizovať tento typ speňaženia reklám. Poskytovateľ služby preberá kontrolu nad reklamnými sieťami v hre. To vyžaduje zdieľanie niektorých parametrov s reklamnými sieťami prostredníctvom rozhrania: IP adresa, prehliadač, operačný systém, región (ďalšie informácie). Cieľom takéhoto prenosu informácií je zobrazovanie toho najlepšieho reklamného materiálu pre používateľov. Na poskytovanie reklamného materiálu môžu spomínané reklamné siete rovnako spracúvať aj osobné údaje, ako je IP adresa.

Zrušenie odberu personalizovaných alebo kontextových reklám neodstráni reklamy z hier. Zobrazovať sa budú obmedzené reklamy, ktoré nespracúvajú žiadne osobné údaje a pre používateľov sú menej relevantné.

Právnym základom na spracúvanie informácií v súvislosti s reklamami v hre je váš súhlas (čl. 6, odsek 1, písmeno a) GDPR). Ako používateľ sa môžete kedykoľvek rozhodnúť zrušiť používanie osobných údajov v reklamách v našom Centre preferencií. V takomto prípade sa všetky pseudonymizované informácie anonymizujú, čo znamená, že sa vám budú zobrazovať len obmedzené reklamy.

Potenciálni reklamní partneri https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte právo uplatňovať svoje práva voči nám. Konkrétne máte nasledovné práva:

 • V súlade s čl. 15 GDPR a časťou 34 BDSG máte právo požadovať informácie, či sa o vás spracovávajú osobné údaje a v akom rozsahu.
 • Máte právo na to, aby sme opravili vaše údaje v súlade s čl. 16 GDPR.
 • Tiež máte právo na to, aby sme vymazali vaše údaje v súlade s čl. 17 GDPR a časťou 35 BDSG.
 • Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovávanie vašich údajov v súlade s čl. 18 GDPR.
 • V súlade s čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Na uplatnenie svojich práv nás kontaktujte prostredníctvom nášho podporného formulára.

31. Právo namietať

V súlade s čl. 21 GDPR máte právo namietať akékoľvek vykonávané operácie spracovávania, ktoré ako právny základ používajú čl. 6 ods. 1 vetu 1 písm. e a písm. f GDPR.

32. Ochrana osobných údajov maloletých

Služba nie je zameraná na osoby mladšie ako 16 rokov ani nie je určená na použitie nimi. Nezhromažďujeme osobné údaje žiadnej osoby, o ktorej vieme, že nedovŕšila vek 16 rokov.

33. Osoba poverená ochranou osobných údajov

Našu osobu poverenú ochranou osobných údajov môžete kontaktovať na:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Sťažnosti vládnym úradom

Ak veríte, že spracovávanie vašich osobných údajov spôsobuje porušenie ustanovení GDPR, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán v súlade s čl. 77 GDPR.

Verzia: 01/2022