Πολιτικη ακυρωσης

Αν αγοράσετε εικονικά νομίσματα ή εικονικά αντικείμενα (σε κάθε περίπτωση, ένα «Συμβόλαιο»), ισχύει το ακόλουθο δικαίωμα ακύρωσης για κάθε ένα από αυτά τα Συμβόλαια από τις 13 Ιουνίου του 2014:

Δικαίωμα ακύρωσης
Έχετε δικαίωμα ακύρωσης αυτού του Συμβολαίου εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να προσδιορίσετε τον λόγο.
Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις μέρες από την ημερομηνία σύναψης του Συμβολαίου.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Αμβούργο, Γερμανία, email: odr@goodgamestudios.com) σχετικά με την απόφασή σας να ακυρώσετε αυτό το Συμβόλαιο μέσω ρητής δήλωσης (π.χ. ταχυδρομική επιστολή, φαξ ή email). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επισυναπτόμενη φόρμα ακύρωσης. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό.
Για να συμμορφωθείτε με την περίοδο ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ακύρωση πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες ακύρωσης
Στην περίπτωση επιτυχούς ακύρωσης, τα προνόμια που λαμβάνονται από κάθε μέρος θα επιστραφούν και οι ενδεχόμενες ωφέλειες θα παραδοθούν. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν μπορούν να επιστραφούν εν όλω ή εν μέρει ή επιστρέφονται σε προβληματική κατάσταση, ο χρήστης θα πρέπει να παράσχει αποζημίωση, κατά περίπτωση. Οι υποχρεώσεις επιστροφής πληρωμών πρέπει να ικανοποιούνται εντός 30 ημερών. Η περίοδος ξεκινά για τους χρήστες με την υποβολή της ακύρωσης και για την Stillfront Germany GmbH με τη λήψη της.

Σημειώσεις:
Εφόσον το αντικείμενο του Συμβολαίου είναι η παροχή υπηρεσιών, το δικαίωμα ακύρωσής σας θα λήξει εάν έχουμε παράσχει πλήρως την υπηρεσία και έχουμε αρχίσει να παρέχουμε την υπηρεσία μόνο αφού έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το πράξουμε και ταυτόχρονα έχετε επιβεβαιώσει πως έχετε κατανοήσει ότι θα χάσετε το δικαίωμα ακύρωσης μετά την πλήρη εκπλήρωση του Συμβολαίου από εμάς.
Εφόσον το αντικείμενο του Συμβολαίου είναι η παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι σε φυσικό πάροχο δεδομένων, το δικαίωμα ακύρωσής σας θα λήξει επίσης εάν έχουμε αρχίσει να εκπληρώνουμε το Συμβόλαιο αφού έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για να ξεκινήσουμε την εκτέλεση του Συμβολαίου πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης, και έχετε επιβεβαιώσει πως κατανοείτε ότι με τη συγκατάθεσή σας θα χάσετε το δικαίωμά σας για ακύρωση κατά την έναρξη της εκτέλεσης του Συμβολαίου.

Πρότυπο φόρμας ακύρωσης
(Αν θέλετε να ακυρώσετε το Συμβόλαιο, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και επιστρέψτε τη σε εμάς.)

 • Προς
  Stillfront Germany GmbH
  Borselstraße 20
  22765 Αμβούργο, Γερμανία
  Email: odr@goodgamestudios.com
 • Εγώ/εμείς (*) ακυρώνω/ουμε το παρόν το Συμβόλαιο που έχει συναφθεί από εμένα/εμάς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
 • Ζητήθηκε στις (*)/παραλήφθηκε στις (*)
 • Όνομα παιχνιδιού
 • Όνομα παίκτη
 • Διεύθυνση email
 • Υπογραφή καταναλωτή (ισχύει μόνο για γραπτές επικοινωνίες)
 • Ημερομηνία

(*) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.