Zasady prywatności dla aplikacji (aplikacje)

Poniższe informacje mają zastosowanie do wszystkich naszych aplikacji (aplikacje). Korzystanie z tych aplikacji może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych. Naszym zamiarem jest, aby poniższe informacje zawierały opis tych procesów, tak abyś mógł(-a) je zrozumieć. W celu zapewnienia rzetelnego przetwarzania danych, chcielibyśmy również poinformować Cię o Twoich prawach wynikających z Europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (zwana dalej “my”) jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych.

Spis treści

1. Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania lub sugestie dotyczące tych informacji lub chcesz skontaktować się z nami w celu skorzystania z Twoich praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem: https://support.goodgamestudios.com/

2. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Korzystanie z oferowanych przez nas produktów i usług może skutkować przetwarzaniem danych osobowych. Termin “dane osobowe” w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych odnosi się do wszystkich informacji dotyczących konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Adres IP również może zostać uznany za dane osobowe. Adres IP jest przypisywany przez dostawcę usług internetowych do każdego urządzenia podłączonego do Internetu, aby urządzenie takie mogło wysyłać i odbierać dane. Gdy korzystasz z aplikacji, zbieramy dane, które sam(-a) udostępniasz. Ponadto, gdy korzystasz z aplikacji, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim sposobie korzystania z tej aplikacji.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych wynikającymi z RODO oraz z niemieckiej ustawy BDSG. Przetwarzamy dane tylko wtedy, gdy jest to dozwolone prawnie. Gdy korzystasz z tych aplikacji, przetwarzamy dane osobowe tylko za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO), w celu wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b GDPR), w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c. RODO) lub jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub z uzasadnionych interesów strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i swobody wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO).

3. Okres przechowywania

O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych ustępach, dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne w celu ich przetwarzania lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub ustawowych.

4. Przekazywanie danych

O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych ustępach, dane będą przetwarzane na serwerach dostawców usług technicznych, których świadczenie zostało przez nas zlecone w tym celu. Usługodawcy ci będą przetwarzać dane wyłącznie po otrzymaniu wyraźnych instrukcji i są zobowiązani umownie do zagwarantowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych.

W przypadku, gdy w niniejszej Deklaracji dotyczącej ochrony danych odwołujemy się do zintegrowanych usług świadczonych przez innych dostawców, można założyć, że dane osobowe będą przekazywane do określonych siedzib tychże dostawców. Dostawcy ci mogą mieć siedzibę w tak zwanym państwie trzecim poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Więcej informacji można znaleźć w ustępach opisujących każdą z usług.

5. Gromadzenie danych podczas pobierania

Podczas pobierania aplikacji nie przekazujemy aktywnie żadnych informacji do sklepu z aplikacjami (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store itp.). Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie dane są gromadzone i przetwarzane przez dany sklep z aplikacjami podczas procesu pobierania, zapoznaj się z jego polityką prywatności. Nie mamy kontroli nad gromadzeniem danych przez sklepy z aplikacjami. Ponoszą one wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 4 RODO.

6. Prawa dostępu do tej aplikacji

Ta aplikacja wymaga różnych uprawnień dostępu do Twojego urządzenia. Są one wymagane do zachowania pewnych funkcjonalności naszych aplikacji. Na przykład, jeżeli chcesz pobierać aktualizacje tylko za pomocą połączenia bezprzewodowego, aplikacja wymaga dostępu do połączenia bezprzewodowego. Gdy chcesz kupić dodatkowe treści za pośrednictwem aplikacji, możemy potrzebować dostępu do interfejsu wymaganego przez Twój sklep z aplikacjami. Innym przykładem są tzw. “powiadomienia push”, w których możemy używać interfejsu do wyświetlania wiadomości bezpośrednio na Twoim urządzeniu. Uprawnienia dostępu na urządzeniu mobilnym są uzależnione od systemu operacyjnego (np. Android, iOS, itp.) oraz sklepu, w którym nabyto aplikację (np. Google Play Store, Apple App Store, Amazon, itd.). Z reguły przed instalacją otrzymasz informację, które uprawnienia dostępu są wymagane przez naszą aplikację.

Podstawą prawną przetwarzania technicznie niezbędnych uprawnień dostępu jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Wszystkie dalsze uprawnienia dostępu są oparte na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

W sekcji “Ustawienia” w Apple iOS, w dowolnym momencie możesz przejrzeć treści, do których nasze aplikacje mają dostęp. Możesz ograniczyć te uprawnienia dostępu w późniejszym czasie.

Również w systemie Android potrzebne są różne uprawnienia dostępu do Twojego urządzenia mobilnego. W “Ustawieniach/Aplikacjach” możesz następnie sprawdzić uprawnienia dostępu udzielone naszym aplikacjom.

7. Formularz kontaktowy

Nasza aplikacja posiada formularz kontaktowy, za pomocą którego możesz wysyłać nam wiadomości. Przekazywanie Twoich danych jest szyfrowane.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Wszystkie pola danych oznaczone jako obowiązkowe są wymagane do wykonania umowy. Jeżeli nie zostaną one wypełnione, świadczenia umowne nie będą mogły zostać wykonane. Podanie jakichkolwiek dodatkowych danych jest dobrowolne. Możesz również wysłać do nas wiadomość na kontaktowy adres e-mail.

8. Rejestracja i logowanie

Korzystanie z pewnych funkcji aplikacji wymaga rejestracji w aplikacji. Po zakończeniu procesu rejestracji zawierana jest umowa użytkowania.

W związku z tym użytkowaniem przetwarzane są wyłącznie informacje podane przez Ciebie. Informacje te można zobaczyć w oknie rejestracji. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. W celu utworzenia konta użytkownika niezbędne jest podanie informacji oznaczonych jako obowiązkowe. Przekazane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w warunkach użytkowania i będą przechowywane wyłącznie przez okres użytkowania. Użytkowanie może zostać zakończone przez Ciebie w każdym momencie poprzez dezaktywację Twojego konta użytkownika.

9. Facebook Connect

Umożliwiamy również opcję łatwiejszej rejestracji naszych gier i usług za pomocą Facebooka. W tym celu możesz użyć swojego istniejącego konta użytkownika Facebooka. Klikając link “Zaloguj się za pomocą Facebooka”, możesz skorzystać z tej metody rejestracji za pośrednictwem naszego portalu internetowego. W tym celu należy posiadać wcześniej założone konto Facebook lub posiadać dostęp do Facebooka.

Jeżeli zechcesz zarejestrować się w jednej z naszych usług przy użyciu konta Facebook, w pierwszym etapie procesu rejestracji od razu zostaniesz przekierowany(-a) na Facebooka. Następnie Facebook poprosi Cię o zalogowanie się lub rejestrację. W żadnym wypadku nie otrzymamy Twoich osobistych danych dostępowych (nazwy użytkownika i hasła).

W drugim etapie połączysz swój profil na Facebooku z usługą, w której chcesz się zarejestrować. Na tym etapie dowiesz się, które dane z Twojego profilu na Facebooku zostaną nam przekazane. Te informacje zwykle dotyczą danych publicznych z serwisu Facebook oraz informacji jakie użytkownik udostępnia w formie otwartej lub ograniczonej dla konkretnej aplikacji. Informacje tego typu zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i zdjęcie na okładce, płeć, Twoje sieci, nazwę użytkownika (adres URL Facebooka) i numer identyfikacyjny użytkownika (identyfikator Facebooka). Użyjemy również adresu e-mail zapisanego w serwisie Facebook, aby się z Tobą skontaktować poza tym serwisem. Możesz zobaczyć publicznie dostępne informacje z Twojego konta na Facebooku za pośrednictwem menu Ustawienia głównego konta w Twoim profilu na Facebooku. (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.
Podstawę prawną gromadzenia i przechowywania danych stanowi Twoja zgoda, w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Jeżeli chcesz zablokować połączenie pomiędzy serwisem Facebook a naszymi usługami, zaloguj się w serwisie Facebook i wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach profilu. Wówczas nie będziemy mieli już prawa do używania informacji z profilu Facebook.

10. Przetwarzanie danych w naszych grach

W naszych grach jesteśmy w stanie śledzić i oceniać różne działania na poziomie gracza. Dotyczy to w szczególności danych kontaktowych podanych podczas rejestracji oraz Twoich działań podczas gier. W tym celu gromadzimy dane dotyczące połączenia, takie jak adres IP. Musimy mieć możliwość przetworzenia tych informacji, aby wykonać operacje związane z grami. Informacje te są zatem przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

11. Płatności dokonywane za pośrednictwem naszej aplikacji

W zasadzie możesz korzystać z naszych gier bez podawania osobistych danych kontaktowych. W przypadku, gdy płacisz za odpłatne działania w naszych grach, Twoje dane osobowe będą gromadzone przez odpowiednich, zarejestrowanych dostawców usług płatniczych.

Wszystkie istotne dane dotyczące płatności, takie jak dane kontaktowe i dane dotyczące płatności, są początkowo gromadzone i przetwarzane przez odpowiedniego dostawcę płatności. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie lit. b RODO.

W przypadku płatności gromadzimy dane geolokalizacyjne Twojego adresu IP, co pozwala nam określić, w jakim kraju się znajdujesz. Podstawą prawną tego gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego. Obowiązek prawny wynika z dyrektywy 2006/112/WE (dyrektywy MOSS).

Od dostawców usług płatniczych otrzymujemy również informacje dotyczące zapobiegania oszustwom związanym z płatnościami. Podstawą prawną tego gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego.

12. Newsletter

W poniższej sekcji poinformujemy Cię o naszym newsletterze, o innych typach biznesowych wiadomości e-mail i o komunikacji elektronicznej, a także o Twoim prawie do zgłoszenia sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, zgadzasz się na otrzymywanie go, a także zgadzasz się na procesy opisane poniżej. Podstawę prawną stanowi Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO i § 7 ust. 2 pkt 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG). Następujące terminy nie zawierają się w naszym rozumieniu pojęcia “komunikacja reklamowa”: informacje o procesach technicznych i organizacyjnych oraz informacje związane ze świadczeniem usług dla naszych użytkowników.

Aby subskrybować nasz newsletter, należy przejść dwuetapową procedurę potwierdzenia Twojego adresu e-mail. Jest ono wymagane, aby nikt nie mógł zarejestrować się, używając adresu e-mail, który do niego nie należy. Subskrypcje newslettera są rejestrowane, aby umożliwić przedstawienie dowodów rejestracji zgodnie z wymogami ustawowymi. Obejmuje to przechowywanie danych logowania, czasu potwierdzenia i adresu IP. Jakiekolwiek zmiany Twoich danych przechowywanych u usługodawcy, który wysyła newslettery, są również rejestrowane. Przetwarzanie tych danych jest konieczne, aby można było udowodnić, że przyznano zgodę. Podstawa prawna wynika z naszego prawnego obowiązku udokumentowania Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 7 ust. 1 RODO).

Newslettery są wysyłane za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy z UE, którego zaangażowaliśmy do przetwarzania zgodnie z wymogami ustawowymi. Newslettery zawierają piksele, które służą do zbierania informacji przez serwer usługodawcy wysyłający newsletter zaraz po otwarciu newslettera. Do informacji takich należą adres IP i czas pobrania. Są one wykorzystywane do ulepszeń technicznych lub analizy grup docelowych i ich zachowań czytelniczych na podstawie lokalizacji ich pobierania (którą można określić za pomocą adresu IP) lub czasów dostępu. Gromadzenie danych statystycznych obejmuje również ustalenie, czy i kiedy są otwierane newslettery, a także które linki są klikane i kiedy są klikane. Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców newsletterów. Analizy te mają przede wszystkim pomóc nam zidentyfikować nawyki czytelnicze naszych użytkowników i dostosować do nich nasze treści lub pozwalają nam wysyłać różne treści w oparciu o zainteresowania użytkowników. Spersonalizowana analiza jest przeprowadzona za Twoją zgodą, którą zdobywamy przy rejestracji Twojego adresu e-mail. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę, co wywoła konsekwencje w przyszłości. Możesz to łatwo zrobić, korzystając z linku na dole każdego z przesyłanych przez nas komunikatów lub korzystając z naszego formularza pomocy. Niestety, nie możesz oddzielnie zażądać anulowania zgody dla usługodawcy, który wysyła newsletter, i zgody na zbieranie informacji dla celów analizy statystycznej. Jeżeli chcesz anulować, musisz anulować całą subskrypcję.

13. Wykorzystanie adresu e-mail

Możemy użyć adresu e-mail użytkownika przekazanego nam podczas rejestracji lub płatności do informowania użytkownika o podobnych produktach i usługach w naszej ofercie. Ten sposób przetwarzania danych służy naszym uzasadnionym interesom i umożliwia nam kontaktowanie się z naszymi klientami w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz § ust. 7 (3) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez użytkownika w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych kosztów z wyjątkiem kosztów transakcji obliczanych w oparciu o stawki podstawowe. Należy w tym celu zrezygnować z subskrypcji, klikając stosowny link dostępny w każdej wiadomości e-mail.

14. Ankiety

Przeprowadzamy okazjonalne badania satysfakcji klientów z naszych gier. W tym celu zbieramy i przetwarzamy dane kontaktowe podane w ankietach.

Podstawą prawną wykorzystywania tych informacji jest Twoja zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Twój udział w ankiecie jest dobrowolny. Twoja zgoda na ich wykorzystanie może zostać w odwołana w każdym momencie.

Do przeprowadzania ankiet korzystamy z usług SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, Kalifornia 94403, “SurveyMonkey”). SurveyMonkey zbiera od uczestników dodatkowe informacje w formie plików cookie, które mają na celu jedynie zapewnienie, że usługa ankiety jest w pełni użyteczna oraz tego, że ankiety działają zgodnie z przeznaczeniem.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli nie weźmiesz udziału w naszej ankiecie, żadne dane osobowe nie zostaną zebrane.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

15. Przetwarzanie plików dzienników aplikacji

W przypadku, gdy korzystasz z naszych usług, informacje ogólne (które nie są wykorzystywane indywidualnie) są początkowo przechowywane automatycznie, tzn. nie poprzez rejestrację. Na przykład nasze serwery sieciowe zwykle przechowują następujące informacje: IP, identyfikator urządzenia, typ urządzenia, system operacyjny, czas żądania serwera.

Przetwarzanie jest przeprowadzane dla celów naszych uzasadnionych interesów, a jego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Przetwarzanie to służy do zarządzania technicznego i zapewnienia bezpieczeństwa w aplikacji.

16. Bugsnag

Korzystamy z usługi Bugsnag firmy Bugsnag Inc. (USA) w niektórych z gier. Usługa ta umożliwia nam szybką identyfikację błędów wywołujących awarie w naszych grach, a co za tym idzie – zwiększanie jakości naszych usług. W przypadku wystąpienia błędu identyfikator gracza, nazwa gracza oraz (w stosownych przypadkach) szczegóły strony lub aplikacji, w obrębie której wystąpił błąd, oraz dane powiązane ze stroną lub aplikacją są przesyłane do Bugsnag w celu ewaluacji błędu.
Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.
Więcej informacji na temat zasad prywatności Bugsnag można znaleźć na stronie: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych podyktowane jest naszymi uzasadnionymi interesami w kwestii eliminacji błędów technicznych w określony sposób. Przekazywanie opisanych powyżej danych do Bugsnag jest niezbędne do realizacji naszych celów. Sprawy związane ze sprzeciwieniem się przetwarzaniu danych obsługiwane są przez nasz dział wsparcia: https://support.goodgamestudios.com/

17. Zwalczanie nadużyć finansowych

Przetwarzamy spseudonimizowane informacje, takie jak adres IP lub identyfikator urządzenia, w celu analizy sygnałów na potrzeby identyfikowania oszustw przez strony trzecie w kontekście pozyskiwania klientów. Aby to osiągnąć, jesteśmy wspierani przez zewnętrznych usługodawców, którzy są zobowiązani do spełnienia tych samych ustawowych wymagań. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. To przetwarzanie przyczynia się do bezpieczeństwa organizacyjnego aplikacji.

18. Facebook SDK

W naszej aplikacji używamy pakietu SDK (Facebook Software Development Kit). Pakiet SDK Facebooka jest wydawany i zarządzany przez Facebook. Ze względu na funkcje integracyjne możemy zapewnić łączność z różnymi usługami serwisu Facebook z poziomu naszych aplikacji. Umożliwia to na przykład użytkownikom korzystanie z pakietu SDK serwisu Facebook w celu udostępniania treści z naszych aplikacji w serwisie Facebook we właściwym czasie lub wysyłania wiadomości do innych użytkowników Facebooka. Więcej informacji o pakiecie SDK serwisu Facebook w systemie iOS można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/ios. W przypadku Androida zapoznaj się z: https://developers.facebook.com/docs/android.

Podstawą prawną do przechowywania tych danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b GDPR.

Facebook App Events: Korzystamy z usługi Facebook App Events za pośrednictwem pakietu SDK Facebooka, aby śledzić zasięg naszych kampanii reklamowych i wykorzystania pakietu SDK Facebooka. Serwis Facebook podaje jedynie zbiorcze wyniki analiz zachowań użytkowników korzystających z naszych aplikacji. Oprócz tego nie mamy wpływu na to jakie informacje zostaną przetworzone przez Facebooka w App Events.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. W naszych ustawieniach aplikacji możesz zrezygnować z używania do tych celów Zdarzenia aplikacji (App Events).

19. Informacje dotyczące naszej strony na Facebooku

Jeżeli odwiedzisz naszą stronę na Facebooku, w ramach której przedstawiamy treści dotyczące naszej firmy, produktów indywidualnych czy też usług, niektóre Twoje dane osobowe będą przetwarzane. Wyłącznym administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, „Facebook”) Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Przetwarzanie Statystyk strony

Facebook udostępnia zanonimizowane dane i statystyki na potrzeby posiadanej przez nas strony. Ułatwiają nam one zrozumienie działań podejmowanych przez osoby odwiedzające naszą stronę (tzw. „Statystyki strony”). Statystyki te oparte są na określonych danych osobowych osób, które odwiedziły naszą stronę. Wraz z Facebookiem jesteśmy współadministratorami w zakresie przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych służy naszym prawnie uzasadnionym interesom w celu oceny działań podejmowanych na naszej stronie oraz jej udoskonalania w oparciu o te ustalenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nie mamy możliwości przypisywania danych pozyskanych dzięki Statystykom strony do konkretnego profilu na Facebooku na podstawie kliknięcia przycisku „Lubię to” na naszej stronie na Facebooku.

Zawarliśmy umowę z Facebookiem, na mocy której ponosimy wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych i która określa podział naszych obowiązków w zakresie ochrony tych danych osobowych. Szczegóły odnośnie przetwarzania danych osobowych na potrzeby Statystyk strony oraz umowy zawartej przez nas z Facebookiem można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Przetwarzanie danych udostępnianych na naszej stronie na Facebooku

Przetwarzamy również Twoje dane udostępnione za pomocą naszej strony na Facebooku. Dane te mogą dotyczyć Twojej nazwy użytkownika, nazwy gracza podanej w jednej z naszych gier, danych kontaktowych lub wysłanej do nas wiadomości. Dane te są przetwarzane jedynie po wcześniejszym, wyraźnym wystąpienia z prośbą o ich udostępnienie, na przykład na potrzeby ankiety czy konkursu. W takim przypadku jesteśmy wyłącznym administratorem Twoich danych osobowych.

Jeżeli przekazałeś/łaś nam swoje dane w ramach udziału w konkursie, będą one przetwarzane jedynie w celu wysyłki nagrody. Twoje dane zostaną usunięte w momencie dostarczenia nagrody lub w przypadku, gdy nie uda Ci się zdobyć nagrody w konkursie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe zgromadzone podczas przeprowadzania ankiet będą przetwarzane w formie zanonimizowanej, aby zapewnić naszym klientom satysfakcję z oferowanych przez nas usług. Przetwarzanie służy naszym prawnie uzasadnionym interesom w celu ciągłego udoskonalania naszej oferty, a jego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

20. Usługi marketingowe Google:

Na naszej stronie internetowej używamy usług marketingowych i remarketingowych Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”). Usługi te pozwalają nam wyświetlać reklamy w bardziej ukierunkowany sposób oraz prezentować użytkownikom interesujące ich reklamy. Reklamy remarketingowe i produkty są wyświetlane użytkownikom na podstawie zainteresowań ustalonych w związku z aktywnością na innych stronach Sieci Google. W tym celu Google, w momencie wejścia na naszą stronę używa kodu, a tak zwane tagi remarketingowe, są podłączane do strony internetowej. Za ich pomocą pojedynczy plik cookie, tj. mały plik, jest przechowywany na urządzeniu użytkownika (podobne technologie mogą być również używane zamiast plików cookie). Pliki cookie mogą być pozostawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. Ten plik rejestruje, które aplikacje użytkownicy odwiedzili, jakie treści ich interesują i które oferty zostały wykorzystane. Ponadto przechowywane są informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron internetowych, długości odwiedzin oraz wszelkich dodatkowych danych dotyczących korzystania z produktów i usług online. Rejestrowany jest również adres IP użytkowników, chociaż chcielibyśmy Cię poinformować, że w ramach Google Analytics adresy IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego związanych umową są okrojone.

Jakiekolwiek dane użytkownika będą przetwarzane tylko jako dane spseudonimizowane. Google nie przechowuje żadnych nazw ani adresów e-mail. Wszystkie wyświetlane reklamy nie są więc wyświetlane specjalnie dla osoby, ale dla właściciela pliku cookie. Informacje te są gromadzone przez Google i przesyłane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i przechowywane na nich.

Jedną z usług marketingowych Google, z których korzystamy, jest internetowy program reklamowy Google AdWords. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie do śledzenia konwersji. Dlatego pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane przez pliki cookie są używane do generowania statystyk konwersji dla tych klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords widzą łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie będą jednak otrzymywać żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników.

Możemy uwzględnić reklamy firm zewnętrznych w oparciu o usługę marketingową Google o nazwie DoubleClick. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić Google i witrynom partnerskim umieszczanie reklam na podstawie odwiedzin użytkowników na tej stronie lub na innych stronach internetowych.

Usługi Google korzystają z Menedżera tagów Google. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google w celach marketingowych można znaleźć na stronie podsumowującej: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli chcesz się sprzeciwić otrzymywaniu reklam opartych na zainteresowaniach przez usługi marketingowe Google, możesz to zrobić, korzystając z opcji ustawień i rezygnacji Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nie można wykluczyć, że twoje dane zostaną przekazane do USA. Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Korzystamy z platformy programistycznej o nazwie “Google Firebase”, a także powiązanych funkcji i usług Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”). Google Firebase to platforma do tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne i strony internetowe. Google Firebase oferuje wiele funkcji, które można znaleźć na następującej stronie podsumowania: https://firebase.google.com/products/

Funkcje te obejmują przechowywanie aplikacji, w tym danych osobowych użytkowników, takich jak utworzone przez nich treści lub informacje dotyczące ich interakcji z aplikacjami. Google Firebase oferuje również interfejsy umożliwiające interakcję między użytkownikami aplikacji i innych usług.

Analiza interakcji użytkownika przeprowadzana jest za pomocą usługi analitycznej Firebase Analytics. Usługa ta pomaga nam rejestrować interakcje naszych użytkowników. Rejestrowane są takie zdarzenia jak pierwsze otwarcie aplikacji, odinstalowanie aplikacji, aktualizacje, awarie lub częstotliwość korzystania z aplikacji są rejestrowane. Rejestrowane i oceniane są również niektóre zainteresowania użytkowników.

Informacje przetwarzane przez Google Firebase mogą być wykorzystywane w innych usługach Google, takich jak Google Analytics i usługi marketingowe Google. W takim przypadku, w celu identyfikacji urządzeń mobilnych użytkowników, przetwarzane będą wyłącznie informacje spseudonimizowane, takie jak identyfikator reklamowy dla systemu Android lub iOS. Dodatkowe informacje o użyciu danych w celach marketingowych przez Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli chcesz się sprzeciwić otrzymywaniu reklam opartych na zainteresowaniach przez usługi marketingowe Google, możesz to zrobić, korzystając z opcji ustawień i rezygnacji Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nie można wykluczyć, że twoje dane zostaną przekazane do USA. Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

22. AppsFlyer SDK

Nasza aplikacja jest analizowana za pomocą technologii firmy AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, Kalifornia 94105). W tym celu zbierane są od Ciebie i przechowywane różne dane dotyczące sesji i interakcji. Informacje te są potrzebne do ulepszania treści oraz poprawy działania naszych gier, a także do optymalizacji interfejsu użytkownika. Dane dotyczące sesji i interakcji nigdy nie są przetwarzane w formie spersonalizowanej, lecz jedynie w formie spseudonimizowanej. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych przez AppsFlyer zapoznaj się z polityką prywatności usługodawcy: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli nie chcesz być w przyszłości śledzony(-a) przez AppsFlyer, możesz z tego zrezygnować w dowolnym momencie tutaj: https://www.appsflyer.com/optout

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

23. Microsoft Bing Ads

Używamy narzędzia do konwersji i śledzenia Bing Ads od Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”), jako części naszej aplikacji. Microsoft przechowuje plik cookie na urządzeniu użytkownika, aby umożliwić analizę korzystania z naszych usług internetowych. Jest to możliwe, jedynie w przypadku, gdy użytkownik uzyskał dostęp do naszej aplikacji za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing Ads. Dzięki temu zarówno Microsoft jak i my wiemy, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany do naszych usług online i dotarł do ustalonej wcześniej strony docelowej. Widzimy jedynie łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę docelową (konwersje). Adresy IP nie są przechowywane. Żadne inne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika nie są ujawniane.

Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie używanych przez reklamy Microsoft Bing użytkownicy mogą znaleźć w polityce prywatności Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli nie chcesz brać udziału w procesie śledzenia Bing Ads, możesz przekazać swój sprzeciw firmie Microsoft: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

24. Taboola

Korzystanie z technologii stanowiących własność firmy Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) umożliwia nam przygotowywanie reklam dostosowanych do użytkowników na podstawie ich sposobów przeglądania treści w internecie oraz zaobserwowanych zainteresowań. Taboola korzysta z plików cookies (lub podobnych technologii) w celu ustalenia, które strony internetowe odwiedzane są przez ciebie najczęściej, oraz w celu śledzenia twoich działań na naszej stronie. Taboola gromadzi dane z urządzeń oraz dane protokołu i na ich podstawie tworzy profile użytkowania, nadając im pseudonimy. Profile użytkowania nie są połączone z danymi na temat właścicieli pseudonimów i nie pozwalają na wyciąganie wniosków na podstawie danych osobowych. Aby było to możliwe, twój numer IP musi zostać przez nas przekazany firmie Taboola. Działanie to wykonywane jest w oparciu o możliwość realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (Art. 6, ustęp 1, litera f RODO). Masz prawo do sprzeciwu wobec śledzenia twoich działań. W celu rezygnacji należy użyć poniższego odnośnika: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Gdy twoja zgoda zostanie pomyślnie odwołana, nie będziesz dłużej natykać się na spersonalizowane reklamy oraz inną dostosowaną zawartość.

25. Pinterest

Korzystamy z usług reklamowych świadczonych przez serwis społecznościowy Pinterest, którego operatorem jest spółka Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia. Używamy tej strony do przypinania reklam na pinach w obrębie portalu Pinterest.  Jeśli wybierzesz jedną z naszych ofert dzięki przypiętemu przez nas pinowi, dane te zostaną przetworzone przez Pinterest i przekazane nam w formie statystyk (konwersja danych). Dzięki temu możemy się na przykład dowiedzieć ilu użytkowników kliknęło na nasze piny. Nie pozyskujemy żadnych danych umożliwiających identyfikację naszych użytkowników. Ponadto możemy przeanalizować czy dany użytkownik zdecydował się na pobranie naszej aplikacji. O ile dane osobowe będą przetwarzane, podstawę prawną tego procesu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Możesz wyrazić sprzeciw wobec śledzenia twoich działań za pomocą poniższego odnośnika: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Wyświetlanie reklam w aplikacjach

Dzięki naszym aplikacjom możesz oglądać sekwencje wideo pochodzące od zewnętrznych usługodawców mających wsparcie finansowe z reklam. Dzięki temu można na przykład bezpłatnie korzystać z płatnych treści. Oglądanie plików wideo jest dobrowolne i musi zostać potwierdzone przez Ciebie jako użytkownika.

Reklamy wyświetlane za pośrednictwem naszych witryn partnerskich mogą być zarówno spersonalizowane jak i niespersonalizowane (w kontekście określonych rodzajów treści). Dane udostępniane przez Ciebie podczas korzystania z nośników reklam są gromadzone i analizowane, jak dokładniej wyjaśniono poniżej.

Dzięki Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin) oraz Admob od Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”) – naszym dostawcom usług SDK – możemy wprowadzić w życie taki rodzaj monetyzacji reklam. W przypadku, gdy gracz decyduje się obejrzeć reklamę wideo, dostawcy usług przejmują kontrolę nad siecią reklam wyświetlanych w grze. Oznacza to, że sieciom partnerów reklamowych udostępniane są za pośrednictwem dedykowanego interfejsu następujące wiadomości: identyfikatora reklamowego, adresu IP, wyszukiwarki, systemu operacyjnego, wersji, kraju, miasta, identyfikatora miejsca docelowego (placement ID) i identyfikatora pakietu (bundle ID). Przekazywanie tych danych ma na celu wyświetlanie materiałów reklamowych jak najbardziej dopasowanych do profilu zainteresowań użytkownika. Narzędzia pakietu SDK wspomnianych sieci reklamowych również mają możliwość przetwarzania danych osobowych, takich jak identyfikator reklamowy i adres IP, w celu dostarczania tego rodzaju materiałów reklamowych.

Fyber jest także operatorem własnych sieci reklamowych (Fyber Marketplace and Heyzap Ad Network), które służą do wyświetlania zarówno reklam spersonalizowanych jak i tych wyświetlanych w kontekście określonych rodzajów treści. Fyber wykorzystuje jedynie dane pozyskane w ramach ogólnych uprawnień dostępu aplikacji. Dane te przetwarzane są w naszym imieniu. Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych przez Fyber można znaleźć tutaj: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią nasze prawnie uzasadnione interesy finansowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jako użytkownik możesz w każdej chwili wyłączyć reklamy spersonalizowane w ustawieniach naszej aplikacji (funkcja opt-out). W takim przypadku, wszystkie dane spseudonimizowane zostaną przez nas zanonimizowane, w związku z czym wyświetlane będą tylko reklamy w kontekście określonych rodzajów treści. Możesz również wyłączyć reklamy spersonalizowane w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego. W tym celu, prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

System Android

 1. W zależności od urządzenia, możesz znaleźć ustawienia Google w jednej z poniższych lokalizacji:
  – W oddzielnej aplikacji o nazwie “ustawienia Google”
  – Przewijając w dół główną aplikację “Ustawienia” I klikając na Google
 2. Klikając przycisk “Reklamy”
 3. Klikając przycisk przełączania znajdujący się obok funkcji „Wyłączanie reklam spersonalizowanych”

System iOS

Urządzenia z systemem iOS używają identyfikatora reklamowego Apple. Więcej informacji na temat różnych możliwości wykorzystania tego identyfikatora możesz znaleźć w ustawieniach aplikacji na Twoim urządzeniu mobilnym. W celu znalezienia tych informacji należy:

 1. Wejść w „Ustawienia”
 2. Wybrać opcję „Prywatność”
 3. Wybrać opcję „Reklamy”

Tutaj możesz wybrać konkretne ustawienia za pomocą przycisku przełączania.

Partnerzy reklamowi

UsługaPartner usługowyPrzetwarzanieRodzaj reklamDodatkowe technologie
Unity AdsUnity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USAKontrola wspólnaReklamy spersonalizowane i kontekstoweSzczegółowe informacje dotyczące prywatności oraz wyłączenia reklam spersonalizowanych wyświetlane są w przejrzysty sposób w odtwarzaczu wideo.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDKMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IrlandiaKontrola wspólnaReklamy spersonalizowaneJako użytkownik Facebooka możesz wyłączyć reklamy spersonalizowane na stronach internetowych osób trzecich w ustawieniach.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColonyAdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USAKontrola wspólnaReklamy personalizowane i kontekstowehttps://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e lub lit. f RODO.

28. Twoje dodatkowe prawa

Jako osoba zainteresowana jesteś uprawniony(-a) do dochodzenia od nas swoich praw. W szczególności masz następujące prawa:

 • Zgodnie z Artykułem 15 RODO i Sekcją 34 BDSG, masz prawo zażądać informacji, czy i w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie.
 • Masz prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO.
 • Masz prawo do żądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe zgodnie z art. 17 RODO i par. 35 BDSG.
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO.
 • Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam udostępniłeś(-aś), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz do przesłania tych danych do innego administratora.
 • Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pomocą formularza pomocy.

29. Prywatność osób niepełnoletnich

Niniejszy serwis nie jest skierowany do osób poniżej 16. roku życia ani przeznaczony do użytku przez takie osoby. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób poniżej 16. roku życia.

30. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Skargi do organów rządowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych stanowi naruszenie przepisów RODO, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

Wersja: 10/2021