Podmínky odstoupení

Pokud si zakoupíte virtuální měnu nebo virtuální předměty (v každém případě „kontrakt“), platí pro každý z těchto kontraktů od 13. června 2014 následující právo na odstoupení:

Právo na odstoupení
Máte právo odstoupit od tohoto kontraktu do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od kontraktu je čtrnáct dní ode dne uzavření kontraktu.
Pokud chcete uplatnit právo na odstoupení, musíte nás informovat (Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Německo, e-mail: odr@goodgamestudios.com) o svém rozhodnutí odstoupit od tohoto kontraktu prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář. Není to však povinné.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kontraktu stačí odeslat odstoupení od kontraktu před uplynutím lhůty pro odstoupení od kontraktu.

Důsledky odstoupení
V případě účinného odstoupení od kontraktu se vrátí plnění, které každá strana obdržela, a vzdá se veškerého použití. V případech, kdy poskytnuté služby nelze vrátit zcela nebo zčásti nebo pouze ve zhoršeném stavu, je uživatel povinen poskytnout případnou náhradu. Povinnost vrátit platby musí být splněna do 30 dnů. Tato lhůta začíná pro uživatele běžet okamžikem podání odstoupení od kontraktu a pro společnost Stillfront Germany GmbH okamžikem jeho přijetí.

Poznámky:
Pokud je předmětem kontraktu poskytování služeb, vaše právo na odstoupení od kontraktu zaniká, pokud jsme službu poskytli v plném rozsahu a začali ji poskytovat až poté, co jste nám k tomu dali výslovný souhlas a zároveň jste potvrdili, že jste srozuměni s tím, že právo na odstoupení od kontraktu zaniká úplným splněním kontraktu z naší strany.
Pokud je předmětem kontraktu dodání digitálního obsahu, který není na fyzickém nosiči dat, vaše právo na odstoupení od kontraktu zaniká také v případě, že jsme začali plnit kontrakt poté, co jste nám před uplynutím lhůty pro odstoupení od kontraktu udělili výslovný souhlas se zahájením plnění kontraktu a potvrdili jste, že jste srozuměni s tím, že udělením souhlasu ztrácíte právo na odstoupení od kontraktu zahájením jeho plnění.

Vzorový formulář pro odstoupení
(Pokud si přejete kontrakt zrušit, vyplňte tento formulář a vraťte nám jej.)

 • Komu
  Stillfront Germany GmbH
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Německo
  E-mail: odr@goodgamestudios.com
 • Já/my (*) tímto ruším/rušíme kontrakt uzavřený mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*).
 • Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
 • Název hry
 • Jméno hráče
 • E-mailová adresa
 • Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (platí pouze pro komunikaci na papíře)
 • Datum

(*) Nehodící se vymažte.