Ogólne warunki i postanowienia

Obowiązują od 01.06.2022

1 Przedmiot i zakres obowiązywania

1.1

Poniższe ogólne warunki dotyczą korzystania z gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz innych usług świadczonych przez firmę Stillfront Germany GmbH (zwaną dalej „Stillfront Germany GmbH”), z siedzibą pod adresem Borselstraße 20, 22765 Hamburg, w witrynach internetowych Stillfront Germany GmbH oraz w sklepach z aplikacjami.

1.2

Stillfront Germany GmbH zastrzega sobie prawo do stałego rozwijania gier obsługiwanych w trybie online, gier na urządzenia przenośne i innych usług, aby dbać o ich stałą atrakcyjność do największej możliwej liczby użytkowników. Użytkownicy będą informowani o tym fakcie w odpowiedni sposób.

1.3

Gry obsługiwane w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz inne usługi oferowane przez firmę Stillfront Germany GmbH są przeznaczone wyłącznie do rozrywki. Użycie tych gier lub usług do celów biznesowych lub komercyjnych jest bezwarunkowo zabronione. Stillfront Germany GmbH informuje użytkowników, że w przypadku poszczególnych gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych może wystąpić przywrócenie stanu początkowego gry lub zresetowanie zawartości, a w takim przypadku postęp w grze oraz w niektórych przypadkach również zakupione wirtualne przedmioty zostaną zresetowane. Może się to zdarzyć w szczególności gdy firma Stillfront Germany GmbH zezwoliła użytkownikowi na granie w grę obsługiwaną w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, która nie została jeszcze ukończona (faza soft launch lub wersja beta).

1.4

Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że jego środowisko cyfrowe jest zgodne z wymaganiami technicznymi produktu cyfrowego. Przed zawarciem umowy użytkownik może się zapoznać z wymaganiami technicznymi na stronie https://goodgamestudios.com/requirements.

1.5

Oprócz niniejszych ogólnych warunków obowiązują również inne ustalone zasady dotyczące poszczególnych gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych. W przypadku niezgodności niniejszych ogólnych warunków z zasadami dotyczącymi gry charakter nadrzędny mają postanowienia niniejszych ogólnych warunków. Ponadto specyficzne warunki obowiązują również w przypadku określonych gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, wersji i/lub składników tych gier oraz indywidualnych usług oferowanych w witrynach internetowych firmy Stillfront Germany GmbH. Użytkownicy będą informowani o tych specyficznych warunkach przed skorzystaniem z określonej oferty.

1.6

Użytkownicy mogą korzystać z oferty partnerów kontraktowych firmy Stillfront Germany GmbH w przypadku różnych gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz innych usług. W takich przypadkach zostanie zawarta oddzielna umowa przez użytkownika z odpowiednim partnerem kontraktowym firmy Stillfront Germany GmbH. Użytkownicy będą informowani o tym fakcie w odpowiedni sposób przed zawarciem umowy.

1.7

Inne postanowienia lub ogólne warunki dla użytkownika, różniące się od niniejszych ogólnych warunków firmy Stillfront Germany GmbH, będą obowiązywać tylko wówczas, gdy firma Stillfront Germany GmbH powiadomi o nich z odpowiednim wyprzedzeniem.

2 Zawarcie umowy

2.1

Aby korzystać z gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz innych usług oferowanych przez firmę Stillfront Germany GmbH, użytkownicy muszą zarejestrować się i, jeżeli jest to konieczne, zainstalować odpowiednią aplikację. Użytkownikom nie przysługuje prawo do żądania rejestracji lub zawarcia umowy z firmą Stillfront Germany GmbH.

2.2

Do rejestracji uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne. Autoryzowanymi użytkownikami mogą być tylko osoby indywidualne (wykluczono grupy, rodziny, małżeństwa, związki nieformalne itp.)

2.3

Zabronione jest rejestrowanie się osób w wieku poniżej 16 lat.

2.4

Użytkownicy nie są uprawnieni do pobierania gier na urządzenia przenośne za pośrednictwem witryny Apple App Store, jeżeli naruszyłoby to zakaz prawny. Może to na przykład mieć zastosowanie w następujących przypadkach:

  • Użytkownicy przebywają w kraju objętym przez rząd Stanów Zjednoczonych embargo lub uznanym za kraj wspierający terroryzm.
  • Użytkownicy zostali odnotowani przez rząd Stanów Zjednoczonych na liście podmiotów zakazanych lub objętych ograniczeniami.

2.5

Aby zarejestrować się w celu korzystania z gier obsługiwanych w trybie online, użytkownicy muszą wprowadzić nazwę gracza i, zgodnie z ogólną zasadą, swój adres e-mail. W przypadku gier na urządzenia przenośne wymagana jest nazwa gracza. Użytkownicy nie są uprawnieni do zastrzegania określonej nazwy gracza. Wybrana nazwa gracza nie może naruszać praw stron trzecich, obowiązujących zakazów prawnych oraz powszechnie przyjętych zasad przyzwoitości. Ponadto zabronione jest użycie adresu e-mail lub adresu strony internetowej jako nazwy gracza. Użytkownicy muszą upewnić się, że informacje przekazane firmie Stillfront Germany GmbH podczas rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym i kompletne.

2.6

W przypadku poszczególnych gier użytkownicy mogą się również zarejestrować za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców (np. serwisy społecznościowe lub sklepy z aplikacjami). W tym celu dane wymagane do rejestracji są pobierane z konta użytkownika założonego u odnośnego zewnętrznego usługodawcy.

2.7

Rejestracja musi zostać przeprowadzona osobiście. Zabroniona jest rejestracja za pośrednictwem stron trzecich, zwłaszcza komercyjnie rejestrujących osoby indywidualne u różnych usługodawców (usługi rejestracji i/lub usługi wstępnej konfiguracji).

2.8

Po pomyślnym zarejestrowaniu się użytkownik tworzy konto (zwane dalej „konto użytkownika”), którym może zarządzać niezależnie. Konto użytkownika można przekazać innej osobie tylko po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody firmy Stillfront Germany GmbH.

2.9

Nie istnieje prawo do rejestracji i aktywacji.

3 Ogólne zobowiązania użytkowników

3.1

Dane użytkowników

Użytkownicy zobowiązują się do natychmiastowego powiadamiania firmy Stillfront Germany GmbH w razie przyszłych zmian danych wprowadzonych podczas rejestracji, a w szczególności o zmianie adresu e-mail. Użytkownicy są zobowiązani do potwierdzania swoich danych na żądanie firmy Stillfront Germany GmbH.

3.2

Dane logowania, identyfikatory, hasła

3.2.1

Użytkownicy są zobowiązani do zachowania poufności wszystkich danych logowania, identyfikatorów i haseł.

3.2.2

Określenia „dane logowania”, „identyfikator” i „hasła” obejmują wszystkie sekwencje liter i/lub znaków, i/lub cyfr, używane do uwierzytelniania użytkownika i zapobiegania nieautoryzowanemu użyciu przez strony trzecie. Hasło powinno różnić się od nazwy gracza i składać się z cyfr i liter.

3.2.3

Użytkownicy są zobowiązani do ochrony wszystkich danych logowania, identyfikatorów i haseł przed dostępem stron trzecich.

3.2.4

Jeżeli użytkownik jest przekonany, że strony trzecie uzyskały lub mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do danych logowania, identyfikatorów lub haseł, powinien natychmiast poinformować o tym firmę Stillfront Germany GmbH i zmienić swoje dane samodzielnie lub za pośrednictwem firmy Stillfront Germany GmbH. W takim przypadku lub w okolicznościach, w których firma Stillfront Germany GmbH dysponuje dowodem nieprawidłowego użycia danych, firma Stillfront Germany GmbH będzie uprawniona do tymczasowego zablokowania dostępu do konta użytkownika. Jeżeli dostępny jest dowód nieprawidłowego użycia danych, firma Stillfront Germany GmbH poinformuje o tym użytkownika.

3.2.5

Niezależnie od okoliczności użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z danych logowania innego użytkownika, chyba że zezwalają na to zasady gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych albo innej usługi.

3.3

Korzystanie ze stron internetowych firmy Stillfront Germany GmbH oraz zawartości stron internetowych

3.3.1

Zawartość witryn internetowych i gier na urządzenia przenośne firmy Stillfront Germany GmbH jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi albo innymi prawami, których beneficjentem jest firma Stillfront Germany GmbH lub strony trzecie. Jeżeli nie zezwolono na to wyraźnie w niniejszych ogólnych warunkach, użytkownicy nie są uprawnieni do edytowania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania na forum publicznym lub wykorzystania do celów reklamowych, w całości lub częściowo, witryn internetowych, gier na urządzenia przenośne lub innej zawartości należącej do firmy Stillfront Germany GmbH. Dozwolone są tylko kopie techniczne przeznaczone do przeglądania i trwałe kopie przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest zmienianie, ukrywanie lub usuwanie informacji dotyczących praw autorskich i nazw marek.

3.3.2

Określenie „zawartość” obejmuje wszystkie dane, obrazy, tekst, grafikę, nagrania muzyczne i dźwiękowe, sekwencje dźwiękowe, pliki wideo, oprogramowanie i kody źródłowe oraz inne informacje udostępniane przez firmę Stillfront Germany GmbH. Określenie „zawartość” obejmuje również w szczególności wszystkie usługi dostępne do pobierania.

3.3.3

Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od podejmowania działań, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie witryn internetowych, indywidualnych usług i/lub rozwiązań albo gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych, oferowanych przez firmę Stillfront Germany GmbH. Użytkownicy są również zobowiązani do powstrzymania się od podejmowania działań umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych. Dozwolone jest korzystanie z zawartości tylko w sposób, który nie wpływa niekorzystnie na użycie witryn internetowych i zawartości firmy Stillfront Germany GmbH przez innych użytkowników. Zabronione jest przesyłanie danych lub oprogramowania w sposób wpływający niekorzystnie na sprzęt lub oprogramowanie odbiorców.

3.3.4

W przypadku użycia witryn internetowych lub gier na urządzenia przenośne firmy Stillfront Germany GmbH do celów komercyjnych, a zwłaszcza celów reklamowych, wymagane jest uprzednie uzyskanie wyraźnej pisemnej zgody od firmy Stillfront Germany GmbH.

3.3.5

Użytkownicy nie są uprawnieni do publikowania zawartości witryn internetowych, gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych albo innych usług firmy Stillfront Germany GmbH.

3.3.6

Korzystanie ze stron internetowych firmy Stillfront Germany GmbH poprzez usługę anonimizacji ukrywającą prawdziwy adres IP użytkownika jest zabronione.

3.4

Korzystanie z oprogramowania klienckiego

W przypadku ofert wymagających uprzedniej instalacji oprogramowania klienckiego firma Stillfront Germany GmbH udziela użytkownikowi nieograniczonego, bez możliwości zastrzeżenia wyłączności i dokonania cesji, osobistego i ograniczonego czasowo (zgodnie z umową zawartą z użytkownikiem) prawa do zainstalowania oprogramowania klienckiego i użycia go do uzgodnionych celów z uwzględnieniem niniejszych ogólnych warunków oraz zasad dotyczących określonej gry. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie oprogramowania jest zabronione. Zabronione jest modyfikowanie oprogramowania klienckiego i dekompilowanie w celu uzyskania kodu źródłowego oraz stosowanie innych form inżynierii wstecznej w odniesieniu do różnych poziomów produkcyjnych tego oprogramowania z wyjątkiem działań wymaganych do zapewnienia współdziałania oprogramowania. Firma Stillfront Germany GmbH ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika w zakresie określonym ustawowo.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4 Warunki korzystania z gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych

4.1

Użytkownik może korzystać tylko z jednego konta podczas uczestniczenia w rozgrywkach (np. World, Universe itp.) gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, z wyjątkiem gier, dla których określono inne zasady. Konta naruszające powyższą zasadę mogą zostać usunięte lub zablokowane na mocy postanowień punktu 9.

4.2

Użytkownicy nie są uprawnieni do manipulowania interfejsem w grach obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych. W szczególności użytkownicy nie są uprawnieni do stosowania metod, mechanizmów lub oprogramowania zakłócającego funkcjonowanie lub postęp gry. Użytkownicy nie są uprawnieni do podejmowania działań powodujących nieuzasadnione lub nadmierne obciążenie zasobów technicznych. Użytkownicy nie są uprawnieni do blokowania, zapisywania lub modyfikowania zawartości generowanej przez administratorów gier lub zakłócania przebiegu gry w inny sposób.

4.3

Niezależnie od okoliczności zabronione jest podejmowanie przez użytkowników następujących działań:

a) tworzenie lub użycie metod oszukiwania, modyfikacji i/lub rozwiązań hakerskich albo oprogramowania stron trzecich zmieniającego wyniki gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych,

b) użycie oprogramowania umożliwiającego „eksplorację danych” albo przechwytywanie lub zbieranie w inny sposób informacji związanych z grami obsługiwanymi w trybie online lub na urządzeniach przenośnych,

c) użycie obiektów wirtualnych pochodzących z gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, poza tymi grami, nabywanie obiektów wirtualnych za rzeczywiste środki płatnicze albo sprzedaż lub wymiana obiektów wirtualnych,

d) sprzedaż lub zakup kont użytkowników albo handel tymi kontami.

Dotyczy to wszystkich metod obejścia zabezpieczeń i podobnych działań lub czynności objętych powyższymi zakazami.

4.4

Zabronione jest również uruchamianie gier online (łącznie ze wszystkimi indywidualnymi stronami internetowymi) przez użytkowników przy użyciu programów innych niż przeglądarka internetowa lub udostępniony program kliencki. Dotyczy to w szczególności tak zwanych botów oraz innych narzędzi służących do zastępowania lub uzupełniania interfejsu internetowego. Zabronione są również skrypty i całkowicie lub częściowo zautomatyzowane programy umożliwiające użytkownikom uzyskanie przewagi nad innymi użytkownikami. Dotyczy to również funkcji odświeżania automatycznego oraz innych zintegrowanych mechanizmów przeglądarki, jeżeli są one związane z procedurami automatycznymi.

4.5

Zabronione jest automatyczne tworzenie kont użytkownika niezależnie od tego, czy strona główna jest wyświetlana czy nie.

4.6

Firma Stillfront Germany GmbH lub autoryzowani przez nią kontrahenci zachowują wszelkie i wyłączne prawa dotyczące obiektów używanych i obiektów wirtualnych udostępnianych w grach obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych. Użytkownicy uzyskają prawo, bez możliwości zastrzeżenia wyłączności, do użycia obiektów wirtualnych tylko w okresie obowiązywania umowy użytkownika, ale w żadnych okolicznościach nie zyskują własności.

5 Warunki korzystania z funkcji komunikacyjnych (zwłaszcza forów dyskusyjnych, czatów, komentarzy)

5.1

Firma Stillfront Germany GmbH może udostępniać użytkownikom różne funkcje komunikacyjne do samodzielnego tworzenia wpisów i postów w witrynach internetowych firmy Stillfront Germany GmbH, w grze i w sieciach społecznościowych (w szczególności fora dyskusyjne, czaty, blogi, księgi gości itp. z odpowiednimi funkcjami komentarzy, zbiorczo zwane „funkcjami komunikacyjnymi”). W tym przypadku firma Stillfront Germany GmbH zapewnia użytkownikom tylko środowisko techniczne do wymiany informacji. Dostęp do funkcji komunikacyjnych dla użytkowników nie jest jednak gwarantowany.

5.2

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowaną przez nich zawartość i wpisy. Użytkownicy zobowiązują się do zabezpieczenia firmy Stillfront Germany GmbH na wypadek zgłoszenia przez strony trzecie uzasadnionych roszczeń wynikających z niewywiązywania się użytkowników z ich zobowiązań. Firma Stillfront Germany GmbH wyraźnie odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu zawartości publikowanej przez użytkowników.

5.3

W kontekście tych funkcji komunikacyjnych użytkownikom nie wolno publikować ani rozpowszechniać w witrynach firmy Stillfront Germany GmbH zawartości, która:

a) narusza obowiązujące prawo, przekracza powszechnie przyjęte granice przyzwoitości albo narusza ogólne warunki lub zasady danej gry,

b) narusza prawa związane ze znakami towarowymi, patentami, wzorami użytkowymi lub zdobniczymi, prawami autorskimi albo tajemnicami handlowymi lub inne prawa stron trzecich,

c) ma charakter uznawany za obsceniczny, rasistowski, związany z przemocą, pornograficzny, przeznaczony tylko dla dorosłych lub zagrażający w inny sposób rozwojowi dzieci i osób małoletnich albo szkodliwy w inny sposób,

d) jest obraźliwa, nękająca lub szkalująca,

e) zawiera listy powielane przez odbiorców i wysyłane do innych lub schematy piramidowe,

f) fałszywie sugeruje, że została dostarczona lub jest wspierana przez firmę Stillfront Germany GmbH,

g) zawiera dane osobowe stron trzecich bez ich wyraźnej zgody,

h) ma charakter komercyjny, a w szczególności promocyjny.

5.4

Adresy witryn internetowych lub nazwy firm i produktów można wstawiać tylko do zawartości, która nie jest przeznaczona głównie do celów reklamowych.

5.5

Wszyscy użytkownicy korzystający z tych funkcji komunikacyjnych powinni stosować akceptowane słownictwo. Oszczercze wypowiedzi krytyczne lub obraźliwe ataki słowne są zabronione.

5.6

Niezależnie od innych praw wynikających z niniejszych ogólnych warunków firma Stillfront Germany GmbH ma prawo do całkowitego lub częściowego usuwania zawartości i wpisów naruszających zasady określone w niniejszych ogólnych warunkach. Firma Stillfront Germany GmbH ma również prawo, na mocy postanowień punktu 9, trwale lub tymczasowo zawiesić użytkownikom, którzy naruszają te zasady, możliwość dalszego korzystania z funkcji komunikacyjnych lub prawo do rozwiązania umowy z użytkownikiem.

6 Konsekwencje naruszenia obowiązków

6.1

Firma Stillfront Germany GmbH nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia obowiązków przez użytkowników.

6.2

Niezależnie od dodatkowych uprawnień prawnych lub umownych firma Stillfront Germany GmbH może podejmować następujące uzasadnione działania wobec użytkownika naruszającego prawo ustawowe, prawa stron trzecich, niniejsze warunki lub odpowiednie dodatkowe rozporządzenia i zasady gier:

a) usunięcie zawartości;

b) wystawienie użytkownikowi ostrzeżenia;

c) tymczasowe lub trwałe zablokowanie możliwości korzystania przez użytkownika z określonych lub wszystkich gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz zawartości witryn internetowych firmy Stillfront Germany GmbH,

d) zawieszenie użytkownika, łącznie z dostępem do określonych funkcji gier (np. czat),

e) wprowadzenie tymczasowego lub trwałego wirtualnego zakazu dostępu do portalu internetowego itp.,

f) rozwiązanie umowy z użytkownikiem na mocy postanowień punktu 9 niniejszych warunków.

6.3

Zablokowani lub wykluczeni użytkownicy nie mogą ponownie zalogować się do usługi świadczonej przez firmę Stillfront Germany GmbH bez uzyskania uprzedniej zgody firmy Stillfront Germany GmbH.

7 Opłaty za użytkowanie

7.1

Użytkownicy mogą w głównej mierze korzystać z oferowanych gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych nieodpłatnie. Użytkownik może jednak nabywać walutę wirtualną (np. rubiny, złoto, kamienie szlachetne, „waluta premium”), określone funkcje wirtualne oraz inne usługi (łącznie z „funkcjami do zakupu”) w ramach gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych. Cena waluty wirtualnej jest podawana w EUR, USD lub innej rzeczywistej walucie pozostającej w obiegu w regionie użytkownika. Użytkownik może nabywać przywileje lub obiekty wirtualne w grach obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych za zakupioną walutę premium.

7.2

Użytkownicy będą oddzielnie informowani o funkcjach dostępnych do zakupu w grach obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, w szczególności o charakterze poszczególnych funkcji, czasie ich dostępności do zakupu (jeśli ma to zastosowanie), cenie zakupu i metodach płatności.

7.3

Użytkownicy mogą przesyłać swoje oferty zakupu dostępnych funkcji, wybierając żądany element i metodę płatności oferowaną w określonej grze obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, klikając przycisk Buy Now (Kup teraz) i finalizując proces zamówienia. Umowa pomiędzy użytkownikiem a firmą Stillfront Germany GmbH zostaje zawarta w momencie udanego zakończenia procesu zamówienia.

7.4

Opcje płatności są zależne od gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, kraju użytkownika i technicznej obsługi płatności dostępnej na danym rynku. Są one wyświetlane użytkownikowi na początku procesu zamówienia.

7.5

Płatności są pobierane za pośrednictwem usługodawcy otrzymującego prowizję od użytkownika za określony proces płatności lub w formie przelewu dokonanego przez użytkownika, a w przypadku gier na urządzeniach przenośnych płatności są pobierane przez odnośny sklep z aplikacjami. W indywidualnych przypadkach oprócz ogólnych warunków firmy Stillfront Germany GmbH mogą obowiązywać ogólne warunki ustanowione przez autoryzowanego usługodawcę.

7.6

Po sfinalizowaniu procesu płatności, a w przypadku przelewu po zaksięgowaniu środków na koncie firmy Stillfront Germany GmbH, firma Stillfront Germany GmbH odnotuje na koncie użytkownika kredyt zgodnie z zakupionymi funkcjami.

7.7

W grach na urządzenia przenośne dostępnych w portalach indywidualnych partnerów biznesowych oraz grach obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych, które zostały zintegrowane w sieciach społecznościowych, tryb zawierania umowy może różnić się od opisanego w niniejszym dokumencie. W takich przypadkach użytkownicy będą informowani o specyficznej procedurze zawierania umowy.

7.8

Użytkownik potwierdza i deklaruje, że informacje przekazane w związku z płatnością (w szczególności konto bankowe lub numer karty bankowej) są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

7.9

Stillfront Germany GmbH zachowuje prawo do podwyższania lub obniżania opłat za wszystkie indywidualne funkcje przeznaczone na sprzedaż.

7.10

W przypadku naruszeń postanowień umowy naliczane zostaną odsetki ustawowe. Firma Stillfront Germany GmbH jest również uprawniona do zablokowania konta użytkownika, żądania dodatkowych odszkodowań i zakończenia świadczenia usług.

7.11

Jeżeli firma Stillfront Germany GmbH poniesie koszty związane z korektami poprzednich rozliczeń lub opłatami stornowymi z winy użytkownika (łącznie z nieprawidłowym saldem konta), użytkownik będzie zobowiązany do zrekompensowania tych kosztów.

8

Przejęcie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

8.1

Użytkownicy są bezpośrednio odpowiedzialni wobec stron trzecich za naruszenie ich praw. Użytkownik zwróci firmie Stillfront Germany GmbH koszty zgodnie z przepisami ustawowymi za wszystkie odszkodowania wynikające z zawinionego niewywiązywania się ze zobowiązań nałożonych postanowieniami niniejszych warunków, a w szczególności, jeśli takie odszkodowania wynikają z roszczeń stron trzecich. Może to również obejmować koszty ochrony prawnej firmy Stillfront Germany GmbH, łącznie z opłatami sądowymi i prawnymi. Ten warunek nie obowiązuje, jeżeli naruszenie nie wynika z winy użytkownika.

8.2

Odpowiedzialność firmy Stillfront Germany GmbH, niezależnie od podstaw prawnych, wynikająca z nieprawidłowego wykonywania umowy lub naruszenia obowiązków, będzie ostatecznie ustalana zgodnie z następującymi zasadami:

8.2.1

Firma Stillfront Germany GmbH ponosi w szczególności odpowiedzialność za czyn umyślny i rażące zaniedbanie, ale jedynie za nieznaczne zaniedbanie w przypadku naruszenia podstawowych zobowiązań umownych. W przypadku naruszenia takich zobowiązań umownych odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowań typowych dla umowy.

Wspomniane „podstawowe zobowiązania umowne” są zobowiązaniami, na jakie może powoływać się użytkownik, gwarantującymi wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami i osiągnięcie celu uwzględnionego w umowie.

8.2.2

Firma Stillfront Germany GmbH jest zwolniona z wszelkiej innej formy odpowiedzialności.

8.2.3

Firma Stillfront Germany GmbH zaleca użytkownikom regularne tworzenie kopii zapasowych danych, aby uniknąć zbędnych odszkodowań.

8.2.4

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku wyraźnych gwarancji udzielonych przez firmę Stillfront Germany GmbH, działania w złej woli i odszkodowań za utratę życia, kończyny lub zdrowia. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie będzie ograniczona.

9

Czas trwania umowy; usuwanie kont użytkowników

9.1

Jeśli wyraźnie nie określono inaczej dla konkretnej gry online, gry na urządzenie przenośne lub dla usługi, umowa dotycząca korzystania z portalu, gier online i gier na urządzenia przenośne oraz innych usług firmy Stillfront Germany GmbH będzie obowiązywać bezterminowo. Umowa wchodzi w życie w momencie akredytacji lub aktywacji konta przez firmę Stillfront Germany GmbH.

9.2

Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym czasie przez którąkolwiek ze stron. Rozwiązanie umowy przez firmę Stillfront Germany GmbH staje się skuteczne po upływie jednego miesiąca. Rozwiązanie umowy przez użytkownika staje się skuteczne ze skutkiem natychmiastowym. Usunięcie danych przekazanych przez użytkownika firmie Stillfront Germany GmbH lub żądanie użytkownika, aby usunąć takie dane, jest uważane za wypowiedzenie umowy przez użytkownika.

9.3

Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z uzasadnionej przyczyny bez konieczności powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli przyczyną jest naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, rozwiązanie umowy jest dozwolone jedynie po upływie ostatecznego terminu wyznaczonego na wdrożenie działań naprawczych lub po nieskutecznym ostrzeżeniu. Ustanowienie ostatecznego terminu dla działań naprawczych i ostrzeżenie są zbędne w szczególnych okolicznościach, które, przy uwzględnieniu interesów obu stron, stanowią uzasadnienie natychmiastowego rozwiązania umowy.

Warunki uzasadniające natychmiastowe rozwiązanie umowy przez firmę Stillfront Germany GmbH zachodzą w szczególności w przypadku, gdy:

a) stwierdzono zachowanie w poważnym stopniu wpływające na prowadzenie gry przez innych graczy;

b) stwierdzono oszukiwanie, przeróbki i/lub rozwiązania hakerskie albo stosowanie oprogramowania, narzędzi lub skryptów zmieniających działanie lub mechanizm gry online bądź gry na urządzenie przenośne;

c) stwierdzono używanie konta użytkownika przez strony trzecie, z wyjątkiem okoliczności, w których zezwalają na to zasady gry;

d) użytkownik korzysta z konta strony trzeciej lub używa więcej niż jednego konta użytkownika w grze online, z wyjątkiem okoliczności, w których zezwalają na to zasady gry;

e) użytkownik wykorzystuje obiekty wirtualne gry poza grą obsługiwaną w trybie online lub grą na urządzenia przenośne, próbując kupić lub sprzedać te elementy za rzeczywiste środki pieniężne lub oferować je do wymiany handlowej;

f) użytkownik sprzedał, kupił lub wymienił konto użytkownika bez zgody firmy Stillfront Germany GmbH;

g) użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy chroniące inne osoby lub firmę Stillfront Germany GmbH;

h) użytkownik umyślnie narusza niniejsze warunki, dodatkowe regulacje i/lub reguły gry,

i) firma Stillfront Germany GmbH utraciła prawo do obsługi danej gry obsługiwanej w trybie online i na urządzenia przenośne w szczególności z powodu wygaśnięcia umowy licencyjnej lub w wyniku urzędowej lub prawnej decyzji.

9.4

W każdym przypadku rozwiązanie umowy musi mieć formę pisemną. Klient może również rozwiązać umowę przez Internet, klikając odpowiedni przycisk i zgodnie z postanowieniami punktu 9.2.

9.5

W przypadku dłuższego okresu braku aktywności firma Stillfront Germany GmbH jest uprawniona do usunięcia nieaktywnego konta użytkownika po przekazaniu powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres nieaktywności może się różnić w zależności od gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniu przenośnym, ale ogólnie wynosi od 90 do 240 dni. Po rozwiązaniu umowy firma Stillfront Germany GmbH ma prawo do usunięcia konta użytkownika po zakończeniu umowy i według własnego uznania w ramach obowiązującego prawa.

10

Rozwiązywanie sporów przez Internet

10.1

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów pomiędzy klientami i sprzedawcami przez Internet (platforma ODR). Dostęp do platformy ODR można uzyskać poprzez link: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2

Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem platformy ODR. Nie zamierzamy jednak i nie mamy obowiązku uczestniczyć w procedurze rozwiązywania sporów przed komisją rozjemczą. Komunikujemy się z użytkownikami bezpośrednio, jeśli użytkownicy się z nami skontaktują.

11

Prawo właściwe

Stosowane jest prawo Republiki Federalnej Niemiec; regulacje Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie mają zastosowania. To ustalenie prawne nie będzie wpływać na postanowienia obowiązkowe w kraju, w którym użytkownik jest rezydentem.

12

Zmiany niniejszych ogólnych warunków; pozostałe ustalenia

12.1

Firma Stillfront Germany GmbH zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszych warunków (a) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych, (b) w przypadku orzeczeń Sądu Najwyższego, (c) w przypadku konieczności wynikającej z uwarunkowań technicznych, (d) w przypadku konieczności zapewnienia funkcjonowania firmy, (e) w przypadku zmian warunków rynkowych, (f) w przypadku działań dla dobra użytkownika. Nie będą wprowadzane żadne zmiany powodujące poważne naruszenie równowagi między stronami. Użytkownicy będą informowani o wprowadzeniu zmian w ogólnych warunkach za pośrednictwem witryny internetowej firmy Stillfront Germany GmbH oraz odpowiedniej gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych co najmniej sześć tygodni przed zaplanowanym terminem wprowadzenia zmian. Firma Stillfront Germany GmbH może również wysyłać do użytkowników zmienione ogólne warunki pocztą e-mail lub poinformować ich o możliwości uzyskaniu dostępu do zmienionych warunków za pośrednictwem witryn internetowych firmy Stillfront Germany GmbH. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń względem każdej zmiany w ciągu czterech tygodni. Zmienione warunki zostaną uznane za zaakceptowane, jeżeli użytkownik nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu czterech tygodni lub uruchomi grę ponownie po otrzymaniu powiadomienia o wprowadzeniu zmian w warunkach i postanowieniach. Firma Stillfront Germany GmbH będzie informować użytkowników o czterotygodniowym okresie zgłaszania zastrzeżeń, prawie odstąpienia od umowy i prawnych implikacjach rezygnacji ze zgłoszenia zastrzeżeń.

12.2

Użytkownicy są uprawnieni do żądania kompensaty tylko wówczas, jeżeli ich roszczenie jest uzasadnione prawnie lub zostało uznane przez firmę Stillfront Germany GmbH i nie zostało zakwestionowane lub wynika z niniejszej dwustronnej relacji prawnej. Użytkownicy mogą egzekwować prawo zatrzymania tylko w przypadku roszczeń wynikających z niniejszej umowy.

12.3

Firma Stillfront Germany GmbH komunikuje się z użytkownikiem przy użyciu poczty e-mail, chyba że w niniejszych warunkach wskazano inaczej. Użytkownicy są zobowiązani do regularnego sprawdzania wiadomości od firmy Stillfront Germany GmbH, przesyłanych na konto e-mail wskazane podczas rejestracji. Kontaktując się z firmą Stillfront Germany GmbH, użytkownicy powinni określić grę obsługiwaną w trybie online lub na urządzeniach przenośnych albo konto użytkownika, którego dotyczy wiadomość.

12.4

Jeżeli dowolne z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne i/lub niezgodne z przepisami ustawowymi, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień niniejszych warunków.

***

Uwagi dotyczące licencji:

Projekt gry Goodgame Gangster jest na licencji firmy Playa Games GmbH.

Grafiki emoji „Twemoji” z Twitter, Inc. oraz innych autorów są licencjonowane zgodnie z CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/