Všeobecné podmienky a požiadavky

V platnosti od 01.06.2022

1 Predmet a oblasť platnosti

1.1

Tieto zmluvné podmienky upravujú používanie online a mobilných hier a iných služieb poskytovaných spoločnosťou Stillfront Germany GmbH (ďalej len „Stillfront Germany GmbH“), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, na webových lokalitách spoločnosti Stillfront Germany GmbH a v obchodoch s aplikáciami.

1.2

Spoločnosť Stillfront Germany GmbH si vyhradzuje právo neustále vyvíjať svoje online hry, mobilné hry a ostatné služby, aby boli neustále atraktívne pre najväčší možný počet používateľov. Používatelia budú v tomto ohľade informovaní primeraným spôsobom.

1.3

Online a mobilné hry a iné služby ponúkané spoločnosťou Stillfront Germany GmbH sú určené výlučne na účely zábavy. Používanie týchto hier alebo služieb na obchodné alebo komerčné účely je prísne zakázané. Spoločnosť Stillfront Germany GmbH informuje používateľov, že v jednotlivých online alebo mobilných hrách môže dôjsť k obnoveniu alebo resetovaniu obsahu a v takých hrách sa resetuje postup v hre a v niektorých prípadoch aj virtuálne predmety získané v hre. Môže sa to stať predovšetkým v tých prípadoch, v ktorých spoločnosť Stillfront Germany GmbH umožnila používateľovi používať online alebo mobilnú hru, ktorá ešte nie je dokončená (predbežné spustenie alebo beta verzia).

1.4

Úlohou používateľa je zabezpečiť, aby bolo jeho digitálne prostredie kompatibilné s technickými požiadavkami digitálneho produktu. Pred uzatvorením zmluvy sa používateľ môže oboznámiť s technickými požiadavkami na https://goodgamestudios.com/requirements.

1.5

Okrem týchto všeobecných zmluvných podmienok sa uplatňujú aj všetky existujúce pravidlá príslušnej online alebo mobilnej hry. V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a pravidlami hry majú prednosť ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok. Na určité online alebo mobilné hry, špecifické verzie alebo súčasti online alebo mobilných hier a jednotlivé služby ponúkané na webových lokalitách spoločnosti Stillfront Germany GmbH budú podľa potreby vzťahovať aj špecifické zmluvné podmienky. O všetkých špecifických znluvných podmienkach budú používatelia vhodným spôsobom informovaní pred využitím príslušnej ponuky.

1.6

Používatelia môžu v rámci rôznych online a mobilných hier a iných služieb využívať služby poskytované zmluvnými partnermi spoločnosti Stillfront Germany GmbH. V takýchto prípadoch sa uzavrie osobitná zmluva medzi používateľom a príslušným zmluvným partnerom spoločnosti Stillfront Germany GmbH. Používatelia o tom budú vhodným spôsobom informovaní pred uzavretím zmluvy.

1.7

Iné ustanovenia alebo všeobecné zmluvné podmienky používateľa, ktoré sa líšia od všeobecných zmluvných podmienok spoločnosti Stillfront Germany GmbH, platia iba v prípade, ak spoločnosť Stillfront Germany GmbH vopred písomne súhlasí s ich platnosťou.

2 Uzatvorenie zmluvy

2.1

Pred použitím online a mobilných hier a iných služieb poskytovaných spoločnosťou Stillfront Germany GmbH sú používatelia povinní sa v príslušnej aplikácii zaregistrovať a v prípade potreby ju nainštalovať. Používatelia nemajú nárok na registráciu alebo uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Stillfront Germany GmbH.

2.2

Oprávnenie na registráciu majú iba fyzické osoby. Oprávnenými používateľmi môžu byť iba jednotlivci (žiadne skupiny, rodiny, manželia, životní partneri atď.).

2.3

Osobám vo veku menej ako 16 rokov sa registrácia nepovoľuje.

2.4

Používateľom sa nepovoľuje sťahovať mobilné hry prostredníctvom obchodu Apple App Store, ak by to bolo právne zakázané. Takáto situácia môže napríklad vzniknúť v nasledovných prípadoch:

  • Ak sa používatelia nachádzajú v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo vlády USA, alebo v krajine, ktorú vláda USA označuje ako krajinu podporujúcu terorizmus.
  • Ak sa používatelia nachádzajú na zozname zakázaných alebo obmedzených subjektov vlády USA.

2.5

Používatelia sú pri registrácii v online hrách povinní uviesť meno hráča a v zásade e-mailovú adresu registrovanú na používateľa. V prípade mobilných hier sa vyžaduje meno hráča. Používatelia nemajú nárok na konkrétne meno hráča. Vybraté meno hráča nesmie porušovať práva tretích strán ani existujúce zákonné zákazy a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Ako meno hráča navyše nemožno použiť e-mailovú ani webovú adresu. Používatelia sú povinní skontrolovať, či spoločnosti Stillfront Germany GmbH počas registrácie poskytli pravdivé a úplné informácie.

2.6

V prípade niektorých hier sa používatelia môžu registrovať aj prostredníctvom externých poskytovateľov (napríklad cez sociálne siete alebo obchody s aplikáciami pre mobilné telefóny). Z toho dôvodu sa údaje potrebné na registráciu získajú z účtu používateľa u príslušného externého poskytovateľa.

2.7

Registráciu musí používateľ vykonať osobne. Registrácia prostredníctvom tretích strán, najmä tretích strán, ktoré vykonávajú komerčnú registráciu jednotlivcov u rôznych poskytovateľov služieb (registračných alebo prihlasovacích služieb) nie je povolená.

2.8

Po úspešnej registrácii si používateľ vytvorí konto (ďalej len „používateľské konto“), ktoré si používateľ spravuje sám. Používateľské konto je bez súhlasu spoločnosti Stillfront Germany GmbH neprenosné.

2.9

Neexistuje právo na registráciu alebo aktiváciu.

3 Všeobecné povinnosti používateľa

3.1

Údaje používateľa

Používatelia súhlasia, že spoločnosti Stillfront Germany GmbH ihneď oznámia všetky budúce zmeny údajov zadaných pri registrácii, najmä akékoľvek zmeny e-mailovej adresy. Používatelia sú povinní na požiadanie potvrdiť spoločnosti Stillfront Germany GmbH správnosť svojich údajov.

3.2

Prihlasovacie údaje, identifikácia, heslá

3.2.1

Používatelia sú povinní prísne zachovávať mlčanlivosť o všetkých prihlasovacích údajoch, identifikácii a heslách.

3.2.2

Pojmy „prihlasovacie údaje“, „identifikácia“ a „heslá“ označujú všetky postupnosti písmen, znakov alebo číslic, ktoré slúžia na overenie používateľa a zabránenie použitiu neoprávnenými tretími stranami. Heslo nesmie byť identické s menom hráča a musí obsahovať kombináciu číslic a písmen.

3.2.3

Používatelia sú povinní chrániť všetky prihlasovacie údaje, identifikáciu a heslá pred prístupom tretích strán.

3.2.4

V prípade, že má používateľ dôvod sa domnievať, že prihlasovacie údaje, identifikáciu alebo heslá neoprávnene získali alebo mohli získať tretie strany, okamžite informuje spoločnosť Stillfront Germany GmbH a svoje údaje zmení alebo požiada o ich zmenu spoločnosť Stillfront Germany GmbH. V tomto prípade alebo v prípade, že má spoločnosť Stillfront Germany GmbH konkrétny dôkaz o zneužití údajov, má spoločnosť Stillfront Germany GmbH právo dočasne zablokovať prístup ku kontu používateľa. Ak existuje dôkaz o zneužití údajov, spoločnosť Stillfront Germany GmbH informuje používateľa.

3.2.5

Používatelia nie sú za žiadnych okolností oprávnení používať prihlasovacie údaje iného používateľa, pokiaľ pravidlá príslušnej online alebo mobilnej hry alebo inej služby nepovoľujú výnimky.

3.3

Používanie internetových stránok spoločnosti Stillfront Germany GmbH a obsah internetových stránok

3.3.1

Webové lokality a mobilné hry spoločnosti Stillfront Germany GmbH zahŕňajú rôzny obsah, ktorý je chránený ochrannými známkami, autorskými právami alebo iným spôsobom v prospech spoločnosti Stillfront Germany GmbH alebo tretích strán. Ak to nie je výslovne povolené v týchto všeobecných zmluvných podmienkach, používatelia nesmú upravovať, kopírovať, šíriť, verejne reprodukovať, používať na reklamné účely ani používať na iné ako zmluvne dohodnuté účely žiadne webové lokality, mobilné hry ani obsah spoločnosti Stillfront Germany GmbH ani žiadnu z jeho častí. Povolené je iba vytváranie technických kópií na účely prehľadávania a trvalých kópií určených výlučne na súkromné účely. Informácie o autorských právach a názvy značiek nesmú byť zmenené, skryté ani odstránené.

3.3.2

Pojem „obsah“ označuje všetky údaje, obrázky, text, grafiku, hudbu, zvuky, zvukové sekvencie, videá, softvérové programy a kódy a iné informácie poskytované spoločnosťou Stillfront Germany GmbH. Pojem „obsah“ okrem toho označuje najmä všetky služby, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie.

3.3.3

Používatelia sú povinní sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré môže narušiť alebo prerušiť správne fungovanie webových lokalít spoločnosti Stillfront Germany GmbH, jednotlivých služieb alebo ponúk na nich alebo online a mobilných hier spoločnosti. Používatelia sú tiež povinní zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by umožňovalo neoprávnený prístup k údajom. Obsah možno využívať iba spôsobom, ktorý neovplyvňuje používanie webových lokalít a obsahu spoločnosti Stillfront Germany GmbH inými používateľmi. Prenos údajov alebo softvéru, ktorý môže ovplyvniť hardvér alebo softvér príjemcov, nie je povolený.

3.3.4

Na akékoľvek používanie webových lokalít alebo mobilných hier spoločnosti Stillfront Germany GmbH na komerčné, najmä reklamné účely sa vyžaduje predchádzajúci výslovný písomný súhlas spoločnosti Stillfront Germany GmbH.

3.3.5

Používatelia nie sú oprávnení publikovať obsah na webových lokalitách, v online hrách, mobilných hrách ani iných službách spoločnosti Stillfront Germany GmbH.

3.3.6

Používanie internetových stránok spoločnosti Stillfront Germany GmbH prostredníctvom anonymizačnej služby, ktorá skrýva skutočnú IP adresu používateľa, nie je povolené.

3.4

Používanie klientskeho softvéru

V prípade ponúk, ktoré vyžadujú predchádzajúcu inštaláciu klientskeho softvéru, spoločnosť Stillfront Germany GmbH udeľuje používateľovi neobmedzené, nevýhradné, neprenosné, osobné a (vzhľadom na používateľskú zmluvu) časovo obmedzené právo na inštaláciu klientskeho softvéru a jeho používanie na dohodnuté účely v súlade s týmito všeobecnými podmienkami, požiadavkami a pravidlami príslušnej hry. Akákoľvek forma komerčného využívania softvéru je zakázaná. Úprava klientskeho softvéru a spätný preklad poskytnutého programovacieho kódu do iných foriem kódu (dekompilácia), ako aj iné typy reverzného inžinierstva rôznych produkčných úrovní softvéru sú zakázané, pokiaľ sa nevyžadujú na zabezpečenie interoperability. Spoločnosť Stillfront Germany GmbH je voči používateľovi zodpovedná za škody v súlade so zákonnými ustanoveniami o zodpovednosti.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4 Špecifické podmienky používania online a mobilných hier

4.1

Používateľ sa môže zúčastniť každého kola (napr. Svet, Vesmír atď.) online alebo mobilnej hry iba pomocou jedného používateľského konta, pokiaľ príslušné pravidlá hry nepovoľujú výnimky. Kontá, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedeným pravidlom, sa môžu vymazať alebo zakázať v súlade s podmienkou podľa článku 9.

4.2

Používateľom sa zakazuje akýmkoľvek spôsobom manipulatívne zasahovať do online alebo mobilných hier. Používatelia nie sú oprávnení najmä používať opatrenia, mechanizmy alebo softvér, ktorý môže narúšať funkčnosť alebo priebeh hry. Používatelia nesmú používať opatrenia, ktoré môžu spôsobiť neprimerané alebo nadmerné zaťaženie vzhľadom na technickú kapacitu. Používateľom sa nepovoľuje blokovať, prepisovať ani upravovať obsah vygenerovaný správcami hry ani žiadnym iným spôsobom narúšať hru.

4.3

Používatelia za žiadnych okolností nesmú

a) vytvárať a používať zľahčujúce kódy, modifikácie, nezákonný prístup ani žiadne iné produkty tretej strany, ktoré môžu zmeniť výsledok online alebo mobilných hier,

b) používať softvér, ktorý umožňuje „dolovanie“ údajov alebo iným spôsobom zadržiava či zhromažďuje informácie v súvislosti s online a mobilnými hrami,

c) používať virtuálne položky mimo online alebo mobilných hier, kupovať virtuálne položky za „“skutočné“ peniaze alebo ich predávať či vymieňať,

d) predávať, kupovať alebo vymieňať používateľské kontá.

Patria sem aj všetky porušenia pravidiel, podobné akcie a akcie, ktorých dôsledok sa zhoduje so zákazmi uvedenými vyššie.

4.4

Používateľom sa tiež zakazuje spúšťať online hru (vrátane všetkých jednotlivých webových stránok) pomocou iných programov ako internetového prehliadača alebo poskytnutého klientskeho programu. Platí to najmä pre tzv. boty a iné nástroje, ktorých úlohou je nahradiť alebo doplniť webové rozhranie. Zakázané sú aj skripty a úplne alebo čiastočne automatizované programy, ktoré používateľom poskytujú výhodu oproti iným používateľom. Patria sem funkcie automatického obnovovania a iné integrované mechanizmy prehliadača, ktorých súčasťou sú automatizované postupy.

4.5

Automatizované vytváranie používateľských kont nie je povolené bez ohľadu na to, či sa zobrazí domovská stránka.

4.6

Spoločnosť Stillfront Germany GmbH alebo zmluvní partneri oprávnení spoločnosťou Stillfront Germany GmbH sú držiteľmi všetkých a výhradných práv na položky používané a virtuálne položky poskytované v online alebo mobilných hrách. Používatelia získajú iba nevýhradné právo na používanie virtuálnych položiek počas trvania používateľskej zmluvy, v žiadnom prípade nezískavajú vlastnícke právo.

5 Špecifické podmienky používania komunikačných prostriedkov (najmä diskusných fór, četov a komentárov)

5.1

Spoločnosť Stillfront Germany GmbH môže používateľom poskytovať rôzne komunikačné prostriedky na vytváranie vlastných záznamov a príspevkov na webových lokalitách spoločnosti Stillfront Germany GmbH, v hre a v sociálnych sieťach (najmä diskusné fóra, čety, blogy, knihy návštev atď., ale tiež má možnosť využitia funkcií komentovania, pričom tieto položky sa spoločne nazývajú „komunikačné prostriedky“), ktoré môže používateľ využívať, ak sú k dispozícii. V tomto ohľade poskytuje spoločnosť Stillfront Germany GmbH používateľom iba technické prostredie na výmenu informácií. Používatelia však nemajú právo uplatňovať nárok na komunikačné funkcie.

5.2

Používatelia nesú plnú zodpovednosť za obsah a záznamy, ktoré uverejňujú. Používatelia súhlasia, že spoločnosť Stillfront Germany GmbH oslobodia v prípade všetkých oprávnených nárokov tretích strán vyplývajúcich z trestného porušenia svojich záväzkov. Spoločnosť Stillfront Germany GmbH výslovne popiera, že by mala akékoľvek vlastnícke práva k obsahu zverejňovanom používateľmi.

5.3

V rámci týchto komunikačných prostriedkov sa používateľom zakazuje publikovať alebo šíriť na webových lokalitách spoločnosti Stillfront Germany GmbH obsah, ktorý:

a) porušuje platný zákon, je v rozpore s dobrými mravmi alebo porušuje všeobecné podmienky, požiadavky alebo pravidlá príslušnej hry,

b) porušuje ochranné známky, patenty, úžitkové alebo dizajnové vzory, autorské práva, obchodné tajomstvá alebo iné práva tretích strán,

c) je nemravný, rasistický, násilný, pornografický, nevhodný pre deti alebo inak ohrozuje vývoj detí a mladistvých, prípadne má nevhodnú povahu,

d) má urážlivý, obťažujúci alebo hanlivý charakter,

e) zahŕňa reťazové listy alebo pyramídové schémy,

f) vyvoláva mylnú predstavu, že ho poskytuje alebo podporuje spoločnosť Stillfront Germany GmbH,

g) obsahuje osobné údaje tretích strán bez ich výslovného súhlasu, alebo

h) má komerčný, najmä propagačný charakter.

5.4

Uvádzanie webových lokalít alebo názvov spoločností a produktov je povolené iba v prípade, že sa neuskutočňuje primárne na reklamné účely.

5.5

Všetci používatelia týchto komunikačných prostriedkov sú povinní vyjadrovať sa vhodne a slušne. Hanlivá kritika alebo útoky sú zakázané.

5.6

Bez ohľadu na všetky ostatné práva podľa týchto všeobecných podmienok a požiadaviek má spoločnosť Stillfront Germany GmbH právo úplne alebo čiastočne odstrániť obsah a záznamy, ktoré porušujú pravidlá týchto všeobecných podmienok a požiadaviek. Spoločnosť Stillfront Germany GmbH je zároveň oprávnená natrvalo alebo dočasne zakázať používateľom, ktorí tieto pravidlá porušujú, používať komunikačné zariadenia alebo ukončiť zmluvu v súlade s podmienkami článku 9.

6 Dôsledky porušenia povinností

6.1

Spoločnosť Stillfront Germany GmbH nenesie zodpovednosť za škody spôsobené porušením povinností zo strany používateľov.

6.2

Bez ohľadu na akékoľvek ostatné zákonné alebo zmluvné práva je spoločnosť Stillfront Germany GmbH na základe primeraného uváženia oprávnená podniknúť voči každému používateľovi, ktorý poruší zákonné predpisy, práva tretích strán, tieto všeobecné zmluvné podmienky alebo akékoľvek iné platné nariadenia a pravidlá hry, nasledovné opatrenia:

a) vymazanie obsahu,

b) upozornenie používateľa,

c) dočasné alebo trvalé zablokovanie prístupu používateľa ku konkrétnym alebo všetkým online a mobilným hrám a obsahu webových lokalít spoločnosti Stillfront Germany GmbH,

d) pozastavenie prístupu používateľa, okrem iného, k určitým funkciám hry (napr. četu),

e) vydanie dočasného alebo trvalého virtuálneho vylúčenia, alebo

f) ukončenie zmluvy s používateľom v súlade s podmienkami článku 9 týchto všeobecných podmienok a požiadaviek.

6.3

Používatelia, ktorí boli zablokovaní alebo vylúčení, sa nesmú prihlásiť do služby poskytovanej spoločnosťou Stillfront Germany GmbH bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Stillfront Germany GmbH.

7 Poplatky za používanie

7.1

Používatelia môžu vo všeobecnosti hrať ponúkané online a mobilné hry bezplatne. Používateľ si však môže v rámci online a mobilných hier za poplatok zakúpiť virtuálnu menu (napr. rubíny, zlato, drahokamy, tzv. prémiovú menu), niektoré virtuálne funkcie a iné služby (spolu s tzv. „funkciami na zakúpenie“). Cena požadovanej virtuálnej meny sa zobrazuje v eurách, amerických dolároch alebo v inej mene, ktorá sa používa v regióne používateľa. Používateľ si môže prostredníctvom zakúpenej prémiovej meny zakúpiť v online alebo mobilnej hre výhody alebo virtuálne položky.

7.2

Používatelia sú informovaní osobitne o funkciách na zakúpenie, predovšetkým o tom, čo je podstatou funkcie, ako dlho bude funkcia na zakúpenie dostupná (ak vôbec), aká je kúpna cena a dostupné spôsoby platby v rámci online alebo mobilnej hry.

7.3

Používatelia môžu odoslať svoju ponuku na zakúpenie dostupných funkcií tak, že vyberú požadovanú položku a požadovaný spôsob platby ponúkaný v príslušnej online alebo mobilnej hre a kliknutím na tlačidlo Zakúpiť potom dokončia proces objednávky. Zmluva medzi používateľom a spoločnosťou Stillfront Germany GmbH sa uzatvára pri úspešnom dokončení procesu objednávky.

7.4

Možnosti platby sa líšia v závislosti od online alebo mobilnej hry, krajiny účastníka a dostupnosti technicky realizovateľných platieb na trhu. Tieto sa používateľovi zobrazia na začiatku procesu objednávky.

7.5

Peniaze sa inkasujú prostredníctvom poskytovateľa služieb povereného používateľom v rámci príslušného procesu platby alebo prostredníctvom prevodu uskutočneného používateľom. V prípade mobilných hier sa peniaze inkasujú prostredníctvom príslušného obchodu s aplikáciami. V konkrétnych prípadoch sa okrem všeobecných podmienok a požiadaviek spoločnosti Stillfront Germany GmbH môžu uplatňovať aj všeobecné zmluvné podmienky uvedené autorizovaným poskytovateľom služieb.

7.6

Po dokončení platby alebo, v prípade prevodu, po pripísaní peňazí na účet spoločnosti Stillfront Germany GmbH, spoločnosť Stillfront Germany GmbH pripíše zakúpené funkcie do konta používateľa.

7.7

V mobilných hrách na webových lokalitách jednotlivých obchodných partnerov a v online a mobilných hrách integrovaných do sociálnych sietí sa uzatvorenie zmluvy môže líšiť od postupu opísaného v tomto dokumente. V týchto prípadoch budú používatelia informovaní o konkrétnom postupe uzatvorenia zmluvy.

7.8

Používateľ potvrdzuje a ručí, že všetky informácie poskytnuté v rámci platobnej transakcie (najmä bankový účet, číslo kreditnej karty atď.) sú úplné a správne.

7.9

Spoločnosť Stillfront Germany GmbH si ponecháva právo zvýšiť alebo znížiť poplatky za všetky jednotlivé funkcie vo všetkých budúcich prípadoch zakúpenia funkcií na zakúpenie.

7.10

Na neuhradené platby sa vzťahuje zákonný úrok. Spoločnosť Stillfront Germany GmbH je navyše oprávnená zablokovať používateľské konto, uplatniť si náhradu ďalších škôd a ukončiť poskytovanie služieb.

7.11

Ak spoločnosti Stillfront Germany GmbH zavinením používateľa vznikne potreba dodatočnej fakturácie alebo poplatky za zrušenie (vrátane nedostatočného zostatku na účte), vzniknuté náklady bude znášať používateľ.

8 Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti

8.1

Používatelia sa za porušenie svojich práv zodpovedajú priamo tretím stranám. Používateľ odškodní spoločnosť Stillfront Germany GmbH v súlade so zákonnými ustanoveniami za všetky škody vyplývajúce z trestného nesplnenia povinností podľa týchto všeobecných zmluvných podmienok, a to hlavne v prípadoch, v ktorých takéto škody vzniknú z nárokov tretích strán. To zahrnuje aj náklady spoločnosti Stillfront Germany GmbH na právnu obhajobu vrátane všetkých súdnych nákladov a nákladov právneho zastúpenia. Táto podmienka sa neuplatňuje, ak za porušenie nie je zodpovedný používateľ.

8.2

Zodpovednosť spoločnosti Stillfront Germany GmbH na akýchkoľvek právnych základoch, či už z dôvodu porušenia zmluvy alebo iných povinností, sa definitívne určí v súlade s týmito pravidlami:

8.2.1

Spoločnosť Stillfront Germany GmbH nesie zodpovednosť za úmyselnú a hrubú nedbanlivosť, a to bez obmedzenia, avšak iba za ľahkú nedbanlivosť v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností. V prípade porušenia takýchto zmluvných povinností sa zodpovednosť obmedzuje na škody typické pre danú zmluvu.

Ako už bolo uvedené, pojem „základné zmluvné povinnosti“ označuje povinnosti, ktorých sa môže používateľ dovolávať a ktoré zaručujú, že zmluva sa uskutočňuje v súlade so svojimi ustanoveniami a plní svoj účel.

8.2.2

Akákoľvek iná zodpovednosť spoločnosti Stillfront Germany GmbH je vylúčená.

8.2.3

Spoločnosť Stillfront Germany GmbH odporúča, aby si používatelia pravidelne zálohovali svoje údaje a vyhli sa tak vzniku zbytočných škôd.

8.2.4

Obmedzenia zodpovednosti uvedené vyššie sa nevzťahujú na prípady výslovných záruk spoločnosti Stillfront Germany GmbH, prípady zlého úmyslu a odškodnenie v prípade smrti, telesného poranenia alebo poškodenia zdravia. Zodpovednosť sa na základe zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom (Product Liability Act) nemení.

9 Trvanie zmluvy a odstránenie používateľských kont

9.1

Ak nie je pre príslušnú online hru, mobilnú hru alebo inú službu uvedené inak, zmluva o používaní portálu spoločnosti Stillfront Germany GmbH, online hier, mobilných hier a iných ponúkaných služieb sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva začína plynúť akreditáciou alebo aktiváciou konta spoločnosťou Stillfront Germany GmbH.

9.2

Ktorákoľvek strana je oprávnená zmluvu vypovedať. Výpoveď zo strany spoločnosti Stillfront Germany GmbH nadobudne účinnosť po uplynutí jedného mesiaca. Výpoveď zo strany používateľa nadobudne účinnosť okamžite. Vymazanie údajov, ktoré používateľ poskytol spoločnosti Stillfront Germany GmbH, resp. žiadosť používateľa o vymazanie takýchto údajov, sa považuje za výpoveď zo strany používateľa.

9.3

Ktorákoľvek zo strán má právo v odôvodnenom prípade zmluvu vypovedať aj bez výpovednej lehoty. Ak je dôvodom porušenie povinnosti vyplývajúcej z týchto všeobecných zmluvných podmienok, k ukončeniu dôjde až po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy alebo márnom upozornení. Určenie lehoty na vykonanie nápravy a upozornenie nie sú nevyhnutné, ak existujú osobitné okolnosti, ktorésú po zvážení záujmov oboch strán dôvodom na okamžité ukončenie.

Medzi okolnosti, ktoré sú dôvodom na okamžité ukončenie zo strany spoločnosti Stillfront Germany GmbH, patria predovšetkým

a) správanie, ktoré významne ovplyvňuje používanie hry inými hráčmi,

b) zľahčujúce kódy, modifikácie a/alebo „tipy“ či akékoľvek iné formy softvéru, nástrojov alebo skriptov, ktoré menia hru alebo mechanizmus online alebo mobilných hier,

c) konto používateľa využívajú tretie strany, pokiaľ pravidlá hry nepovoľujú konkrétne výnimky,

d) používateľ využíva používateľské konto tretej strany alebo používa viac používateľských kont na online hru, pokiaľ pravidlá hry nepovoľujú konkrétne výnimky,

e) používateľ virtuálnych objektov používaných v online alebo mobilných hrách používa tieto objekty mimo týchto online alebo mobilných hier, pokúša sa ich kúpiť alebo predať za skutočné peniaze alebo sa pokúša ich vymieňať,

f) používateľ predal, kúpil alebo vymenil používateľské konto bez súhlasu spoločnosti Stillfront Germany GmbH,

g) používateľ poruší zákony, ktorých účelom je chrániť iné osoby alebo spoločnosť Stillfront Germany GmbH,

h) používateľ úmyselne porušuje tieto všeobecné podmienky a požiadavky, ďalšie platné ustanovenia alebo pravidlá hry, alebo

i) spoločnosť Stillfront Germany GmbH stratí oprávnenie prevádzkovať príslušnú online alebo mobilnú hru, a to hlavne z dôvodu ukončenia licenčnej zmluvy, úradného alebo právneho rozhodnutia.

9.4

Výpoveď musí byť podaná v písomnej podobe. Zákazník je oprávnený zmluvu vypovedať aj online kliknutím na príslušné tlačidlo a v súlade s bodom 9.2.

9.5

V prípade dlhšej nečinnosti je spoločnosť Stillfront Germany GmbH oprávnená nečinné používateľské konto po predchádzajúcom oznámení odstrániť. Dĺžka nečinnosti závisí od konkrétnej online alebo mobilnej hry, v zásade sa však pohybuje v rozpätí od 90 do 240 dní. Po podaní výpovede je spoločnosť Stillfront Germany GmbH oprávnená odstrániť používateľské konto po ukončení zmluvy a podľa vlastného uváženia v rámci platných právnych predpisov.

10 Riešenie sporov online

10.1

Komisia EÚ poskytuje platformu na online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a online obchodníkmi (platforma RSO). Platforma RSO je k dispozícii nájdete na tomto odkaze: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2

Prostredníctvom platformy RSO sa s nami môžete spojiť. Nemáme však v úmysle zúčastniť sa postupu riešenia sporu pred spotrebiteľským rozhodcovským súdom, a ani nie sme povinní tak urobiť. S našimi používateľmi budeme komunikovať priamo, ak nás kontaktujú.

11 Rozhodné právo

Uplatňujú sa zákony Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG). Toto právne rozhodnutie nemá vplyv na záväzné ustanovenia platné v krajine trvalého pobytu používateľa.

12 Zmeny týchto všeobecných zmluvných podmienok a rôzne

12.1

Spoločnosť Stillfront Germany GmbH si ponecháva právo upraviť tieto zmluvné podmienky (a) v prípade akýchkoľvek úprav v dôsledku legislatívnych zmien, (b) v prípade akýchkoľvek úprav v dôsledku rozhodnutí najvyššieho súdu, (c) v dôsledku technických požiadaviek, (d) s cieľom zachovať činnosť spoločnosti, (e) v prípade zmeny podmienok na trhu, alebo (f) v prospech používateľa. Úprava sa neuskutoční, ak by významne narušila zmluvnú rovnováhu medzi stranami. Používatelia budú o všetkých zmenách všeobecných zmluvných podmienok informovaní prostredníctvom webovej lokality spoločnosti Stillfront Germany GmbH a prostredníctvom príslušnej online alebo mobilnej hry minimálne šesť týždňov pred plánovaným vstupom zmeny do platnosti. Spoločnosť Stillfront Germany GmbH tiež môže používateľom odoslať zmenené všeobecné zmluvné podmienky e-mailom alebo ich informovať, že zmenené všeobecné podmienky a požiadavky sú k dispozícii na webových lokalitách spoločnosti Stillfront Germany GmbH. Používateľ je oprávnený vzniesť voči akejkoľvek zmene námietku do štyroch týždňov. Ak používateľ počas štyroch týždňov námietku nevznesie alebo hru znova otvorí po doručení oznámenia o zmene zmluvných podmienok, má sa za to, že podmienky a požiadavky prijal. Spoločnosť Stillfront Germany GmbH osobitne informuje používateľov o tomto období štyroch týždňov, o práve na odstúpenie od zmluvy a o právnom význame nevznesenia námietky.

12.2

Používatelia majú nárok na kompenzáciu iba v prípade, že ich protipohľadávky boli stanovené v súlade so zákonom alebo uznané spoločnosťou Stillfront Germany GmbH a sú nesporné alebo vyplývajú z tohto recipročného právneho vzťahu. Používatelia môžu uplatniť právo na retenciu iba za predpokladu, že sa týka nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

12.3

Ak tieto zmluvné podmienky neurčujú inak, spoločnosť Stillfront Germany GmbH s používateľom komunikuje zvyčajne e-mailom. Používatelia musia pravidelne kontrolovať, či e-mailové konto uvedené pri registrácii neobsahuje správy od spoločnosti Stillfront Germany GmbH. Pri kontaktovaní spoločnosti Stillfront Germany GmbH musia používatelia uviesť, ktorej online alebo mobilnej hry a ktorého používateľského konta sa správa týka.

12.4

Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto zmluvných podmienok neplatné alebo sa stane neúčinným, prípadne bude odporovať zákonným ustanoveniam, nebude to mať vplyv na účinnosť ostatných ustanovení zmluvných podmienok.

***

Informácie o licenciách:

Na návrh hry Goodgame Gangster sa vzťahuje licencia spoločnosti Playa Games GmbH.

Grafika emoji „Twemoji“ od spoločnosti Twitter, Inc. a ďalších prispievateľov je licencovaná pod CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/