Zásady zrušenia

Ak si zakúpite virtuálnu menu alebo virtuálne položky (v každom prípade ide o „Kontrakt“), na každý z týchto Kontraktov sa od 13. júna 2014 vzťahuje nasledujúce právo na zrušenie:

Právo na zrušenie
Tento Kontrakt máte právo zrušiť do štrnástich dní bez udania dôvodu.
Obdobie zrušenia je štrnásť dní od dátumu uzatvorenia Kontraktu.
Ak si chcete uplatniť právo na zrušenie, musíte nás (Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Nemecko, e-mail: odr@goodgamestudios.com) informovať o svojom rozhodnutí zrušiť tento Kontrakt pomocou jednoznačného vyhlásenia (napr. listu zaslaného poštou, faxu alebo e-mailu). Na tento účel môžete použiť priložený ukážkový formulár zrušenia. Nie je to však povinné.
V snahe dodržať obdobie zrušenia stačí odoslať zrušenie pred vypršaním platnosti obdobia zrušenia.

Následky zrušenia
V prípade účinného zrušenia musia jednotlivé strany vrátiť prijaté výhody a vzdať sa práva na používanie. V prípadoch, keď poskytované služby nie je možné vrátiť v celku alebo čiastočne alebo ich možno vrátiť iba v zhoršenom stave, bude používateľ povinný poskytnúť náhradu, ak je to relevantné. Povinnosti spojené s vrátením platieb sa musia splniť do 30 dní. Toto obdobie sa začína pre používateľov odoslaním zrušenia a pre spoločnosť Stillfront Germany GmbH jeho prijatím.

Poznámky:
Pokiaľ je predmetom tohto Kontraktu poskytovanie služieb, platnosť vášho práva na zrušenie vyprší, ak sme vám túto službu poskytli v plnom rozsahu a začali sme vám túto službu poskytovať až potom, ako ste nám na to udelili výslovný súhlas a zároveň ste potvrdili, že si uvedomujete, že ak si v úplnosti splníme záväzky v rámci tohto Kontraktu, stratíte právo na zrušenie.
Pokiaľ je predmetom tohto Kontraktu doručenie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na fyzickom dátovom nosiči, platnosť vášho práva na zrušenie taktiež vyprší, ak sme si začali plniť záväzky v rámci tohto Kontraktu až potom, ako ste nám pred vypršaním platnosti obdobia zrušenia udelili výslovný súhlas s tým, aby sme začali s plnením tohto Kontraktu, a potvrdili ste, že si uvedomujete, že vyjadrením súhlasu stratíte právo na zrušenie po začatí plnenia tohto Kontraktu.

Ukážkový formulár zrušenia
(Ak chcete Kontrakt zrušiť, vyplňte tento formulár a pošlite nám ho.)

 • Príjemca
  Stillfront Germany GmbH
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Nemecko
  E-mail: odr@goodgamestudios.com
 • Týmto ruším/rušíme (*) Kontrakt, ktorý som/sme uzatvoril/-a/-i (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytovanie nasledujúcej služby (*)
 • Objednané dňa (*)/prijaté dňa (*)
 • Názov hry
 • Meno hráča
 • E-mailová adresa
 • Podpis spotrebiteľa(-ov) (platí iba pre papierovú komunikáciu)
 • Dátum

(*) Podľa potreby vymažte.