Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf 01.06.2022

1 Onderwerp; geldigheidsgebied

1.1

De volgende algemene voorwaarden reguleren het gebruik van online en mobiele spellen en andere diensten die worden geleverd door Stillfront Germany GmbH (hierna aangeduid als ‘Stillfront Germany GmbH’), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, op websites van Stillfront Germany GmbH en in appstores.

1.2

Stillfront Germany GmbH behoudt zich het recht voor om voortdurend zijn online spellen, mobiele spellen en andere aanbiedingen van diensten te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat deze voortdurend aantrekkelijk blijven voor het grootste aantal gebruikers. Gebruikers moeten hierover op een passende manier worden geïnformeerd.

1.3

Online en mobiele spellen en overige diensten die worden aangeboden door Stillfront Germany GmbH zijn uitsluitend bestemd voor vermaak. Het gebruik van deze spellen of diensten voor zakelijke of commerciële doeleinden is streng verboden. Stillfront Germany GmbH wijst gebruikers erop dat er terugdraaiingen of resets van inhoud kunnen optreden in individuele online spellen of mobiele spellen, waarbij de spelvoortgang en, in sommige gevallen, virtuele items die in het spel zijn verkregen, worden gereset. Dit kan vooral gebeuren als Stillfront Germany GmbH de gebruiker laat deelnemen aan een online of mobiel spel dat nog niet af is (zachte lancering of bètaversie).

1.4

Gebruikers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun digitale omgeving compatibel is met de technische vereisten van het digitale product. Voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst kan de gebruiker de technische vereisten bekijken op https://goodgamestudios.com/requirements.

1.5

Naast deze algemene voorwaarden zijn tevens eventuele regels voor het online of mobiele spel van toepassing. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de regels van het spel, prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Daarnaast gelden specifieke voorwaarden voor bepaalde online of mobiele spellen, specifieke versies en/of componenten van online of mobiele spellen en afzonderlijke diensten die worden aangeboden op websites van Stillfront Germany GmbH, indien van toepassing. Gebruikers worden naar behoren geïnformeerd over eventuele specifieke voorwaarden voorafgaande aan het gebruik van de betreffende aanbieding.

1.6

Gebruikers hebben de mogelijkheid om voor diverse online en mobiele spellen en andere diensten gebruik te maken van de diensten die worden geleverd door contractuele partners van Stillfront Germany GmbH. In dergelijke gevallen wordt een afzonderlijke overeenkomst afgesloten tussen de gebruiker en de betreffende contractuele partner van Stillfront Germany GmbH. Gebruikers worden hier naar behoren van op de hoogte gebracht alvorens de overeenkomst af te sluiten.

1.7

Andere bepalingen of algemene voorwaarden van de gebruiker, die afwijken van de algemene voorwaarden van Stillfront Germany GmbH, zijn uitsluitend van toepassing indien Stillfront Germany GmbH vooraf instemt met de geldigheid ervan.

2 Afsluiten van de overeenkomst

2.1

Alvorens gebruik te kunnen maken van de online en mobiele spellen en andere diensten die door Stillfront Germany GmbH worden geleverd, moeten gebruikers zich registreren voor de betreffende app en deze zo nodig installeren. Gebruikers hebben niet het recht om de registratie of het afsluiten van een overeenkomst met Stillfront Germany GmbH te claimen.

2.2

Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zich registreren. Uitsluitend individuele personen kunnen geautoriseerde gebruikers zijn (geen groepen, gezinnen, echtgenoten/partners, enzovoort).

2.3

Personen jonger dan 16 jaar mogen zich niet registreren.

2.4

Gebruikers mogen geen mobiele spellen downloaden via de Apple App Store als hiermee een wettelijk verbod wordt overtreden. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen van toepassing zijn:

  • Als gebruikers zich bevinden in een land dat is onderworpen aan een embargo van de regering van de VS of in een land dat door de regering van de VS is aangeduid als land dat terroristische activiteiten ondersteunt.
  • Als gebruikers op de lijst van de regering van de VS staan waarop verboden of aan beperkingen onderworpen partijen staan vermeld.

2.5

Gebruikers moeten een spelersnaam en doorgaans een e-mailadres dat op naam van de gebruiker is geregistreerd invoeren om zich te kunnen registreren voor de online spellen. Voor mobiele spellen is een spelersnaam vereist. Gebruikers kunnen geen bepaalde spelersnaam claimen. De geselecteerde spelersnaam mag geen inbreuk maken op de rechten van derden en mag geen schending zijn van bestaande wettelijke verbodsbepalingen of het algemeen fatsoen. Het is bovendien niet toegestaan een e-mailadres of internetadres te gebruiken als spelersnaam. Gebruikers moeten garanderen dat de gegevens die tijdens de registratie aan Stillfront Germany GmbH worden verstrekt, authentiek en volledig zijn.

2.6

Voor individuele spellen mogen gebruikers zich ook registreren via externe leveranciers (bijvoorbeeld sociale netwerken of appstores voor mobiele telefoons). Voor dit doeleinde worden de gegevens die vereist zijn voor de registratie opgehaald uit het gebruikersaccount bij de betreffende externe leverancier.

2.7

De registratie moet persoonlijk worden uitgevoerd. Registratie via derden, met name serviceproviders die individuele gebruikers op commerciële basis registreren (registratiediensten en/of inschrijvingsdiensten), is niet toegestaan.

2.8

Na een geslaagde registratie opent de gebruiker een account (hierna ‘gebruikersaccount’) dat de gebruiker zelfstandig kan beheren. Het gebruikersaccount kan niet worden overgedragen zonder de instemming van Stillfront Germany GmbH.

2.9

Er bestaat geen recht op registratie of activering.

3 Algemene verplichtingen van gebruikers

3.1

Gebruikersgegevens

Gebruikers stemmen ermee in om Stillfront Germany GmbH onmiddellijk te informeren over alle toekomstige wijzigingen in het kader van de tijdens de registratie verstrekte gegevens, in het bijzonder van een wijziging van het e-mailadres. Gebruikers zijn verplicht om op verzoek van Stillfront Germany GmbH de juistheid van hun gegevens te bevestigen.

3.2

Aanmeldgegevens, identificatiegegevens, wachtwoorden

3.2.1

Gebruikers zijn verplicht alle aanmeldgegevens, identificatiegegevens en wachtwoorden strikt geheim te houden.

3.2.2

De termen ‘aanmeldgegevens’, ‘identificatiegegevens’ en ‘wachtwoorden’ omvatten alle combinaties van letters, cijfers en/of andere tekens die worden gebruikt voor het verifiëren van gebruikers en ter voorkoming van gebruik door ongeautoriseerde derden. Het wachtwoord mag niet gelijk zijn aan de spelersnaam en moet bestaan uit een combinatie van cijfers en letters.

3.2.3

Gebruikers zijn verplicht alle aanmeldgegevens, identificatiegegevens en wachtwoorden te beschermen tegen toegang door derden.

3.2.4

Indien een gebruiker vermoedt dat aanmeldgegevens, identificatiegegevens of wachtwoorden onrechtmatig door derden zijn verworven, dient de gebruiker Stillfront Germany GmbH onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en zijn/haar gegevens te wijzigen of door Stillfront Germany GmbH te laten wijzigen. In dit geval, of in het geval dat Stillfront Germany GmbH concreet bewijs heeft van misbruik van gegevens, heeft Stillfront Germany GmbH het recht de toegang tot het account van de gebruiker tijdelijk te blokkeren. Indien er bewijs is van misbruik van gegevens, stelt Stillfront Germany GmbH de gebruiker hiervan op de hoogte.

3.2.5

Gebruikers zijn in geen enkele omstandigheid gerechtigd om de aanmeldgegevens van een andere gebruiker te gebruiken, tenzij de spelregels van het betreffende online of mobiele spel anders bepalen.

3.3

Het gebruik van internetpagina’s van Stillfront Germany GmbH en de inhoud van internetpagina’s

3.3.1

De Stillfront Germany GmbH-websites en mobiele spellen van Stillfront Germany GmbH bevatten uiteenlopende inhoud die wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten of andere regelingen ten gunste van Stillfront Germany GmbH of derden. Voor zover niet uitdrukkelijk in het kader van deze gebruiksvoorwaarden toegestaan, mag de gebruiker de Stillfront Germany GmbH-websites, de mobiele spellen of de inhoud of afzonderlijke delen ervan niet bewerken, kopiëren, verspreiden, openbaar weergeven, er reclame mee maken of deze gebruiken op een andere manier dan overeengekomen is. Alleen de technisch afhankelijke reproductie met het oog op browsen en de duurzame reproductie uitsluitend voor privégebruik zijn toegestaan. Copyrightgegevens en merknamen mogen niet worden gewijzigd, verborgen of verwijderd.

3.3.2

De term ‘inhoud’ omvat alle gegevens, afbeeldingen, teksten, grafieken, muziekstukken, geluiden, geluidsreeksen, video’s, softwareprogramma’s en codes, en andere informatie die door Stillfront Germany GmbH beschikbaar worden gesteld. Onder de term ‘inhoud’ worden in het bijzonder ook alle diensten verstaan die voor het downloaden beschikbaar zijn gesteld.

3.3.3

Gebruikers zijn verplicht zich te onthouden van activiteiten die het naar behoren functioneren van websites, afzonderlijke diensten en/of onderdelen daarvan of online en mobiele spellen van Stillfront Germany GmbH belemmeren of verstoren. Gebruikers zijn tevens verplicht zich te onthouden van handelingen die ongeautoriseerde toegang tot gegevens mogelijk kunnen maken. Inhoud mag alleen worden opgehaald op een wijze die het gebruik van websites en inhoud van Stillfront Germany GmbH door andere gebruikers niet beïnvloedt. Overdracht van gegevens of software die gevolgen kan hebben voor de hardware of software van de ontvanger, is niet toegestaan.

3.3.4

Gebruik van websites of mobiele spellen van Stillfront Germany GmbH voor commerciële doeleinden, met name voor advertentiedoeleinden, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stillfront Germany GmbH.

3.3.5

Gebruikers hebben niet het recht inhoud te publiceren op websites of in online spellen, mobiele spellen of andere diensten van Stillfront Germany GmbH.

3.3.6

Het gebruik van de internetsites van Stillfront Germany GmbH via een anonimiseringsservice die het ware IP-adres van de gebruiker verbergt, is niet toegestaan.

3.4

Gebruik van clientsoftware

In geval van diensten waarvoor de installatie van clientsoftware is vereist, verleent Stillfront Germany GmbH de gebruiker een onbeperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en tijdelijk (wat betreft de gebruikersovereenkomst) recht tot het installeren van de clientsoftware en het gebruik ervan voor de overeengekomen doeleinden, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de regels van het betreffende spel. Elke vorm van commercieel gebruik van de software is verboden. Aanpassingen van de clientsoftware of omzetting van de vrijgegeven programmeercode naar een andere codevorm (decompilatie) en andere typen van reverse-engineering van de verschillende productiestadia van de software zijn verboden, tenzij noodzakelijk voor het tot stand brengen van interoperabiliteit. Stillfront Germany GmbH is aansprakelijk voor schade aan de gebruiker in overeenstemming met de wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4 Specifieke voorwaarden voor het gebruik van online en mobiele spellen

4.1

De gebruiker mag in elke ronde (bijvoorbeeld Wereld, Universum) van een online spel slechts deelnemen met één gebruikersaccount, tenzij de regels van het betreffende spel uitzonderingen hierop toestaan. Accounts die de bovenstaande regel overtreden, kunnen worden verwijderd of verbannen volgens de voorwaarden van item 9.

4.2

Het is gebruikers niet toegestaan enige vorm van manipulatieve handelingen uit te voeren in online of mobiele spellen. Het is gebruikers met name niet toegestaan middelen, mechanismen of software te gebruiken die de werking of de voortgang van het spel kan verstoren. Gebruikers mogen geen handelingen uitvoeren die een onredelijke of overmatige belasting van de technische capaciteit veroorzaken. Het is gebruikers niet toegestaan om inhoud die is gegenereerd door de beheerders van het spel te blokkeren, te herschrijven of te wijzigen of om het spel op een andere wijze te beïnvloeden.

4.3

Het is gebruikers in geen geval toegestaan

a) cheats, mods en/of hacks of andere softwareproducten van derden te maken of te gebruiken die het resultaat kunnen beïnvloeden van de online of mobiele spellen;

b) software voor ‘datamining’ te gebruiken of software te gebruiken voor het onderscheppen of verzamelen van gegevens in verband met de online en mobiele spellen;

c) virtuele items buiten online of mobiele spellen te gebruiken, voor ‘echt’ geld te kopen of virtuele objecten te verkopen of te ruilen die worden gebruikt in online of mobiele spellen; en/of

d) gebruikersaccounts te verkopen, te kopen of te ruilen.

Hieronder vallen ook alle handelingen die indirect het effect hebben dat overeenkomt met de hiervoor genoemde verboden activiteiten.

4.4

Het is tevens verboden voor gebruikers het online spel (met inbegrip van alle afzonderlijke webpagina’s) uit te voeren met andere programma’s dan een webbrowser of het verstrekte clientprogramma. Dit heeft met name betrekking op zogeheten bots en andere hulpmiddelen die bedoeld zijn om de webinterface te vervangen of aan te vullen. Ook verboden zijn scripts en volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde programma’s die gebruikers een voordeel bieden ten opzichte van andere gebruikers. Hiertoe behoren ook functies voor automatisch vernieuwen en andere geïntegreerde browsermechanismen, als daarbij geautomatiseerde procedures betrokken zijn.

4.5

Het is niet toegestaan automatisch gebruikersaccounts te openen, ongeacht of de startpagina daarbij wel of niet wordt weergegeven.

4.6

Stillfront Germany GmbH of opdrachtnemers die zijn gemachtigd door Stillfront Germany GmbH zijn de houders van alle en exclusieve rechten met betrekking tot items die worden gebruikt in en virtuele items die worden verstrekt in online of mobiele spellen. Gebruikers ontvangen slechts een niet-exclusief recht tot het gebruik van de virtuele items gedurende de looptijd van de gebruikersovereenkomst, maar ontvangen onder geen beding het eigendomsrecht.

5 Specifieke voorwaarden voor het gebruik van de communicatiefaciliteiten (met name discussieforums, chats, reacties)

5.1

Stillfront Germany GmbH kan gebruikers voorzien van diverse communicatiefaciliteiten waarmee ze zelf bijdragen kunnen plaatsen op websites van Stillfront Germany GmbH, in het spel en op sociale netwerken (met name discussieforums, chats, blogs, gastenboeken, enzovoort en functies voor het plaatsen van reacties, tezamen aangeduid als de ‘communicatiefaciliteiten’), die de gebruiker mag gebruiken wanneer deze beschikbaar zijn. Hierbij voorziet Stillfront Germany GmbH gebruikers uitsluitend van de technische omgeving voor het uitwisselen van informatie. Gebruikers hebben echter niet het recht om aanspraak te maken op communicatiefeatures.

5.2

Gebruikers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor hun gepubliceerde inhoud en bijdragen. Gebruikers stemmen ermee in Stillfront Germany GmbH te vrijwaren van eventuele legitieme aanspraken van derden als gevolg van een verwijtbare schending van de verplichtingen van de gebruiker. Stillfront Germany GmbH wijst expliciet elk eigendomsrecht af van inhoud die door gebruikers is geplaatst.

5.3

Binnen de context van deze communicatiefaciliteiten is het gebruikers verboden inhoud op de websites van Stillfront Germany GmbH te publiceren of te verspreiden die:

a) in strijd is met een toepasselijke wet, het algemeen fatsoen, de algemene voorwaarden of de regels van het betreffende spel;

b) inbreuk maakt op handelsmerken, octrooien, gebruiks- of ontwerppatronen, auteursrechten, handelsgeheimen of andere rechten van derden;

c) obsceen, racistisch, gewelddadig, pornografisch of uitsluitend geschikt voor volwassenen is, anderszins een negatieve uitwerking heeft op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, of schadelijk van aard is;

d) kwetsend, intimiderend of lasterlijk van aard is;

e) kettingbrieven of piramideconstructies bevat;

f) valselijk suggereert dat deze afkomstig is van of wordt ondersteund door Stillfront Germany GmbH;

g) persoonlijke gegevens bevat van derden zonder hun uitdrukkelijke toestemming; en/of

h) commercieel, en in het bijzonder promotioneel van aard is.

5.4

Het vermelden van websites, namen van bedrijven of producten is uitsluitend toegestaan wanneer dit niet hoofdzakelijk voor advertentiedoeleinden bedoeld is.

5.5

Alle gebruikers van deze communicatiefaciliteiten zijn verplicht om passende en acceptabele taal te gebruiken. Lasterlijke kritiek of vernederende aanvallen zijn niet toegestaan.

5.6

Niettegenstaande andere rechten op grond van deze algemene voorwaarden, is Stillfront Germany GmbH gerechtigd inhoud en inzendingen die in strijd zijn met de regels van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Stillfront Germany GmbH heeft ook het recht om gebruikers die deze regels overtreden permanent of tijdelijk te schorsen van het verdere gebruik van de communicatiefaciliteiten of om de overeenkomst te beëindigen onder de voorwaarden van item 9.

6 Gevolgen van plichtsverzuim

6.1

Stillfront Germany GmbH is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit plichtsverzuim door gebruikers.

6.2

Afgezien van eventuele aanvullende wettelijke of contractuele rechten, mag Stillfront Germany GmbH in redelijkheid naar eigen goeddunken, tegen gebruikers die willens en wetens wettelijke voorschriften, de rechten van derden, deze algemene voorwaarden of eventuele toepasselijke aanvullende voorschriften of spelregels schenden, de volgende acties ondernemen:

a) inhoud verwijderen;

b) een gebruiker waarschuwen;

c) de toegang van een gebruiker tot bepaalde of alle online en mobiele spellen en inhoud van websites van Stillfront Germany GmbH tijdelijk of permanent blokkeren;

d) een gebruiker schorsen, inclusief voor bepaalde spelfuncties (bijvoorbeeld chat);

e) een tijdelijk of permanente virtuele verbanning van het huis uitvaardigen; en/of

f) de gebruikersovereenkomst beëindigen onder de voorwaarden van item 9 van deze algemene voorwaarden.

6.3

Als gebruikers zijn geblokkeerd of uitgesloten, kunnen ze zich niet aanmelden bij een dienst van Stillfront Germany GmbH zonder de voorafgaande toestemming van Stillfront Germany GmbH.

7 Gebruikskosten

7.1

Gebruikers kunnen de aangeboden online en mobiele spellen in principe kosteloos spelen. De gebruiker kan echter geld gebruiken voor het kopen van virtuele valuta (bijvoorbeeld robijnen, goud, juwelen, de ‘premium valuta’), bepaalde virtuele features en andere diensten (samen met de ‘purchasable features’ [te koop aangeboden features]) binnen de context van de online spellen en de mobiele spellen. De prijs van de gewenste virtuele valuta wordt weergegeven in euro’s, Amerikaanse dollars of een andere valuta die in de regio van de gebruiker wordt gebruikt. Met de aangeschafte premium valuta kan de gebruiker voordelen of virtuele items aanschaffen in het online of mobiele spel.

7.2

Gebruikers worden afzonderlijk geïnformeerd over de features die te koop worden aangeboden, vooral over welke functie elke feature levert, de duur van de periode waarin een feature kan worden gekocht (indien van toepassing), de aankoopprijs en de beschikbare betaalwijzen in verband met het online of mobiele spel.

7.3

Gebruikers kunnen de beschikbare features aanschaffen door het gewenste artikel en de gewenste betaalwijze te selecteren in het betreffende online spel of mobiele spel en vervolgens te klikken op de knop Buy Now (Nu kopen) om het bestelproces te voltooien. De overeenkomst tussen de gebruiker en Stillfront Germany GmbH wordt afgesloten na de geslaagde voltooiing van het bestelproces.

7.4

De betalingsopties verschillen afhankelijk van het online of mobiele spel, het land van de deelnemer en de marktbeschikbaarheid van technisch haalbare betalingsopties. Deze worden weergegeven voor de gebruiker aan het begin van het bestelproces.

7.5

Het geld wordt geïnd via de serviceprovider die door de gebruiker is geselecteerd voor het betreffende betaalproces of door middel van een overschrijving door de gebruiker; voor mobiele spellen wordt het geld geïnd via de respectievelijke appstore. In afzonderlijke gevallen kunnen naast de algemene voorwaarden van Stillfront Germany GmbH ook nog algemene voorwaarden gelden die zijn toegevoegd door de gemachtigde serviceprovider.

7.6

Na voltooiing van het betaalproces of, in geval van een overschrijving, na ontvangst van het geld op de rekening van Stillfront Germany GmbH, schrijft Stillfront Germany GmbH de aangeschafte features bij op het account van de gebruiker.

7.7

In mobiele spellen op de websites van afzonderlijke zakelijke partners en in online en mobiele spellen die zijn geïntegreerd in sociale netwerken, kan het afsluiten van de overeenkomst afwijken van de hier beschreven procedure. In deze gevallen worden gebruikers geïnformeerd over de specifieke procedure voor het afsluiten van een overeenkomst.

7.8

De gebruiker verklaart en zorgt ervoor dat alle gegevens die worden verstrekt in het kader van een betaaltransactie (met name bankrekening, creditcardnummer, enzovoort) volledig en juist zijn.

7.9

Stillfront Germany GmbH behoudt zich het recht voor om de prijzen van alle afzonderlijke features in alle toekomstige gevallen van aankoop van te koop aangeboden features te verhogen of te verlagen

7.10

Bij het in gebreke blijven, loopt de wettelijke rente op. Stillfront Germany GmbH is tevens gerechtigd het gebruikersaccount te blokkeren, verdere schade te verhalen en de dienstverlening te beëindigen.

7.11

Indien terugvorderingen of annuleringskosten in rekening worden gebracht aan Stillfront Germany GmbH door een fout van de gebruiker (inclusief onvoldoende saldo), vergoedt de gebruiker de kosten hiervan.

8 Vrijwaring en beperking van de aansprakelijkheid

8.1

Gebruikers zijn rechtstreeks aansprakelijk voor derden als hun rechten worden geschonden. De gebruiker zal Stillfront Germany GmbH schadeloos stellen overeenkomstig wettelijke bepalingen voor alle schade die het gevolg is van het verwijtbaar niet nakomen van de verplichtingen van deze algemene voorwaarden, vooral als dergelijke schade voortkomt uit claims door derden. Dit kan ook de kosten van het juridisch verweer van Goodwill Studios omvatten, met inbegrip van alle proceskosten en leges. Deze bepaling is niet van toepassing indien de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de schending.

8.2

De aansprakelijkheid van Stillfront Germany GmbH, op welke wettelijke grond dan ook, met inbegrip van verzuim in de nakoming van de overeenkomst of wanprestatie, wordt uiteindelijk vastgesteld aan de hand van de volgende regels:

8.2.1

Stillfront Germany GmbH is zonder beperking aansprakelijk in het geval van opzet en grove nalatigheid, maar alleen voor geringe nalatigheid in het geval van een schending van essentiële contractuele verplichtingen. In het geval van een schending van dergelijke contractuele verplichtingen wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typisch voor de overeenkomst is.

Zoals eerder gesteld, zijn ‘essentiële contractuele verplichtingen’ de verplichtingen waarop de gebruiker moet kunnen vertrouwen en die ervoor zorgen dat de overeenkomst wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften en dat het doel van de overeenkomst wordt bereikt.

8.2.2

Alle andere aansprakelijkheid van Stillfront Germany GmbH is uitgesloten.

8.2.3

Stillfront Germany GmbH adviseert gebruikers om regelmatig een back-up van hun gegevens te maken om onnodige schade te voorkomen.

8.2.4

De hiervoor vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in gevallen waarin Stillfront Germany GmbH expliciete garanties heeft gegeven, bij bedrog en voor schade als gevolg van het verlies van leven, ledematen of gezondheid. Deze bepalingen hebben geen gevolgen voor aansprakelijkheid op grond van wetgeving inzake productaansprakelijkheid.

9 Duur van de overeenkomst; verwijdering van gebruikersaccounts

9.1

Tenzij anders is bepaald voor het betreffende online spel, mobiele spel of andere dienst, is de overeenkomst voor het gebruik van de portal, online spellen, mobiele spellen en andere diensten van Stillfront Germany GmbH een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst gaat in op het moment van bevestiging of activering van een account door Stillfront Germany GmbH.

9.2

De overeenkomst kan op elk moment door een van de partijen worden beëindigd. De beëindiging door Stillfront Germany GmbH gaat na één maand in. De beëindiging door de gebruiker gaat onmiddellijk in. Verwijdering van de gegevens die de gebruiker heeft verschaft aan Stillfront Germany GmbH of een verzoek van de gebruiker om genoemde gegevens te verwijderen, zal als een beëindiging door de gebruiker worden beschouwd.

9.3

Beide partijen hebben het recht de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen indien zij daarvoor een reden hebben. Als de reden de schending is van een verplichting die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, is de beëindiging alleen toegestaan na het vervallen van de deadline die is vastgesteld voor een herstelactie of na een ineffectieve waarschuwing. Het instellen van een deadline voor een herstelactie en een waarschuwing zijn ook overbodig als er speciale omstandigheden zijn die, na overweging van de belangen van beide partijen, een onmiddellijke beëindiging rechtvaardigen.

Omstandigheden die een onmiddellijke beëindiging door Stillfront Germany GmbH rechtvaardigen bestaan vooral als

a) een gebruiker gedrag vertoont dat aanzienlijke gevolgen heeft voor de beleving van het spel door andere spelers;

b) een gebruiker gebruikmaakt van cheats, mods en/of ‘hacks’ of andere vormen van software, tools of scripts die de gebruiksbeleving of de spelmechanismen beïnvloeden van de online of mobiele spellen;

c) een derde gebruikmaakt van het account van een gebruiker, tenzij de regels van het spel specifieke uitzonderingen toestaan;

d) een gebruiker gebruikmaakt van het gebruikersaccount van een derde of van meer dan één gebruikersaccount per online spel, tenzij de regels van het spel specifieke uitzonderingen toestaan;

e) een gebruiker van virtuele objecten die worden gebruikt in online of mobiele spellen de genoemde objecten gebruikt buiten de online of mobiele spellen, probeert deze te kopen of te verkopen voor ‘echt’ geld of probeert deze te ruilen;

f) de gebruiker een gebruikersaccount heeft verkocht, gekocht of geruild zonder de toestemming van Stillfront Germany GmbH;

g) de gebruiker op verwijtbare wijze wetten overtreedt die zijn bedoeld om andere personen of Stillfront Germany GmbH te beschermen;

h) de gebruiker opzettelijk deze algemene voorwaarden, aanvullende toepasselijke bepalingen en/of de regels van het spel schendt; en/of

i) Stillfront Germany GmbH het recht heeft verloren om het respectivelijke online spel of mobiele spel te exploiteren, vooral vanwege de beëindiging van een licentieovereenkomst of vanwege een officieel of wettelijk besluit.

9.4

Elke beëindiging moet schriftelijk worden verricht. De klant mag de overeenkomst ook online beëindigen door op een bijbehorende knop te drukken en in overeenstemming met item 9.2.

9.5

In het geval van langdurige inactiviteit is Stillfront Germany GmbH gerechtigd het inactieve gebruikersaccount te verwijderen na voorafgaande kennisgeving. De duur van de inactiviteit kan variëren afhankelijk van het online spel of het mobiele spel, maar is meestal tussen 90 en 240 dagen. Na beëindiging heeft Stillfront Germany GmbH het recht om het gebruikersaccount te verwijderen aan het einde van de overeenkomst en naar eigen redelijk goeddunken binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen.

10 Online geschillenbeslechting

10.1

De EU-commissie biedt een platform voor online beslechting van geschillen tussen klanten en online winkels (ODR-platform). Het ODR-platform is toegankelijk via de volgende link: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2

We zijn bereikbaar via het ODR-platform. Wij zijn echter niet voornemens om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een klantgeschillencommissie en hebben geen enkele verplichting om dit te doen. Wij communiceren rechtstreeks met onze gebruikers als er contact met ons wordt opgenomen.

11 Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing; het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing. Deze juridische beslissing heeft geen gevolgen voor de verplichte bepalingen van het land waarin de gebruiker woont.

12 Wijziging van deze algemene voorwaarden; overige bepalingen

12.1

Stillfront Germany GmbH behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen (a) in verband met veranderingen in de wetgeving; (b) in verband met beslissingen van de Hoge Raad; (c) om technische redenen; (d) om de operationele activiteiten van het bedrijf te kunnen voortzetten; (e) in verband met veranderingen in de marktomstandigheden; en/of (f) ten gunste van de gebruiker. Er worden geen veranderingen doorgevoerd die het contractuele evenwicht tussen de partijen in aanzienlijke mate zouden verstoren. Gebruikers worden ten minste zes weken voor de geplande ingangsdatum via de website van Stillfront Germany GmbH en via het betreffende online of mobiele spel op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden. Stillfront Germany GmbH kan de gewijzigde algemene voorwaarden ook per e-mail aan de gebruikers toesturen of de gebruikers ervan op de hoogte stellen dat de algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de websites van Stillfront Germany GmbH. De gebruiker is gerechtigd binnen vier weken bezwaar aan te tekenen tegen eventuele wijzigingen. De algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de gebruiker geen bezwaar maakt gedurende de periode van vier weken of indien de gebruiker het spel opnieuw opent na ontvangst van de kennisgeving van de gewijzigde algemene voorwaarden. Stillfront Germany GmbH stelt gebruikers specifiek op de hoogte van de periode van vier weken, het recht van terugtrekking en de wettelijke betekenis van het verzuim om bezwaar te maken.

12.2

Gebruikers hebben slechts recht op compensatie indien hun tegeneisen wettelijk gegrond zijn of door Stillfront Germany GmbH zijn erkend en onbetwist zijn, of voortkomen uit deze synallagmatische wettelijke verbintenis. De gebruiker kan het recht van retentie slechts uitoefenen indien dit betrekking heeft op vorderingen op grond van deze overeenkomst.

12.3

Stillfront Germany GmbH communiceert meestal via e-mail met de gebruiker, tenzij anders aangegeven in deze algemene voorwaarden. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven voor de ontvangst van berichten van Stillfront Germany GmbH, regelmatig wordt geraadpleegd. Wanneer de gebruiker contact opneemt met Stillfront Germany GmbH, dient deze aan te geven op welk online of mobiel spel en gebruikersaccount het bericht betrekking heeft.

12.4

Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden ineffectief is of wordt, en/of in strijd is met wettelijke bepalingen, heeft dit geen gevolgen voor de effectiviteit van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden.

***

Opmerkingen over licenties:

De opzet van het spel Goodgame Gangster is in licentie gegeven door Playa Games GmbH.

‘Twemoji’-emoji-graphics van Twitter, Inc. en andere bijdragers zijn gelicentieerd onder CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/