Privacybeleid voor applicaties (apps)

De volgende informatie is van toepassing op al onze applicaties (apps). Het gebruik van deze apps kan de verwerking van persoonlijke informatie omvatten. Hier vindt u een overzicht van deze processen om duidelijker te maken hoe ze verlopen. Om zeker te zijn van een eerlijke verwerking vindt u hier meer informatie over uw rechten in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (hierna “wij”, “we” of “ons” genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

Inhoud

1. Contact opnemen

Als u vragen of suggesties hebt over deze informatie of als u contact wenst op te nemen met ons om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons via: https://support.goodgamestudios.com/

2. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze producten en diensten kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De term “persoonsgegevens” in het kader van de wetgeving voor gegevensbescherming verwijst naar alle informatie met betrekking tot een specifieke of identificeerbare persoon. Een IP-adres kan ook worden beschouwd als persoonsgegevens. Elk apparaat dat verbonden is met het internet krijgt een IP-adres toegewezen door de internet service provider zodat het gegevens kan verzenden en ontvangen. Wanneer u gebruik maakt van de apps verzamelen we gegevens die u zelf opgeeft. Tijdens uw gebruik van de app verzamelen we bovendien automatisch bepaalde informatie over de wijze waarop u gebruik maakt van de site.

We verwerken persoonsgegevens conform de relevante verordeningen inzake gegevensbescherming van de AGV en de Duitse BDSG. We verwerken uitsluitend gegevens indien dit wettelijk toegelaten is. Wanneer u deze apps gebruikt, zullen we uitsluitend persoonsgegevens verwerken als u daartoe uw toestemming geeft (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG) voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om stappen te ondernemen op vraag van u om een overeenkomst af te sluiten (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG), als dit vereist is voor de naleving van een wettelijke verplichting (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter c AVG) of als de verwerking noodzakelijk is in het kader van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij, behalve indien dergelijke belangen worden opgeheven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG).

3. Bewaartermijn

Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen bewaren wij de gegevens slechts zo lang als noodzakelijk om het doel van de verwerking te bereiken of om te voldoen aan onze contractuele of statutaire verplichtingen.

4. Overdracht van gegevens

Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen worden de gegevens verwerkt op de servers van technische dienstverleners die dit doen in opdracht van ons. Deze dienstverleners verwerken de gegevens enkel nadat zij uitdrukkelijke instructies hebben gekregen. Zij zijn contractueel verplicht toereikende technische en organisatorische maatregelen te garanderen voor de verwerking van de gegevens.

Voor zover wij verwijzen naar de geïntegreerde dienstverlening van andere leveranciers in deze Verklaring van gegevensverwerking kan men ervan uitgaan dat persoonsgegevens worden overgedragen naar het gespecificeerde hoofdkwartier van deze leveranciers. Deze leveranciers kunnen gebaseerd zijn in zogenaamde derde landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De paragrafen met een beschrijving van elke dienst bevatten bijkomende informatie.

5. Gegevensverzameling tijdens downloaden

Tijdens de download van de app dragen wij nooit actief informatie over naar de betrokken appstore (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store, etc.). Als u wilt weten welke gegevens worden verzameld en verwerkt door de betreffende appstore tijdens de download kunt u hun privacybeleid raadplegen. We hebben geen invloed op het eventuele verzamelen van gegevens door de appstores. Ze zijn enkel verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van Artikel 7(4) AGV.

6. Toegangsmachtigingen voor deze apps

Deze app vereist verschillende toegangsmachtigingen van uw apparaat. Deze machtigingen zijn vereist om bepaalde functies van onze apps te handhaven. Bijvoorbeeld, als u updates enkel wilt downloaden via een draadloze verbinding moet de app toegang krijgen tot uw draadloze verbinding. Als u bijkomende inhoud wilt kopen via de app, hebben we mogelijk toegang nodig tot de vereiste interface van uw appstore. Een ander voorbeeld zijn de zogenaamde “pushmeldingen”, waarbij we een interface kunnen gebruiken om een bericht rechtstreeks op uw apparaat weer te geven. De toegangsmachtigingen op uw mobiele apparaat zijn afhankelijk van het besturingssysteem (bijvoorbeeld Android of iOS) en de store waar de app is aangeschaft (bijvoorbeeld Google Play Store, Apple App Store, Amazon, etc.). De regel is dat u informatie zult ontvangen voor de installatie met betrekking tot de toegangsmachtigingen die noodzakelijk zijn voor de app.

De wettelijke basis voor de verwerking van technisch noodzakelijke toegangsmachtigingen is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG. Alle bijkomende toegangsmachtigingen zijn gebaseerd op Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG.

In de instellingen van Apple iOS kunt u op elk moment een overzicht raadplegen van de inhoud die toegankelijk is voor onze apps. U kunt deze toegangsmachtigingen later beperken.

In Android zijn er ook verschillende toegangsmachtigingen vereist op uw mobiele apparaat. U kunt de toegangsmachtigingen van onze apps raadplegen in “Instellingen/Apps”.

7. Contactformulier

Onze app bevat een contactformulier waarmee u ons berichten kunt versturen. De overdracht van uw gegevens is versleuteld.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG. Alle gegevensvelden die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn vereist voor de uitvoering van de overeenkomst. Als zij niet worden ingevoerd, kunnen de contractuele diensten niet worden uitgevoerd. De bijkomende gegevens worden op vrijwillige basis ingediend. U kunt ons ook een bericht versturen naar het contact e-mailadres.

8. Registratie en aanmelding

Om bepaalde functies van de app te kunnen gebruiken, moet u zich registreren in de app. Aan het einde van de registratieprocedure wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten.

In het kader van dit gebruik wordt uitsluitend de informatie verwerkt die u hebt ingediend. Deze informatie kan worden geraadpleegd in het registratiescherm. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG. Het is van essentieel belang de informatie die als verplicht gemarkeerd is in te dienen om de relatie met de gebruiker vast te leggen. De ingediende gegevens wordt uitsluitend verwerkt voor de doeleinden vermeld in de gebruiksvoorwaarden en ze worden uitsluitend bewaard tijdens de duur van het gebruik. U kunt uw gebruik altijd beëindigen door uw gebruikersaccount te deactiveren.

9. Facebook Connect

We bieden u ook de optie van een eenvoudigere registratie voor onze games en diensten via Facebook. U kunt hiervoor uw bestaande Facebook-account gebruiken. Door te klikken op de link ‘Aanmelden met Facebook’ kunt u deze registratiemethode gebruiken via onze online portal. Hiervoor moet u al een Facebook-account hebben of toegang hebben tot Facebook.

Als u zich wilt registreren voor een van onze diensten via uw Facebook-account, wordt u tijdens de eerste stap van de registratieprocedure onmiddellijk omgeleid naar Facebook. Facebook zal u dan vragen u aan te melden of te registreren. Wij zullen uw persoonlijke toegangsgegevens nooit ontvangen (gebruikersnaam en wachtwoord).

Tijdens de tweede stap wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan de dienst waarvoor u zich wilt registreren. Op dat moment kunt u zien welke gegevens wij van u ontvangen via uw Facebook-profiel. Deze gegevens omvatten doorgaans uw ‘openbare gegevens’ op Facebook en informatie die u beschikbaar hebt gesteld voor iedereen of hebt geautoriseerd voor de betrokken app. Dit soort gegevens omvatten gewoonlijk uw naam, profielfoto en omslagfoto, uw geslacht, uw netwerken, uw gebruikersnaam (Facebook URL) en uw gebruikers-id-nummer (Facebook-id). We gebruiken ook het e-mailadres dat u in Facebook hebt opgeslagen om contact met u op te nemen buiten Facebook om. U kunt een overzicht raadplegen van de informatie in uw profiel die publiek beschikbaar is via het menu Algemene accountinstellingen van uw Facebook-profiel (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.
De wettelijke basis voor het verzamelen en opslaan van gegevens is uw toestemming in de zin van Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG. Als u de koppeling tussen Facebook Connect en onze dienst wilt verwijderen, meldt u zich aan bij Facebook en brengt u de benodigde wijzigingen aan in uw profielinstellingen. Daarna hebben we niet meer het recht gegevens uit uw Facebook-profiel te gebruiken.

10. Gegevensverwerking in onze games

Wij kunnen uiteenlopende acties op het niveau van de speler bijhouden en evalueren in onze games. Dit omvat in het bijzonder de contactgegevens die werden ingevoerd tijdens de registratie en uw acties tijdens de games. Om die reden verzamelen we uw verbindingsgegevens zoals uw IP-adres. We moeten de mogelijkheid hebben deze informatie te verwerken om de gaming bewerkingen uit te voeren. Om die reden wordt deze informatie verwerkt op basis van Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG.

11. Betalingen uitgevoerd via onze app

U kunt in principe genieten van onze games zonder dat u persoonlijke gegevens moet invoeren. Als u betaalt voor betalende activiteiten in onze games worden uw persoonsgegevens verzameld door de vermelde overeenstemmende betalingsdienstaanbieders.

Alle gegevens met betrekking tot betalingen, bijv. uw contact- en betalingsgegevens, worden aanvankelijk verzameld en verwerkt door de overeenstemmende betalingsdienstaanbieder. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6(1)(b) AVG.

Wanneer betalingen worden uitgevoerd, verzamelen wij de geolocatie van uw IP-adres en deze biedt ons de mogelijkheid het land te bepalen waar u zicht bevindt. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter c AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen. De wettelijke verplichting die voortvloeit uit Richtlijn 2006/112/EC (MOSS richtlijn).

We ontvangen ook informatie van betalingsdienstaanbieders in het kader van de preventie van betalingsfraude. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter c AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen.

12. Nieuwsbrief

In de volgende sectie vind je meer informatie over onze nieuwsbrief en andere soorten zakelijke e-mailberichten en elektronische communicaties en je recht om bezwaar te maken. Wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief stem je ermee in deze te ontvangen en geef je toestemming voor de hieronder beschreven procedures. De wettelijke basis is je toestemming overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG en Sectie 7 paragraaf 2 nr. 3 van de Duitse Wet oneerlijke handelspraktijken (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG). De volgende informatie valt niet onder de term ‘reclamecommunicatie’: informatie over technische en organisatorische procedures en informatie met betrekking tot de dienstverlening aan onze gebruikers.

Om je te abonneren op onze nieuwsbrief gebruiken we de dubbele opt-in-procedure die dient om je e-mailadres te bevestigen. Deze bevestiging is vereist, zodat niemand zich kan registreren met een e-mailadres dat niet van hem of haar is. Abonnementen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om bewijs te kunnen leveren van de registratieprocedure overeenkomstig de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de aanmelding zelf, de tijd van de bevestiging en het IP-adres. Elke wijziging aan je gegevens die zijn opgeslagen bij de serviceprovider die de nieuwsbrieven verzendt, wordt geregistreerd. Het verwerken van deze gegevens is nodig om te bewijzen dat toestemming is verleend. Het wettelijk belang is het gevolg van onze wettelijke verplichting om je toestemming te documenteren (Art. 6 paragraaf 1 letter c in samenspraak met Art. 7 paragraaf 1 AVG).

Nieuwsbrieven worden verzonden via een EU-gebaseerde externe serviceprovider die wij hebben aangesteld voor deze verwerkingsactiviteit overeenkomstig de wettelijke vereisten. De nieuwsbrieven bevatten pixels die worden opgevraagd door de server van de serviceprovider die de nieuwsbrief verzendt zodra de nieuwsbrief wordt geopend. In verband met het opvragen wordt wat informatie verzameld, zoals je IP-adres en het tijdstip van opvragen. Deze informatie wordt gebruikt voor technische verbeteringen of om de doelgroepen en hun leesgedrag te analyseren op basis van de locaties waar zij gegevens opvragen (dit kan worden bepaald op basis van het IP-adres) of het tijdstip van toegang. In het kader van de statistische verzameling van gegevens wordt ook geregistreerd of en wanneer de nieuwsbrieven worden geopend, de links waarop wordt geklikt en wanneer erop wordt geklikt. Deze informatie kan voor technische doeleinden worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrieven. Deze analyses zijn voornamelijk bedoeld om ons te helpen de leesgewoonten van onze gebruikers te identificeren en onze inhoud aan te passen, of om verschillende inhoud te verzenden op basis van de interesses van de gebruikers. De gepersonaliseerde analyse wordt met jouw toestemming uitgevoerd. We vragen die op het moment van ophalen van je e-mailadres. De wettelijke basis is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG. Je kunt je toestemming wanneer je wilt intrekken, met het oog op de toekomst. Dit is heel eenvoudig. Gebruik de link onderaan in elk van onze communicaties of via ons ondersteuningsformulier. Je kunt jammer genoeg geen afzonderlijke opzeggingen aanvragen voor de serviceprovider die de nieuwsbrieven verzendt of voor de statistische analyse. Als je wilt opzeggen, moet je het volledige abonnement opzeggen.

13. Gebruik van e-mailadres

We kunnen het e-mailadres dat je opgeeft tijdens de registratie of betaling gebruiken om je op de hoogte te houden van vergelijkbare producten en services die we aanbieden. Dit is in ons legitieme belang om contact op te nemen met onze bestaande klanten ten behoeve van direct marketing. De wettelijke basis is art. 6 para. 1 lid f AVG in samenspraak met § sectie 7 (3) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG. Je kunt je toestemming intrekken wanneer je wilt zonder extra kosten anders dan de transactiekosten volgens de standaardtarieven. Als je dit wil doen, kun je je afmelden door op de link te klikken die in elke e-mail is opgenomen.

14. Enquêtes

We voeren af en toe klanttevredenheidsonderzoeken uit voor onze games. Om die reden verzamelen en verwerken we uw contactgegevens zoals u ze vermeldt in de enquêtes.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze informatie is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG. Uw deelname aan de enquête is vrijwillig. Uw toestemming voor het gebruik van de enquête kan op elk moment worden ingetrokken.

We gebruiken de diensten van SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) om de enquêtes uit te voeren. SurveyMonkey verzamelt bijkomende informatie van deelnemers in de vorm van cookies die enkel bedoeld zijn om zeker te zijn dat de enquête volledig bruikbaar is en dat de enquêtes werken zoals bedoeld.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze bijkomende gegevens is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u niet wenst deel te nemen aan onze enquête worden geen persoonsgegevens verzameld.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

15. App logbestanden verwerken

Als u onze diensten gebruikt, wordt de algemene informatie (die niet op individuele basis wordt gebruikt) aanvankelijk automatisch opgeslagen, m.a.w. niet via de registratie. Bijvoorbeeld, onze webservers slaan gewoonlijk de volgende informatie op: IP, apparaat-ID, Type apparaat, OS, tijdstip van de server aanvraag.

De verwerking wordt uitgevoerd voor de doeleinden van onze legitieme belangen. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Deze verwerking wordt gebruikt voor het technische beheer en de beveiliging van de app.

16. Bugsnag

ij gebruiken de service Bugsnag of Bugsnag Inc. (USA) in een aantal van onze spellen. Hiermee kunnen we snel fouten in onze spellen identificeren, die door een defect of crash zijn veroorzaakt. Als er een probleem optreedt, worden de speler-ID, de naam van de speler en, indien van toepassing, details van de pagina of de app waar de fout optreedt en de daaraan gekoppelde gegevens ter evaluatie naar Bugsnag gestuurd.
We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Bugsnag naar: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

De juridische basis van de verwerking is Art. 6 paragraaf 1, letter f AVG, omdat de service onze legitieme interesse ondersteunt voor het oplossen van technische problemen op een gerichte manier. De overdracht van de hierboven genoemde informatie naar Bugsnag is technisch noodzakelijk. Bewaar tegen deze verwerking wordt afgehandeld door ons supportteam: https://support.goodgamestudios.com/

17. Fraudebestrijding

We verwerken pseudonieme gegevens, zoals het IP-adres of de apparaat-ID, voor de analyse van signalen om fraude te identificeren door derde partijen in de context van hun klantenwerving. We worden hierbij ondersteund door externe dienstverleners van wie wij met zekerheid kunnen zeggen dat zij dezelfde wettelijke vereisten naleven. De wettelijke basis van Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Deze verwerking draagt bij tot de organisatorische veiligheid van de app.

18. Facebook SDK

We gebruiken de Facebook Software Development Kit (SDK) in onze app. De Facebook SDK wordt uitgegeven en beheerd door Facebook. Door middel van deze integratie kunnen we diverse Facebook-diensten koppelen aan onze app. Bijvoorbeeld, dit biedt gebruikers de mogelijkheid de Facebook SDK te gebruiken om inhoud van onze apps te delen op hun Facebook-tijdlijn of om berichten te sturen naar andere Facebook-gebruikers. Meer informatie over de Facebook SDK in iOS is beschikbaar op: https://developers.facebook.com/docs/ios. Voor Android verwijzen wij u naar: https://developers.facebook.com/docs/android.

De wettelijke basis voor de opslag van deze gegevens is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG.

Facebook App Events: We gebruiken ‘Facebook App Events’ via de Facebook SDK om de reikwijdte van onze advertentiecampagnes en het gebruik van de Facebook SDK bij te houden. Facebook voorziet ons van een algemene analyse van de wijze waarop gebruikers werken met onze app. We hebben verder geen invloed op de gegevens die worden verwerkt door Facebook App Events.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.
De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. In onze app-instellingen kunt u opteren App Events niet te gebruiken voor deze doeleinden.

19. Informatie over onze Facebook-pagina

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, die we gebruiken om ons bedrijf voor te stellen, en individuele producten en diensten die we aanbieden, worden enkele van uw persoonsgegevens verwerkt. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland, “Facebook”). Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook zie https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Verwerking van Page Insights

Facebook verschaft ons geanonimiseerde statistieken over en inzichten in het gebruik van onze Facebook-pagina, de zogeheten “Pagina Insights”. Door die “Insights” krijgen we een beter idee van het soort acties dat bezoekers op onze Facebook-pagina uitvoeren. Deze “Page Insights” zijn samengesteld op basis van specifieke informatie over de personen die onze Facebook-pagina hebben bezocht. Voor die verwerking van persoonsgegevens zijn wij en Facebook de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De verwerking dient ons gerechtvaardigd belang om de acties die op onze Facebook-pagina worden uitgevoerd, te evalueren en onze Facebook-pagina op basis van de bevindingen van die evaluatie te verbeteren. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, letter f) AVG. We zijn in geen geval in staat om met behulp van gegevens over paginalikes de via Page Insights verkregen informatie aan een specifiek Facebook-profiel te koppelen.

We hebben met Facebook een overeenkomst gesloten tot regeling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens. In die overeenkomst is de verdeling van onze gegevensbeschermingsverplichtingen vastgelegd. Nadere bijzonderheden over de verwerking van persoonsgegevens voor het samenstellen van “Page Insights” en de overeenkomst met Facebook zijn beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Verwerking van gegevens die we via onze Facebook-pagina ontvangen

We verwerken ook gegevens die we via onze Facebook-pagina van u ontvangen. Dat kunnen uw Facebook-gebruikersnaam, uw spelersnaam in een van onze games, uw contactgegevens of een mededeling aan ons zijn. Die persoonsgegevens verwerken we alleen als we u tevoren uitdrukkelijk hebben gevraagd om die gegevens met ons te delen, bijvoorbeeld in het kader van een enquête of wedstrijd. Wij zijn voor die verwerking de enige verwerkingsverantwoordelijke.

Als we gegevens van u hebben ontvangen omdat u deelneemt aan een wedstrijd, worden die gegevens alleen verwerkt als dat nodig is voor het versturen van een prijs. Nadat de prijs is bezorgd, of als u niet hebt gewonnen, worden uw gegevens gewist. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, letter b) AVG.

Persoonsgegevens die we via klanttevredenheidsonderzoeken hebben verzameld, worden geanonimiseerd verwerkt. Deze verwerking dient het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij het voortdurend verbeteren van ons aanbod en is derhalve in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) AVG, dat de wettelijke basis voor deze verwerking vormt.

20. Google marketing diensten

Wij gebruiken de Google markering en remarketing diensten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘Google’) in onze app. Deze diensten bieden ons de mogelijkheid advertenties op een meer gerichte wijze te publiceren en de gebruiker advertenties te kunnen tonen op basis van zijn of haar interesses. Op basis van de remarketing worden advertenties en producten weergegeven aan de gebruikers in het kader van een interesse die werd vastgelegd op basis van de activiteit op andere apps in het Google netwerk. Google gebruikt hiervoor een code wanneer iemand onze app bezoekt en de zogenaamde (re)marketing advertenties worden toegevoegd aan de app. Met hun hulp wordt een individuele cookie, m.a.w. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in de plaats van cookies). Cookies kunnen worden ingesteld door uiteenlopende domeinen, inclusief google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert de apps die gebruikers hebben bezocht, de inhoud die hen interesseert en de aanbiedingen die ze gebruikt hebben. Bovendien wordt technische informatie opgeslagen over de browser en het besturingssysteem, de verwijzende apps, de duur van het bezoek en alle bijkomende gegevens over het gebruik van de online producten en diensten. Het IP-adres van gebruikers wordt ook geregistreerd, hoewel we u willen meedelen dat, in het kader van Google Analytics, IP-adressen worden afgebroken in de lidstaten van de Europese Unie of in staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alle gegevens van de gebruikers worden enkel verwerkt als pseudonieme gegevens. Google slaat geen namen of e-mailadressen op. Alle weergegeven advertenties worden daarom niet specifiek aan een persoon getoond maar aan de eigenaar van de cookie. Deze informatie wordt verzameld door Google en overgedragen naar en opgeslagen door servers in de Verenigde Staten.

Eén van de Google marketing diensten die we gebruiken is het online reclameprogramma Google AdWords. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords klant een andere conversiecookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de apps van AdWords klanten. De informatie die de cookie verzamelt wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords klanten die geopteerd hebben voor conversie tracking. AdWords klanten zien het totaal aantal gebruikers die geklikt hebben op hun advertentie en die naar een pagina werden doorgestuurd met een conversie tracking tag. Zij zullen echter geen informatie ontvangen die gebruikers persoonlijk identificeert.

Wij kunnen eventueel derde-partij advertenties toevoegen op basis van de Google Marketing dienst, DoubleClick. DoubleClick gebruikt cookies zodat Google en de partner apps advertenties kunnen plaatsen op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze app of andere apps op het Internet.

De Google diensten gebruiken de Google Tag Manager. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketing doeleinden kunt u de samenvatting raadplegen op: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Artikel 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u verzet wilt aantekenen tegen de interesse-gebaseerde reclame van de Google marketing diensten kunt u de instellingen en opt-out opties van Google gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences.

Overdracht van je gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten. We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Wij gebruiken het zogenaamde “Google Firebase” developer platform en de geassocieerde functies en diensten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘Google’). Google Firebase is een platform dat wordt gebruikt voor de ontwikkeling van apps voor mobiele apparaten en websites. Google Firebase biedt uiteenlopende functies. U vindt een lijst van deze functies in deze samenvatting: https://firebase.google.com/products/

De functies omvatten de opslag van apps, inclusief de “persoonsgegevens” van de gebruikers zoals de inhoud die ze hebben gecreëerd of de informatie met betrekking tot hun interactie met de apps. Google Firebase bevat ook interfaces die de interactie mogelijk maakt tussen de gebruikers en andere diensten.

De analyse van de gebruikerinteracties wordt uitgevoerd door de analysediensten van Firebase Analytics. Deze dienst helpt ons de gebruikersinteracties bij te houden. Gebeurtenissen zoals de eerste maal een app wordt geopend, de verwijdering van een app, updates, crashes of hoe vaak de app wordt gebruikt, worden bijgehouden Bepaalde interesses van de gebruikers worden ook bijgehouden en geëvalueerd.

De informatie die Google Firebase verwerkt, kan worden gebruikt met andere Google diensten, zoals Google Analytics en Google marketing diensten. In dit geval wordt enkel pseudonieme informatie, zoals de Android Reclame-ID of de Reclame-identificatie voor iOS, verwerkt om de mobiele apparaten van de gebruikers te identificeren. Voor bijkomende informatie over het gebruik van gegevens voor marketing doeleinden door Google kunt u de samenvatting raadplegen op: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy.

De wettelijke basis voor het gebruik is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Indien gebruikers verzet willen aantekenen tegen de interesse-gebaseerde reclame van de Google marketing diensten kunnen zij de instellingen en opt-out opties van Google gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences.

Overdracht van je gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten. We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

22. AppsFlyer SDK

Onze app wordt geanalyseerd met technologieën van AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). Uiteenlopende sessie- en interactiegegevens worden hiervoor verzameld van u en opgeslagen. We hebben deze informatie nodig voor het verbeteren van de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van onze games en het optimaliseren van de beleving van de gebruiker. De sessie- en interactiegegevens worden nooit verwerkt in gepersonaliseerde vorm, maar bij voorkeur onder een pseudoniem. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door AppsFlyer kunt u het privacybeleid van de leverancier raadplegen: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

De wettelijke basis voor het gebruik is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u niet wilt dat AppsFlyer u in de toekomst blijft volgen, kunt u zich hier altijd uitschrijven: https://www.appsflyer.com/optout

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

23. Microsoft Bing Ads

We gebruiken de conversie en tracking tool Bing Ads van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) als onderdeel van onze app. Microsoft plaatst een cookie op het apparaat van de gebruiker om het gebruik van onze online diensten te kunnen analyseren. Dit gebeurt op voorwaarde dat de gebruiker onze app heeft bezocht via een advertentie van Microsoft Bing Ads. Zo worden Microsoft en wij op de hoogte gebracht wanneer iemand geklikt heeft op een advertentie, doorgestuurd werd naar onze online diensten en een vooraf bepaalde doelpagina heeft bereikt. Wij zien enkel het totaal aantal gebruikers die geklikt hebben op een Bing advertentie en die dan naar de doelpagina werden doorgestuurd (conversies). Er worden geen IP-adressen opgeslagen. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker vrijgegeven.

Gebruikers kunnen bijkomende informatie vinden over de bescherming van gegevens en de cookies die worden gebruikt in Microsoft Bing advertenties in de Microsoft privacyverklaring: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u niet wilt deelnemen aan het Bing Ads tracking proces kunt u hier uw bezwaren aangeven aan Microsoft: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

24. Taboola

Gebruik van technologieën die eigendom zijn van Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) stelt ons in staat voor de gebruiker specifieke advertenties aan te bieden op basis van surfgedrag en klantinteresses. Taboola gebruikt cookies (of vergelijkbare technologieën) om te bepalen welke websites je vaak bezoekt en legt jouw bewegingen door onze website vast. Taboola verzamelt apparaatgerelateerde gegevens en protocolgegevens om gebruiksprofielen op te stellen met pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen zijn niet te herleiden naar de drager van het pseudoniem en maken het niet mogelijk conclusies te trekken op basis van persoonlijke gegevens. Om dit te bewerkstelligen geven wij je IP-adres door aan Taboola. Deze verwerking vindt plaats op basis van onze legitieme economische belangen (artikel 6, paragraaf 1, letter f AVG). Je kunt bezwaar maken tegen opname in dergelijke tracering via de volgende link: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Zodra je je hebt uitgeschreven, krijg je niet langer gepersonaliseerde content/advertenties aangeboden.

25. Pinterest

We gebruiken advertentiediensten van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. We gebruiken de site voor het reserveren van advertentieruimte op pins op Pinterest.  Als u via een door ons gesponsorde pin terechtkomt bij een van onze aanbiedingen, dan wordt die informatie door Pinterest verwerkt en aan ons meegedeeld in de vorm van een statistiek (conversie). Aan de hand van die statistieken kunnen we bijvoorbeeld vaststellen hoeveel gebruikers op de door ons gesponsorde pins hebben geklikt. We ontvangen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Ook analyseren we hoeveel van die gebruikers vervolgens onze app downloaden. Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dat op basis van artikel 6, lid 1, letter f) AVG. Via de volgende link kunt u op elk moment bezwaar maken tegen tracking: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Reclame in apps

Met onze apps kun je videofragmenten van externe leveranciers bekijken die door reclame worden gefinancierd. Daardoor is bijvoorbeeld betaalde inhoud gratis beschikbaar. Het bekijken van de video’s gebeurt op vrijwillige basis en vereist een actieve bevestiging van u, de gebruiker.

De door onze partners getoonde reclame is wel of niet gepersonaliseerd. In het laatste geval is de reclame contextgerelateerd. De gegevens die u bij het gebruik van reclamemedia verstrekt, worden verzameld en geanalyseerd, wat hieronder nader wordt uitgelegd.

Onze leverancier van SDK-diensten Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlijn) en Admob by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘Google’) bieden ons de mogelijkheid deze vorm van het genereren van inkomsten met reclame in de praktijk te brengen. Als een speler besluit om een videoreclame te bekijken, nemen de serviceproviders het beheer over van de reclamenetwerken in het spel. Daarbij worden de volgende parameters gedeeld via een interface met de reclamenetwerken: reclame-ID, IP-adres, browser, besturingssysteem, versie, land, gemeente, placement-ID en bundle-ID. Doel van het doorgeven van deze informatie is om de gebruiker de voor hem best mogelijke advertenties te tonen. Met hetzelfde doel verwerken mogelijk ook de SDK’s voor genoemde advertentienetwerken persoonsgegevens zoals reclame-ID’s en IP-adressen.

Fyber exploiteert ook zelf advertentienetwerken (Fyber Marketplace en Heyzap Ad Network), die voor het tonen van zowel gepersonaliseerde als contextgerelateerde reclame worden gebruikt. Fyber gebruikt hiervoor alleen informatie die is verkregen ingevolge de algemene toegangsmachtiging voor de app. Deze gegevens worden namens ons verwerkt. Meer informatie over gegevensverwerking door Fyber is beschikbaar op: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, letter f) AVG (verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde financiële belangen). Als gebruiker kunt u deze vorm van gepersonaliseerde reclame op elk moment uitschakelen in de instellingen van onze app (opt-out). Als u dat doet, wordt alle pseudonieme informatie door ons geanonimiseerd, wat betekent dat alleen nog maar contextgerelateerde reclame wordt getoond. U kunt gepersonaliseerde reclame ook uitschakelen in de instellingen van uw mobiele toestel. Hieronder staat hoe u dat moet doen.

Android

 1. Afhankelijk van uw toestel vindt u de Google-instellingen op een van de volgende locaties:
  – In een afzonderlijke app met de naam “Google Instellingen”
  – Scrol omlaag in de hoofdapp “Instellingen” en klik op “Google”
 2. Klik op “Advertenties”
 3. Beweeg de schuifknop naast “Afmelden voor personalisatie van advertenties” naar links

iOS

iOS-toestellen gebruiken de reclame-ID van Apple. Meer informatie over de verschillende opties voor het gebruik van dit identificatiemiddel vindt u in de app “Instellingen” van uw mobiele toestel. De reclame-ID vindt u als volgt:

 1. Ga naar “Instellingen”
 2. Selecteer “Privacy”
 3. Selecteer “Advertenties”

Hier kunt u met een schuifknop tussen specifieke instellingen kiezen.

Adverterende partners

ServiceServicepartnerVerwerkende rolSoort advertentiesAanvullende informatie
Unity AdsUnity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, VSGezamenlijke controllersGepersonaliseerde en contextuele reclamesVerder is er een gemakkelijk te begrijpen video met specifieke informatie over privacy en de mogelijkheid van het uitschakelen van gepersonaliseerde reclame.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDKMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IerlandGezamenlijke controllersGepersonaliseerde reclameAls Facebook-gebruiker kunt u in de instellingen gepersonaliseerde reclame op websites van derden uitschakelen.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColonyAdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, VSGezamenlijke controllersGepersonaliseerde en contextuele reclameshttps://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Het recht verzet aan te tekenen

In overeenstemming met Art. 21 AGV hebt u het recht verzet aan te tekenen tegen elke verwerking die Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter e of letter f van de AGV gebruiken als hun wettelijke basis.

28. Uw bijkomende rechten

Aangezien u de betrokken persoon bent, hebt u het recht uw rechten uit te oefenen tegen ons. U kunt specifiek de volgende rechten inroepen:

 • In overeenstemming met Artikel 15 AGV en Sectie 34 AGV hebt u het recht informatie aan te vragen of wij persoonlijke gegevens van u al of niet verwerken en in welke mate.
 • U hebt het recht correcties van uw gegevens aan te vragen in overeenstemming met Artikel 16 AGV.
 • U hebt het recht de verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen in overeenstemming met Artikel 17 AGV en Sectie 35 AGV.
 • U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen in overeenstemming met Artikel 18 AGV.
 • U hebt het recht, in overeenstemming met Artikel 20 AGV, uw persoonsgegevens die u ons hebt overhandigd te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat en om deze gegevens over te dragen naar een andere beheerder.
 • U kunt uw rechten uitoefenen door via dit ondersteuningsformulier contact met ons opnemen.

29. Privacy van minderjarigen

De dienst is niet gericht op, noch bedoeld voor gebruik door, personen jonger dan zestien jaar. We verzamelen geen persoonsgegevens van personen van wie we weten dat ze jonger dan zestien jaar zijn.

30. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Klachten bij overheidsinstanties

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt van de bepalingen van de AGV hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie in overeenstemming met Artikel 77 AGV.

Versie: 01/2022