Πολιτική Απορρήτου για εφαρμογές (apps)

Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν για όλες τις εφαρμογές μας (apps). Η χρήση αυτών των εφαρμογών μπορεί να εμπεριέχει επεξεργασία προσωπικών στοιχείων. Σκοπός μας είναι οι παρακάτω πληροφορίες να σας παρέχουν συνοπτική ενημέρωση αυτών των διαδικασιών επεξεργασίας, ώστε να μπορέσετε να τις κατανοήσετε. Για τη διασφάλιση της θεμιτής επεξεργασίας, θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δικαιώματά σας, βάσει του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Η Stillfront Germany GmbH, με έδρα Borselstraße 20, 22765 Hamburg (εφεξής αποκαλούμενη ως “εμείς” ή “μας”) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, ή σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω: https://support.goodgamestudios.com/

2. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε, μπορεί να εμπεριέχει επεξεργασία προσωπικών στοιχείων. Ο όρος “προσωπικά δεδομένα” υπό τον νόμο προστασίας δεδομένων αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο. Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) θεωρείται επίσης δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Μια διεύθυνση IP χορηγείται σε κάθε συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο, από τον πάροχο της υπηρεσίας διαδικτύου, ώστε να μπορεί να στείλει και να ανακτήσει δεδομένα. Όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές, συλλέγουμε δεδομένα που μας παρέχετε. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, συλλέγουμε αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο που την χρησιμοποιείτε.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς επεξεργασίας δεδομένων του ΓΚΠΔ και του Γερμανικού BDSG. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο στα πλαίσια που μας επιτρέπεται νομικά. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις εφαρμογές, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο κατόπιν δικής σας συναίνεσης (Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του ΓΚΠΔ), για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέλος ή για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (Άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα β, του ΓΚΠΔ), για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα γ, του ΓΚΠΔ) ή για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή των έννομων συμφερόντων τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του ΓΚΠΔ).

3. Διάρκεια Αποθήκευσης

Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες ενότητες, θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση συμβατικών ή καταστατικών σκοπών μας.

4. Διαβίβαση των Δεδομένων

Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες ενότητες, η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται στους εξυπηρετητές των παρόχων τεχνικής υπηρεσίας, κατόπιν δικής μας εντολής, για αυτόν τον σκοπό. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών θα επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο αφότου έχουν λάβει ρητές οδηγίες και έχουν συμβατική υποχρέωση να εγγυώνται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία δεδομένων.

Στον βαθμό που αναφερόμαστε σε ενσωματωμένες υπηρεσίες σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, θεωρείται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στις συγκεκριμένες έδρες αυτών των παρόχων. Αυτοί οι πάροχοι μπορεί να εδρεύουν σε αποκαλούμενη τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στις ενότητες που περιγράφουν κάθε υπηρεσία.

5. Συλλογή Δεδομένων κατά τη Λήψη

Όταν πραγματοποιείτε λήψη της εφαρμογής, δεν διαβιβάζουμε ενεργά πληροφορίες στο σχετικό ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store, κ.λπ.). Εάν θέλετε να μάθετε ποια δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται το σχετικό ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου που εφαρμόζεται για αυτό. Δεν ελέγχουμε την πιθανή συλλογή δεδομένων από τα καταστήματα εφαρμογών. Τα ίδια φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της επεξεργασίας τυχών προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με το Άρθρο 7(4) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

6. Δικαιώματα Πρόσβασης για αυτήν την Εφαρμογή

Αυτή η εφαρμογή απαιτεί διάφορα δικαιώματα πρόσβασης στη συσκευή σας. Αυτά απαιτούνται για να εξασφαλίζονται συγκεκριμένες λειτουργίες των εφαρμογών μας. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να κάνετε μόνο λήψη ενημερώσεων με τη χρήση ασύρματης σύνδεσης, η εφαρμογή απαιτεί πρόσβαση στην ασύρματη σύνδεσή σας. Αν θέλετε να αγοράσετε πρόσθετο περιεχόμενο μέσω της εφαρμογής, ενδέχεται να χρειαζόμαστε πρόσβαση στο απαραίτητο περιβάλλον εργασίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι λεγόμενες “ειδοποιήσεις push”, με τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας για την εμφάνιση ενός μηνύματος απευθείας στη συσκευή σας. Τα δικαιώματα πρόσβασης στην κινητή συσκευή σας εξαρτώνται από το λειτουργικό σύστημα (π.χ. Android, iOS κ.λπ.) και το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε η εφαρμογή (π.χ. Google Play Store, Apple App Store, Amazon κ.λπ.). Κατά κανόνα, πριν από την εγκατάσταση θα λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης που απαιτούνται από την εφαρμογή μας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των τεχνικά απαραίτητων δικαιωμάτων πρόσβασης, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Όλα τα περαιτέρω δικαιώματα πρόσβασης βασίζονται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Στις “Ρυθμίσεις” του Apple iOS, μπορείτε να δείτε οποιαδήποτε στιγμή, μια σύνοψη του περιεχομένου στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εφαρμογές μας. Μπορείτε να περιορίσετε αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αργότερα.

Στο Android, επίσης απαιτούνται διάφορα δικαιώματα πρόσβασης στην κινητή συσκευή σας. Στις “Ρυθμίσεις/Εφαρμογές”, μπορείτε να ελέγξετε αργότερα τα δικαιώματα πρόσβασης των εφαρμογών μας.

7. Φόρμα Επικοινωνίας

Στην εφαρμογή μας υπάρχει φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η μεταφορά των δεδομένων σας είναι κρυπτογραφημένη.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Όλα τα πεδία δεδομένων που σημειώνονται ως υποχρεωτικά, απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν παρέχονται, δεν μπορεί να υπάρξει παροχή συμβατικών υπηρεσιών. Η παροχή τυχόν επιπλέον δεδομένων είναι εθελοντική. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να μας στείλετε μήνυμα, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email επικοινωνίας.

8. Εγγραφή και Σύνδεση

Για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες της εφαρμογής, απαιτείται εγγραφή μέσω της εφαρμογής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, τίθεται σε ισχύ μια σύμβαση χρήσης.

Στο πλαίσιο αυτής της χρήσης, επεξεργάζονται μόνο οι πληροφορίες που παρέχετε. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη εγγραφής. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Η παροχή πληροφοριών που επισημαίνονται ως υποχρεωτικές είναι απολύτως απαραίτητη για τον ορισμό σχέσης χρήστη. Τα δεδομένα που παρέχονται, θα επεξεργάζονται μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στους όρους χρήσης και θα αποθηκεύονται μόνο για τη διάρκεια της χρήσης. Μπορείτε να παύσετε τη χρήση, ανά πάσα στιγμή, απενεργοποιώντας τον λογαριασμό χρήστη σας.

9. Περιεχόμενο του Facebook

Σας προσφέρουμε επίσης την επιλογή της πιο εύκολης εγγραφής για τα παιχνίδια και τις υπηρεσίες μας, μέσω Facebook. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπάρχοντα λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook για τον σκοπό αυτό. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο “Σύνδεση μέσω Facebook”, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο εγγραφής μέσω της διαδικτυακής πύλης μας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να διαθέτετε ήδη έναν λογαριασμό στο Facebook ή να έχετε πρόσβαση στο Facebook.

Εάν θέλετε να εγγραφείτε σε μία από τις υπηρεσίες μας, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Facebook, το πρώτο βήμα στη διαδικασία εγγραφής θα σας ανακατευθύνει αμέσως στο Facebook. Στη συνέχεια, το Facebook θα σας ζητήσει να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε. Σε καμία περίπτωση, δεν έχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Ως δεύτερο βήμα, θα συνδέσετε το προφίλ σας στο Facebook με την υπηρεσία στην οποία θέλετε να εγγραφείτε. Στο σημείο αυτό, θα ενημερωθείτε για το ποια δεδομένα από το προφίλ σας στο Facebook θα διαβιβάζονται σε εμάς. Αυτές οι πληροφορίες είναι συνήθως οι “δημόσιες πληροφορίες” σας στο Facebook και οι πληροφορίες τις οποίες έχετε κάνει διαθέσιμες στο κοινό ή έχετε εγκρίνει για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι πληροφορίες αυτού του τύπου κατά κανόνα περιλαμβάνουν το όνομά σας, την εικόνα προφίλ και τη φωτογραφία εξωφύλλου σας, το φύλο σας, τα δίκτυά σας, το όνομα χρήστη σας (Facebook URL) και τον αριθμό ID χρήστη σας (Facebook ID). Θα χρησιμοποιούμε επίσης τη διεύθυνση email που έχετε αποθηκεύσει στο Facebook για να επικοινωνούμε μαζί σας εκτός Facebook. Μπορείτε να δείτε μια σύνοψη των διαθέσιμων πληροφοριών στο προφίλ σας, στο μενού “Γενικές ρυθμίσεις λογαριασμού” του προφίλ σας στο Facebook: (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

Η νομική βάση για αυτήν τη συλλογή και αποθήκευση πραγματοποιείται με τη συναίνεσή σας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εάν θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ της δυνατότητας “Σύνδεση μέσω Facebook” και της υπηρεσίας μας, συνδεθείτε στο Facebook και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο προφίλ σας. Ως αποτέλεσμα, δεν θα έχουμε πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες από το προφίλ σας στο Facebook.

10. Επεξεργασία Δεδομένων στα Παιχνίδια μας

Στα παιχνίδια μας έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε διάφορες ενέργειες σε επίπεδο παίκτη. Αυτό ειδικότερα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων που παρέχονται κατά την εγγραφή και τις ενέργειές σας κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Για τον σκοπό αυτόν, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνίας σας, όπως τη διεύθυνση IP σας. Χρειάζεται να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελούμε λειτουργίες που σχετίζονται με τα παιχνίδια. Για αυτόν τον λόγο, επεξεργάζονται βάσει του Άρθρου 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

11. Πληρωμές μέσω της Εφαρμογής μας

Γενικά, μπορείτε να έχετε απολαμβάνετε τα παιχνίδια μας, χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας. Εάν πληρώνετε για δραστηριότητες που έχουν χρέωση στα παιχνίδια μας, τα προσωπικά δεδομένα σας θα συλλεχθούν από τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσίας πληρωμής.

Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με πληρωμή, όπως τα δεδομένα επικοινωνίας και πληρωμής σας, αρχικά συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον αντίστοιχο πάροχο πληρωμής. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Για πληρωμές, συλλέγουμε τη γεωγραφική τοποθεσία της διεύθυνσης IP σας που μας επιτρέπει να καθορίσουμε σε ποια χώρα βρίσκεστε. Η νομική βάση αυτής της συλλογής δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα γ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση. Η έννομη υποχρέωση προκύπτει από την Οδηγία 2006/112/ΕΚ (Οδηγία MOSS).

Λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες από παρόχους πληρωμής που σχετίζονται με την πρόληψη απάτης κατά τις πληρωμές. Η νομική βάση αυτής της συλλογής δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα γ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση.

12. Ενημερωτικό Δελτίο

Στην επόμενη ενότητα, θα λάβετε γνώση για τα ενημερωτικά μας δελτία, καθώς και άλλου είδους email επιχειρηματικού χαρακτήρα, ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το δικαίωμά σας για εναντίωση. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, συμφωνείτε να το λαμβάνετε και συμφωνείτε με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Η νομική βάση είναι η συναίνεσή σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, και η Ενότητα 7, παράγραφος 2 αρ. 3 της Γερμανικής Νομοθεσίας έναντι του Αθέμιτου Ανταγωνισμού (UWG). Δεν περιλαμβάνουμε τις ακόλουθες πληροφορίες, υπό την έννοια του όρου “επικοινωνία διαφήμισης”: Πληροφορίες σχετικά με τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες και πληροφορίες που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών μας προς χρήστες.

Για την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο, χρησιμοποιούμε τη διαδικασία διπλής επιλογής που επιτρέπει την επιβεβαίωση της διεύθυνσης του email σας. Αυτή η επιβεβαίωση απαιτείται ώστε να μην μπορεί κανείς άλλος να εγγραφεί με διεύθυνση email που δεν του ανήκει. Οι εγγραφές στο ενημερωτικό δελτίο παρέχονται κατόπιν σύνδεσης, ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στοιχεία για τη διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα με κανονιστικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση της σύνδεσης, την ώρα επιβεβαίωσης, καθώς και τη διεύθυνση IP. Τυχόν αλλαγές στα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στον πάροχο υπηρεσίας που αποστέλλει τα ενημερωτικά δελτία, καταγράφονται επίσης. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει δοθεί συναίνεση. Η νομική βάση προκύπτει από τη νομική μας υποχρέωση για καταγραφή της συναίνεσής σας (Άρθρο 6 παράγραφος 1 γράμμα γ σε συνδυασμό με το Άρθρο 7 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Τα ενημερωτικά δελτία αποστέλλονται με τη βοήθεια εξωτερικού παρόχου υπηρεσίας που εδρεύει στην ΕΕ, στον οποίον έχουμε αναθέσει αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας, σύμφωνα με κανονιστικές απαιτήσεις. Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν pixel που ανακτώνται από τον διακομιστή του παρόχου υπηρεσίας που αποστέλλει το ενημερωτικό δελτίο, αμέσως μόλις ανοιχθεί το ενημερωτικό δελτίο. Για τον σκοπό αυτής της ανάκτησης, συλλέγονται ορισμένες πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP και ο χρόνος ανάκτησης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς τεχνικής βελτίωσης ή για την ανάλυση ομάδων-στόχων και τη συμπεριφορά ανάγνωσής τους, βάσει των τοποθεσιών ανάκτησης (που ορίζονται με τη χρήση της διεύθυνσης IP) ή τους χρόνους πρόσβασης. Η συλλογή στατιστικών δεδομένων περιλαμβάνει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με το εάν και πότε ανοίγονται τα ενημερωτικά δελτία και ποιοι σύνδεσμοι έχουν επιλεγεί με κλικ, καθώς και πότε έχει πραγματοποιηθεί το κλικ. Για τεχνικούς λόγους, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ανατεθούν στους μεμονωμένους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου. Αυτές οι αναλύσεις έχουν κύριο σκοπό να μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τις συνήθειες ανάγνωσης των χρηστών μας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας σε αυτούς ή να στέλνουμε διαφορετικό περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Η προσωποποιημένη ανάλυση πραγματοποιείται με τη συναίνεσή σας, την οποία λάβαμε κατά τη συλλογή της διεύθυνσης email σας. Η νομική βάση αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Μπορείτε να το κάνετε εύκολα, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος επικοινωνίας μας ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα υποστήριξης. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να ζητήσετε μεμονωμένες αλλαγές για την υπηρεσία παροχής που αποστέλλει τα ενημερωτικά δελτία ή για τις αναλύσεις στατιστικών στοιχείων. Εάν επιθυμείτε ακύρωση, θα πρέπει να ακυρώσετε όλη την εγγραφή.

13. Χρήση διεύθυνσης email

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη διεύθυνση email που εισήγαγες κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή πληρωμής, για να μείνεις ενημερωμένος σχετικά με παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε. Αυτό εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για επικοινωνία με υπάρχοντες πελάτες με σκοπό το απευθείας μάρκετινγκ. Νομική βάση αποτελεί το Άρ. 6 παρ. 1 εδάφιο f του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με την. § Ενότητα 7 (3) του Νόμου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού. Μπορείς να ανακαλέσεις την άδειά σου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να επιβληθούν χρεώσεις, εκτός από τις χρεώσεις συναλλαγής, σύμφωνα με τις βασικές τιμές. Για να γίνει αυτό, μπορείς να καταργήσεις την εγγραφή σου, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που περιέχεται σε κάθε email.

14. Έρευνες

Κατά καιρούς διεξάγουμε έρευνες ικανοποίησης πελατών για τα παιχνίδια μας. Για τον σκοπό αυτόν, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνίας σας, όπως αυτά παρέχονται στις έρευνες.

Η νομική βάση της χρήσης αυτών των πληροφοριών πραγματοποιείται κατόπιν συναίνεσής σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ανάκληση της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή.

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της εταιρείας SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) για τη διεξαγωγή των ερευνών. Η SurveyMonkey συλλέγει επιπλέον πληροφορίες από συμμετέχοντες, υπό τη μορφή cookie, που προορίζονται μόνο για να διασφαλίσουν ότι η υπηρεσία έρευνας είναι απόλυτη χρηστική και ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται για τον σκοπό που προορίζονται.

Η νομική βάση για την επεξεργασία επιπλέον πληροφοριών, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Εάν δεν συμμετάσχετε στην έρευνά μας, δεν θα συλλεχθεί καμία προσωπική σας πληροφορία.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

15. Επεξεργασία Αρχείων Καταγραφής Εφαρμογής

Εάν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, οι γενικές πληροφορίες (που δεν χρησιμοποιούνται σε ατομική βάση) αρχικά αποθηκεύονται αυτόματα, δηλαδή όχι μέσω εγγραφής. Για παράδειγμα, οι web διακομιστές μας συνήθως αποθηκεύουν τις παρακάτω πληροφορίες: IP, Ταυτότητα Συσκευής, Είδος Συσκευής, Λειτουργικό Σύστημα, χρόνο του αιτήματος διακομιστή.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται για να διαφυλάξει τα έννομα συμφέροντά μας, σύμφωνα με τη νομική βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Αυτή η επεξεργασία χρησιμοποιείται για λόγους τεχνικής διαχείρισης και ασφάλειας εφαρμογής.

16. Bugsnag

γρήγορα σφάλματα στα παιχνίδια μας, τα οποία έχουν προκαλέσει δυσλειτουργία ή διακοπή λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Αν σημειωθεί σφάλμα, το αναγνωριστικό παίκτη, το όνομα παίκτη και, αν ισχύει, λεπτομέρειες της σελίδας ή της εφαρμογής όπου σημειώθηκε το σφάλμα και τα δεδομένα που είναι ενσωματωμένα σε αυτήν μεταδίδονται στο Bugsnag για αξιολόγηση του σφάλματος.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου του Bugsnag: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Η νομική βάση της επεξεργασίας βρίσκεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο f του ΓΚΠΔ, καθώς αυτή η υπηρεσία εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για επίλυση τεχνικών θεμάτων με στοχευμένο τρόπο. Η μετάδοση των ανωτέρω πληροφοριών στο Bugsnag είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους. Η επεξεργασία των ενστάσειων σχετικά με αυτήν την επεξεργασία θα γίνεται από την υπηρεσία υποστήριξης: https://support.goodgamestudios.com/

17. Αντιμετώπιση Απάτης

Επεξεργαζόμαστε ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP ή το ID συσκευής, για την ανάλυση σημάτων, ώστε να εντοπίζουμε απάτη από τρίτους στο πλαίσιο της απόκτησης πελατών. Για να το επιτύχουμε, λαμβάνουμε υποστήριξη από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσίας, που έχουμε διασφαλίσει ότι δεσμεύονται από τις ίδιες κανονιστικές απαιτήσεις. Η νομική βάση αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Αυτή η επεξεργασία βοηθάει στην οργανωτική ασφάλεια της εφαρμογής.

18. Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (SDK) του Facebook

Χρησιμοποιούμε το Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (SDK) εντός της εφαρμογής μας. Το Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού του Facebook εκδίδεται και διαχειρίζεται από το Facebook. Χάρη σε αυτήν την ενσωμάτωση, μπορούμε να συνδέσουμε διάφορες υπηρεσίες του Facebook με την εφαρμογή μας. Για παράδειγμα, αυτό επιτρέπει στους χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν το Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού του Facebook για να κοινοποιούν περιεχόμενο των εφαρμογών μας στο χρονολόγιό τους στο Facebook ή για να στέλνουν μηνύματα σε άλλους χρήστες του Facebook. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Facebook SDK στο iOS εδώ: https://developers.facebook.com/docs/ios. Για το Android, ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://developers.facebook.com/docs/android.

Η νομική βάση για την αποθήκευση αυτών των δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Συμβάντα Εφαρμογών Facebook: Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία “Συμβάντα εφαρμογών Facebook” μέσω του Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού, για να παρακολουθούμε την απόδοση των διαφημιστικών προωθήσεών μας και τη χρήση του Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού του Facebook. Το Facebook απλώς μας παρέχει μια συνολική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών με την εφαρμογή μας. Δεν επηρεάζουμε τις πληροφορίες που θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα Συμβάντα Εφαρμογών Facebook.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Στις ρυθμίσεις των εφαρμογών μας, μπορείτε να δηλώσετε την εξαίρεσή σας από τη χρήση των Συμβάντων εφαρμογών για αυτούς τους σκοπούς.

19. Πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα μας στο Facebook

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας στο Facebook, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να παρουσιάζουμε την εταιρεία μας ή μεμονωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, ορισμένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Ο μόνος υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία Meta Platforms Ireland Limited (“Facebook”, στη διεύθυνση 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Επεξεργασία πληροφοριών σελίδας

Το Facebook μάς προμηθεύει με ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τη σελίδα μας στο Facebook, τα οποία μας βοηθούν στην κατανόηση του τύπου των ενεργειών που πραγματοποιεί το κοινό στη σελίδα μας (τις αποκαλούμενες “πληροφορίες σελίδας”). Αυτές οι πληροφορίες σελίδας δημιουργούνται βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τα άτομα που έχουν επισκεφθεί τη σελίδα μας. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται από το Facebook και από εμάς, ως από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας. Η επεξεργασία εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον μας να αξιολογούμε τους τύπους των ενεργειών που πραγματοποιούνται στη σελίδα μας και να βελτιώνουμε τη σελίδα μας βάσει αυτών των ευρημάτων. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των πληροφοριών σελίδας με ένα συγκεκριμένο προφίλ του Facebook χρησιμοποιώντας τα δεδομένα “Like” για τη σελίδα μας.

Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με το Facebook για να μοιραζόμαστε την ευθύνη επεξεργασίας. Στη συμφωνία ορίζεται ο διαχωρισμός των υποχρεώσεων ανάμεσα σε εμάς και το Facebook για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη δημιουργία πληροφοριών σελίδας, καθώς και τη συμφωνία ανάμεσα σε εμάς και το Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Επεξεργασία των δεδομένων που προμηθευόμαστε μέσω των σελίδων μας στο Facebook

Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που θέτετε στη διάθεσή μας μέσω των σελίδων μας στο Facebook. Τέτοιου είδους πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη σας στο Facebook, το όνομα παίκτη σας σε ένα από τα παιχνίδια μας, τα στοιχεία επικοινωνίας ή κάποιο μήνυμα προς εμάς. Επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εάν προηγουμένως σας έχουμε ζητήσει ρητά να μας τα κοινοποιήσετε, για παράδειγμα στο πλαίσιο μιας έρευνας ή ενός διαγωνισμού. Αυτή η επεξεργασία διενεργείται από εμάς, ως τον μοναδικό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Αν μας έχετε γνωστοποιήσει δεδομένα επειδή συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό, θα τα επεξεργαστούμε μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για να σας αποστείλουμε κάποιο βραβείο. Μετά την παράδοση του βραβείου ή εάν δεν κερδίσετε, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει μέσω ερευνών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ανώνυμη μορφή, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι από τις προσφορές μας. Η επεξεργασία εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον μας για συνεχή βελτίωση των προσφορών μας και πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομική βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

20. Υπηρεσίες Προώθησης της Google

Στην εφαρμογή μας, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίας προώθησης και επαναπροώθησης της Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία; “Google”). Αυτές οι υπηρεσίες μας επιτρέπουν να εμφανίζουμε διαφημίσεις με πιο στοχευμένο τρόπο, ώστε να παρουσιάζουμε διαφημίσεις που ενδιαφέρουν τους χρήστες. Μέσω της επαναπροώθησης, προβάλλονται διαφημίσεις και προϊόντα σε χρήστες που σχετίζονται με κάποιο ενδιαφέρον που έχει οριστεί από δραστηριότητα σε άλλες εφαρμογές εντός του Δικτύου Google. Για αυτούς τους σκοπούς, η Google χρησιμοποιεί έναν κώδικα, όποτε είναι προσβάσιμη η εφαρμογή μας, και ό,τι αναφέρεται ως ετικέτες (επανα)προώθησης ενσωματώνονται στην εφαρμογή. Με τη βοήθειά τους, ένα μεμονωμένο cookie, λ.χ. ένα μικρό αρχείο, αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη (μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συγκρίσιμες τεχνολογίες αντί των cookie). Τα cookie μπορούν να οριστούν από διάφορους τομείς, όπως google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com ή googleadservices.com. Το αρχείο καταγράφει ποιες εφαρμογές έχουν επισκεφθεί οι χρήστες, ποιο περιεχόμενο τους ενδιαφέρει και ποιες προσφορές έχουν χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, αποθηκεύονται τεχνικές πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος, σχετικών εφαρμογών, η διάρκεια της επίσκεψης, καθώς και τυχόν επιπρόσθετα δεδομένα σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών προϊόντων και τωνν υπηρεσιών. Η διεύθυνση IP των χρηστών καταγράφεται επίσης, παρότι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια του Google Analytics, οι διευθύνσεις IP εντός Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περικόπτονται.

Όλα τα δεδομένα χρήστη επεξεργάζονται μόνο ως ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα. Η Google δεν αποθηκεύει τυχόν ονόματα ή διευθύνσεις email. Ως εκ τούτου όλες οι εμφανιζόμενες διαφημίσεις δεν προβάλλονται αποκλειστικά για ένα άτομο, αλλά για τον κάτοχο του cookie. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από την Google και διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές στις ΗΠΑ.

Μία από τις υπηρεσίες προώθησης της Google που χρησιμοποιούμε είναι το διαδικτυακό πρόγραμμα διαφήμισης Google AdWords. Στην περίπτωση του Google AdWords, κάθε πελάτης AdWords λαμβάνει διαφορετικό cookie μετατροπής. Συνεπώς, η παρακολούθηση των cookie μπορεί να γίνει μόνο μέσω των εφαρμογών των πελατών AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για πελάτες AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπής. Οι πελάτες AdWords βλέπουν τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που ταυτοποιεί προσωπικά τους χρήστες.

Μπορεί να συμπεριλάβουμε διαφημίσεις τρίτων, βάσει της Υπηρεσίας Προώθησης της Google, που αποκαλείται DoubleClick. Το DoubleClick χρησιμοποιεί cookie για να επιτρέπει στο Google και τις συνεργαζόμενες εφαρμογές του να τοποθετούν διαφημίσεις, βάσει των επισκέψεων χρηστών σε αυτήν την εφαρμογή ή σε άλλες εφαρμογές του διαδικτύου.

Οι υπηρεσίες της Google χρησιμοποιούν το εργαλείο Google Tag Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη χρήση δεδομένων από τη Google για σκοπούς προώθησης, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα σύνοψης: https://www.google.com/policies/technologies/ads, η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στο https://www.google.com/policies/privacy

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από τις υπηρεσίες προώθησης της Google, μπορείτε να το πράξετε, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις και τις επιλογές εξαίρεσης που παρέχει η Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση των δεδομένων σας στις ΗΠΑ.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

21. Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού της Google (Firebase Analytics)

Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα ανάπτυξης “Google Firebase”, καθώς και σχετικές λειτουργίες και υπηρεσίες της Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία; “Google”). Το Google Firebase είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές και ιστότοπους. Το Google Firebase προσφέρει διάφορες λειτουργίες, οι οποίες αναφέρονται στην ακόλουθη σελίδα σύνοψης: https://firebase.google.com/products/

Οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την αποθήκευση των εφαρμογών, περιλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, καθώς και περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει ή πληροφορίες που σχετίζονται με την αλληλεπίδρασή τους με τις εφαρμογές. Το Google Firebase προσφέρει επίσης διασυνδέσεις που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών της εφαρμογής και άλλων υπηρεσιών.

Η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων των χρηστών διεξάγεται με τη χρήση της υπηρεσίας ανάλυσης του Firebase Analytics. Αυτή η υπηρεσία μας βοηθάει να καταγράφουμε τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών μας. Συμβάντα, όπως η πρώτη φορά που ανοίχθηκε μια εφαρμογή, η απεγκατάσταση μιας εφαρμογής, ενημερώσεις, σφάλματα ή η συχνότητα της χρήσης της εφαρμογής, καταγράφονται. Επίσης, καταγράφονται και αξιολογούνται και συγκεκριμένα ενδιαφέροντα χρηστών.

Οι πληροφορίες που επεξεργάζονται από το Google Firebase μπορεί να χρησιμοποιηθούν με άλλες υπηρεσίες της Google, όπως το Google Analytics και οι υπηρεσίες προώθησης της Google. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επεξεργάζονται μόνο ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες, όπως το Αναγνωριστικό Διαφήμισης Android ή το Αναγνωριστικό Διαφήμισης για iOS, για την ταυτοποίηση των κινητών συσκευών των χρηστών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη χρήση δεδομένων από τη Google για σκοπούς προώθησης, υπάρχουν στη σελίδα σύνοψης: https://www.google.com/policies/technologies/ads, η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στο https://www.google.com/policies/privacy.

Η νομική βάση της χρήσης, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από τις υπηρεσίες προώθησης της Google, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές εξαίρεσης που παρέχει η Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση των δεδομένων σας στις ΗΠΑ.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

22. Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού της AppsFlyer

Στην εφαρμογή μας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης με τεχνολογίες της εταιρείας AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). Για τον σκοπό αυτό συλλέγονται και αποθηκεύονται διάφορα δεδομένα περιόδου σύνδεσης και αλληλεπίδρασης από εσάς. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη χρηστικότητα των παιχνιδιών μας, αλλά και για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία χρήστη για εσάς. Τα δεδομένα περιόδου σύνδεσης και αλληλεπίδρασης δεν υποβάλλονται ποτέ σε επεξεργασία με προσωποποιημένη μορφή, αλλά με ψευδώνυμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την εταιρεία AppsFlyer, ανατρέξτε στη σχετική πολιτική απορρήτου αυτού του παρόχου: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Η νομική βάση της χρήσης, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε να παρακολουθήστε από την εταιρεία AppsFlyer στο μέλλον, μπορείτε να εξαιρεθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.appsflyer.com/optout

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

23. Διαφημίσεις Microsoft Bing

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο μετατροπής και παρακολούθησης Διαφημίσεων Bing της Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) ως μέρος της εφαρμογής μας. Η Microsoft αποθηκεύει ένα cookie στη συσκευή του χρήστη ώστε να επιτρέψει την ανάλυση της χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών μας. Το προαπαιτούμενο για αυτό είναι ότι ο χρήστης έχει αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή μας μέσω μιας διαφήμισης από τις Διαφημίσεις Microsoft Bing. Αυτό επιτρέπει στη Microsoft και σε εμάς να γνωρίζουμε ότι κάποιος έχει κάνει κλικ σε μια διαφήμιση και έχει ανακατευθυνθεί στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και έχει μεταβεί σε μια προκαθορισμένη σελίδα-στόχο. Βλέπουμε μόνο τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμιση Bing και στη συνέχεια ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα-στόχο (μετατροπές). Δεν αποθηκεύονται διευθύνσεις IP. Δεν αποκαλύπτεται καμία άλλη προσωπική πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα cookie που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις Microsoft Bing στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στη διαδικασία παρακολούθησης Διαφημίσεων Bing, μπορείτε να αναφέρετε την εναντίωσή σας στη Microsoft, στην παρακάτω διεύθυνση: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

24. Taboola

Χρήση τεχνολογιών που ανήκουν στην Taboola Inc. Η (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) μάς επιτρέπει να χρησιμοποιούμε διαφημίσεις που στοχεύουν συγκεκριμένους χρήστες, βάσει συμπεριφοράς περιήγησης ιστού και ενδιαφερόντων του πελάτη. Η Taboola χρησιμοποιεί cookie (ή παρόμοιες τεχνολογίες), για να εξακριβώνει ποιους ιστότοπους επισκέπτεστε συχνά και να καταγράφει τις κινήσεις σας στον ιστότοπό μας. Η Taboola συλλέγει δεδομένα που σχετίζονται με συσκευές και δεδομένα πρωτοκόλλου, και δημιουργεί προφίλ χρήσης με ψευδώνυμα. Τα προφίλ χρήστη δεν συγχωνεύονται με τα δεδομένα που σχετίζονται με τον φορέα του ψευδώνυμου και δεν επιτρέπουν συμπεράσματα με βάση προσωπικά δεδομένα. Για να γίνουν τα παραπάνω, γνωστοποιούμε τη διεύθυνση IP σας στην Taboola. Αυτή η επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το έννομο οικονομικό συμφέρον μας (Άρθρο 6, παράγραφος 1, ΣΤ’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ/GDPR). Μπορείτε να αρνηθείτε να συμπεριληφθείτε στην παρακολούθηση μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Αφού εξαιρεθείτε επιτυχώς, δεν θα βλέπετε πλέον εξατομικευμένο περιεχόμενο ή διαφημίσεις.

25. Pinterest

Χρησιμοποιούμε διαφημιστικές υπηρεσίες που παρέχονται από το κοινωνικό δίκτυο Pinterest, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Pinterest Europe Ltd., στη διεύθυνση Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Χρησιμοποιούμε αυτήν την τοποθεσία για να μισθώσουμε διαφημιστικό χώρο με pin στο Pinterest.  Αν πατήσετε πάνω σε μια προσφορά μας μέσω ενός pin που έχουμε μισθώσει, το Pinterest θα επεξεργαστεί αυτήν την πληροφορία και θα μας τη μεταβιβάσει σε μορφή στατιστικών στοιχείων (μετατροπή). Αυτό μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να γνωρίζουμε πόσοι χρήστες έχουν κάνει κλικ πάνω στα pin μας. Δεν αποκτούμε πληροφορίες που επιτρέπουν την προσωπική αναγνώριση των χρηστών μας. Επιπλέον, αναλύουμε κατά πόσον στη συνέχεια ο χρήστης προχωρά σε λήψη της εφαρμογής μας. Στον βαθμό που γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομική βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συμπερίληψή σας στην παρακολούθηση, μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Διαφήμιση σε εφαρμογές

Οι εφαρμογές μας σάς επιτρέπουν να παρακολουθείτε ακολουθίες βίντεο από τρίτους παρόχους που χρηματοδοτούνται μέσω διαφημίσεων. Αυτό, για παράδειγμα, καθιστά δυνατή τη δωρεάν χρήση περιεχομένου που κανονικά είναι επί πληρωμή. Η προβολή των βίντεο είναι οικειοθελής και πρέπει να επιβεβαιωθεί ενεργά από εσάς, τον χρήστη.

Οι διαφημίσεις που προβάλλονται μέσω των συνεργατών μας είναι είτε εξατομικευμένες είτε μη εξατομικευμένες (σχετικές με το περιεχόμενο). Τα δεδομένα που παρέχετε κατά τη χρήση διαφημιστικών μέσων συλλέγονται και αναλύονται, με τη διαδικασία που θα εξηγηθεί λεπτομερέστερα παρακάτω.

Οι πάροχοι υπηρεσιών SDK, Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin) και Admob της Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, “Google”) μάς επιτρέπουν να αξιοποιούμε αυτό το είδος της δημιουργίας εσόδων από διαφημίσεις. Αν ένας παίκτης αποφασίσει να παρακολουθήσει μια διαφήμιση βίντεο, οι πάροχοι υπηρεσιών αναλαμβάνουν τον έλεγχο των διαφημιστικών δικτύων εντός του παιχνιδιού. Αυτό συμπεριλαμβάνει την κοινή χρήση των παρακάτω παραμέτρων με τα διαφημιστικά δίκτυα μέσω μιας διεπαφής: αναγνωριστικό διαφήμισης, διεύθυνση IP, πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, έκδοση, χώρα, πόλη, αναγνωριστικό τοποθέτησης και αναγνωριστικό πακέτου. Ο σκοπός αυτής της μετάδοσης πληροφοριών είναι η προβολή του καλύτερου δυνατού διαφημιστικού υλικού για τον χρήστη. Τα SDK για τα προαναφερθέντα διαφημιστικά δίκτυα ενδέχεται επίσης να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως το αναγνωριστικό διαφήμισης και η διεύθυνση IP, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν το συγκεκριμένο διαφημιστικό υλικό.

Η Fyber διαχειρίζεται επίσης τα δικά της διαφημιστικά δίκτυα (Fyber Marketplace και Heyzap Ad Network), που χρησιμοποιούνται για την προβολή τόσο εξατομικευμένων όσο και σχετικών με το περιεχόμενο διαφημίσεων. Η Fyber χρησιμοποιεί μόνο πληροφορίες από τα γενικά δικαιώματα πρόσβασης της εφαρμογής για τον σκοπό αυτό. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται για λογαριασμό μας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από τη Fyber εδώ: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι τα έννομα οικονομικά συμφέροντά μας (Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). Ως χρήστης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη μορφή εξατομικευμένων διαφημίσεων ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (εξαίρεση). Σε μια τέτοια περίπτωση, όλες οι ψευδώνυμες πληροφορίες γίνονται ανώνυμες από εμάς, το οποίο σημαίνει ότι θα προβάλλονται διαφημίσεις μόνο σχετικές με το περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις από τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Android

 1. Ανάλογα με τη συσκευή σας, μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις του Google σε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες:
  – Σε μια ξεχωριστή εφαρμογή που ονομάζεται «Ρυθμίσεις Google»
  – Μεταβείτε στην κύρια εφαρμογή «Ρυθμίσεις» και πατήστε Google
 2. Πατήστε στην επιλογή “Διαφημίσεις”
 3. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στην επιλογή “Εξαίρεση από την εξατομίκευση διαφημίσεων”

iOS

Οι συσκευές iOS χρησιμοποιούν το αναγνωριστικό διαφήμισης της Apple. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες επιλογές για τη χρήση αυτού του αναγνωριστικού στην εφαρμογή Ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας. Για να βρείτε αυτές τις πληροφορίες κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε τις “Ρυθμίσεις”
 2. Επιλέξτε “Απόρρητο”
 3. Επιλέξτε “Διαφημίσεις”

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ συγκεκριμένων ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας ένα κουμπί εναλλαγής.

Συνεργάτες διαφήμισης

ΥπηρεσίαΣυνεργάτης παροχής υπηρεσιώνΡόλος διεκπεραίωσηςΤύπος διαφημίσεωνΕπιπλέον πληροφορίες
Unity AdsUnity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USAΦορείς κοινού ελέγχουΕξατομικευμένες διαφημίσεις και διαφημίσεις με βάση τα συμφραζόμεναΟι συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο και την εξαίρεση από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις προβάλλονται επίσης με διαφάνεια στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDKMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IrelandΦορείς κοινού ελέγχουΕξατομικευμένες διαφημίσειςΩς χρήστης του Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη μορφή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε τοποθεσίες τρίτων από τις ρυθμίσεις.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColonyAdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USAΦορείς κοινού ελέγχουΕξατομικευμένες διαφημίσεις και διαφημίσεις με βάση τα συμφραζόμεναhttps://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Δικαίωμα Εναντίωσης

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία, όπως αυτές εκτελούνται σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα ε και γράμμα στ, στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ως νομική βάση.

28. Τα Επιπρόσθετα Δικαιώματά σας

Ως ενδιαφερόμενα μέλη, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας εναντίον μας. Συγκεκριμένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την Ενότητα 34 του BDSG, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ή όχι και σε ποιο βαθμό, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.
 • Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας από εμάς, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την Ενότητα 35 του BDSG.
 • Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα διαβίβασης αυτών των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας υποστήριξης.

29. Απόρρητο ανηλίκων

Η υπηρεσία δεν απευθύνεται ούτε προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα που γνωρίζουμε ότι είναι πράγματι κάτω των 16 ετών.

30. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση:

Peter Birgersson
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Παράπονα στις Κυβερνητικές Αρχές

Εάν θεωρείτε ότι αυτή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβαίνει όσα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, σύμφωνα με το Άρθρο 77 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Έκδοση 01/2022