Zasady odstępowania od umowy

Jeśli Użytkownik kupi wirtualną walutę lub wirtualne przedmioty (w każdym przypadku pod nazwą „Umowa”), zastosowanie do każdej z tych Umów ma prawo odstąpienia od umowy według zapisów z dnia 13 czerwca 2014 r.:

Prawo do odstąpienia od umowy
Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty zawarcia Umowy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować nas (Stillfront Germany GmbH/Goodgame Studios, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Niemcy, e-mail: odr@goodgamestudios.com) o tej decyzji za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez list wysłany pocztą tradycyjną, faksem lub w formie wiadomości e-mail). Użytkownik może w tym celu wykorzystać załączony przykładowy formularz. Nie jest to jednak obowiązkowe.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy strony zwrócą sobie otrzymane świadczenia i nastąpi zaprzestanie wszelkiego użytkowania. W razie gdy świadczone usługi nie mogą zostać zwrócone w całości lub w części albo w niepogorszonym stanie, Użytkownik, w stosownych przypadkach, będzie zobowiązany do zapewnienia rekompensaty. Zobowiązanie zwrotu płatności musi zostać wypełnione w ciągu 30 dni. Ten okres rozpoczyna się dla Użytkownika z chwilą złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy, a dla firmy Stillfront Germany GmbH z chwilą jego otrzymania.

Uwagi
W zakresie, w jakim przedmiotem Umowy jest świadczenie usług, prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy wygasa, gdy usługa zostanie wykonana w całości, a świadczenie usługi rozpoczęło się dopiero po uzyskaniu na to wyraźnej zgody Użytkownika i jednoczesnym potwierdzeniu zrozumienia przez niego, że utraci on prawo do odstąpienia od umowy w momencie całkowitego wykonania Umowy przez nas.
W zakresie, w jakim przedmiotem Umowy jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na fizycznym nośniku danych, prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy wygasa również, gdy rozpoczęliśmy realizację Umowy po uzyskaniu na to wyraźnej zgody Użytkownika przed upływem terminu odstąpienia od umowy i jednoczesnym potwierdzeniu zrozumienia przez niego, że utraci on prawo do odstąpienia od umowy w momencie rozpoczęcia realizowania Umowy przez nas.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy
(Jeśli Użytkownik chce odstąpić od Umowy, powinien wypełnić niniejszy formularz i go do nas odesłać).

 • Adresat:
  Stillfront Germany GmbH
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Niemcy
  E-mail: odr@goodgamestudios.com
 • Ja/My(*) niniejszym odstępuję/odstępujemy(*) od Umowy na zakup następujących towarów / świadczenie następującej usługi(*)
 • Zamówiono dnia / Odebrano dnia(*)
 • Nazwa gry
 • Imię i nazwisko (nazwa) gracza
 • Adres e-mail
 • Podpis konsumenta/konsumentów (dotyczy tylko komunikacji w formie papierowej)
 • Data

(*) niepotrzebne usunąć