Všeobecné smluvní podmínky

Platnost od 01.06.2022

1 Předmět; Oblast platnosti

1.1

Následující všeobecné smluvní podmínky upravují používání online a mobilních her a jiných služeb poskytovaných společností Stillfront Germany GmbH (dále jen „Stillfront Germany GmbH“), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, na webových stránkách Stillfront Germany GmbH a v obchodech s aplikacemi.

1.2

Stillfront Germany GmbH si vyhrazuje právo neustále vyvíjet své online hry, mobilní hry a další služby tak, aby byly trvale atraktivní pro co největší počet uživatelů. Uživatelé o tom budou vhodným způsobem informováni.

1.3

Online a mobilní hry a jiné služby, které nabízí Stillfront Germany GmbH, jsou určeny výhradně pro účely zábavy. Použití těchto her nebo služeb pro obchodní nebo komerční účely je přísně zakázáno. Stillfront Germany GmbH upozorňuje uživatele, že v jednotlivých online nebo mobilních hrách může dojít k vrácení nebo resetování obsahu, kdy se resetuje postup ve hře a v některých případech i virtuální předměty získané ve hře. To se může stát zejména v případech, kdy Stillfront Germany GmbH umožní uživateli účastnit se online nebo mobilní hry, která ještě není dokončená (soft launch nebo beta verze).

1.4

Uživatel musí zajistit, aby jeho digitální prostředí bylo kompatibilní s technickými požadavky digitálního produktu. Před uzavřením smlouvy si uživatel může prohlédnout technické požadavky na adrese https://goodgamestudios.com/requirements.

1.5

Kromě těchto všeobecných smluvních podmínek se rovněž použijí veškerá stávající pravidla související s příslušnou online či mobilní hrou. V případě nesouladu mezi těmito všeobecnými podmínkami a pravidly hry budou mít přednost ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek. Kromě toho se podle potřeby také na některé online nebo mobilní hry, konkrétní verze anebo komponenty pro online nebo mobilních hry a jednotlivé služby nabízené na webových stránkách Stillfront Germany GmbH vztahují zvláštní smluvní podmínky. Uživatelé budou náležitě informováni o všech specifických podmínkách před použitím příslušné nabídky.

1.6

Uživatelé mají možnost využívat služby poskytované smluvními partnery Stillfront Germany GmbH pro různé online a mobilní hry a další služby. V těchto případech musí být uzavřena samostatná smlouva mezi uživatelem a příslušným smluvním partnerem společnosti Stillfront Germany GmbH. Uživatelé o tom budou informováni vhodným způsobem před uzavřením smlouvy.

1.7

Jiné předpisy nebo všeobecné smluvní podmínky uživatele, které se odchylují od všeobecných smluvních podmínek Stillfront Germany GmbH, se použijí pouze tehdy, pokud Stillfront Germany GmbH poskytne předchozí souhlas s jejich platností.

2 Uzavření smlouvy

2.1

Aby bylo možné použít online a mobilní hry a další služby poskytované Stillfront Germany GmbH, uživatelé se musí zaregistrovat a v případě potřeby nainstalovat konkrétní aplikaci. Uživatelé nemají právo požadovat registraci ani uzavření smlouvy s Stillfront Germany GmbH.

2.2

Na registraci mají nárok pouze fyzické osoby. Pouze fyzické osoby mohou být oprávněnými uživateli (žádné skupiny, rodiny, manželé nebo životní partneři atd.).

2.3

Dětem mladším 16 let není dovoleno se registrovat.

2.4

Uživatelé nesmějí stahovat mobilní hry prostřednictvím obchodu Apple App Store, pokud by tím porušili zákonný zákaz. To se může týkat například následujících případů:

  • Pokud se uživatelé nacházejí v zemi, která podléhá embargu ze strany vlády USA, nebo v zemi, kterou vláda USA klasifikuje jako zemi podporující terorismus.
  • Pokud jsou uživatelé na seznamu vlády USA obsahujícím zakázané nebo omezené strany.

2.5

Uživatelé musí zadat jméno hráče a obecně platnou e-mailovou adresu registrovanou pro uživatele, aby se mohli zaregistrovat k online hrám. Mobilní hry vyžadují jméno hráče. Uživatelé nemají nárok na konkrétní jméno hráče. Zvolené jméno hráče nemůže zasahovat do práv třetích stran a porušovat stávající právní zákazy nebo běžná pravidla slušnosti. Zároveň nelze jako jméno hráče použít e-mailovou nebo webovou adresu. Uživatel musí zajistit, aby informace poskytované Stillfront Germany GmbH při registraci byly pravé a úplné.

2.6

U jednotlivých her se uživatelé mohou registrovat také prostřednictvím poskytovatelů třetích stran (například sociálních sítí nebo obchodů s aplikacemi pro mobilní telefony). Za tímto účelem jsou údaje potřebné k registraci získávány z účtu uživatele u příslušného poskytovatele třetí strany.

2.7

Registraci je třeba provést osobně. Registrace uskutečněná prostřednictvím třetích stran, zejména těch, které registrují jednotlivé osoby komerčně u různých poskytovatelů služeb (registrační služby anebo vstupní služby), není dovoleno.

2.8

Po úspěšné registraci uživatel vytvoří účet (dále jen „uživatelský účet“), který spravuje samostatně. Uživatelský účet nemůže být přenesen bez výslovného souhlasu společnosti Stillfront Germany GmbH.

2.9

Právo na registraci či aktivaci neexistuje.

3 Obecné povinnosti uživatele

3.1

Uživatelská data

Uživatelé souhlasí s tím, že okamžitě informují Stillfront Germany GmbH o jakýchkoli budoucích změnách údajů zadaných při registraci, zejména jakýchkoli změnách e-mailové adresy. Uživatelé jsou povinni na vyžádání potvrdit Stillfront Germany GmbH správnost svých údajů.

3.2

Přihlašovací údaje, identifikace a hesla

3.2.1 Uživatelé jsou povinni zachovávat přísnou důvěrnost všech přihlašovacích údajů, identifikací a hesel.

3.2.2 Termíny „přihlašovací údaje“, „identifikace“ a „hesla“ zahrnují všechny sekvence písmen, znaků anebo číslic používané k ověření uživatele a zabránění používání neoprávněnými třetími stranami. Heslo nesmí být identické se jménem hráče a musí se skládat z kombinace čísel a písmen.

3.2.3 Uživatelé jsou povinni chránit všechny své přihlašovací údaje, identifikace a hesla před přístupem třetích stran.

3.2.4 V případě, že má uživatel důvod se domnívat, že třetí osoby získaly nebo mohly získat neautorizované přihlašovací údaje, identifikace nebo hesla, musí o tom neprodleně informovat Stillfront Germany GmbH a změnit své údaje, nebo si je nechat změnit Stillfront Germany GmbH. V tomto případě nebo v případě, že Stillfront Germany GmbH má konkrétní důkaz o zneužití dat, může dočasně zablokovat přístup k účtu uživatele. Jestliže existuje důkaz o zneužití dat, Stillfront Germany GmbH bude informovat uživatele.

3.2.5 Uživatelé nejsou za žádných okolností oprávněni používat přihlašovací údaje jiného uživatele, pokud pravidla příslušné online nebo mobilní hry nebo jiné služby neumožňují výjimky.

3.3

Používání webových stránek společnosti Stillfront Germany GmbH a obsah webových stránek

3.3.1 Webové stránky Stillfront Germany GmbH a mobilní hry obsahují různý obsah, který je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými prostředky ve prospěch Stillfront Germany GmbH nebo třetích stran. Pokud to není výslovně povoleno v těchto všeobecných smluvních podmínkách, uživatelé nemohou upravovat, kopírovat, distribuovat, veřejně reprodukovat, používat pro reklamní účely, nebo používat nad rámec smluvně dohodnutých účelů žádnou z webových stránek společnosti Stillfront Germany GmbH, mobilní hry nebo obsah či jakékoliv jejich části. Povolují se pouze technické kopie určené pro účely prohlížení a stálé kopie určené výhradně k soukromému použití. Informace o autorských právech a obchodní značky nesmí být změněny, skryty nebo odstraněny.

3.3.2 Termín „obsah“ zahrnuje všechna data, obrázky, text, grafiku, hudbu, zvuky, zvukové sekvence, videa, softwarové programy a kódy, a další informace poskytnuté Stillfront Germany GmbH. Termín „obsah“ rovněž zahrnuje především všechny služby, které jsou k dispozici ke stažení.

3.3.3 Uživatel je povinen zdržet se jakýchkoli aktivit, které mohou ohrozit nebo přerušit řádné fungování webových stránek Stillfront Germany GmbH a veškerých individuálních služeb anebo nabídek tamtéž, či příslušných online a mobilních her. Uživatelé jsou také povinni zdržet se jakýchkoli aktivit, které by mohly umožnit neoprávněný přístup k datům. Obsah lze vyvolat pouze takovým způsobem, který nebude mít vliv na použití webových stránek Stillfront Germany GmbH a obsahu jinými uživateli. Přenos dat nebo softwaru, které mohou ovlivnit hardware nebo software příjemce, není dovolen.

3.3.4 Jakékoli použití webových stránek Stillfront Germany GmbH nebo mobilních her pro obchodní účely, zejména reklamní účely, vyžaduje předchozí výslovný písemný souhlas Stillfront Germany GmbH.

3.3.5 Uživatelé nejsou oprávněni publikovat obsah na webových stránkách Stillfront Germany GmbH, v online hrách, mobilních hrách, ani jiných službách.

3.3.6 Používání webových stránek Stillfront Germany GmbH prostřednictvím anonymizační služby, která skrývá skutečnou IP adresu uživatele, není povoleno.

3.4

Použití klientského softwaru

V případě nabídek, které vyžadují předchozí instalaci klientského softwaru, poskytuje Stillfront Germany GmbH uživateli neomezené, nevýhradní, nepřenosné, osobní, a podle podmínek uživatelské smlouvy časově omezené právo instalovat klientský software a používat ho pro dohodnuté účely dle těchto všeobecných smluvních podmínek a pravidel příslušné hry. Jakákoli forma komerčního využití softwaru je zakázána. Změny klientského softwaru a zpětný překlad neoprávněně získaného programového kódu do jiných forem kódů (dekompilace) a jiné typy reverzního inženýrství různých produkčních úrovní softwaru jsou zakázány, pokud nejsou nutné pro zřízení interoperability. Společnost Stillfront Germany GmbH je odpovědná za škodu vzniklou uživateli v souladu s ustanoveními zákonné odpovědnosti.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4 Zvláštní podmínky pro používání online a mobilních her

4.1

Uživatel se může zúčastnit každého kola (například Svět, Vesmír atd.) online hry nebo mobilní hry pouze s jedním uživatelským účtem, pokud příslušná pravidla hry neumožňují výjimky. Účty, které porušují výše uvedené pravidlo, mohou být smazány nebo zakázány za podmínek uvedených v bodě 9.

4.2

Uživatelům je zakázáno provádět jakékoliv manipulativní zásahy do online a mobilních her. Zejména uživatelé nejsou oprávněni využívat opatření, mechanismy nebo software, které by mohly narušit funkci nebo průběh hry. Uživatelé nesmějí přijímat opatření, která mohou způsobit nepřiměřené nebo nadměrné zatížení technických kapacit. Uživatelům není povoleno blokovat, přepisovat nebo modifikovat obsah generovaný správou hry nebo zasahovat do hry jakýmkoli jiným způsobem.

4.3

Uživatelé nesmí za žádných okolností

a) vytvářet nebo používat cheaty, mody anebo hacky, nebo jakékoliv jiné softwarové produkty třetích stran, které mohou změnit výsledky online nebo mobilních her,

b) používat software, který umožňuje dolování dat, nebo jinak zadržovat nebo shromažďovat informace v souvislosti s online a mobilními hrami,

c) používat virtuální předměty mimo online nebo mobilní hry, nakupovat virtuální předměty za „skutečné“ peníze, nebo prodávat či směňovat virtuální předměty, které jsou používány v online nebo mobilní hrách, ani

d) prodávat, kupovat nebo obchodovat s uživatelskými účty.

To zahrnuje všechna obcházení, podobné akce, nebo činnosti, jejichž následek odpovídá výše uvedeným zákazům.

4.4

Uživatelům je také zakázáno spouštění online hry (včetně všech jednotlivých webových stránek) pomocí jiných programů, než je poskytnutý internetový prohlížeč nebo klientský program. To se týká zejména takzvaných botů a dalších nástrojů určených k nahrazení nebo doplnění webového rozhraní. Rovněž jsou zakázány skripty a zcela nebo částečně automatizované programy, které poskytují uživatelům výhodu oproti ostatním uživatelům. To zahrnuje funkce automatických aktualizací a další integrované mechanismy prohlížeče, pokud se týkají automatizovaných postupů.

4.5

Není dovoleno automatické vytváření účtů, bez ohledu na to, zda se zobrazí domovská stránka.

4.6

Stillfront Germany GmbH nebo smluvní strany pověřené Stillfront Germany GmbH jsou držiteli všech a výlučných práv k použitým položkám a virtuálním položkám poskytovaným v online nebo mobilních hrách. Uživatelé získají pouze nevýhradní právo na používání virtuálních předmětů po dobu platnosti uživatelské smlouvy, ale v žádném případě ne právo vlastnické.

5 Zvláštní podmínky pro používání komunikačních nástrojů (zejména diskusní fóra, chaty, komentáře)

5.1

Stillfront Germany GmbH může poskytnout uživatelům různé komunikační nástroje pro uživatelem vytvořené vstupy a příspěvky na webových stránkách Stillfront Germany GmbH v rámci her, a na sociálních sítích (zejména diskusní fóra, chaty, blogy, knihy hostů atd., stejně jako využití jejich funkcí komentářů, dohromady známé jako „komunikační nástroje“), které může uživatel použít, jsou-li k dispozici. V tomto ohledu poskytuje společnost Stillfront Germany GmbH uživatelům pouze technické prostředí pro výměnu informací. Uživatelé však nemají právo si komunikační nástroje nárokovat.

5.2

Uživatelé přebírají plnou zodpovědnost za uveřejněný obsah a příspěvky. Uživatelé souhlasí s tím, že zprošťují společnost Stillfront Germany GmbH veškerých oprávněných nároků třetích stran vyplývajících z úmyslného porušení povinností uživatelů. Stillfront Germany GmbH se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti za obsah zveřejněný uživateli.

5.3

V rámci těchto komunikačních nástrojů mají uživatelé zakázáno publikovat nebo šířit obsah na webových stránkách Stillfront Germany GmbH, který:

a) porušuje platné zákony, je proti obecným pravidlům slušnosti nebo je v rozporu se všeobecnými smluvními podmínkami nebo pravidly příslušné hry,

b) porušuje ochranné známky, patenty, funkční nebo návrhové vzory, autorská práva, obchodní tajemství nebo jiná práva třetích osob,

c) je obscénní, rasistický, násilný, pornografický, určený pro dospělé nebo jinak ohrožující vývoj dětí a mladistvých, nebo škodlivý,

d) je urážlivý, obtěžující nebo hanlivé povahy,

e) obsahuje řetězové dopisy nebo pyramidové hry,

f) nepravdivě naznačuje, že je poskytován nebo podporován společností Stillfront Germany GmbH,

g) obsahuje osobní údaje třetích osob bez jejich výslovného souhlasu, anebo

h) je svou povahou komerční a specificky propagační.

5.4

Uvádění webových stránek, názvů společností nebo produktů je povoleno pouze v případě, že není primárně určeno k reklamním účelům.

5.5

Všichni uživatelé těchto komunikačních nástrojů jsou povinni používat vhodná a přijatelné slova. Pomlouvačná kritika ani urážlivé útoky nejsou povoleny.

5.6

Bez ohledu na jakákoli jiná práva vyplývající z těchto všeobecných smluvních podmínek má Stillfront Germany GmbH právo zcela nebo částečně odstranit obsah a záznamy, které porušují pravidla těchto všeobecných smluvních podmínek. Stillfront Germany GmbH má rovněž právo trvale nebo dočasně vyloučit uživatele, kteří porušují tato pravidla, z dalšího používání komunikačních nástrojů nebo smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v bodě 9.

6 Následky porušení povinností

6.1

Stillfront Germany GmbH neodpovídá za škody vzniklé následkem porušení povinností ze strany uživatele.

6.2

Bez ohledu na jakákoli další zákonná či smluvní práva je na uvážení Stillfront Germany GmbH provést následující kroky proti jakémukoli uživateli, který úmyslně porušil zákon, práva třetích osob, tyto všeobecné smluvní podmínky, nebo některé příslušné doplňující předpisy a pravidla hry:

a) odstranit obsah,

b) varovat uživatele,

c) dočasně nebo trvale zablokovat uživateli konkrétní nebo všechny online a mobilní hry a obsah webových stránek Stillfront Germany GmbH,

d) vyloučit uživatele, i z různých herních funkcí (například chat),

e) vydat dočasný nebo trvalý virtuální zákaz vstupu do systému, anebo

f) vypovědět uživatelskou smlouvu za podmínek uvedených v bodě 9 těchto podmínek.

6.3

Pokud byli uživatelé zablokováni nebo vyloučeni, nemohou se přihlásit ke službě poskytované Stillfront Germany GmbH bez předchozího souhlasu Stillfront Germany GmbH.

7 Poplatky za užívání

7.1

Uživatelé mohou hrát online a mobilní hry nabízené v podstatě zdarma. Uživatel však může použít peníze k nákupu virtuální měny (například rubínů, zlaťáků, šperků, „prémiové měny“), některých virtuální funkcí a dalších služeb (společně s „prodejnými funkcemi“) souvisejících s online a mobilními hrami. Cena za požadovanou virtuální měnu se zobrazuje v eurech, amerických dolarech nebo v jiné měně používané v regionu uživatele. Uživatel si může koupit výhody nebo virtuální položky v online nebo mobilní hře za zakoupenou prémiovou měnu.

7.2

Uživatelé budou samostatně informováni o funkcích, které je možné zakoupit, zejména o tom, jaké funkce jednotlivé funkce poskytují, o době dostupnosti funkce k zakoupení (pokud je to relevantní), o ceně nákupu a o dostupných způsobech platby v souvislosti s online či mobilní hrou.

7.3

Uživatelé mohou předložit své nabídky na zakoupení dostupné funkce výběrem požadované položky a požadovaného způsobu platby nabízených v příslušné online nebo mobilní hře a kliknutím na tlačítko Koupit nyní, čímž se uzavře proces objednávky. Smlouva mezi uživatelem a Stillfront Germany GmbH je uzavřena po úspěšném dokončení procesu objednávky.

7.4

Možnosti platby se liší v závislosti na online nebo mobilní hře, zemi účastníka, a technicky proveditelných platebních možnostech dostupných na daném trhu. Uživateli se zobrazí na začátku procesu objednávky.

7.5

Peníze se shromažďují prostřednictvím poskytovatele služeb pověřeného uživatelem za příslušný způsob platby, nebo prostřednictvím převodu uskutečněného uživatelem; v mobilních hrách se peníze získávají přes příslušný obchod s aplikacemi. V jednotlivých případech mohou platit kromě všeobecných smluvních podmínek společnosti Stillfront Germany GmbH i všeobecné smluvních podmínky uvedené autorizovaným poskytovatelem služeb.

7.6

Po dokončení platebního procesu, nebo v případě převodu po obdržení peněz na účet Stillfront Germany GmbH, připíše Stillfront Germany GmbH zakoupené funkce na účet uživatele.

7.7

V mobilních hrách na webových stránkách jednotlivých obchodních partnerů a v online a mobilních hrách, které byly začleněny do sociálních sítí, se může uzavření smlouvy lišit od zde popisovaného postupu. V těchto případech budou uživatelé informováni o zvláštním postupu pro uzavření smlouvy.

7.8

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny informace poskytnuté jako součást platební transakce (zejména bankovní účet, číslo kreditní karty atd.), jsou úplné a správné.

7.9

Stillfront Germany GmbH si ponechává právo zvýšit nebo snížit poplatky za všechny jednotlivé funkce ve všech budoucích případech nákupu prodejných funkcí.

7.10

V případě prodlení narůstají zákonné úroky. Společnost Stillfront Germany GmbH je rovněž oprávněna zablokovat uživatelský účet, vymáhat další škody a ukončit poskytování služeb.

7.11

Pokud by společnost Stillfront Germany GmbH musela částku vrátit zpět nebo by musela uhradit storno poplatky vinou uživatele (včetně nedostatečného zůstatku na účtu), půjdou tyto vzniklé náklady na vrub uživatele.

8 Odškodnění a omezení odpovědnosti

8.1

Uživatelé se za porušení práv třetích stran zodpovídají přímo těmto třetím stranám. Uživatel je povinen uhradit Stillfront Germany GmbH v souladu se zákonnými ustanoveními veškeré škody vzniklé v důsledku zaviněného nedodržení povinností vyplývajících z těchto podmínek, zejména pokud tyto škody vzniknou v důsledku nároků třetích stran. To může zahrnovat i náklady na právní obhajobu Stillfront Germany GmbH, včetně všech soudních a právních poplatků. Tato podmínka neplatí, pokud uživatel není odpovědný za protiprávní jednání.

8.2

Odpovědnost společnosti Stillfront Germany GmbH, z jakýchkoliv právních důvodů, ať už v důsledku smluvního pochybení, nebo porušení povinností, je v konečném důsledku určena v souladu s následujícími pravidly:

8.2.1 Stillfront Germany GmbH odpovídá za úmysl a hrubou nedbalost bez omezení, ale pouze v případě lehké nedbalosti vzniklé při porušení základních smluvních povinností. V případě porušení těchto smluvních povinností je odpovědnost omezena na škody, které jsou typické pro danou smlouvu.„Podstatné smluvní povinnosti“, jak již bylo uvedeno, jsou povinnosti, kterých se uživatel může dovolávat a které zajistí, že smlouva probíhá v souladu s jejími ustanoveními a dosahuje smluvního cíle.

8.2.2 Veškerá další odpovědnost Stillfront Germany GmbH je vyloučena.

8.2.3 Stillfront Germany GmbH doporučuje uživatelům, aby pravidelně zálohovali svá data a předcházeli tím zbytečným škodám.

8.2.4 Výše uvedená omezení zodpovědnosti neplatí v případě explicitních záruk učiněných ze strany Stillfront Germany GmbH, v případě úmyslu a u škod způsobených ztrátou života, končetiny nebo zdraví. Odpovědnost zůstává nedotčena podle zákona o odpovědnosti za výrobek (Product Liability Act).

9 Trvání smlouvy, smazání uživatelských účtů

9.1

Není-li pro příslušnou online hru, mobilní hru nebo jiné služby uvedeno jinak, je trvání smlouvy o používání portálu Stillfront Germany GmbH, online her, mobilních her a dalších služeb na dobu neurčitou. Smlouva začíná platit při akreditaci nebo aktivaci účtu prostřednictvím Stillfront Germany GmbH.

9.2

Smlouvu může kterákoli ze stran kdykoli vypovědět. Výpověď ze strany Goodgame Studio je účinná po uplynutí jednoho měsíce. Výpověď ze strany uživatele je účinná okamžitě. Výmaz údajů poskytnutých uživatelem společnosti Stillfront Germany GmbH – nebo žádost uživatele o výmaz uvedených údajů – se považuje za ukončení smlouvy ze strany uživatele.

9.3

Každá ze stran má právo vypovědět smlouvu z odůvodněné příčiny bez výpovědní lhůty. Pokud je důvodem porušení povinnosti vyplývající z těchto podmínek, je výpověď přípustná pouze po uplynutí lhůty stanovené k nápravě nebo po neúčinném upozornění. Stanovení lhůty k nápravě a varování je rovněž nadbytečné, pokud existují zvláštní okolnosti, které s ohledem na zájmy obou stran odůvodňují okamžitou výpověď.

Podmínky, které odůvodňují okamžité ukončení ze strany společnosti Stillfront Germany GmbH, nastávají zejména tehdy, pokud

a) dochází k chování, které významně ovlivňuje herní zážitek ostatních hráčů,

b) jsou používány cheaty, mody anebo hacky, stejně jako jiné formy softwaru, nástrojů nebo skriptů, které pozměňují zážitek ze hry nebo herní mechanismy online nebo mobilních her,

c) třetí strany využívají účtu uživatele, ledaže by pravidla hry umožňovala určité výjimky,

d) uživatel využívá uživatelského účtu třetí osoby nebo používá více než jeden uživatelský účet pro online hry, ledaže by pravidla hry umožňovala určité výjimky,

e) uživatel používá virtuální předměty používané v online nebo mobilní hrách mimo online nebo mobilní hry, pokouší se koupit nebo prodat tyto virtuální předměty za „skutečné“ peníze nebo se snaží je směňovat,

f) uživatel prodal, koupil nebo vyměnil uživatelský účet bez souhlasu Stillfront Germany GmbH,

g) uživatel hrubě porušuje zákony, které chrání ostatní hráče nebo Stillfront Germany GmbH,

h) uživatel úmyslně porušuje tyto všeobecné smluvní podmínky, dodatečná ustanovení anebo pravidla hry, anebo

i) Stillfront Germany GmbH ztratí právo provozovat příslušnou online hru nebo mobilní hru, zejména z důvodu ukončení licenční smlouvy nebo z důvodu úředního či právního rozhodnutí.

9.4

Výpověď musí být provedena písemně. Zákazník může smlouvu vypovědět také online kliknutím na příslušné tlačítko a v souladu s bodem 9.2.

9.5

V případě prodloužené nečinnosti má Stillfront Germany GmbH právo smazat neaktivní uživatelský účet poté, co o tom učiní předběžné oznámení. Délka této nečinnosti se může lišit v závislosti na online hře nebo mobilní hře, obecně se však pohybuje mezi 90 a 240 dny. Po výpovědi má Stillfront Germany GmbH právo vymazat uživatelský účet na konci smlouvy a podle svého přiměřeného uvážení v rámci platných právních předpisů.

10 Řešení sporů online

10.1

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a online obchodníky (platforma ODR). Pro přístup k platformě ODR použijte následující odkaz: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím platformy ODR. Nemáme však v úmyslu účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitelské spory a nejsme k tomu ani povinni. V případě, že se na nás obrátí, budeme s uživateli komunikovat přímo.

11 Rozhodné právo

Platí právo Spolkové republiky Německo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena. Závazná ustanovení země, v níž má uživatel bydliště, zůstávají tímto právním rozhodnutím nedotčena.

12 Změny těchto všeobecných obchodních podmínek; Různá ustanovení

12.1

Stillfront Germany GmbH si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky (a) v případě jakýchkoliv změn v důsledku právních změn, (b) v případě jakýchkoliv změn provedených vzhledem k rozhodnutím Nejvyššího soudu, (c) z nezbytných technických důvodu, (d), s cílem zachovat provoz společnosti, (e) v případě změny tržních podmínek, anebo (f) ve prospěch uživatele. Nebude provedena žádná změna, pokud by taková změna podstatně narušila smluvní rovnováhu mezi stranami. Uživatelé budou informováni o případných změnách všeobecných smluvních podmínek prostřednictvím webových stránek Stillfront Germany GmbH a prostřednictvím příslušné online nebo mobilní hry alespoň šest týdnů předtím, než se plánovaná změna uskuteční. Stillfront Germany GmbH rovněž může zaslat svým uživatelům změněné všeobecné smluvní podmínky e-mailem nebo je informovat o tom, že změněné všeobecné smluvní podmínky jsou dostupné prostřednictvím webových stránek Stillfront Germany GmbH. Uživatel je oprávněn vznést námitku proti jakékoliv změně během čtyř týdnů. Smluvní podmínky jsou považovány za přijaté, pokud o sobě uživatel nedá během období čtyř týdnů vědět, nebo v případě, že uživatel otevře hru znovu poté, co obdrží oznámení o změněných smluvních podmínkách. Stillfront Germany GmbH bude konkrétně informovat své uživatele o období čtyř týdnů, právu na odstoupení od smlouvy a právním významu mlčení.

12.2

Uživatelé mají právo na kompenzaci pouze tehdy, pokud jejich protinárok byl legálně prokázán nebo byl uznán Stillfront Germany GmbH a je nesporný nebo je výsledkem dvojstranně rovného právního vztahu. Uživatelé mohou uplatnit právo na zadržení pouze za předpokladu, že se to týká nároků vyplývajících z této smlouvy.

12.3

Stillfront Germany GmbH obecně komunikuje s uživatelem prostřednictvím e-mailu, není-li těmito smluvními podmínkami stanoveno jinak. Je na uživatelích, aby pravidelně kontrolovali svůj e-mailový účet zadaný při registraci za účelem přijímání zpráv od společnosti Stillfront Germany GmbH. Při kontaktování Stillfront Germany GmbH musí uživatelé uvést, které online nebo mobilní hry a kterého uživatelského účtu se zpráva týká.

12.4

Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo nebo se stalo neúčinným anebo by odporovalo zákonným ustanovením, účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek tím nebude dotčena.

***

Poznámky k licencím:

Herní design hry Goodgame Gangster je licencován společností Playa Games GmbH.

Grafické emotikony „Twemoji“ od společnosti Twitter, Inc. a jiných přispěvatelů jsou dostupné pod licencí CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/