Általános felhasználói feltételek

Érvényesség kezdete: 01.06.2022

1 Tárgy; hatály

1.1

Az alábbi általános felhasználási feltételek az Altigi GmbH (a továbbiakban: „Altigi GmbH”), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, a Altigi GmbH webhelyein és alkalmazás-áruházaiban forgalmazott online és mobiljátékok és egyéb szolgáltatások használatát szabályozzák.

1.2

A Altigi GmbH fenntartja a jogot az online játékai, mobiljátékai és egyéb szolgáltatási ajánlatai folyamatos fejlesztésére, hogy az előbbiek folyamatosan a lehető legtöbb felhasználó számára jelentsenek vonzó ajánlatot. A felhasználók erről a megfelelő csatornákon keresztül értesülhetnek.

1.3

A Altigi GmbH által kínált online és mobiljátékok, valamint egyéb szolgáltatások kizárólag szórakoztatási célúak. A játékok és szolgáltatások üzleti vagy kereskedelmi célra való felhasználása szigorúan tilos. A Altigi GmbH felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy az egyes online játékokban és mobiljátékokban bármikor előfordulhatnak korábbi állapotra történő visszaállítások vagy a tartalmak alaphelyzetbe állítása, amely esetben a játékban elért eredmény vagy egyes esetekben akár a játékban megszerzett virtuális tárgyak alaphelyzetbe állnak. Ez különösen akkor lehet érvényben, ha a Altigi GmbH a felhasználónak hozzáférést biztosított egy befejezetlen (szakaszos bevezetésű vagy bétaverziós) online vagy mobiljátékhoz.

1.4

A felhasználónak kell meggyőződnie arról, hogy az általa használt digitális környezet kompatibilis a digitális termék műszaki követelményeivel. A szerződés megkötése előtt a felhasználó a műszaki követelményeket a https://goodgamestudios.com/requirements címen tekintheti meg.

1.5

A jelen általános felhasználási feltételek mellett az adott online vagy mobiljáték meglévő szabályait is alkalmazni kell. Amennyiben bármilyen ellentmondás van a jelen általános felhasználási feltételek és egy adott játék szabályai között, a jelen általános felhasználási feltételekben rögzített rendelkezések élveznek elsőbbséget. Emellett speciális felhasználási feltételek is vonatkoznak bizonyos online vagy mobiljátékokra, az online vagy mobiljátékok bizonyos verzióira és/vagy összetevőire, valamint – adott esetben – a Altigi GmbH webhelyein nyújtott egyes szolgáltatásokra. A felhasználók az adott ajánlat elfogadása előtt megfelelő tájékoztatást kapnak az esetleges speciális felhasználási feltételekről.

1.6

A felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy igénybe vegyék a Altigi GmbH szerződéses partnereinek különböző online és mobiljátékait, valamint egyéb szolgáltatásait. Ilyen esetekben külön szerződést kell kötni a felhasználó és a Altigi GmbH megfelelő szerződéses partnere között. A felhasználók a szerződés megkötése előtt megfelelő módon tájékoztatást kapnak erről.

1.7

A felhasználóra vonatkozó olyan egyéb rendelkezések vagy általános felhasználási feltételek, amelyek eltérnek a Altigi GmbH általános felhasználási feltételeitől, csak akkor alkalmazhatók, ha azok érvényességéhez a Altigi GmbH előzetesen hozzájárult.

2 Szerződéskötés

2.1

A Altigi GmbH által biztosított online és mobiljátékok, valamint egyéb szolgáltatások használatához a felhasználóknak regisztrálniuk kell a kérdéses alkalmazásra, és ha szükséges, telepíteniük kell az alkalmazást. A felhasználóknak nem áll jogukban a regisztrációt a Altigi GmbHszal között szerződésként értelmezni.

2.2

Csak természetes személyek jogosultak a regisztrációra. Csak egyének kaphatnak felhasználói jogosultságot (csoportok, családok, házastársak/élettársak stb. nem).

2.3

16 éven aluli személyek nem regisztrálhatnak.

2.4

A felhasználók nem tölthetnek le mobiljátékokat az Apple App Store-ból, ha ezt jogszabály tiltja. Ez többek között az alábbi esetekben következhet be:

  • ha olyan országban élnek, amelyet az Egyesült Államok kormányzata kereskedelmi embargóval sújt, vagy olyan országban, amely az Egyesült Államok besorolása szerint a terrorizmust támogatja; vagy
  • ha szerepelnek az Egyesült Államok kormányzatának tiltott vagy korlátozott feleket tartalmazó listáján.

2.5

A felhasználóknak egy játékosnevet és a felhasználóhoz regisztrált e-mail-címet kell megadniuk az online játékokra történő regisztráláshoz, a mobiljátékokhoz pedig egy játékosnévre van szükség. A felhasználók nem formálhatnak jogot egy bizonyos játékosnévre. A választott játékosnév nem sértheti külső felek jogait, valamint az érvényben lévő jogszabályi tilalmakat és a társadalmi illemszabályokat. Továbbá nem használható játékosnévként e-mail-cím vagy weboldalcím. A felhasználók kötelesek biztosítani, hogy a regisztráció során a Altigi GmbH részére megadott adatok valósak és hiánytalanok.

2.6

Az egyes játékoknál a felhasználók külső szolgáltatók (például közösségi oldalak vagy telefonos alkalmazás-áruházak) beiktatásával is elvégezhetik a regisztrációt. Ebben az esetben a regisztrációhoz szükséges adatokat az adott külső szolgáltatónál tárolt felhasználói fiókból kérjük le.

2.7

A regisztrációt mindenkinek saját kezűleg kell végrehajtania. Tilos valamely külső félen keresztül történő regisztrálás, különösen olyan feleken keresztül, akik kereskedelmi célból regisztrálnak egyéneket különböző szolgáltatóknál (regisztrációs szolgáltatások és/vagy belépési szolgáltatások).

2.8

A sikeres regisztráció után a felhasználó létrehozhatja saját fiókját (a továbbiakban: „felhasználói fiók”), amelyet saját maga önállóan kezel. A felhasználói fiók a Altigi GmbH beleegyezése nélkül nem ruházható át.

2.9

A regisztrációra vagy aktiválásra nem lehet jogot formálni.

3 A felhasználó általános kötelezettségei

3.1

Felhasználói adatok

A felhasználók vállalják, hogy haladéktalanul értesítik a Altigi GmbHt, ha változás áll be a regisztráció során megadott adataikban, különösen akkor, ha megváltozik az e-mail-címük. A felhasználók a Altigi GmbH kérésére kötelesek igazolni adataik helyességét.

3.2

Bejelentkezési adatok, azonosítás, jelszavak

3.2.1

A felhasználók kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni a bejelentkezési és azonosítási adataikat, valamint a jelszavakat.

3.2.2

A „bejelentkezési adatok”, „azonosítás” és „jelszavak” kifejezések azok a betűkből és/vagy karakterekből és/vagy számokból álló sorozatok, amelyek a felhasználók hitelesítésére szolgálnak, és megakadályozzák a jogosulatlan külső felek által történő használatot. A jelszónak számok és betűk kombinációjából kell állnia, és nem lehet azonos a játékosnévvel.

3.2.3

A felhasználók kötelesek megvédeni bejelentkezési és azonosítási adataikat, valamint a jelszavaikat a külső felek általi hozzáféréstől.

3.2.4

Amennyiben a felhasználó joggal feltételezi, hogy valamely külső fél jogosulatlanul megszerezte vagy megszerezhette a bejelentkezési vagy azonosítási adatait, illetve jelszavát, köteles erről haladéktalanul értesíteni a Altigi GmbHt, és köteles azonnal megváltoztatni az adatokat, vagy kérni, hogy a Altigi GmbH változtassa meg az adatokat. Ebben az esetben, vagy amennyiben a Altigi GmbHnak konkrét bizonyítéka van az adatokkal való visszaélésre, a Altigi GmbHnak joga van a felhasználó fiókjának átmeneti zárolására. Az adatokkal való visszaélésről a Altigi GmbH tájékoztatja a felhasználót.

3.2.5

A felhasználók semmilyen körülmények között nem használhatják egy másik felhasználó bejelentkezési adatait, kivéve, ha az adott online vagy mobiljáték vagy szolgáltatás szabályai ezt kivételesen megengedik.

3.3

A Altigi GmbH internetes oldalainak és a tartalmuknak a használata

3.3.1

A Altigi GmbH webhelyei és mobiljátékai különböző olyan tartalmakat kínálnak, amelyeket védjegy, szerzői jog vagy más eszköz véd a Altigi GmbH vagy külső fél javára. Hacsak a jelen felhasználási feltételek kifejezetten meg nem engedik, a felhasználók nem szerkeszthetik, másolhatják le, terjeszthetik, reprodukálhatják, használhatják fel hirdetési célból vagy a szerződésben megállapodott célokon kívül más célra a Altigi GmbH webhelyeit, mobiljátékait vagy az ott közzétett tartalmakat vagy azok bármely részét. Csak a böngészési célból készített technikai másolatok és a kizárólag magáncélú használatra szánt állandó másolatok engedhetők meg. A szerzői jogra és a márkanévre vonatkozó információkat nem szabad megváltoztatni, elrejteni vagy eltávolítani.

3.3.2

A „tartalom” kifejezés magában foglal minden adatot, képet, szöveget, zenét, hangot, hangsorozatot, videót, szoftverprogramot és kódot, valamint a Altigi GmbH által szolgáltatott bármilyen más információt. A „tartalom” kifejezés különösen vonatkozik a letölthető szolgáltatásokra.

3.3.3

A felhasználók kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely veszélyeztetheti vagy megzavarhatja a Altigi GmbH webhelyeinek megfelelő működését, az egyes szolgáltatásait és/vagy ajánlatait, valamint az online és mobiljátékait. A felhasználóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől is, amely esetleg lehetővé teszi az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. A tartalmakat csak úgy szabad lekérni, hogy az ne zavarja meg a többi felhasználónak a Altigi GmbH webhelyeivel és tartalmaival kapcsolatos tevékenységét. Tilos az olyan adatok vagy szoftverek továbbítása, amelyek az adatokat fogadók hardvereit vagy szoftvereit befolyásolhatják.

3.3.4

A Altigi GmbH webhelyeinek vagy mobiljátékainak kereskedelmi, különösen hirdetési célú felhasználásához a Altigi GmbH előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

3.3.5

A felhasználók nem tehetnek közzé semmilyen tartalmat a Altigi GmbH webhelyein, online játékaiban, mobiljátékaiban vagy egyéb szolgáltatásaiban.

3.3.6

A Altigi GmbH internetes oldalainak anonimizálásra alkalmas, a felhasználó tényleges IP-címét elrejtő szolgáltatáson keresztül történő használata nem engedélyezett.

3.4

Ügyfélszoftver használata

Olyan ajánlatok esetében, amelyekhez előzetesen ügyfélszoftvert kell telepíteni, a Altigi GmbH korlátlan, nem kizárólagos, át nem ruházható, személyhez kötött, (a felhasználói megállapodás szerint) időhöz kötött jogot biztosít az ügyfélszoftver telepítésére és a megállapodás szerinti célra való használatára, a jelen felhasználási feltételek, illetve az adott játék szabályai szerint. Tilos a szoftver kereskedelmi célú használata. Tilos az ügyfélszoftver módosítása és az átengedett programkód lefordítása egy másik kódra (visszafordítás), valamint a szoftver különböző szintjeinek más módon történő visszamodellezése (reverse engineering), ha erre nincs szükség az együttműködési képesség biztosításához. A Altigi GmbH a jogszabályok által előírt kötelező kártérítési felelősséggel tartozik a felhasználónak okozott károkért.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4 Az online és a mobiljátékok használatára vonatkozó speciális feltételek

4.1

A felhasználó egy online játék vagy mobiljáték egy-egy fordulójában (pl. világban, univerzumban stb.) egy felhasználói fiókkal vehet részt, kivéve, ha az adott játék szabályai ez alól kivételt tesznek. A fenti szabályt megszegő fiókok a 9. pont feltételei szerint törölhetők vagy kitilthatók.

4.2

A felhasználóknak tilos manipulatív módon befolyásolni az online vagy mobiljátékok menetét. A felhasználók különösen nem használhatnak olyan eszközöket, mechanizmusokat vagy szoftvereket, amelyek megzavarhatják a játék működését vagy menetét. A felhasználók nem alkalmazhatnak semmilyen olyan eljárást, amely indokolatlanul vagy túlságosan nagymértékben megterheli a rendszer kapacitását. A felhasználók nem blokkolhatják, írhatják újra vagy módosíthatják a játékfelügyelet által generált tartalmat, vagy semmilyen más módon nem zavarhatják meg a játékot.

4.3

A felhasználók semmilyen körülmények között:

a) nem hozhatnak létre vagy nem használhatnak csalást (cheat), módosítást (mod) vagy hekkelést (hack) elősegítő programokat, vagy külső féltől származó más szoftvertermékeket, amelyek megváltoztathatják az online és a mobiljátékok eredményét;

b) nem használhatnak olyan szoftvert, amely adatbányászatot tesz lehetővé, vagy más módon fog el vagy gyűjt adatokat az online és mobiljátékokkal kapcsolatban;

c) nem használhatják az online vagy mobiljátékokban használt virtuális tárgyakat a játékokon kívül, nem vásárolhatnak virtuális tárgyakat „valódi” pénzért, vagy nem értékesíthetnek vagy cserélhetnek el virtuális tárgyakat;

d) nem értékesíthetnek, vásárolhatnak vagy cserélhetnek el felhasználói fiókokat.

Ide tartozik a megkerülés és az ehhez hasonló cselekedetek, vagy az olyan cselekedetek, amelyek a fent említett tiltással járnak.

4.4

A felhasználóknak szintén tilos az internetböngészőn vagy a rendelkezésre bocsátott ügyfélprogramon kívül más programmal futtatniuk az online játékot (beleértve az egyedi weboldalakat is). Ez különösen vonatkozik az úgynevezett botokra (robotokra) és egyéb olyan eszközökre, amelyek a webes interfészt hivatottak helyettesíteni vagy kiegészíteni. Hasonlóképpen tilos a szkriptek és a teljesen vagy csak részben automatizált programok használata, amelyek jogtalan előnyhöz juttatják a felhasználót más játékosokkal szemben. Ide tartoznak a weboldalak automatikus frissítését szolgáló azon funkciók és más integrált böngészőmechanizmusok, amelyek automatizált eljárásokat tesznek lehetővé.

4.5

Tilos a felhasználói fiókok automatikus létrehozása, tekintet nélkül arra, hogy a kezdőlap megjelenik-e vagy sem.

4.6

A Altigi GmbH vagy a Altigi GmbH által felhatalmazott alvállalkozók teljes körű és kizárólagos jogokkal rendelkeznek az online és mobiltájékok során felhasznált tárgyak és virtuális tárgyak felett. A felhasználók csak a virtuális tárgyak használatára vonatkozóan kapnak nem kizárólagos jogot a felhasználói megállapodás időtartamára, de tulajdonjogra semmilyen körülmények között nem tesznek szert.

5 A kommunikációs lehetőségek (különösen a vitafórumok, csevegések és hozzászólások) használatára vonatkozó speciális feltételek

5.1

A Altigi GmbH különböző kommunikációs lehetőségeket biztosít a felhasználók számára, hogy saját bejegyzéseket és hozzászólásokat tegyenek közzé a Altigi GmbH webhelyein, a játékban és a közösségi oldalakon (különösen vitafórumokon, csevegésekben, blogokon, vendégkönyvekben stb., illetve az együttesen „kommunikációs lehetőségek” néven ismert, hozzászólást biztosító szolgáltatások révén), amelyeket a felhasználók igénybe vehetnek, ha rendelkezésre állnak. Ebben a tekintetben a Altigi GmbH kizárólag az információcserét lehetővé tevő technikai környezetet biztosítja a felhasználók számára, a felhasználók azonban nem jogosultak eleve a kommunikációs funkciókra.

5.2

A felhasználók teljes körű felelősséggel tartoznak az általuk közzétett tartalmakért. A felhasználók mentesítik a Altigi GmbHt a külső felek minden olyan követelése tekintetében, amelyek a felhasználói kötelezettségeik vétkes jellegű megszegéséből származnak. A Altigi GmbH kifejezetten kijelenti, hogy nem rendelkezik tulajdonjoggal a felhasználók által közzétett tartalommal kapcsolatban.

5.3

A fent említett kommunikációs lehetőségek keretében a felhasználóknak tilos olyan tartalmat közzétenni vagy terjeszteni a Altigi GmbH webhelyein, amely:

a) megsérti a vonatkozó jogszabályokat, szembemegy a társadalmi konvenciókkal, vagy megsérti a jelen felhasználási feltételeket, illetve az adott játék szabályait;

b) védjegyeket, szabadalmakat, típusterveket vagy formaterveket, szerzői jogokat, üzleti titkokat vagy külső felek más jogait sérti;

c) obszcén, rasszista, erőszakos, pornográf, felnőtt tartalomnak tekinthető, vagy egyéb módon kockázatot jelent a gyermekek és fiatalok egészséges fejlődésére, vagy a jellege miatt károsnak tekinthető;

d) gyalázkodó, rágalmazó vagy lejárató;

e) láncleveleket vagy piramisjátékot tartalmaz;

f) hamisan azt a látszatot kelti, hogy azt a Altigi GmbH bocsátja rendelkezésre vagy támogatja;

g) külső felek személyes adatait tartalmazza az érintett felek kifejezett hozzájárulása nélkül; és/vagy

h) kereskedelmi, különösen promóciós jellegű.

5.4

A webhelyek, vállalatok és termékek nevének feltüntetése csak akkor engedhető meg, ha ez elsősorban nem hirdetési célokat szolgál.

5.5

A kommunikációs lehetőségeket igénybe vevő felhasználóknak elfogadható nyelvezetet kell használniuk. A gyalázkodó kritika és a becsmérlő megjegyzések nem megengedettek.

5.6

A jelen felhasználási feltételekben rögzített egyéb jogokon felül a Altigi GmbH jogosult teljes egészében vagy részben eltávolítani minden olyan tartalmat és bejegyzést, amely megsérti a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseit. A Altigi GmbH jogában áll továbbá véglegesen vagy ideiglenesen felfüggeszteni azon felhasználókat, akik megszegik a fenti szabályokat, ezzel meggátolva őket a kommunikációs lehetőségek további használatában, vagy felmondani a velük kötött szerződést a 9. pont feltételei szerint.

6 A kötelességszegés következményei

6.1

A Altigi GmbH nem felelős a felhasználók kötelezettségeinek megsértéséből származó károkért.

6.2

Tekintet nélkül bármilyen további törvényes vagy szerződéses jogra, a Altigi GmbH saját észszerű belátása szerint a következő intézkedéseket teszi meg az olyan felhasználók ellen, akik vétkes módon megszegik az érvényben lévő jogszabályokat, külső felek jogait, a jelen felhasználási feltételeket vagy valamely további rendelkezést vagy játékszabályt:

a) törli a tartalmat;

b) figyelmezteti a felhasználót;

c) átmenetileg vagy véglegesen kizárja a felhasználót egy adott vagy az összes online és mobiljátékból, valamint a Altigi GmbH webhelyeinek használatából;

d) felfüggeszti a felhasználó számára bizonyos játékfunkciók (pl. a csevegés) használatát;

e) ideiglenesen vagy véglegesen kitiltja; és/vagy

f) a jelen felhasználási feltételek 9. pontjában szereplő feltételek szerint felmondja a felhasználó szerződését.

6.3

Letiltás vagy kizárás után a felhasználó a Altigi GmbH előzetes hozzájárulása nélkül nem jelentkezhet be ismét a Altigi GmbH által biztosított szolgáltatásokba.

7 Használati díjak

7.1

A felhasználók gyakorlatilag ingyenesen játszhatnak az ajánlat részét képező online és mobiljátékokkal. A felhasználók azonban pénzért virtuális fizetőeszközt (pl. rubint, aranyat, ékszereket, azaz „prémium valutát”), bizonyos virtuális és egyéb szolgáltatásokat vásárolhatnak (együttesen: „megvásárolható szolgáltatások”) az online és mobiljátékok keretében. A kívánt virtuális fizetőeszköz ára euróban, amerikai dollárban vagy a felhasználó országában használatos egyéb pénznemben jelenik meg. A felhasználók kedvezményeket vagy virtuális tárgyakat vásárolhatnak az online vagy mobiljátékban a megvásárolt prémium valutával.

7.2

A felhasználók külön tájékoztatást kapnak a megvásárolható funkciókról, például hogy milyen jellemzőkkel bírnak, mennyi ideig érhető el egy adott megvásárolható funkció (ha korlátozva van), a vásárlási árról és az online vagy mobiljátékban elérhető fizetési módokról.

7.3

A felhasználók az elérhető funkciókat az adott online vagy mobiljátékban felajánlott kívánt tétel és fizetési mód kiválasztásával a „Buy Now” („Vásárlás most”) gombra kattintva vásárolhatják meg, ezzel véglegesítve a rendelési folyamatot. A rendelési folyamat véglegesítésével létrejön a szerződés a felhasználó és a Altigi GmbH között.

7.4

A fizetési lehetőségek eltérőek lehetnek a különböző online vagy mobiljátékok, a résztvevők országa és az adott piacon technikailag elérhető fizetési lehetőségek függvényében. Ezek listáját a rendelési folyamat elején megtekintheti a felhasználó.

7.5

A pénz a felhasználó által megbízott szolgáltató révén vagy a felhasználó által indított átutalással kerül a kedvezményezetthez. Mobiljátékok esetén a pénz a megfelelő alkalmazás-áruházon keresztül jut el a kedvezményezetthez. Egyes esetekben a meghatalmazott szolgáltató által megszabott általános felhasználási feltételek is érvényesek lehetnek a Altigi GmbH általános felhasználási feltételei mellett.

7.6

A fizetés befejezése után, vagy – átutalás esetén – miután a pénz beérkezett a Altigi GmbH számlájára, a Altigi GmbH jóváírja a megvásárolt funkciókat a felhasználói fiókon.

7.7

Az egyes üzleti partnerek webhelyein elérhető mobiljátékok, illetve a közösségi oldalakba integrált online és mobiljátékok esetében a szerződés megkötése eltérhet az itt leírt folyamattól. Ilyen esetekben a felhasználók tájékoztatást kapnak a szerződés megkötésének részletes eljárásáról.

7.8

A felhasználó kijelenti, hogy a fizetési tranzakció során megadott valamennyi adat (különösen a bankszámlaszám, hitelkártyaszám stb.) hiánytalan és pontos.

7.9

A Altigi GmbH jogosult megemelni vagy csökkenteni az egyes funkciókért fizetendő díjakat az elérhető funkciók jövőbeni megvásárlására vonatkozóan.

7.10

Nemteljesítés esetén a jogszabályokban rögzített kamat lesz felszámítva. A Altigi GmbH le is tilthatja a felhasználói fiókot, kártérítést követelhet, és leállíthatja a szolgáltatás nyújtását.

7.11

Amennyiben a Altigi GmbH számára banki költségek vagy lemondási költségek merülnek fel (például elégtelen fedezet miatt), a költségeket a felhasználónak kell viselnie.

8 Kártalanítás és a felelősség korlátozása

8.1

A felhasználók közvetlenül vállalnak felelősséget a külső felek jogainak megsértéséért. A felhasználónak a jogszabályi előírásoknak megfelelően kártalanítania kell a Altigi GmbHt minden olyan kárért, amely a jelen felhasználási feltételekből fakadó kötelezettségek vétkes megszegéséből fakad, különös tekintettel a külső felek követeléseiből fakadó károkra. Ez magában foglalhatja a Altigi GmbH jogi védelmének költségeit, beleértve a bírósági és ügyvédi költségeket is. Ez a feltétel nem alkalmazható, ha a felhasználó nem felelős a jogsértésért.

8.2

A Altigi GmbH bármilyen jogi alapon felmerülő felelősségét, legyen az a szerződés vagy valamely kötelezettségének megszegése, végső soron a következő szabályok határozzák meg:

8.2.1

A Altigi GmbH a szándékos és súlyos gondatlanságért korlátozás nélkül felelős, ám az alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése esetén csupán enyhe gondatlanság tételezhető fel. Az ilyen szerződéses kötelezettségek megszegése esetén a felelősség a szerződés természete alapján előre látható károkra korlátozódik.

Az „alapvető szerződéses kötelezettségek” a korábban említettek értelmében olyan kötelezettségek, amelyekre a felhasználó hivatkozhat, és amelyek biztosítják, hogy a szerződés a benne foglalt rendelkezések szerint teljesüljön, és elérje a szerződéses célt.

8.2.2

A Altigi GmbH minden más felelősséget kizár.

8.2.3

A Altigi GmbH a felesleges károk elkerülése érdekében az adataik rendszeres biztonsági mentését javasolja a felhasználóknak.

8.2.4

A felelősség fent említett korlátozásai nem vonatkoznak olyan esetekre, amelyek tekintetében a Altigi GmbH kifejezett garanciát vállalt, továbbá a rosszhiszeműség eseteire, valamint olyan károkra, amelyek az élet vagy egy végtag elvesztésével, illetve az egészség károsodásával járnak. A felelősség változatlan marad a termékfelelősségre vonatkozó német törvény (Produkthaftungsgesetz) tekintetében.

9 A szerződés időtartama; a felhasználói fiókok törlése

9.1

Az online játékra, mobiljátékra vagy egyéb szolgáltatásra vonatkozó kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a Altigi GmbH portáljának, az online játékoknak, mobiljátékoknak és egyéb szolgáltatásoknak használatára vonatkozó szerződés határozatlan időre szól. A szerződés érvényessége akkor kezdődik, amikor a Altigi GmbH visszaigazolja vagy aktiválja a felhasználói fiókot.

9.2

A szerződést bármelyik fél bármikor felmondhatja. A Altigi GmbH általi felmondás egy hónapos felmondási idővel történhet. A felhasználó általi felmondás azonnal életbe lép. A felhasználó által a Altigi GmbHnak átadott adatok törlése – vagy az ilyen adatok törlésére vonatkozó felhasználói kérés – a felhasználó általi felmondásnak tekintendő.

9.3

Bármelyik félnek joga van alapos okkal előzetes értesítés nélkül felmondani a szerződést. Amennyiben az ok a jelen felhasználási feltételekből fakadó bármely kötelezettség megszegése, a felmondás kizárólag a korrekciós intézkedés vagy egy sikertelen figyelmeztetés részeként megszabott határidő lejárta után lehetséges. A korrekciós intézkedés és a figyelmeztetés határidejének megszabása felesleges, amennyiben olyan különleges körülmények állnak fenn, amelyek mindkét fél érdekeinek mérlegelése után indokolják az azonnali felmondást.

A Altigi GmbH általi azonnali felmondás különösen indokoltnak tekinthető, amennyiben:

a) a felhasználó viselkedése jelentős mértékben befolyásolja a többi játékos felhasználói élményét;

b) a felhasználó csalást (cheat), módosítást (mod) és/vagy „hekkelést” (hack), vagy egyéb olyan szoftvert, eszközt vagy szkriptet használ, amely megváltoztatja a játékélményt vagy az online, illetve mobiljáték mechanizmusát;

c) külső felek használnak egy felhasználói fiókot, kivéve, ha ezt az adott játék szabályai kivételesen kifejezetten megengedik;

d) a felhasználó egy külső fél felhasználói fiókját használja, vagy egy online játékon belül több felhasználói fiókot használ, kivéve, ha ezt az adott játék szabályai kivételesen kifejezetten megengedik;

e) a felhasználó az online vagy mobiljátékokban használt virtuális tárgyakat a játékokon kívül használja, megpróbálja „valódi” pénzért megvásárolni vagy értékesíteni őket, vagy cserealapként használni őket;

f) a felhasználó a Altigi GmbH hozzájárulása nélkül értékesített, vásárolt vagy elcserélt egy felhasználói fiókot;

g) a felhasználó vétkes módon megsérti a többi felhasználó vagy a Altigi GmbH védelmét szolgáló jogszabályokat;

h) a felhasználó szándékosan megsérti a jelen felhasználási feltételeket, az egyéb irányadó rendelkezéseket és/vagy a játék szabályait; és/vagy

i) a Goodgames Studios elveszítette az adott online játék vagy mobiljáték üzemeltetési jogát, különösen akkor, ha a vonatkozó licencmegállapodás lejárt, vagy ha ez egy hivatalos vagy jogi döntés eredménye.

9.4

A felmondást írásban kell bejelenteni. A felhasználó a 9.2. pontban foglaltaknak megfelelően a megfelelő gombra kattintva szintén felmondhatja a szerződést.

9.5

Hosszabb ideig tartó inaktivitás esetén a Altigi GmbH jogosult törölni az inaktív felhasználói fiókot, amennyiben erről előzetes értesítést küld. Az inaktivitás hossza online játékonként vagy mobiljátékonként eltérő lehet, de általában egy 90 és 240 nap közötti időszakot jelent. A felmondást követően a Altigi GmbH a szerződés megszűnését követően a saját belátása szerint, a vonatkozó jogszabályok által biztosított kereteken belül jogosult a felhasználói fiók törlésére.

10 Online vitarendezés

10.1

Az Európai Bizottság platformot biztosít a fogyasztók és az online kereskedők közötti vitás esetek online rendezésére (OVR-platform). Az OVR-platformot a következő hivatkozáson keresztül lehet elérni: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2

Elérhetők vagyunk az OVR-platformon keresztül. Ugyanakkor nem kívánunk és nem vagyunk kötelesek vitarendezési eljárásban részt venni egy fogyasztóvédelmi panaszbizottság előtt. Amennyiben felveszik velünk a kapcsolatot, közvetlenül a felhasználóinkkal folytatunk párbeszédet.

11 Irányadó jog

Az irányadó jogszabályok a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai; a nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) kizárása mellett. Ez a jogi döntés nem érinti a felhasználó lakhelyéül szolgáló ország kötelező érvényű jogszabályait.

12 A jelen általános felhasználási feltételek módosításai; vegyes rendelkezések

12.1

A Altigi GmbH fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek módosítására a következő esetekben: (a) ha a módosítást jogszabályi változások teszik szükségessé; (b) ha a módosítást a német legfelsőbb bíróság ítélete teszi szükségessé; (c) valamilyen technikai ok miatt; (d) a vállalat működésének fenntartása érdekében; (e) ha a piaci feltételekben bekövetkezett változás ezt szükségessé teszi; és/vagy (f) a felhasználók érdekében. Olyan módosítás nem történhet, amely jelentős mértékben megváltoztatná a felek közötti szerződéses egyensúlyt. A felhasználók a Altigi GmbH webhelyén és az adott online és mobiljátékokon keresztül kapnak tájékoztatást az általános felhasználási feltételek módosításáról legalább hat héttel az ilyen módosítások tervezett életbe lépése előtt. A Altigi GmbH e-mailben is elküldheti a felhasználóknak a módosított általános felhasználási feltételeket, vagy tájékoztathatja őket ily módon arról, hogy a módosított általános felhasználási feltételeket megtalálják a Altigi GmbH webhelyén. A felhasználó négy héten belül kifogást emelhet a módosítás ellen. A felhasználási feltételeket elfogadottnak kell tekinteni, ha a négyhetes időszak alatt a felhasználó nem emel kifogást, vagy ha a felhasználó a módosított általános felhasználási feltételekről kapott értesítés után ismét megnyitja a játékot. A Altigi GmbH külön tájékoztatja a felhasználókat a négyhetes időszakról, az elállási jogról és arról, hogy mit jelent, ha a felhasználók nem emelnek kifogást.

12.2

A felhasználók csak akkor jogosultak beszámításra, ha a követelésükről jogerős határozat született, vagy azt a Altigi GmbH elismerte és nem vitatja, vagy a követelésük visszterhes szerződésből származik. A felhasználók csak akkor gyakorolhatják a visszatartás jogát, ha az a jelen szerződésből adódó követelésekre vonatkozik.

12.3

A Altigi GmbH általában e-mailben tartja a kapcsolatot a felhasználókkal – kivéve, ha a jelen felhasználási feltételek ettől eltérően rendelkeznek. A felhasználóknak kell gondoskodniuk róla, hogy rendszeresen ellenőrizzék, nem érkezett-e üzenet a Altigi GmbHtól a regisztráció során megadott e-mail-fiókjukba. Amikor a felhasználók üzenetet küldenek a Altigi GmbHnak, jelezniük kell, melyik online vagy mobiljátékra és melyik felhasználói fiókra vonatkozik az adott üzenet.

12.4

Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul és/vagy ellentétes valamely vonatkozó jogszabállyal, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét.

***

Licencekkel kapcsolatos nyilatkozatok:

A Goodgame Gangster játék licencének tulajdonosa a Playa Games GmbH.

A Twitter, Inc. vállalat „Twemoji” és más közreműködők emodzsi grafikáinak használata a CC-BY 4.0 licenc hatálya alatt történik:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/